intTypePromotion=1

Đề án: Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
107
lượt xem
33
download

Đề án: Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án: Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

 1. Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i Lêi nãi ®Çu Qua h¬n m­êi n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã mét bé mÆt thay ®æi râ nÐt. §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc cã nhiÒu vÊn ®Ò bøc thiÕt cÇn ph¶i ®Æt ra, trong ®ã cã vÊn ®Ò quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nãi chung vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n nãi riªng lµ qu¸ tr×nh bè trÝ, s¾p xÕp c¸c lo¹i ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc trªn ®Þa bµn n«ng th«n mét c¸ch hîp lý nhÊt. Nã lµ mét kh©u trong quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®­îc tr­íc khi ®­a ra c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n ë n­íc ta. Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n nã gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng m©u thuÉn gi÷a c¸c lo¹i ®Êt, x¸c ®Þnh c¬ cÊu hîp lý sö dông ®Êt n«ng th«n. MÆt kh¸c cã thÓ kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých tr­íc m¾t víi lîi Ých l©u dµi, gióp cho qu¸ tr×nh sö dông ®Êt n«ng th«n ®Çy ®ñ, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ cao h¬n. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n cã ý nghÜa hÕt søc quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc nãi chung còng nh­ tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n lµ c¨n cø kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt huyÖn Thanh tr×, ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Hoµng C­êng vµ c¸n bé ®Þa chÝnh cña huyÖn, x·. Em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Quy ho¹ch sö dông ®Êt x· Tam HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi. 1 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i §Ò tµi ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn cßn néi dung chia lµm ba phÇn nh­ sau: PhÇn I: C¬ së lý luËn cña quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai PhÇn II: Ph­¬ng h­íng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai x· Tam HiÖp – Thanh Tr×- Hµ Néi. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn ph­¬ng ¸n quy ho¹c sö dông ®Êt x· Tam HiÖp giai ®o¹n 2000-2020. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn trong qua tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®Æc biÖt lµ thÇy Hoµng C­êng, cïng c¸c b¸c, c¸c c« t¹i c¬ quan n¬i thùc tËp ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. 2 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i PhÇn I: C¬ së lý luËn cña quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai 1. Vai trß vµ ý nghÜa cña sö dông ®Êt ®ai §Êt ®ai vÒ mÆt thuËt ng÷ khoa häc ®­îc hiÓu theo nghÜa réng nh­ sau: "®Êt ®ai lµ mét diÖn tÝch cô thÓ cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt, boa gåm tÊt c¶ c¸c cÊu thµnh cña m«i tr­êng sinh th¸i ngay trªn vá d­íi bÒ mÆt ®ã bao gåm: khÝ hËu, bÒ mÆt, thæ nh­ìng, d¸ng ®Þa h×nh, mÆt n­íc ( hå, s«ng, suèi, ®Çm lÇy,...). C¸c líp trÇm tÝch s¸t bÒ mÆt cïng víi n­íc ngÇm vµ kho¸ng s¶n trong lßng ®Êt, tËp ®oµn thùc vËt vµ ®éng vËt, tr¹ng th¸i ®Þnh c­ cña con ng­êi, nh÷ng kÕt qu¶ cña con ng­êi trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i ®Ó l¹i (san nÒn, hå chøa n­íc hay hÖ thèng tiªu tho¸t n­íc, ®­êng x¸, nhµ cöa. ..)". Nh­ vËy, "®Êt ®ai" lµ kho¶ng kh«ng gian cã giíi h¹n, theo chiÒu th¼ng ®øng (gåm khÝ hËu cña bÇu khÝ quyÓn, líp ®Êt phñ bÒ mÆt, th¶m thùc vËt, ®éng vËt, diÖn tÝch n­íc, tµi nguyªn n­íc ngÇm vµ khãang s¶n trong lßng ®Êt ), theo chiÒu n»m ngang trªn mÆt ®Êt ( lµ sù kÕt hîp gi÷a thæ nh­ìng, ®¹i h×nh, thuû v¨n,th¶m thùc vËt cïng c¸c thµnh phÇn kh¸c ) gi÷ vai trß quan träng vµ cã ý nghÜa to lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh­ cuéc sèng cña x· héi loµi ng­êi. §Êt ®ai lµ tµi s¶n phÈm cña tù nhiªn, cã tr­íc lao ®éng vµ cïng víi qu¸tr×nhlÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, ®Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn lao ®éng. §Êt ®ai ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. NÕu kh«ng cã ®Êt ®ai th× râ rµng kh«ng cã bÊt kú mét ngµnhs¶n xuÊt nµ, còng nh­ kh«ng thÓ cã sù tån t¹i cña loµi ng­êi. §Êt ®ai lµ mét trong nh÷ng tµi nguyªn v« cïng quý gi¸ cña con ng­êi, ®iÒu kiÖn sèng cho ®éng vËt, thùc vËt vµ con ng­êi trªn tr¸i ®Êt. §Êt ®ai tham gia vµo tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ, x· héi. §Êt ®ai lµ ®Þa ®iÓm, lµ c¬ së cña c¸c thµnh phè, lµng m¹c c¸c c«ng tr×nh c«ng 3 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi v¸ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi kh¸c. §Êt ®ai cung cÊpnguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng nh­ g¹ch ngãi, xi, m¨ng, gèm sø. .. §Êt ®ai lµ nguån cña c¶i, lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc ®Çu t­ cè ®Þnh. lµ th­íc ®o sù giÇu cã cña mé quèc gia. §Êt ®ai cßn lµ sù b¶o hiÓm cho cuéc sèng, b¶o hiÓm vÒ tµi chÝnh,nh­ lµ sù chuyÓn nh­îng cña c¶i qua c¸c thÕ hÖ vµ nh­ lµ mét nguån lùc cho c¸c môc ®Ých tiªu dïng. LuËt ®Êt ®ai 1993cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ghi: “ §Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý gi¸, lµ t­liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i tr­êng sèng, lµ ®¹i bµn ph©n bè c¸c khu d©n c­, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, an ninh quèc phßng. Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ, nh©n d©n ta ®· tèn bao nhiªu c«ng søc, x­¬ng m¸u míi t¹o lËp,b¶o vÖ ®­îc vèn ®Êt ®ai nh­ ngµy nay !". Thùc vËy, trong c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt, ®Êt ®ai gi÷ vÞ trÝ vµ ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng - lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, lµ c¬ së thiªn nhiªn cña m¹i qu¸tr×nh s¶n xuÊt, lµ n¬i t×m ®­îc c«ng cô lao ®éng, nguyªn liÖu lao déng vµ n¬i sinh tån cña x· héi lßai ng­êi. Tuy nhiªn, vai trß cña ®Êt ®ai ®èi víi tõngngµnh rÊt kh¸c nhau : Trong c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp: §Êt ®ai gi÷ vai trß thô ®éng víi chøc n¨ng lµ c¬ së kh«ng gian vµ vÞ trÝ ®Ó hoµn thiÖn qu¸ tr×n lao ®éng, lµ kho tµng dù tr÷ trong lßng ®Êt( c¸c ngµnh khai th¸c kho¸ng s¶n ). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm ®­îc t¹o ra kh«ng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm, ®é ph× nhiªu cña ®Êt, chÊt l­îng th¶m thùc vËt vµ c¸c tÝnh chÊt tù nhiªn cã s½n trong ®Êt. Trong c¸c ngµnh n«ng-l©m nghiÖp: §Êt ®ai lµ yÕu tè tÝch cùc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt - c¬ së kh«ng gian, ®ång thêi lµ ®èi t­îng lao ®éng( lu«n chÞu sù t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ cµy, bõa, xíi x¸o....) vµ c«ng cô hay ph­¬ng tiÖn lao ®éng ( sö dông ®Ó trång trät, ch¨n nu«i...). