intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 3 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
105
lượt xem
31
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 3 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 3: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng giúp người học nắm được khái niệm và định nghĩa; biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất; biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất; các phân phối xác suất; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 3 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh - 2013 Ngày 16 tháng 9 năm 2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 1 / 64
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh - 2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 2 / 64
 3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh - 2013 Ngày 16 tháng 9 năm 2013 Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 3 / 64
 4. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 5. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên Hàm phân ph i xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 6. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên Hàm phân ph i xác su t Hàm m t đ xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 7. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên Hàm phân ph i xác su t Hàm m t đ xác su t Kỳ v ng PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 8. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên Hàm phân ph i xác su t Hàm m t đ xác su t Kỳ v ng Phương sai PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 9. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên Hàm phân ph i xác su t Hàm m t đ xác su t Kỳ v ng Phương sai Mô men, h s b t đ i x ng, h s nh n (đ c thêm) PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 10. T khóa (Key Words) Bi n ng u nhiên Hàm phân ph i xác su t Hàm m t đ xác su t Kỳ v ng Phương sai Mô men, h s b t đ i x ng, h s nh n (đ c thêm) Véc tơ ng u nhiên PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 4 / 64
 11. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 12. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 13. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i 3 Bi n ng u nhiên r i r c và hàm xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 14. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i 3 Bi n ng u nhiên r i r c và hàm xác su t 4 Bi n ng u nhiên liên t c và hàm m t đ xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 15. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i 3 Bi n ng u nhiên r i r c và hàm xác su t 4 Bi n ng u nhiên liên t c và hàm m t đ xác su t 5 Các phân ph i xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 16. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i 3 Bi n ng u nhiên r i r c và hàm xác su t 4 Bi n ng u nhiên liên t c và hàm m t đ xác su t 5 Các phân ph i xác su t 6 Các đ c trưng c a bi n ng u nhiên PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 17. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i 3 Bi n ng u nhiên r i r c và hàm xác su t 4 Bi n ng u nhiên liên t c và hàm m t đ xác su t 5 Các phân ph i xác su t 6 Các đ c trưng c a bi n ng u nhiên 7 Bi n ng u nhiên hai chi u và các đ c trưng PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 18. Chương 3. Bi n ng u nhiên và các đ c trưng 1 Khái ni m và đ nh nghĩa 2 Bi n ng u nhiên và hàm phân ph i 3 Bi n ng u nhiên r i r c và hàm xác su t 4 Bi n ng u nhiên liên t c và hàm m t đ xác su t 5 Các phân ph i xác su t 6 Các đ c trưng c a bi n ng u nhiên 7 Bi n ng u nhiên hai chi u và các đ c trưng 8 Bài t p PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 5 / 64
 19. Khái ni m và đ nh nghĩa Ví d 1 Gieo hai đ ng ti n cân đ i và đ ng ch t. Xác đ nh s l n s p x y ra và Ví d 2 Gieo m t đ ng ti n cân đ i và đ ng ch t cho t i khi nào s p thì ng ng. Xác đ nh s l n gieo ph i th c hi n G i X là s l n s p trong ví d 1. X nh n các giá tr 0, 1 và 2 PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 6 / 64
 20. Khái ni m và đ nh nghĩa Ví d 1 Gieo hai đ ng ti n cân đ i và đ ng ch t. Xác đ nh s l n s p x y ra và Ví d 2 Gieo m t đ ng ti n cân đ i và đ ng ch t cho t i khi nào s p thì ng ng. Xác đ nh s l n gieo ph i th c hi n G i X là s l n s p trong ví d 1. X nh n các giá tr 0, 1 và 2 G i Y là s l n ph i gieo đ ng ti n. Y nh n các giá tr 1, 2, . . . PGS.TS.Tr n L c Hùng (Tp. H Chí Minh - 2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 16 tháng 9 năm 2013 6 / 64
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản