Bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - HV. Hành chính TP.HCM

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
188
lượt xem
56
download

Bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - HV. Hành chính TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước nhằm nghiên cứu những vấn đề chung nhất về quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - HV. Hành chính TP.HCM

 1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Cử nhân hành chính tương lai Nghiên cứu những vấn đề chung nhất về quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
 2. Nghiªn cøu tæ chøc nh© sù hµnh chÝnh gièng nh­ n nghiªn cøu: - Cã bao nhiªu con ng­êi ë trong toµ nhµ ®ã; - Hä ® ® vµo toµ nhµ ® b»ng c¸ch nµo? ­îc ­a ã - Hä ® ph© lo¹i theo nh÷ tiªu thøc g× ­îc n ng ? - Qu¶n lý hä nh­ thÕ nµo? - Lµm thÕ nµo ® kû luËt hä; Ó - NhiÒu c© hái kh¸c cÇn kh¸m ph¸? u
 3. I. Nh÷ vÊn ® c¬b¶n vÒ qu¶n lý nguån nh© lùc ng Ò n Kh¸i niÖm nguån nh© lùc trong tæ chøc nãi chung n Néi dung liªn quan ® qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh© Õn n lùc trong tæ chøc.
 4. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: 1) C¸c giai ® ph¸t triÓn cña nguån nh© lùc trong c¸c o¹n n c¬quan hµnh chÝnh nhµ n­íc. 2) C¸c m« h× trong ® m« h× chøc nghiÖp vµ m« nh, ã nh h× viÖc lµm. nh 3) B× luËn chung vÒ c¸c m« h× trong ® nhÊn m¹nh nh nh, ã ® hai m« h× Õn nh.
 5. TÝ nh ph¸p lý cña nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝ nh nhµ n­íc 1). Theo nh÷ quy ® ng Þnh chung vÒ lao ®éng, viÖc lµm, c¸c chÕ ® (bé LuËt lao ® é éng). 2). Nh÷ quy ® ng Þnh b¾t buéc riªng mang tÝnh chÊt ®Æc thï (nghÜa vô b¾t buéc). 3). Cã nh÷ ® ng iÒu ®Æc biÖt c¶ vÒ quyÒn vµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô.
 6. II. C¸c yÕu tè ¶nh h­ë ng ®Õn qu¶n lý ng uån nh©n lùc tro ng tæ c hø c Ph© tÝch ® c¸c yÕu tè t¸c ® n ­îc éng ® qu¸ tr× qu¶n lý Õn nh vµ ph¸t triÓn nguån nh© lùc trong tæ chøc; n Ph© biÖt vµ chØ ra sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c n yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi.
 7. §Æc tr­ng C«ng viÖc M«i tr­êng bªn ngoµi Con ng­êi Môc C«ng Qu¶n lý ®Ých nghÖ nh© lùc n M« h×nh qu¶n lý M«i tr­ êng bªn trong Kh«ng khÝ tæ chøc
 8. III. Ng uån nh©n lùc tro ng c ¸c c ¬ quan hµnh c hÝnh nhµ n­íc Ph¶i lµm râ ® sù kh¸c nhau vµ gièng nhau gi÷ nguån ­îc a nh© lùc tæ chøc nãi chung vµ nguån nh© lùc cña c¸c tæ n n chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc; C¸c c¸ch ph© lo¹i nguån nh© lùc trong c¸c c¬quan hµnh n n chÝnh nhµ n­íc.
 9. 3. Ph©n lo¹i Ng uån nh©n lùc c ña c ¸c c ¬ quan nhµ n­íc (nãi c hung ) Ng uån nh©n lùc tro ng hÖ thè ng c ¸c c ơ quan qu¶n lý nhµ n­íc Ng uån nh©n lùc tro ng hÖ thè ng c ¸c tæ c hø c qu¶n lý hµnh c hÝnh nhµ n­íc C«ng c hø c tro ng hÖ thè ng c ¸c tæ c hø c qu¶n lý hµnh c hÝnh nhµ n­íc C«ng chø c chØ lµ m é t “ gäi” ®Ó tªn chØ m é t nhãm ng­íi ®Æ c biÖt lµm viÖc cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc.
 10. Ng ­ê ii lµm/ c hç lµm tro ng hÖ Ng ­ê lµm/ c hç lµm tro ng hÖ thè ng c ¸c tæ c hø c nhµ n­íc thè ng c ¸c tæ c hø c nhµ n­íc Ng ­ê ii lµm // viÖc lµm tro ng Ng ­ê lµm viÖc lµm tro ng Ng ­ê i lµm / viÖc lµm tro ng hÖ thè ng c ¸c do anh ng hiÖp nhµ n­íc c ¸c do anh ng hiÖp nhµ n­íc c ¸c c ¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc Lùc l­îng qu©n ®é i Ng ­ê i lµm / viÖc lµm tro ng Ng ­ê i lµm / viÖc lµm tro ng hÖ thè ng c ¬ quan nhµ n­íc hÖ thè ng c ¬ quan nhµ n­íc trung ­¬ng ®Þa ph­¬ng Lùc l­îng c «ng an Lùc l­îng c «ng an Y tÕ Y tÕ Gi¸o dô c Gi¸o dô c Lµm viÖc tro ng c ¸c c ¬ Lµm viÖc tro ng c ¸c c ¬ Lµm viÖc tro ng c ¸c c ¬ quan Lµm viÖc tro ng c ¸c c ¬ quan quan qu¶n lý hµnh quan qu¶n lý hµnh qu¶n lý hµnh c hÝnh nhµ n­íc qu¶n lý hµnh c hÝnh nhµ n­íc c hÝnh nhµ n­íc trung ­­ c hÝnh nhµ n­íc trung ®Þa ph­¬ng ®Þa ph­¬ng ¬ng ¬ng Lµm viÖc th­ê ng Lµm viÖc th­ê ng Lµm viÖc th­ê ng Lµm viÖc th­ê ng xuyªn (( c «ng xuyªn c «ng xuyªn (( c «ng c hø c )) xuyªn c «ng c hø c c hø c )) c hø c Lµm viÖc t¹m thê i, Lµm viÖc t¹m thê i, hîp ®ång hîp ®ång
 11. IV. C¸c c¬quan qu¶n lý nguån nh© lùc cña nÒn hµnh chÝnh n Ph© biÖt ® sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷ c¸c: phßng n ­îc a tæ chøc c¸n bé; vô tæ chøc c¸n bé; së néi vô. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c tæ chøc nªu trªn.
 12. HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Bé Néi Vô Cã tªn gäi lµ Vô nhµ n­íc C¸c c¬quan cña C¸c c¬quan QlNNL ChÝnh phñ chÝnh phñ, c¸c c¬ cña c¸c c¬quan cña quan thuéc chÝnh phñ chÝnh phñ; c¸c c¬ quan thuéc chÝnh phñ TØnh C¸c c¬quan cña C¸c c¬quan QLNNL tØnh, thuéc tØnh cña c¸c c¬cña tØnh, (UB) thuéc tØnh (UB) Së Néi Vô HuyÖn Cã tªn gäi lµ Phßng Phßng Tæ chøc chÝnh quyÒn – lao ®éng .... X· ????????
 13. V. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh© lùc trong c¸c c¬quan qu¶n n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc Néi dung c¬b¶n liªn quan ® Õn kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh© lùc trong tæ chøc nãi chung vµ trong c¸c c¬quan n hµnh chÝnh nhµ n­íc nãi riªng. Quy tr× kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh© lùc. nh n Ph© tÝch lµm râ vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ n nguån nh© lùc trong c¸c c¬quan qu¶n lý hµnh chÝnh n nhµ n­íc
 14. KÕ ho¹ch ho¸ Thu hót ng­êi TuyÓn chän ng­ nguån nh© lùc n lao ®éng quan êi mµ tæ chøc t© ® tæ m Õn cÇn chøc Quy tr× qu¶n lý nh© nh n Hoµ nhËp ng­êi sù trong tæ chøc míi vµo tæ chøc Båi d­ìng, sa Xem xÐt, Båi d­ìng, th¶i, ® b¹t, Ò ® gi¸ ¸nh ® t¹o µo thuyªn chuyÓn
 15. Vai trß c ña c «ng t¸c kÕ ho ¹c h ho ¸ ng uån nh©n lùc tro ng c ¸c c ¬ quan qu¶n lý hµnh c hÝnh nhµ n­íc ; 1) Lµ mét qu¸ tr× gióp tæ chøc nh× l¹i vÊn ® nh© nh n Ò n lùc; 2) Lµ mét hÖ thèng c¸c kÕ ho¹ch ® t× kiÕm nguån Ó m nh© lùc; n 3) C¸ch cÇn thiÕt ® gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n vÒ nguån Ó nh© lùc; n 4) X¸c ® Þnh ® sè l­îng, chñng lo¹i cÇn cung cÊp vµ ­îc th¶i håi; 5) Sö dông hiÖu suÊt vµ hiÖu qu¶ h¬ nguån nh© lùc; n n 6) T¹o c¬héi ® ng­êi lao ® Ó éng lµm viÖc tèt h¬ vµ hµi n lßng h¬ víi tæ chøc; n 7) T¹o ® iÒu kiÖn ® b× ® Ó nh ¼ng trong viÖc lµm
 16. KÕ ho ¹c h ho ¸ ng uån nh©n lùc lµ mé t bé phËn c ña kÕ ho ¹c h ho ¸ ph¸t triÓn; X©y dùng X©y dùng Xác đ ịịnh m ục Xác đ nh m ục Xây d ựng Triển khai tÇm nh×nh tÇm nh×nh tiê u c ủa ttổ tiê u c ủa ổ c hiến lược th ực hiện và nhiệm v ụ và nhiệm v ụ c h ức tro ng g iai c h ức tro ng g iai đ ể đ ạt đ ược c hiến lược mang tÝnh mang tÝnh đ ạo n c hiến đ ạo n c hiến m ục tiê u. phát triển tổ c hiÕn l­îc c hiÕn l­îc llược ược c h ức Đánh g iá, Co n ng ười / nhân s ự xe m xé t và điều c h ỉnh c hiến lược KÕ ho¹ch nguån nh© lùc n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản