Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 4 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:184

0
75
lượt xem
25
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 4 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 4: Các định lý giới hạn và ứng dụng trình bày về các luật phân phối xác suất; bất đẳng thức, luật yêu các số lớn; định lý giới hạn địa phương; định lý giới hạn tích phân và định lý giới hạn trung tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 4 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng HCMC, 9/ 2013 Ngày 22 tháng 9 năm 2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 1 / 80
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh, 9/2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 2 / 80
 3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng HCMC, 9/ 2013 Ngày 22 tháng 9 năm 2013 Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 3 / 80
 4. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 5. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t B t đ ng th c PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 6. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t B t đ ng th c Lu t y u các s l n PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 7. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t B t đ ng th c Lu t y u các s l n Đ nh lý gi i h n đ a phương PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 8. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t B t đ ng th c Lu t y u các s l n Đ nh lý gi i h n đ a phương Đ nh lý gi i h n tích phân PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 9. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t B t đ ng th c Lu t y u các s l n Đ nh lý gi i h n đ a phương Đ nh lý gi i h n tích phân Đ nh lý gi i h n trung tâm PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 10. T khóa (Key Words) Các lu t phân ph i xác su t B t đ ng th c Lu t y u các s l n Đ nh lý gi i h n đ a phương Đ nh lý gi i h n tích phân Đ nh lý gi i h n trung tâm Đ nh lý x p x Poisson PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 4 / 80
 11. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 12. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p 2 B t đ ng th c Chebyshev và ng d ng PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 13. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p 2 B t đ ng th c Chebyshev và ng d ng 3 Các lu t y u các s l n và các ng d ng PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 14. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p 2 B t đ ng th c Chebyshev và ng d ng 3 Các lu t y u các s l n và các ng d ng 4 Đ nh lý x p x Poisson PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 15. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p 2 B t đ ng th c Chebyshev và ng d ng 3 Các lu t y u các s l n và các ng d ng 4 Đ nh lý x p x Poisson 5 Các đ nh lý gi i h n de Moivre-Laplace PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 16. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p 2 B t đ ng th c Chebyshev và ng d ng 3 Các lu t y u các s l n và các ng d ng 4 Đ nh lý x p x Poisson 5 Các đ nh lý gi i h n de Moivre-Laplace 6 Đ nh lý gi i h n trung tâm PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 17. Chương 4. Các đ nh lý gi i h n và ng d ng 1 Các quy lu t xác su t thư ng g p 2 B t đ ng th c Chebyshev và ng d ng 3 Các lu t y u các s l n và các ng d ng 4 Đ nh lý x p x Poisson 5 Các đ nh lý gi i h n de Moivre-Laplace 6 Đ nh lý gi i h n trung tâm 7 Bài t p PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 5 / 80
 18. Các quy lu t xác su t thư ng g p Quy lu t Bernoulli PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 6 / 80
 19. Các quy lu t xác su t thư ng g p Quy lu t Bernoulli Quy lu t nh th c PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 6 / 80
 20. Các quy lu t xác su t thư ng g p Quy lu t Bernoulli Quy lu t nh th c Quy lu t Poisson PGS.TS.Tr n L c Hùng (HCMC, 9/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 22 tháng 9 năm 2013 6 / 80

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản