intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - GV. Mai Văn Hùng

Chia sẻ: Mai Văn Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
41
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - GV. Mai Văn Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Cầu, cung hàng hóa và cân bằng thị trường thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô, trong chương này trình bày các nội dung sau: phân loại cơ cấu thị trường, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn, các nhân tố ảnh hưởng đến cầu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - GV. Mai Văn Hùng

 1. Chöông 2
 2. MỤC TIÊU  Hiểu cầu, cung thị trường, sự hình thành giá cả và sản lượng cân bằng  Biết được những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu hàng hóa, dịch vụ, tác động của chúng lên giá và sản lượng cân bằng  Hiểu hơn về những tình huống bất cân bằng thị trường  Thực hiện được những bài tập liên quan đến cung cầu hàng Hùng, 2014 định 2 ểm cân Mai Văn hóa, xác đi
 3. PHAÂN LOAÏI CÔ CAÁU THÒ TRÖÔØNG Caïnh tranh hoaøn toaøn Ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Caïnh tranh ñoäc quyeàn Thieåu soá ñoäc quyeàn
 4. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Coù voâ soá ngöôøi mua & baùn Saûn phaåm ñoàng Chaáp nhaän nhaát Xuaát nhaäp ngaønh giaù deã daøng Thoâng tin ñaày ñuû
 5. I. CẦU (Demand - D) 1. Khái niệm Cầu là số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn mua và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định (các yếu tố khác không đổi). 11/27/14 Mai TS. DAODANGKIEN Văn Hùng, 2014 5 5
 6. soá löôïng maø NTD saün loøng mua ôû nhöõng CAÀU möùc giaù khaùc nhau CUÛA laø MOÄT trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh HAØN G HOAÙ vôùi giaû ñònh caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi.
 7. soá löôïng maø NTD muốn mua ôû nhöõng NHU möùc giaù khaùc nhau CAÀU laø CUÛA trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh MOÄT HAØN vôùi giaû ñònh caùc ñieàu G kieän khaùc khoâng ñoåi. HOAÙ Mai Văn Hùng, 2014 7
 8. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG Giaù saûn ÑEÁN CAÀU phaåm Thu nhaäp bình quaân cuûa daân cö Giaù saûn phaåm thay theá hoaëc boå tuùc Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Döï kieán cuûa ngöôøi tieâu duøng veà giaù cuûa saûn phaåm ñoù trong töông lai … Mai Văn Hùng, 2014 8
 9. ÑÖÔØNG CAÀU DÒCH CHUYEÅN Thu nhaäp bình quaân cuûa daân cö Giaù saûn phaåm thay theá hoaëc boå tuùc Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Döï kieán cuûa ngöôøi tieâu duøng veà giaù cuûa saûn phaåm ñoù trong töông lai … Mai Văn Hùng, 2014 9
 10. QUY LUAÄT CAÀU Giaù taêng, soá löôïng caàu giaûm Giaù giaûm, soá löôïng caàu taêng HAØM CAÀU : Qd = f(Pd) Hoặc Pd = f(Qd) = a - bQd (caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi Thí duï : Pd = - 10Qd + 80
 11. Cầu cá nhân – cầu thị trường: Luật cầu: R Khái niệm: Qd tăng lên ⇔ P giảm và ngược lại R Nguyên nhân: 2 nguyên nhân R Một số hàng hoá không tuân theo luật cầu Hàng hoá không tuân theo luật cầu, P tăng Qd tăng => hàng hoá Giffen, đường cầu dốc lên to trái sang phải. Mai Văn Hùng, 2014 11
 12. P Hµng ho ¸ Giffe n 0 Q Mai Văn Hùng, 2014 12
 13. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu Qd = F (giá, giá hàng hoá liên quan, thu nhập, thị hiếu, số lượng người mua, kỳ vọng). Qd = F (Px, Py, I, T, N, E) 2.1. Thu nhập (Income: I) * Hàng hoá thông thường(normal goods) I tăng => Qd tăng ở các mức giá => đường cầu dịch chuyển sang phải. I giảm => Qd giảm ở các mức giá => đường cầu dịch chuyển sang trái. Mai Văn Hùng, 2014 13
 14. Thu nhaäp bình Ñöôøng caàu dòch quaân cuûa daân cö chuyeån sang taêng phaûi Gia D1 caàu taêng D ù P1 ° P2 ° Q1 Q2Q’1 Q’2 SL Mai Văn Hùng, 2014 14
 15. Đường cầu dịch chuyển P Sang trái do thu nhập tăng S E1 P1 E2 P2 D1 D2 Q2 Q1 Q a. Tác động của yếu tố thu nhập tăng lên đến thị trường 11/27/14 gạo 15 Mai Văn Hùng, 2014 15
 16. * Hàng hoá thứ cấp (inferior goods) I tăng => Qd giảm => đường cầu d/c sang trái I giảm => Qd tăng => đường cầu d/c sang phải. 2.2. Giá hàng hoá ca liên quan: (Py) * Hàng hoá thay thO (Substitute goods) là hàng hoá ca thể sử dụng thay cho hàng hoá khác. Py tăng => Qdy giảm => Qdx tăng => đường cầu hàng hoá X dịch chuyển sang phải và ngược lại. Mai Văn Hùng, 2014 16
 17. * Hàng hoá thay thế (complement goods) là hàng hoá được sử dụng đồng thời với hàng hoá khác. Py tăng => Qdy giảm => Qdx giảm => đường cầu hàng hoá X dịch chuyển sang trái, và ngược lại. 2.3. Thị hiếu (Taste: T ) là sở thích hay sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với hàng haa hoặc dịch vụ. - T về hàng hoá dịch vụ thấp => cầu thấp - Không quan sát T một cách trực tiếp, nên thường giả định T thay đổi chậm hoặc ít thay đổi. Mai Văn Hùng, 2014 17
 18. 2.4. Số lượng người mua (dân số) Number of population N tăng => Qd tăng ở các mức giá=> đường cầu dịch chuyển sang phải, và ngược lại. VD: Dân số Hà nội tăng => lượng tiêu dùng gạo tăng => đường cầu gạo dịch chuyển sang phải. 2.5. Kỳ vọng (Expectation: E) Kỳ vọng là dự kiến sự thay đổi trong tương lai về giá, thu nhập và thị hiếu làm ảnh hưởng tới lượng cầu hiện tại. Mai Văn Hùng, 2014 18
 19. * Kỳ vọng ca thể về giá, thu nhập, thị hiếu, số lượng người tiêu dùng... * Khi kỳ vọng giá trong tương lai giảm => cầu hiện tại sẽ giảm => đường cầu dịch chuyển sang trái và ngược lại. => Kỳ vọng về các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thay đổi sẽ khiến cầu hiện tại thay đổi. 2.6. Giá hàng hoá, dịch vụ: Price of goods or services Giá là nhân tố nội sinh khi thay đổi gây nên sự vận động trên một đường cầu. Mai Văn Hùng, 2014 19
 20. Các nhân tố từ 3.1=> 3.5 gây nên sự dich chuyển của đường cầu. 3. Sự vận động và dịch chuyển của đường cầu: (Movement and shift of demand curve) *Sự vận động trên một đường cầu (Movement along the demand curve) gây nên do nhân tố nội sinh là giá hàng hoá dịch vụ. Nếu P tăng thì vận động lên phía trên A=>A1,ngược lại A=>A2;hình a * Sự dịch chuyển của đường cầu (Shift of demand curve): gây nên bởi nhân tố ngoại sinh, làm đường cầu dịch chuyển song song ra ngoài D =>D1 hoặc vàoMai VănD => D2 ; hình 20 trong Hùng, 2014 b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản