intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:186

0
42
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài "Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông" nhằm xác định lôgic phát triển của KN CHVC và NL trong chƣơng trình SH ở phổ thông để xác định con đƣờng tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đặc điểm HS và lộ trình phát triển KN qua các cấp học, lớp học góp phần nâng cao hiệu quả DHSH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN HỮU LƢỢNG<br /> <br /> HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM<br /> CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG TRONG<br /> DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> TRẦN HỮU LƢỢNG<br /> <br /> HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM<br /> CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG TRONG<br /> DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG<br /> Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Sinh học<br /> Mã số chuyên ngành: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Thành<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các kết quả, số liệu trình bày trong luận án là trung thực và chƣa<br /> đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Hữu Lƣợng<br /> <br /> 4<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án đƣợc hoàn thành tại Bộ môn Phƣơng pháp dạy học Sinh học,<br /> Khoa Sinh học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội. Trong quá trình nghiên<br /> cứu tôi đã nhận đƣợc những sự giúp đỡ vô cùng quý báu của các tập thể và<br /> cá nhân.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. Nguyễn Đức Thành đã tận tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn tôi trong quá<br /> trình nghiên cứu, thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bộ môn phƣơng pháp dạy học, khoa<br /> Sinh học, Phòng sau đại học, Ban Giám hiệu Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Hà<br /> Nội đã tạo mọi điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các Thầy Cô, các em học<br /> sinh ở các trƣờng THPT tham gia vào quá trình khảo sát và thực nghiệm sƣ<br /> phạm, các giáo viên đã gửi ý kiến đóng góp để luận án đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã luôn<br /> động viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Hà Nội, ngày10 tháng 12 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Hữu Lƣợng<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................. 9<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. 10<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ...................................................................................................... 11<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................... 12<br /> PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................................... 3<br /> 3. Giả thuyết khoa học ....................................................................................................... 3<br /> 4. Đối tƣợng nghiên cứu .................................................................................................... 3<br /> 5. Khách thể nghiên cứu .................................................................................................... 3<br /> 6. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................................... 3<br /> 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................... 4<br /> 8. Giới hạn của đề tài ......................................................................................................... 5<br /> 9. Đóng góp của đề tài ....................................................................................................... 5<br /> 10. Cấu trúc của luận án .................................................................................................... 5<br /> PHẦN 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................................. 6<br /> Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ...................................... 6<br /> 1.1. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI...............................6<br /> 1.1.1. Nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học trên thế giới......................... 6<br /> 1.1.1.1. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN ................................................ 6<br /> 1.1.1.2. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học nói chung và dạy<br /> học SH nói riêng................................................................................................................ 8<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học ở Việt Nam .................. 12<br /> 1.1.2.1. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN .............................................. 12<br /> 1.1.2.2. Những nghiên cứu về hình thành và phát triển KN trong dạy học nói chung và dạy<br /> học SH nói riêng.............................................................................................................. 13<br /> 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KN CHVC VÀ NL<br /> TRONG DHSH Ở PHỔ THÔNG ..............................................................................................20<br /> 1.2.1. Bản chất của KN .................................................................................................... 20<br /> 1.2.2. Cấu trúc lôgic của KN ........................................................................................... 21<br /> 1.2.3. Vai trò của KN ....................................................................................................... 22<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2