intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức bộ máy doanh nghiệp

Chia sẻ: Dau Con | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

99
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2005 giải thích, Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức bộ máy doanh nghiệp

 1. KYÕ NAÊNG TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY DOANH NGHIEÄP Soïan döïa theo giaùo trình cuûa TS Nguyeãn Thanh Hoäi QUAÛN TRÒ -Toå chöùc boä maùy doanh nghieäp. -Taàm haïn quaûn trò. HOÏC Nhoùm 4 -Caùc kieåu cô caáu quaûn trò. -Toå chöùc coâng vieäc, caùn boä vaø vaên hoùa. -Quyeàn haïn, quyeàn löïc vaø uûy quyeàn.
 2. I. KHAÙI NIEÄM, MUÏC TIEÂU VAØ NGUYEÂN TAÉC CUÛA COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC
 3. Chuùng vöôït haøng ngaøn km ñeå truù ñoâng. Laøm sao chuùng bay ñöôïc xa nhö vaäy?
 4. Muïc tieâu cuûa caùc Cua Rô laø aùo vaøng chung cuoäc. Hoï ñaõ laøm ñieàu ñoù nhö theá naøo?
 5. Ngân hàng Việt Á Kỳ Anh CN Tân Bình Trung phong cắm Đội hình chính Minh Tiến Anh Phong Tiền đạo cánh trái Tiền đạo cánh phải Quyeát Nhật Tân Bảo Long Trung Chánh thaéng!! Tiền vệ trái Tiền vệ trụ Tiền vệ phải Đình Anh Trung vệ dập Anh Vũ Mạnh Tuấn Hậu vệ trái Hậu vệ phải Phước Hóa (C) Trung vệ thòng Nhöng ñaù laøm sao ? Minh Tâm Thủ môn
 6. Boä maùy hoaït ñoäng cuûa DN
 7. Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ khu Phó TGĐ khu Phó TGĐ thứ nhất khu vực khu vực vực miền Đông vực TPHCM phụ trách miền Bắc miền Trung - Tây Nam Bộ Tây Nguyên Phòng Phòng Ban CN 1 CN 3 P.Thẩm P.TTQT Hành Nhân phát Định sự triển chánh CN 2 mạng P. Đầu tư P. Kế hoạch lưới Giám đốc Phòng Phòng P. Giám đốc kiểm tra KTTC Phaûi thaéng ngay treân nội bộ saân nhaø sau WTO P.DVKH P.QL P. Kế Haõy toå chöùc boä maùy Tín Toán hoaït ñoäng theo caùch dụng cuûa caùc nhaø Quaûn Trò!!! Phòng GD Phòng GD Phòng GD
 8. Toå chöùc theo töø goác Hy Laïp “Organon” nghóa laø “haøi hoøa” Töø “Toå chöùc” noùi leân moät quan ñieåm raát toång quaùt “ñoù laø ñem laïi baûn chaát thích nghi vôùi söï soáng” Vaên hoùa vaø nguyeân lyù quaûn trò - TS Ng.Vaên Ñaùng, Vuõ Xuaân Höông
 9. 1.1. Khaùi nieäm • Toå chöùc laø quaù trình saép xeáp vaø boá trí caùc coâng vieäc, giao quyeàn haïn vaø phaân phoái caùc nguoàn löïc sao cho chuùng ñoùng goùp moät caùch tích cöïc vaø coù hieäu quaû vaøo muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.
 10. 1.1. Khaùi nieäm • Treân phöông Boä maùy dieän khoa hoïc quaûn trò, toå chöùc ñöôïc chia thaønh 3 lónh vöïc: Toå chöùc Nhaân söï Coâng vieäc
 11. 1.2.Vai troø cuûa cô caáu toå chöùc Toå chöùc khoa hoïc trong vieäc xaây döïng guoàng m aùy seõ baûo ñaûm neà neáp, quy cuõ, kyû cöông, tính toå chöùc, tính kyû luaät, tính khoa hoïc, taùc phong coâng taùc, söï ñoaøn keát nhaát trí, phaùt huy heát naêng löïc sôû tröôøng cuûa m caù oãi nhaân vaø m boä phaän trong ñôn vò. oåi Ngöôïc laïi seõ laøm cho hoaït ñoäng quaûn trò keùm hieäu quaû, baát nhaát, ñuøn ñaåy traùch nhieäm tranh coâng ñoå loãi, , thieáu baûn lónh, khoâng quyeát ñoaùn khoâng taän duïng ñöôïc cô hoäi vaø thôøi cô khi noù xuaát hieän, luùng tuùng, bò ñoäng khi phaûi ñoái phoù vôùi caùc nguy cô.
 12. 4 yeáu toá chi phoái xaây döïng cô caáu toå chöùc Hoaøn caûnh Muïc tieâu beân ngoaøi chieán löôïc Cô caáu vaø Con ngöôøi coâng ngheä
 13. Muïc tieâu Hoaøn caûnh Cô caáu vaø Con ngöôøi chieán löôïc beân ngoaøi coâng ngheä •Xaùc ñònh •Hoaøn •Taàm quaûn •Xaây döïng nhieäm vuï caûnh oån trò heïp: xí boä maùy vaø xaây ñònh: khoâng nghieäp saûn chòu aûnh döïng boä hoaëc coù ít xuaát thuû höôûng bôûi maùy xí thay ñoåi coâng; caùc nhaø nghieäp. ñoâït bieán. quaûn trò. •Taàm quaûn •Quyeát •Hoaøn trò roäng: xí •Sôû thích, ñònh coâng caûnh thay nghieäp saûn thoùi quen, ngheä kyõ ñoåi: thay xuaát daây quan nieäm. thuaät vaø ñoåi xaûy ra chuyeàn; •Trình ñoä, con ngöôøi thöôøng •Xí nghieäp taùc phong phuø hôïp. xuyeân. caøng tinh vi, laøm vieäc •Xaùc ñònh •Hoaøn vieân chöùc cuûa nhaân hoaøn caûnh caûnh xaùo caøng taêng. vieân. moâi tröôøng troän: toå chöùc coù tính chaát
 14. 1.3. Muïc tieâu cuûa coâng taùc toå chöùc  Xaây döïng boä maùy quaûn trò goïn nheï vaø hieäu löïc.  Xaây döïng neà neáp vaên hoùa laønh maïnh.  Toå chöùc coâng vieäc khoa hoïc.  Phaùt hieän vaø ñieàu chænh kòp thôøi hoaït ñoäng yeáu keùm.  Phaùt huy söùc maïnh nguoàn löïc voán coù.  Taïo theá vaø löïc cho toå chöùc.
 15. 1.4. Nguyeân taéc toå chöùc  Thoáng nhaát – laáy chaát löôïng laøm troïng – gaén vôùi muïc tieâu vaø chöùc naêng – caân ñoái – hieäu quaû.  Linh hoïat – tam quyeàn phaân laäp – chuyeân moân hoùa – khoa hoïc – hôïp lyù – phuø hôïp vôùi t.teá  Keát hôïp quyeàn lôïi, quyeàn haïn vaø traùch nhieäm.  Toå chöùc theo coâng vieäc, theo nhieäm vuï chöù khoâng theo nhu caàu moãi caù nhaân, moãi con ngöôøi.  Khoâng choàng cheùo. …
 16. II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ Taàm haïn quaûn trò, hay coøn goïi laø taàmhaïn kieåm soaùt, laø khaùi nieämduøng ñeå chæsoá löôïng nhaân vieân caáp döôùi m m nhaø quaûn trò coù theå ñieàu khieån m aø oät oät caùch toát ñeïp Ví duï: coù 02 doanh nghieäp coù cuøng soá löôïng nhaân vieân (18 nhaân vieân), doanh nghieäp A choïn taàm haïn 3 vaø doanh nghieäp B choïn taàmhaïn 18, thì m hình cuûa 2 DN oâ ñoù nhö sau:
 17. Taàm quaûn trò heïp (nhieàu taàng naác) Giám Đốc Trợ lý Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc QTV QTV QTV QTV QTV QTV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV
 18. Giám Đốc NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV
 19. III. CAÙC KIEÅU CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2