Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

136
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n LÔØI VAØO TRUYEÄN TUYEÁT HOÀNG TRONG TRAÙP T rong nhaø hoaøn toaøn khoâng coù maøu gì laãn loän. Toái ñen. Toái gaàn nhö ngöûa baøn tay khoâng thaáy. Khoâng, noùi ngöûa baøn tay khoâng thaáy coù phaàn quaù ñaùng, noù chæ “ngöûa baøn tay khoâng thaáy” vôùi nhöõng ngöôøi môùi böôùc vaøo, coøn thaät söï thì vaãn lôø môø tuy khoâng roõ laém. Trôøi vöøa môùi toái , aùnh saùng beân ngoaøi vaãn coøn len vaøo chuùt ít, nhöng aùnh saùng coøn soùt laïi ñoù, cuõng trôû thaønh aûm ñaïm , trôû thaønh maøu cuûa aâm hoàn, cheát choùc, hay ít hôn cuõng laø maøu cuaû bieân giôùi daãn daét vaøo phaàn ñaát töû vong. Khi aùnh saùng cuûa tòch döông beân ngoaøi saép taét thì baø ta noùi “baø” laø caên cöù vaøo hai baøn tay gaày guoäc, giaø nua, chöù thaät thì khoâng laøm sao nhìn ñöôïc roõ raøng vì boùng toái daày ñaëc, vì maûnh luïa ñen che kín khuoân maët cuûa “baø ta” baø ta ñaõ quì tröôùc beä thôø, khoâng bieát ñaõ bao laâu. Khoâng ai coù theå bieát trong beä thôø ñoù thôø vò thaàn naøo, khoâng bieát thaàn töôïng hay thaàn vò, vì beân ngoaøi che kín bôûi moät taám maøn. Hai baøn tay, hai baøn tay khaúng khiu, da saùt vaøo xöông, gaân noåi leân y nhö baøn tay phuø thuyû cuûa baø ta chaép leân ngang ngöïc, mieäng baø ta laâm raâm, khoâng phaûi laâm raâm khaán vaùi maø laø laâm raâm nguyeàn ruûa… Nguyeàn ruûa theá nhaân, nguyeàn ruûa trôøi cao, nguyeàn ruûa thaùnh thaàn, nguyeàn ruûa caû nhöõng vaät naøo ñoäng ñaäy treân maët ñaát. Moät gaõ thieáu nieân aùo ñen quì sau löng baø y nhö laø töø caùi thuôû khai thieân laäp ñòa ñaõ cuøng vôùi baø ta quì nôi ñoù ñeán baây giôø vaø, raát coù theå, seõ quì maõi cho ñeán khi vaïn vaät ñeàu tieâu dieät … Moät veät saùng lôø môø roïi phôùt treân maët haén. Khuoân maët khoâi ngoâ tuaán tuù, veû tuaán tuù ñeán gaàn nhö ñaëc bieät vì noù laïnh baêng baêng. Beân ngoaøi, aùnh saùng yeáu ôùt cuûa thôøi gian quaù buoåi hoaøng hoân thaâm saäm, gioù ì aøo giaät maïnh töøng côn. Ngöôøi ñaøn baø ñöùng daäy, baø ta khoâng veùn maøn maø laïi duøng hai baøn tay khaúng khiu xeù teït laøm ñoâi vaø thoø tay vaøo trong böng ra moät caùi traùp saét ñen nhaùm saàn suøi. Treân beä thôø coù moät thanh ñao, voû ñao ñen thui, caùn ñao cuõng ñen hình nhö ôû ñaây caùi gì cuõng ñen, maøu ñen tang toùc. -1- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Khoâng, coøn coù moät maøu khaùc nöõa vöøa ñöôïc loä ra, khi löôõi ñao böûa vaøo khoen traùp saét : löng löng traùp saét moät thöù boät maøu hoàng saäm . “Hoàng saäm”, hay noùi caùch khaùc laø ñoû töôi. -Bieát caùi gì khoâng? Ngöôøi ñaøn baø boác moät naêm boät ñoû, maáy ngoùn tay coøm coõi cöû ñoäng, chaát boät ñoû loït qua keõ tay, rôi trôû vaøo trong traùp, töï nhieâng, khoâng ai hay bieát caû. Baø ta hoûi, nhöng chaéc chæ coù moät mình baø bieát, gaõ thieáu nieân laøm thinh, chính haén cuõng khoâng heà bieát. -Tuyeát, hoàng tuyeát, tuyeát ñoû! Laï chöa? Tuyeát maøu traéng vaø tan ra thaønh nöôùc, nhöng tuyeát ôû ñaây maøu ñoû vaø ñaõ thaønh ra boät. Gioïng cuûa ngöôøi ñaøn baø the theù nhö tieáng quæ khoùc giöõa ñeâm ñoâng : -Luùc ngöôi sinh ra, tuyeát ñaõ ñoå roài, maùu ñaõ nhuoäm laøm cho tuyeát töø ñoù khoâng coøn traéng nöõa! Gaõ thieáu nieân aùo ñen cuùi ñaàu thaät thaáp. Ngöôøi ñaøn baø laïi voác tuyeát vaøo tay, baø ta xoay mình laïi, böôùc tôùi, voác tuyeát ñöôïc ñoå xuoáng ñaàu, xuoáng vai gaõ thieáu nieân moát maøu ñoû oái. -Ngöôi haõy nhôù cho kyõ, töø ñaây trôû ñi, ngöôi laø thaàn...Thaàn baùo haän cöøu. Baát luaän ngöôi laøm gì, cuõng khoâng heà hoái haän, baát luaän ñoái xöû theá naøo, cuõng ñeàu laø phaûi! Gioïng noùi ñaày daãy töï tin thaàn bí, phaûng phaát nhö ñem taát caû nhöõng lôøi nguyeàn ruûa vôùi thaùnh thaán, vôùi aùc quæ troän naùt vaøo voác tuyeát maùu vaø phuû caû leân ngöôøi cuûa gaõ thieáu nieân. Ngöôøi ñaøn baø ñöa hai tay leân cao nhö noùi vôùi … quæ thaàn : -Vì moät ngaøy naøy, vì muoán coù moät ngaøy nay, ta ñaõ phaûi chuaån bò möôøi taùm naêm trôøi, möôøi taùm naêm roøng raõ, baây giôø, thôøi gian chuaån bò ñaõ xong, ñaõ hoaøn toaøn, taïi sao ngöôi coøn chöa chòu ra ñi? Gaõ thieáu nieân cuùi ñaàu aáp uùng : -Ö… ñi… Thanh ñao treân tay ngöôøi ñaøn baø bay ra caém phaäp treân maët ñaát, caém phaäp tröôùc maët gaõ thieáu nieân, gioïng baø ta nhö gioù rít treân nuùi tuyeát : -Ñi ngay, duøng thanh ñao naøy chaët ñaàu taát caû boïn chuùng roài veà ñaây gaëp ta, baèng khoâng, trôøi cao seõ nguyeàn ruûa ngöôi, thaùnh thaàn, ma quæ, vaø ta, ta cuõng seõ nguyeàn ruûa ngöôi nöõa, ñi ngay! -2- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n oOo Gioù vaãn huù töøng côn. Khí laïnh ngaäp ñaày maët ñaát, aùp vaøo con ngöôøi, xuyeân thuûng vaøo cô theå. Ngöôøi ñaøn baø ñöùng söõng nhö pho töôïng nhìn theo gaõ thieáu nieân. Khoâng ai nhìn thaáy ñöôïcveû maët cuûa baø ta trong luùc aáy, vì maûnh luïa ñen ñaõ taïo thaønh böùc maøn che rôøn rôïn. Maøn ñeâm phuû xuoáng daày hôn, gaõ thieáu nieân ñi vaøo trong aáy. Boùng daùng cuûa haén hoaø tan thaønh moät maøu ñen. Maët ñaát toái saàm, con ñöôøng tröôùc maét cuûa haén toái saàm. Viiettkiiem..com V e k em com -3- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2