intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

(Dự thảo) Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
30
lượt xem
2
download

(Dự thảo) Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng" được thực hiện với mục tiêu để phân vùng được hiện trạng chất lượng nước vịnh Hạ Long theo chỉ số chất lượng nước và đề xuất được giải pháp quản lý sử dụng nước cho các phân vùng chất lượng nước khác nhau trong vịnh Hạ Long. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Dự thảo) Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> _______________________<br /> <br /> Nguyễn Thị Thế Nguyên<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC<br /> VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH<br /> VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Môi trường Đất và nước<br /> Mã số: 62440303<br /> <br /> (DỰ THẢO) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Hà Nội - 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Khoa học Tự<br /> nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi<br /> PGS.TS. Đồng Kim Loan<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> …………………………….<br /> …………………………….<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> …………………………….<br /> …………………………….<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> …………………………….<br /> …………………………….<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia<br /> chấm luận án tiến sĩ họp tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 20...<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài<br /> Vịnh Hạ Long đặc biệt nổi tiếng về cảnh đẹp thiên nhiên và các<br /> giá trị di sản quý giá cần được bảo tồn. UNESCO (2013) đã ghi nhận<br /> rằng, các giá trị thẩm mỹ của vịnh đang rủi ro bởi các nguồn thải<br /> dinh dưỡng và chất thải rắn, các nguồn thải hữu cơ… Theo ADB<br /> (2000), vịnh Hạ Long là ví dụ điển hình về hậu quả của quy hoạch<br /> theo ngành. Trong khi đó, quản lý biển theo không gian là một<br /> “phương thức” quản lý" mới đang dần được áp dụng tại các tỉnh ven<br /> biển của Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh. Phân vùng quản lý chất<br /> lượng nước là một trong những hợp phần quan trọng của quá trình<br /> quy hoạch và quản lý sử dụng không gian biển. Tuy nhiên đến nay<br /> chưa có một nghiên cứu chuyên sâu về phân vùng chất lượng nước<br /> vịnh Ha Long. Bên cạnh đó còn thiếu các nghiên cứu về công cụ<br /> phân vùng chất lượng môi trường vịnh và quy hoạch sử dụng không gian<br /> vịnh.<br /> Chính vì thế, việc tiến hành đề tài luận án: “Nghiên cứu phân<br /> vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất<br /> giải pháp quản lý và sử dụng” sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn bỏ<br /> ngỏ nói trên.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Phân vùng được hiện trạng chất lượng nước vịnh Hạ Long theo<br /> chỉ số chất lượng nước;<br /> - Đề xuất được giải pháp quản lý sử dụng nước cho các phân<br /> vùng chất lượng nước khác nhau trong vịnh Hạ Long.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3. Nội dung nghiên cứu<br /> - Nội dung 1: Phân tích, đánh giá các áp lực đến môi trường<br /> nước, hiện trạng diễn biến chất lượng nước vịnh.<br /> - Nội dung 2: Nghiên cứu sự lan truyền chất trong nước vịnh Hạ Long.<br /> - Nội dung 3: Nghiên cứu phát triển chỉ số chất lượng nước (WQI)<br /> phù hợp với đặc điểm môi trường nước biển ven bờ và hiện trạng<br /> chất lượng nước vịnh Hạ Long.<br /> - Nội dung 4: Ứng dụng WQI đã xây dựng được và công cụ GIS<br /> để phân vùng chất lượng nước vịnh Hạ Long.<br /> - Nội dung 5: Đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng hợp lý vịnh<br /> Hạ Long.<br /> 4. Phạm vi địa lý và vấn đề nghiên cứu của luận án<br /> * Phạm vi địa lý: Phạm vi nghiên cứu là vùng Di sản Thiên<br /> nhiên Thế giới vịnh Hạ Long<br /> * Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu sự lan<br /> truyền chất trong vịnh chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu sự dịch chuyển,<br /> khuếch tán, phân tán vật chất theo dòng chảy tổng hợp.<br /> 5. Điểm mới của luận án<br /> - Lần đầu tiên xác định được mức độ ảnh hưởng của các khu vực<br /> nguồn thải bên trong và bên ngoài vịnh đến chất lượng nước vịnh Hạ<br /> Long thông qua mô hình toán.<br /> - Lần đầu tiên phát triển công thức WQI phục vụ việc đánh giá,<br /> phân vùng chất lượng nước và quản lý vịnh Hạ Long. Luận án đã: (i)<br /> Lựa chọn được các thông số chất lượng nước theo đặc điểm của<br /> nước biển ven bờ và đặc trưng cho hiện trạng chất lượng nước vịnh;<br /> (ii) Xây dựng các chỉ số phụ và giản đồ chỉ số phụ của các thông số<br /> này dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng nước nước biển ven bờ của<br /> <br /> 2<br /> <br /> Việt Nam, của một số nước trên thế giới và các tài liệu về sinh thái<br /> biển ven bờ; (3) Cải tiến công thức tích có trọng số của Mỹ khi tính<br /> WQI, tạo điều kiện thuận lợi trong tính toán khi thiếu số liệu.<br /> - Lần đầu tiên phân vùng hiện trạng chất lượng nước vịnh Hạ<br /> Long theo chỉ số chất lượng nước.<br /> 6. Giá trị khoa học và thực tiễn của luận án<br /> * Giá trị khoa học: Luận án đã đóng góp và làm sáng tỏ phương<br /> pháp luận xây dựng và áp dụng chỉ số chất lượng nước biển để đánh<br /> giá và phân vùng chất lượng nước biển ven bờ ở Việt Nam, trước hết<br /> cho trường hợp nghiên cứu vịnh Hạ Long.<br /> * Giá trị thực tiễn: Luận án hỗ trợ cho việc quản lý chất lượng<br /> môi trường nước vịnh Hạ Long và bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế<br /> giới cũng như các vũng, vịnh ven bờ khác của Việt Nam theo hướng<br /> phát triển bền vững. Luận án làm cơ sở và cung cấp thông tin cho<br /> công tác phân vùng khai thác, sử dụng không gian biển đang bước<br /> đầu triển khai ở Quảng Ninh.<br /> 7. Bố cục của luận án<br /> Chương 1: TỔNG QUAN<br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu chất lượng nước vịnh Hạ Long<br /> Trong khoảng 20 năm qua, hoạt động nghiên cứu liên quan đến<br /> chất lượng nước và quản lý môi trường vịnh Hạ long đã được triển<br /> khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số vấn đề cần được nghiên cứu thêm<br /> như sau:<br /> - Các đánh giá về ô nhiễm vịnh chỉ dừng lại ở việc so sánh số<br /> liệu thực đo với giá trị tiêu chuẩn và chỉ ra những khu vực ô nhiễm<br /> cục bộ mà chưa phân vùng được chất lượng nước vịnh dựa theo chỉ<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản