intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:181

0
58
lượt xem
0
download

Bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm chung; việc thi tuyển để chọn người mới cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở một số nước trên thế giới; quy trình tuyển, chọn người mới cho các cơ quan hành chính nhà nước; tập sự cho người mới được tuyển vào cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

 1. Chöông 6 Tuyeån duïng nhaân löïc cho caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc. I. Khaùi nieäm chung II.Vieäc thi tuyeån ñeå choïn ngöôøi môùi cho caùc cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi
 2. III.Quy trình tuyeån, choïn ngöôøi môùi cho caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc. IV.Taäp söï cho ngöôøi môùi ñöôïc tuyeån vaøo cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc
 3. Coù caùc caùch tieáp caän veà tuyeåân choïn nhö sau: Tieán trình tuyeån choïn treân ñöôïc chia thaønh hai giai ñoaïn: Tieán trình tuyeån hay coøn goïi laø tieán trình thu huùt ngöôøi tham gia döï tuyeån; Tieán trình löïa choïn ra ñöôïc nhöõng ngöôøi ñaùp öùng toát nhaát caùc yeâu caàu ñaët ra cuûa toå chöùc ñoái vôùi nhaân söï môùi trong soá nhöõng ngöôøi tham gia döï tuyeån.
 4. Tuy ñöôïc chia thaønh hai giai ñoaïn, song tieán trình tuyeån choïn laø moät tieán trình keát hôïp, gaén lieàn vôùi nhau vaø caàn tieán haønh caùc hoaït ñoäng nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc nguoàn nhaân löïc toát nhaát.
 5. Tuyeån = löïa choïn (TÑHV Ñaøo duy Anh, trang 323); tuyeån binh = choïn binh lính (recruiter les soldats). Tuyeån phu = tuyeån (H)=choïn löïa; phu(H)= choàng (TÑ Goác vaø nghóa töø tieáng Vieät –Vuõ xuaân Thaùi) Tuyeån duïng, tuyeån moä,tuyeån löïa, tuyeån choïn: khoâng coù trong caùc töï ñieån treân
 6. Tuyeån moä nhaân vieân laø moät tieán trình thu huùt nhöõng ngöôøi coù khaû naêng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeán ñaêng kyù, noäp ñôn tìm vieäc laøm. Laøm toát tieán trình naày, nhaø quaûn trò ñaõ thaønh coâng moät phaàn roài. Tuyeån moä laø taäp trung caùc öùng vieân laïi, coøn tuyeån choïn laø quyeát ñònh xem trong soá caùc öùng vieân aáy ai laø ngöôøi hoäi ñuû caùc tieâu chuaån ñeå laøm vieäc cho coâng ty. (QTNS – Nguyeãn höõu Thaân) The recruitment process = tieán trình tuyeån moä Selection process.
 7. re·cruit [ri kr t] verb (past re·cruit·ed, past participle re·cruit·ed, present participle re·cruit·ing, 3rd person present singular re·cruits) 1. in and trans verb MILITARY enlist somebody: to enlist somebody in a military force, or take part in enlisting people for a military force • She was recruited by the Marines. 2. intransitive and transitive verb enroll or take on somebody: to enroll somebody as a worker or member, or to take on people as workers or members • The company has stopped recruiting. 3. MILITARY raise an army: to establish a military force 4. recover: to recover in health or strength, or recover one’s own health or strength (archaic)
 8. se·lect [sə lékt] intransitive and transitive verb (past se·lect·ed, past participle se·lect·ed, present participle se·lect·ing, 3rd person present singular se·lects) choose from others: to choose somebody or something from among several • select a chocolate from the box
 9. Coù theå chia tieán trình tuyeån choïn thaønh ba nhoùm hoaït ñoäng: Xaùc ñònh yeâu caàu ñoái vôùi vieäc laøm caàn tuyeån ngöôøi. Moâ taû vaø cuï theå hoaù coâng vieäc. Thu huùt öùng cöû vieân cho caùc vò trí coâng vieäc caàn tuyeån. Caàn aùp duïng caùc bieän phaùp khaùc nhau ñeå thu huùt öùng cöû vieân. Löïa choïn ngöôøi öùng cöû, ngöôøi coù nhieàu öu ñieåm vaø lôïi theá nhaát baèng nhieàu caùch thöùc.
 10. Tuyeån choïn laø tieán trình goàm 4 böôùc: Quaûng caùo hay thoâng baùo veà choã laøm caàn tuyeån choïn ngöôøi; Kieåm tra danh saùch caùc öùng cöû vieân; Löïa choïn sô boä; Tuyeån choïn. Keát thuùc tieán trình tuyeån choïn laø nhöõng ngöôøi cuï theå ñöôïc choïn.
 11. Trong heä thoáng vaên baûn phaùp luaät nhaø nöôùc ta veà tuyeån duïng, caùch hieåu khoâng khaùc nhieàu vôùi caùc caùch tieáp caän ñaõ neâu treân, maëc duø khoâng coù ñònh nghóa chính xaùc veà thuaät ngöõ naày. Phaùp leänh caùn boä, coâng chöùc naêm 1998 vaø Nghò ñònh 95/1998/NÑ-CP ngaøy 17/11/1998 coù söû duïng töø tuyeån duïng (chöông II cuûa Nghò nhöng ñoù laø moät khaùi nieäm ñònh), ñöôïc gaén lieàn vôùi caû cuïm töø tuyeån duïng vaø söû duïng.
 12. Noäi dung cuûa tuyeån duïng vaø söû duïng bao goàm töø böôùc ñaàu tieân ñeå coù ngöôøi môùi ñeán tham gia döï tuyeån, ñeán khi hoï ñöôïc ñöa vaøo boä maùy. Tuyeån duïng ôû ñaây ñöôïc duøng ñeå chæ cho moät tieán trình nhaèm ñöa ñöôïc moät ngöôøi môùi vaøo toå chöùc haønh chính nhaø nöôùc maø toå chöùc aáy caàn vaø ngöôøi ñoù trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc trong danh saùch nhaân söï cuûa toå chöùc.
 13. Tieán trình ñoù phaûi bao goàm caû 4 böôùc nhö ñaõ moâ taû ôû hình veõ treân, goàm caùc giai ñoaïn sau: Xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï môùi caàn ñöa vaøo trong toå chöùc. Thu huùt ngöôøi lao ñoäng coù ñuû nhöõng yeâu caàu maø toå chöùc haønh chính nhaø nöôùc caàn tuyeån choïn.
 14. Tuyeån choïn ngöôøi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa toå chöùc trong soá nhöõng ngöôøi toát nhaát. Taäp söï cho ngöôøi môùi ñeå “haønh chính hoaù” baûn thaân hoï. Boå nhieäm chính thöùc sau taäp söï vaøo danh saùch nhaân söï cuûa toå chöùc.
 15. Treân thöïc teá, do hình thöùc söû duïng thay ñoåi sang hình thöùc hôïp ñoàng ôû nhieàu vò trí coâng vieäc trong toå chöùc boä maùy haønh chính nhaø nöôùc noùi rieâng vaø trong caùc toå chöùc noùi chung neân khaùi nieäm hay caùch hieåu veà noäi dung tuyeån duïng cuõng thay ñoåi. Hôïp ñoàng laø moät hình thöùc cam keát giöõa hai beân nhaèm thöïc hieän nhöõng coâng vieäc cuï theå vôùi nhöõng ñieàu kieän cuï theå ñöôïc thoaû thuaän giöõa beân A (beân chuû ñoäng hay beân thueâ lao ñoäng) vaø beân B (beân bò ñoäng hay beân cho thueâ söùc lao ñoäng).
 16. Neáu hai beân nhaän thaáy caùc ñieàu khoaûn quy ñònh ñeàu ñöôïc ñaùp öùng, coù theå caùc coâng vieäc tieáp theo ñöôïc thöïc hieän vaø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc thueâ vaøo laøm vieäc. Tuyeån theâm ngöôøi theo hình thöùc hôïp ñoàng, tuyø theo thôøi gian daøi hay ngaén, tuyø theo chaát löôïng laøm vieäc cuûa ngöôøi ñang ñöôïc kyù keát hôïp ñoàng maø coù theå aùp duïng hình thöùc tuyeån duïng hay vaãn laø hôïp ñoàng, hoaëc keát thuùc hôïp ñoàng.
 17. Luaät soá 35/2002/QH10 thoâng ngaøy 02 thaùng 4 naêm 2002, hieäu löïc ngaøy 01/01/2003. Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng (23/6/1994).  ÑIEÀU 27: 1.Hôïp ñoàng lao ñoäng phaûi ñöôïc giao keát theo moät trong caùc loaïi sau ñaây: a.Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn laø hôïp ñoàng maø trong ñoù hai beân khoâng xaùc ñònh thôøi haïn, thôøi ñieåm chaám döùt hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng;
 18. b)Hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn. Hôïp ñoàng lao ñoäng xaùc ñònh thôøi haïn laø hôïp ñoàng maø trong ñoù hai beân xaùc ñònh thôøi haïn, thôøi ñieåm chaám döùt hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng trong khoaûng thôøi gain töø ñuû 12 thaùng ñeán 36 thaùng; c)Hôïp ñoàng lao ñoäng theo muøa vuï hoaëc theo coâng vieäc nhaát ñònh coù thôøi haïn döôùi 12 thaùng.
 19. 2.Khi hôïp ñoàng lao ñoäng quy ñònh taïi ñieåm b vaø ñieåm c khoaûn 1 ñieàu naày heát haïn maø ngöôøi lao ñoäng vaãn tieáp tuïc laøm vieäc thì trong thôøi haïn 30 ngaøy, keå töø ngaøy hôïp ñoàng lao ñoäng heát haïn, hai beân phaûi kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng môùi; neáu khoâng kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng môùi, hôïp ñoàng ñaõ giao keát trôû thaønh hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn. Tröôøng hôïp hai beân kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng môùi laø hôïp ñoàng xaùc ñònh thôøi haïn thì cuõng chæ ñöôïc kyù theâm moät thôøi haïn, sau ñoù neáu ngöôøi lao ñoäng vaãn tieáp tuïc laøm vieäc thì phaûi kyù hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn.
 20. 2.Khoâng ñöôïc giao keát hôïp ñoàng theo muøa vuï hoaëc theo coâng vieäc nhaát ñònh maø thôøi haïn döôùi 12 thaùng ñeå laøm nhöõng coâng vieäc coù tính chaát thöôøng xuyeân töø 12 thaùng trôû leân, tröø tröôøng hôïp phaûi taïm thôøi thay theá ngöôøi lao ñoäng ñi laøm nghóa vuï quaân söï, nghæ theo cheá ñoä thai saûn hoaëc nghæ coù tính chaát taïm thôøi khaùc.  Nghò ñònh 44/2003/NÑ-CP cuûa Chính phuû ngaøy 09/5/2003 veà “quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng ngaøy 02 thaùng 4 naêm 2002

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản