intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở VN

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

69
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận án là cơ sở vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống, kế thừa các thành tựu khoa học về QLCL trên thế giới và Việt Nam, mục đích nghiên cứu của luận án là xây dựng mô hình quản lý nhằm cung cấp mô hình khung định hướng cho quá trình phân tích thiết kế chi tiết hệ thống QLCLVTHK của ĐSVN trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở VN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> HOÀNG VĂN LÂM<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG<br /> ĐƯỜNG SẮT Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> HOÀNG VĂN LÂM<br /> <br /> XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG<br /> SẮT Ở VIỆT NAM<br /> CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI<br /> MÃ SỐ : 62840103<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. PGS.TS LÊ QUÂN<br /> 2. TS. NGUYỄN VĂN BÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả liên quan trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Hoàng Văn Lâm<br /> <br /> ii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC.................................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ vii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ......................................................................................... viii<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> 1. Giới thiệu tóm tắt luận án ................................................................................... 1<br /> 2. Lý do lựa chọn đề tài .......................................................................................... 1<br /> 3. Mục đích nghiên cứu của luận án ....................................................................... 4<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 4<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án ............................................... 5<br /> TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................................... 7<br /> A. Tình hình nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ vận tải<br /> hành khách trên thế giới.......................................................................................... 7<br /> B. Tình hình nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải<br /> hành khách ở Việt Nam ........................................................................................ 13<br /> C. Xác định vấn đề cần giải quyết và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ................ 15<br /> D. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 17<br /> E. Kết cấu luận án ................................................................................................. 18<br /> Chương 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH<br /> 1.1. Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách..................................................... 19<br /> 1.1.1. Dịch vụ vận tải hành khách ........................................................................ 19<br /> 1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ vận tải hành khách .................................................. 22<br /> 1.1.3. Khái niệm chất lượng dịch vụ vận tải hành khách ..................................... 24<br /> 1.1.4. Chuỗi chất lượng và các yếu tố phản ánh chất lượng dịch vụ vận tải hành<br /> khách ..................................................................................................................... 27<br /> 1.2. Quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách ....................................... 30<br /> 1.2.1. Khái niệm và vai trò của quản lý chất lượng .............................................. 30<br /> 1.2.2. Nguyên tắc quản lý chất lượng ................................................................... 33<br /> <br /> iii<br /> 1.2.3. Quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách ......................................... 34<br /> 1.3. Mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách ........................ 38<br /> 1.3.1. Hệ thống và mô hình hệ thống.................................................................... 38<br /> 1.3.2. Mô hình quản lý và mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách41<br /> 1.4. Phương pháp xây dựng mô hình quản lý chất lượng ............................... 44<br /> 1.4.1. Mục tiêu xây dựng mô hình quản lý chất lượng......................................... 44<br /> 1.4.2. Căn cứ để xây dựng mô hình quản lý chất lượng ....................................... 45<br /> 1.4.3. Đánh giá mô hình quản lý chất lượng......................................................... 45<br /> 1.4.4. Lựa chọn phương pháp xây dựng mô hình quản lý chất lượng.................. 47<br /> Kết luận chương 1............................................................................................... 51<br /> Chương 2<br /> THỰC TRẠNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI<br /> HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG SẮT Ở VIỆT NAM<br /> 2.1. Phân tích cấu trúc của mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành<br /> khách .................................................................................................................... 52<br /> 2.1.1. Mô hình kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt .......................................... 52<br /> 2.1.2. Phân tích cấu trúc của mô hình quản lý...................................................... 54<br /> 2.1.3. Quan hệ trách nhiệm quản lý ...................................................................... 55<br /> 2.2. Phân tích chức năng của mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải<br /> hành khách .......................................................................................................... 60<br /> 2.2.1. Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng.............................................. 60<br /> 2.2.2. Quản lý chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt............................................ 61<br /> 2.2.4. Quản lý chất lượng phương tiện vận tải ..................................................... 65<br /> 2.2.5. Quản lý chất lượng điều hành vận tải ......................................................... 67<br /> 2.2.6. Quản lý chất lượng dịch vụ hành khách ở ga và trên tàu ........................... 71<br /> 2.2.7. Quản lý chất lượng dịch vụ kèm theo......................................................... 74<br /> 2.2.8. Hệ thống bán vé tàu điện tử và kênh thu thập thông tin phản hồi từ hành<br /> khách ..................................................................................................................... 75<br /> 2.2.9. Nhận xét đánh giá mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách76<br /> 2.3. Yêu cầu đổi mới hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành<br /> khách bằng đường sắt ở Việt Nam .................................................................... 78<br /> 2.3.1. Sự thay đổi nhu cầu vận tải hành khách bằng đường sắt............................ 78<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=69

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2