intTypePromotion=1

Bài giảng: Công nghệ chế biến khí - TS. Nguyễn Hữu Lương

Chia sẻ: Dinh Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
362
lượt xem
163
download

Bài giảng: Công nghệ chế biến khí - TS. Nguyễn Hữu Lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khí thiên nhiên hoá lỏng hoặc LNG là khí tự nhiên (chủ yếu là mêtan, CH 4) đã được chuyển đổi tạm thời để tạo thành chất lỏng để dễ lưu trữ hoặc vận chuyển. Khí thiên nhiên hóa lỏng chiếm khoảng 1/600th khối lượng khí đốt tự nhiên ở trạng thái khí. Đó là không mùi, không màu, không độc hại và không ăn mòn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Công nghệ chế biến khí - TS. Nguyễn Hữu Lương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ  BIẾN KHÍ TS. Nguyễn Hữu Lương TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 1
 2. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 1: Khái niệm chung 1.1. Trữ lượng khí trên thế giới và Việt Nam 1.2. Phân lọai khí thiên nhiên 1.3. Thành phần hóa học và tính chất của khí thiên nhiên  và khí dầu mỏ 1.4. Sơ đồ tổng quát chế biến khí và các sản phẩm khí TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 2
 3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 2: Giản đồ pha và ứng dụng trong chế biến khí 2.1. Giản đồ pha của đơn chất 2.2. Giản đồ pha của hệ đa cấu tử 2.3. Ứng dụng của giản đồ pha trong chế biến khí TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 3
 4. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 3: Làm khô khí 3.1. Khái niệm chung 3.2. Làm khô khí bằng phương pháp ức chế 3.2.1. Phương pháp ức chế tạo hydrate 3.2.2. Làm khô bằng phương pháp hấp thụ 3.2.3. Làm khan bằng phương pháp hấp phụ TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 4
 5. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương  4:  Làm  sạch  H2S,  CO2  và  các  hợp  chất  chứa  lưu huỳnh khác 4.1. Khái niệm chung 4.2. Làm sạch khí bằng dung môi alkalnolamin 4.3. Làm sạch khí bằng dung môi vật lý và tổng hợp 4.4.  Lựa  chọn  dung  môi  cho  quá  trình  làm  sạch  H2S  và  CO2 TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 5
 6. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Chương 5: Công nghệ chế biến khí 5.1. Chế biến khí bằng phương pháp ngưng tụ 5.2. Chế biến khí bằng phương pháp hấp thụ 5.3.  Chế  biến  khí  bằng  phương  pháp  chưng  cất  nhiệt  độ  thấp 5.4. Ứng dụng các quá trình chế biến khí khác nhau TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 6
 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lưu Cẩm Lộc, Công nghệ chế biến khí (1996). 2. MA.  Berlin,  VG.Gortrencốp,  HP.  Volcốp,  Công  nghệ  chế  biến  khí  thiên  nhiên và khí dầu mỏ, Trường ĐH Kỹ thuật Tp.HCM. 3. Francis  S.  Manning,  Richard  E.  Thompson,  Oilfield  Processing  of  Petroleum,  Volume  1:  Natural  Gas,  PennWell  Publishing  Company  (1991). 4. K.  S.  Pedersen,  Aa.  Fredenslund,  P.  Thomassen,  Properties  of  Oils  and  Natural Gas, Gulf Publishing Company (1989). TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 7
 8. ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH 1. Các nguồn khí trên thế giới và Việt Nam: tiềm năng và ứng dụng. 2. Xu hướng thay thế nhiên liệu khí trong tương lai. 3. Công nghệ chuyển hóa khí thành lỏng (GTL technology). 4. Công nghệ sản xuất DME. 5. Công nghệ chế biến khí trong Nhà máy chế biến khí Dinh Cố. 6. Vấn  đề  thay  thế  nhiên  liệu  lỏng  bằng  khí  thiên  nhiên  dùng  trong  giao thông vận tải. Bắt đầu từ tuần lễ thứ 3! TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 8
 9. TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 9
 10. Lịch sử phát hiện và ứng dụng khí thiên nhiên •  1000 B.C.,  đã  được biết  đến từ thời Hy Lạp cổ  đại – mang  ý nghĩa tôn giáo. •  500 B.C., tại  Trung Quốc: làm bay hơi nước biển  để sản  xuất muối. • 1816, tại Hoa Kỳ: thắp sáng đèn đường. •  1821,  tại  New  York  (Hoa  Kỳ):  giếng  khí  thiên  nhiên  đầu  tiên được phát hiện bởi William Hart. TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 10
 11. Lịch sử phát hiện và ứng dụng khí thiên nhiên (tt) •  1858,  Công  ty  kinh  doanh  khí  thiên  nhiên  đầu  tiên  của  Hoa Kỳ được thành lập – Fredonia Gas Light Company. • 1885, Robert Bunsen phát minh đèn đốt bằng hỗn hợp khí  thiên nhiên và không khí, dùng trong đun nấu và sưởi. •  1900, khí thiên nhiên  được phát hiện tại 17 tiểu bang của  Hoa Kỳ. •  Ngày nay, khí thiên nhiên chiếm 21,6% lượng năng lượng  sử dụng ở Hoa Kỳ. TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 11
 12. Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG 1.1. Trữ lượng khí thiên nhiên trên thế giới và Việt Nam 1.1.1. Thế giới Tröõ löôïng daàu xaùc minh cuûa toaøn theá giôùi (2005): 2050 ÷ 2390 tæ thuøng (270 ÷ 323 tæ taán) Ñaõ söû duïng: 45 - 70%. Coøn khoaûng 1000 tæ thuøng (135 tæ taán). TS. Nguyễn khai Lương Chế Biếnay cuûa toaøn theá giôùi Möùc Hữu thaùc hieän n Khí CN 12
 13. BIEÅU ÑOÀ DÖÏ KIEÁN NGUOÀN DAÀU THOÂ VAØ SAÛN PHAÅM DAÀU MOÛ TREÂN THEÁ GIÔÙI. Tyû thuøng/naêm Daâuø thoâ ñaõ khai thaùc Nguoàn daàu thoâ döï kieán Toång caùc saûn phaåm daàu moû Nguoàn daàu moû seõ caïn kieät TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 13 naêm
 14. Trữ lượng khí xác minh theo khu vực cuối năm 2004 (x1012 m3) TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 14
 15. TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 15
 16. Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 16
 17. Cuối năm 2004, trữ lượng khí xác minh của thế giới được  dự đoán ở mức 179.53 × 1012 m3.  Trữ lượng Khu Vực Tỉ lệ (%) Tỉ số R/P /năm (x1012 m3) Middle East 72.83 40.6 >100 Europe and Eurasia 64.02 35.7 61 South Asia and Pacific 14.21 7.9 44 Africa 14.06 7.8 97 North America 7.32 4.1 10 South and Central  7.10 4.0 55 America Trữ lượng toàn cầu 179.53 100.0 67 TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 17
 18. Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.2. Việt Nam Tieàm naêng daàu khí, ñaëc bieät laø khí khaù lôùn: +Tröõ löôïng tieàm naêng: ~1.500 tyû m , goàm: 3 160 tyû m khí ñoàng haønh 3 1.130 tyû m3 khí khoâng ñoàng haønh 200 trieäu m3 condensate. + Trö õ lö ô ïn g x a ù c m in h : 500 tyû m3 khí. TS. Nguyễn Hữu Lkhoângếñoàng haønh coù 18 khí ương Ch Biến Khí theå thu CN
 19. TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 19
 20. TS. Nguyễn Hữu Lương Chế Biến Khí CN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản