Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 8 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
136
lượt xem
33
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 8 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 8: Kiểm định phi tham số trình bày về đặt vấn đề, kiểm định sự phù hợp giữa thực nghiệm và lý thuyết, kiểm định tính độc lập, kiểm định nhiều vấn đề, phương pháp dầu Wnlcoxon, phương pháp hạng Mann Whitney và phần bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 8 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 10/ 2013 Ngày 27 tháng 10 năm 2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 1 / 64
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh, 10/2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 2 / 64
 3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 10/ 2013 Ngày 27 tháng 10 năm 2013 Chương 8. Ki m đ nh phi tham s PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 3 / 64
 4. T khóa (Key Words) Ki m đ nh phi tham s PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 4 / 64
 5. T khóa (Key Words) Ki m đ nh phi tham s C p gi thuy t th ng kê PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 4 / 64
 6. T khóa (Key Words) Ki m đ nh phi tham s C p gi thuy t th ng kê Hàm ki m đ nh PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 4 / 64
 7. T khóa (Key Words) Ki m đ nh phi tham s C p gi thuy t th ng kê Hàm ki m đ nh M c ý nghĩa PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 4 / 64
 8. T khóa (Key Words) Ki m đ nh phi tham s C p gi thuy t th ng kê Hàm ki m đ nh M c ý nghĩa Mi n bác b PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 4 / 64
 9. T khóa (Key Words) Ki m đ nh phi tham s C p gi thuy t th ng kê Hàm ki m đ nh M c ý nghĩa Mi n bác b Mi n ch p nh n PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 4 / 64
 10. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 11. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh s phù h p gi a th c nghi m và lý thuy t PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 12. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh s phù h p gi a th c nghi m và lý thuy t 3 Ki m đ nh tính đ c l p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 13. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh s phù h p gi a th c nghi m và lý thuy t 3 Ki m đ nh tính đ c l p 4 Ki m đ nh nhi u t l PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 14. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh s phù h p gi a th c nghi m và lý thuy t 3 Ki m đ nh tính đ c l p 4 Ki m đ nh nhi u t l 5 Phương pháp h ng Mann Whitney (đ c thêm) PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 15. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh s phù h p gi a th c nghi m và lý thuy t 3 Ki m đ nh tính đ c l p 4 Ki m đ nh nhi u t l 5 Phương pháp h ng Mann Whitney (đ c thêm) 6 Phương pháp d u Wilcoxon (đ c thêm) PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 16. Chương 8. Ki m đ nh phi tham s 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh s phù h p gi a th c nghi m và lý thuy t 3 Ki m đ nh tính đ c l p 4 Ki m đ nh nhi u t l 5 Phương pháp h ng Mann Whitney (đ c thêm) 6 Phương pháp d u Wilcoxon (đ c thêm) 7 Bài t p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 5 / 64
 17. 8.1 Đ t v n đ Gi s ωn = {X1 , X2 , . . . , Xn } là m t m u ng u nhiên sinh b i bi n ng u nhiên X nhưng chưa xác đ nh đư c quy lu t xác su t F (x, θ) c a X . Đây là s khác bi t cơ b n gi a ki m đ nh tham s và ki m đ nh phi tham s . V n đ đ t ra là: 1 Ki m đ nh gi thuy t th ng kê v s phù h p gi a các d li u nh n đư c và quy lu t F (x, θ). PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 6 / 64
 18. 8.1 Đ t v n đ Gi s ωn = {X1 , X2 , . . . , Xn } là m t m u ng u nhiên sinh b i bi n ng u nhiên X nhưng chưa xác đ nh đư c quy lu t xác su t F (x, θ) c a X . Đây là s khác bi t cơ b n gi a ki m đ nh tham s và ki m đ nh phi tham s . V n đ đ t ra là: 1 Ki m đ nh gi thuy t th ng kê v s phù h p gi a các d li u nh n đư c và quy lu t F (x, θ). 2 Xây d ng thu t toán (các th t c) đ ki m đ nh PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 6 / 64
 19. V n đ khác Gi s X và Y là hai bi n ng u nhiên, có các đ c tính x1 , x2 , . . . , xm và y1 , y2 , . . . , yn . V n đ đ t ra là: 1 Li u các bi n ng u nhiên X và Y có đ c l p hay không? PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 7 / 64
 20. V n đ khác Gi s X và Y là hai bi n ng u nhiên, có các đ c tính x1 , x2 , . . . , xm và y1 , y2 , . . . , yn . V n đ đ t ra là: 1 Li u các bi n ng u nhiên X và Y có đ c l p hay không? 2 M t vài ví d PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 27 tháng 10 năm 2013 7 / 64

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản