thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
115
lượt xem
40
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nguyên tử trong phân tử polymer tạo thành cao phân tử được nối với nhau bằng nối nguyên tử (nối cộng hoá trị) chính những nối này là lực giữ hai nguyên tử với nhau. H H C=C H H Cộng thức cấu trúc của monomer ethylene Sự nối: Sự phân biệt nối đơn, đôi, ba dựa trên số nối giữa các loại phân tử. Ở hình trên: 2:C=C 1:C-H Nối đôi là nối không bão hào nghĩa là nối dễ bị tách ra, khi tách ra nó có thể tạo nên nối khác với nguyên tử khác, những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 7

  1. Chương 7: TÍNH CÔ HOÏC VAØ VAÄT LYÙ (CÔ LYÙ) CUÛA NHÖÏA IV. 1 Löïc Lieân Keát Trong Polymer: IV. 1. 1 Löïc noái trong phaân töû:  Noái nguyeân töû: Caùc nguyeân töû trong phaân töû polymer taïo thaønh cao phaân töû ñöôïc noái vôùi nhau baèng noái nguyeân töû (noái coäng hoaù trò) chính nhöõng noái naøy laø löïc giöõ hai nguyeân töû vôùi nhau. H H C=C H H  Coäng thöùc caáu truùc cuûa monomer ethylene  Söï noái: Söï phaân bieät noái ñôn, ñoâi, ba döïa treân soá noái giöõa caùc loaïi phaân töû. ÔÛ hình treân: 2:C=C 1:C-H  Noái ñoâi laø noái khoâng baõo haøo nghóa laø noái deã bò taùch ra, khi taùch ra noù coù theå taïo neân noái khaùc vôùi nguyeân töû khaùc, nhöõng noái naøy cuõng coù trong hôïp chaát phaân töû IV. 1. 2 Noäi löïc phaân töû:  Nhöõng noäi löïc naøy khoâng nhöõng toàn taïi trong baûn thaân moät phaân töû maø cuõng coù giöõa caùc phaân töû saùt gaàn nhau, löïc giöõa caùc phaân töû vôùi nhau goïi laø löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû. Löïc naøy taïo ra hai phaân töû huùt vôùi nhau moät löïc naøo ñoù. Nhöõng löïc naøy cuõng giöõ giöõa caùc ñaïi phaân töû hoån ñoän trong chaát deûo. Chuùng taïo cho chaát deûo ñoä beàn keùo vì chuùng giöõ caùc phaân töû vôùi nhau vaø khoâng deã daøng taùch ra nhau. * AÛnh höôûng nhieät ñoä:  Chính nhieät laøm cho caùc phaân töû di ñoäng, khi nhieät ñoä taêng leân caùc phaân töû seõ di chuyeån maïnh meõ hôn, söï di chuyeån naøy laøm löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû treân nhieät ñoä nhaát ñònh naøo ñoù, nhöõng phaân töû naøy hoaøn toaøn bò phaù vôõ cho pheùp caùc phaân töû di
  2. chuyeån töï do hôn, neáu nhieät ñoä giaûm thì söï chuyeån cuûa caùc phaân töû seõ giaûm trôû laïi vaø nhöõng löïc töông taùc caùc phaân töû seõ coù trôû laïi.  Chuyeån ñoäng nhieät: Noái coäng hoùa trò giöõa caùc nguyeân töû cuûa phaân töû khoâng theå taùch ra baèng söï chuyeån ñoäng nhieät, löïc noái naøy maïnh hôn vaø khoâng bò phaù huûy cho ñeán khi naøo nhieät ñoä cao hôn maø phaân töû chòu ñöôïc. Ngöôïc vôùi löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû, löïc nguyeân töû khoâng trôû laïi khi nhieät ñoä haï, phaân töû xem nhö bò phaù huõy.  Giaûn nôû nhieät: Söï di chuyeån gia taêng cuûa caùc phaân töû keát quaû laø chuùng caàn khoaûng khoâng gian lôùn hôn. VÌ vaäy chaát deûo giaõn nôû khi nhieät ñoä taêng. Söï thay ñoåi theå tích do thay ñoåi nhieät ñoä goïi laø “giaõn nôõ nhieät”. Söï giaõn nôû naøy phuï thuoäc vaøo loaïi vaät lieäu, caùc loaïi chaát deûo khaùc nhau seõ coù ñoä giaõn giaõn nôû nhieät khaùc nhau. Neáu do ñoä thay ñoåi ñoä daøi thì duøng heä soá giaõn nôû nhieät daøi. Trò soá naøy caøng cao coù nghóa laø vaät lieäu naøy seõ giaõn nôû nhieàu khi gia nhieät. Thí duï: Vaät lieäu PE 150 - 200 PC 60 - 70 Theùp (ST) 2 - 17 Nhoâm (AL) 23 IV. 2 Caùc Tính Chaát Cô Baûn Cuûa Vaät Lieäu Polymer:  Troïng löôïng nheï vaø cöùng.  Vaät lieäu caùch ñieän, nhieät vaø aåm.  Chaûy toát coù theå duøng nhieàu phöông phaùp gia coâng.  Khaùng nöôùc vaø hoùa chaát.  Nhieàu öùng duïng tuøy thuoäc vaøo coâng ngheä saûn xuaát.  Reû.  Coù nhöõng tính chaát ñaët bieät tuøy thuoäc vaøo caáu truùc hoùa hoïc.  Khoâng chòu nhieät.  Ñoä cöùng beà maët keùm.  Ñoä khaùng dung moâi thaáp, öùng suaát nöùt thaáp.
  3.  Tính chaát tónh ñieän thaáp IV. 2. 1 Tæ troïng:  Ñoä keát tinh cao, tæ troïng cao(tính chaát theo tính gia coâng nhö ñoä co ruùt)  Coù lieân quan ñeán ñoä bean vaø ñoä uoán. . .  Giaù caû vaät lieäu tính treân troïng löôïng theå tích. TÆ TROÏNG MOÄT SOÁ LOAÏI VAÄT LIEÄU VAÄT LIEÄU TÆ TROÏNG Kim loaïi 2, 9—9, 0 Goám söù 2, 1—3, 5 PTFE 22 PE, PP 0, 83—0, 96 Nylon 1, 09—1, 14 Polyacetal 1, 425 Polycacbonat 1, 20 GF (chaát deûo gia cöôøng 1, 70 sôïi thuûy tin)
  4. IV. 2. 2 Nhieät ñoä meàm:  khi vaät lieäu chaát deûo ñaët trong ñieàu kieän nhieät ñoä taêng lean, tinh chaát vaät lieäu seõ xaûy ra nhö bieán daïng, phaân huûy, bieán thaønh maøu vaøng (laõo hoaù. . . ) NHÖÏA NHIEÄT ÑOÄ MEÀM PTFE 288 Polyester( gia cöôøng sôïi 260 thuûy tinh) Nhöïa nhieät raén 135—160 Nhöïa nhieät deûo 120 PE 100 PVC 49--71 IV. 2. 3 Ñoä giaõn nôû nhieät:  Ñoä giaõn nôû nhieät cuûa chaát deûo raát cao. VAÄT LIEÄU HEÄ SOÁ GIAÕN NÔÛ NHIEÄT Theùp 4. 10-6 Goám söù 1—11. 10-6 Chaát deûo 30. 10-6—310. 10-6  Chaát ñoän voâ cô coù heä soá giaõn nôõ thaáp hôn theùp vaø thuûy tinh IV. 2. 4 Ñoä daãn nhieät:  Ñoä daãn nhieät cuûa chaát deûo thaáp hôn theùp vaø thuûy tinh IV. 2. 5 Tæ nhieät:  Tæ nhieät cuûa chaát deûo cao hôn theùp, vaät lieäu thuûy tinh(0, 2—0, 55) keát quaû laø hieäu quaû naêng löôïng keùm trong gia coâng cuõng nhö tính chaát chaûy. IV. 2. 6 Tính chaát chaûy:  Tuøy thuoäc ñoä lôùn vaøo nhieät ñoä söï duïng.
  5.  Tính chaát raõi cao (söï bieán daïng vónh cöûu vôùi thôøi gian ôû tæ troïng khoâng ñoåi)  Ñoä beàn va ñaäp thaáp - ñoái vôùi moät soá chaát deûo kyõ thuaät thì ñoä beàn va ñaäp cao ( PC, PI, polysunfone vaø PPO).  Chòu beàn keùm khi taûi dao ñoäng (Thöôøng taûi tónh thì vaät lieäu chòu beàn toát hôn).  Khaùng daàu keùm - nöùt (khaùng daàu cao nhö nylon) öùng suaát nöùt, bieán daïng nhieät.  Tính chaát cô hoïc quan troïng bao goàm: Ñoä beàn keùo, beàn neùn, beàn va ñaäp, modul ñaøn hoài vaø ñoä cöùng.
  6. IV. 2. 7 Tính chaát nhieät:  Chaát deûo coù ñoä beàn nhieät keùm.  Ñoä keát tinh cao, noái maïch phaân töû cao, troïng löôïng phaân töû cao hôn vaø noái ngang cao hôn, tính chaát nhieät cao hôn. NHIEÄT ÑOÄ BIEÁN DAÏNG DO NHIEÄT (HÑT) NHÖÏA HÑT(0C) Silicone 316—428 PI 343 Polyester (gia cöôøng 244 sôïi thuûy tinh) PPO 190 POM 170 PC 138—143 PVC(cöùng) 54—74 LPPE 41--49 IV. 2. 8 Tính chaát ñieän:  Chaát deûo thöôøng chòu ñöôïc tính caùch ñieän toát  Ñoä khaùng theå tích (töùc do ñoä khaùng ñieän)  Nhöïa coù ñoä khaùng theå tích cao: PS, PE, PMMA, PTFE 1015--1019cm  Ñoä khaùng theå tích thay ñoåi theo chaát ñoän.  Ñoä beàn ñieän moâi: Ño ñieän theá ñaùnh thuûng.  Nhöïa Vinyl: 48KV/mm  Thoâng thöôøng nhöïa coù ñoä huùt aåm thaáp hôn thì khaùng ñieän moâi cao hôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản