intTypePromotion=1

Bài giảng Tổng quan về marketing

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
173
lượt xem
17
download

Bài giảng Tổng quan về marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của tiếp thị không phải là bán cho được thật nhiều. Đó là mục tiêu phải biết và hiểu khách hàng thật cặn kẽ đến mức độ sản phẩm và dịch vụ thích hợp với họ và tự nó tiêu thụ...trong bài giảng Tổng quan về marketing trình bày các khái niệm và những kiến thức căn bản của môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về marketing

 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING
 2. I. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING
 3. Mục tiêu của tiếp thị không phải là bán cho được thật nhiều. Đó là mục tiêu phải biết và hiểu khách hàng thật cặn kẽ đến mức độ sản phẩm và dịch vụ thích hợp với họ và tự nó tiêu thụ.
 4. Nhìn Marketing ở góc độ quản lý Là một hệ thống đồng bộ các họat động về họach định sản phẩm, phân phối, định giá và khuyến mãi các sản phẩm dịch vụ nhằm làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh, qua đó đạt dược mục tiêu của DN (Staton, 1991)
 5. Nhìn Marketing ở góc độ kinh tế Marketing là một quá trình kinh tế – xã hội nhằm chuyển dịch có định hướng các sản phẩm/ dịch vụ có giá trị kinh tế từ người sản xuất đến người sử dụng sao cho thỏa mãn tốt nhất sự cân bằng cung – cầu và đạt mục tiêu tòan xã hội” (Mc Carthy et al.)
 6. Nhìn Marketing ở góc độ xã hội Là quá trình xã hội và quản lý trong đó các cá nhân hoặc tổ chức thỏa mãn nhu cầu và ước muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi sản phẩm có giá trị đối với người khác (Kotler, 1991)
 7. Ba điểm chủ yếu của Marketing Hướng đến khách hàng, xuất phát từ việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng Các nổ lực Marketing (Marketing Mix) phải được phối hợp tốt nhau một cách đồng bộ để tạo hiệu quả cao nhất trong quá trình trao đổi Mọi họat động Marketing, cuối cùng phải thỏa mục tiêu của DN.
 8. II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING
 9. 1. Nhu cầu (Need) Nhu cầu là trạng thái con người cảm thấy thiếu thốn cái gì đó
 10. 2. Mong muoán (ants) W Là hình thức biểu hiện cụ thể của nhu cầu. Mong muốn do văn hóa và bản sắc của mỗi người tạo nên. Mong muốn thì đa dạng thay đổi theo sự phát triển của xã hội.
 11. 3. Ñoøi hoûi (Demands) Mong muoán trôû thaønh ñoøi hoûi khi coù khaû naêng thanh toaùn
 12. 4. Saûn phaåm (roduct) P Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể tạo ra sự chú ý, sự thu dụng, sử dụng hoặc tiêu thụ, và có thể thỏa mãn một nhu cầu hay mong muốn.
 13. 5. Coát loõi cuûa marketing – Trao ñoåi (xchange) E Trao đổi là hành vi thu được một vật mong muốn từ người khác bằng cách cống hiến trở lại một vật gì đó.
 14. Để có thể xảy ra trao đổi cần có 5 điều kiện sau đây:  Coù ít nhaát hai beân tham gia  Moãi beân coù caùi gì ñoù coù giaù trò ñoái vôùi beân kia  Moãi beân coù khaû naêng truyeàn thoâng vaø phaân phoái  Moãi beân coù quyeàn töø choái hay chaáp nhaän ñeà nghò cuûa beân kia.  Moãi beân ñeàu tin töôûng raèng hoï coù lôïi khi trao ñoåi.
 15. Marketing có xu hướng chuyển từ chỗ cố gắng tối đa lợi nhuận trong tổng số lần trao đổi hơn là kiếm lợi nhuận tối đa trong một lần trao đổi  Phải xây dựng quan hệ lâu dài tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác.
 16. 6. Thò tröôøng (Markets) Thị trường là tập hợp tất cả các người mua hiện tại và những người mua tiềm ẩn.
 17. III. CÁC TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO TRONG QUẢN LÝ TIẾP THỊ
 18. 1. Quan ñieåm troïng saûn xuaát: Ngöôøi tieâu duøng seõ mua nhieàu hôn neáu saún phaåm doài daøo treân thò tröôøng vôùi giaù haï Lieân tuïc caûi tieán saûøn xuaát vaø môû roäng heä thoáng phaân phoái.
 19. 2. Quan ñieåm troïng saûn phaåm: Người tiêu dùng sẽ thích sản phẩm có chất lượng cao, kiểu dáng đẹp  Liên tục cải tiến sản phẩm.
 20. 3. Quan ñieåm troïng baùn haøng: Người tiêu dùng sẽ không mua đủ sản phẩm trừ khi chúng ta nổ lực bán hàng và khuyến mãi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2