intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Tổ chức tiếp khách. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của việc tiếp khách; phân loại khách; các phương thức giao tiếp trong tiếp khách; tổ chức tiếp khách. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị văn phòng: Chương 3 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU TỔ CHỨC TMUKHÁCH _TM<br /> CHƢƠNG 3:<br /> _T<br /> _ TIẾP<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> • Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của việc tiếp khách<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> M<br /> T• Phân loại kháchDHTM<br /> DH<br /> 3.2<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> • Các phƣơng thức giao tiếp trong tiếp khách<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HT• Tổ chức tiếp kháchHT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D3.4<br /> 3.3<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1 Khái niệm, vai trò MU nguyên M<br /> và<br /> U<br /> TM<br /> _ của việcTtiếp khách TM_T<br /> _T<br /> M<br /> TM tắc<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> <br /> <br />  Tiếp khách là gì?<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br />  Tiếp khách kinh doanh là gì?<br /> <br />  Tiếp khách có vai trò nhƣ thế nào?<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Những nguyên tắc cơ bản khi tiếp M<br /> MU<br /> MU<br /> _T<br /> _T<br /> _T<br /> khách<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> <br /> <br />  Tuân thủ các quy định, tập quán, thông lệ quốc tế<br />  Tôn trọng những quy định, tập quán, tập tục của<br /> từng quốc gia<br />  Tôn trọng những tập quán, phong tục của từng địa<br /> phƣơng, vùng<br />  Thực hiện nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi<br />  Lịch sự, nghiêm túc trong mọi khâu, tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho khách<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> 3.2 Phân loạiTkhách TM_TM<br /> _T<br /> M<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> DH<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> Khách Khách<br /> DH<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> bên<br /> bên<br /> trong ngoài<br /> doanh doanh U<br /> TM<br /> M_<br /> nghiệp nghiệp<br /> HT<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.3 Các U<br /> phƣơng thứcMU tiếp<br /> giao<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> M_ trong tiếp khách<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> <br /> <br />  Giao tiếp bằng ngôn ngữ<br /> U<br /> <br /> TM<br /> TM<br />  Giao tiếp cận ngôn ngữ<br /> H<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br />  Giao tiếp phi ngôn ngữ<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2