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng-l©m nghiÖp lu«n liªn quan chÆt chÏ víi ®é ph× nhiªu qu¸ tr×nh sinh häc tù nhiªn cña ®Êt. 4 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i Thùc tÕ cho thÊy trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi lßai ng­êi, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mäi nÒn v¨n minh vËt chÊt-v¨n minh tinh thÇn, c¸c tinh thµnh tùu kü thuËt vËt chÊt-v¨n ho¸ khoa häc ®Òu ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng c¬ b¶n- sö dông ®Êt. Trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, khi møc sèng cña con ng­êi cßn thÊp, c«ng n¨ng chñ yÕu cña ®Êt ®ai lµ tËp trung vµo s¶n xuÊt vËt chÊt,®Æc biÖt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thêi k× cuéc sèng x· héi ph¸t triÓn ë møc cao, c«ng n¨ng cña ®Êt ®©i tõng b­íc ®­îc më réng, sö dông ®Êt ®ai còng phøc tËp h¬n lµ c¨n cø cña khu vùc 1, võa lµ kh«ng gian vµ ®Þa bµn cña khu vùc 2.§iÒu nµy cã nghÜa ®Êt ®ai ®· cung cÊp cho con ng­êi t­ liÖu vËt chÊt ®Ó sinh tån vµ ph¸t triÓn, còng nh­ cung cÊp ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ h­ëng thô vµ ®Êp øng nhu cÇu cho cuéc sèng cña nh©n lo¹i. Môc ®Ých sö dông ®Êt nªu trªn ®­îc biÓu lé cµng râ nÐt trong c¸c khu vùc kinh tÕ ph¸t triÓn. kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn m¹nh,cïng víi sù t¨ng d©n sè nhanh ®· lµm cho mèi quan hÖ gi÷a ng­êi vµ ®Êt ngµy cµng c¨ng th¼ng nh÷ng sai lÇm liªn tôc cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®· dÉn ®Õn huû ho¹i méi tr­êng ®Êt, mét sè c«ng n¨ng nµo ®ã cña ®Êt ®ai bÞ yÕu ®i, vÊn ®Ò sö dông ®Êt ®ai cµng trë nªn quan träng vµ mang tÝnh toµn cÇu. 2. Kh¸i nÞªm vµ ®Æc ®iÓm cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai 2.1. Kh¸i niÖn vÒ qui ho¹ch vµ sö dông ®Êt ®ai " Quy ho¹ch" ta cã thÓ hiÓu chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þng mét trËt tù nhÊt ®Þnh b»ng nhòng ho¹t ®éng nh­: ph©n bè, x¾p xÕp, bè trÝ, tæ chøc. ... " §Êt ®ai " lµ mét phÇn l·nh thæ nhÊt ®Þnh( vïng ®Êt, khoanh ®Êt, v¹c ®Êt,m¶nh ®Êt, miÕng ®Êt. ..) cã vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch víi nh÷nh tÝnh chÊt tù nhiªn hoÆc míi ®­îc t¹o thµnh (®Æc tÝnh thæ nh­ìng, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, chÕ ®é n­íc, nhiÖt ®é ¸nh s¸ng, th¶m thùc vËt, c¸c tÝnh chÊt lý ho¸ tÝnh...) t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cho viÖc sù dông ®Êt vµo c¸c môc ®Ých kh¸c. Nh­ vËy, ®Ó sö dông ®Êt cÇn ph¶i lµm qui ho¹ch ®©y kµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu, lao ®éng s¸ng t¹o s¸ng t¹o nh»m x¸c ®Þnh ý nghÜa môc ®Ých cña tõng phÇn 5 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i l·nh thæ vµ ®Ò xuÊt nh÷ng ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt ®ai hîp lÝ, hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm nhÊt. §Êt ®ai lµ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ ®«Ý t­îng cña c¸c mèi quan hÖ s¶n xuÊt trong c¸c lÜnh vùc sö dông ®Êt ®ai. Nã gi÷ vai trß rÊt quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi,nã g¾n chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Êt ®ai lµ ®Þa ®iÓm, lµ nÒn t¶ng, lµ c¬ së cho mäi ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai sÏ lµ mét hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi thÓ hiÖn ®ång thêi ë tÝnh chÊt: kinh tÕ( b»ng hiÖu qu¶ sö dông ®Êt), kü thuËt ( c¸c t¸c nghiÖp chuyªn m«n kü thuËt: ®iÒu tra, kh¶o s¸t, x©y dông b¶n ®å, khoan ®Þnh, sö liÖu sè liÖu...) vµ ph¸p chÕ( x¸c nhËn tÝnh ph¸p lý vÒ môc ®Ých vµ quyÒn sö dông ®Êt nh»m ®¶m b¶o sö dông vµ qu¶n lý ®Êt ®ai theo phÊp luËt). Qua ph©n tÝch ta cã thÓ ®Þnh nghÜa: Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p cña nhµ n­íc( thÓ hiÖn ®ù¬c ®ång thêi ba tÝnh chÊt kinh tÕ,kü thuËt vµ ph¸p chÕ ) vÒ tæ chøc sö dông ®Êt ®ai ph¶i hîp lý, ®Çy ®ñ vµ tiÕt kiÖm nhÊt, th«ng qua viÖc ph©n bæ quü ®Êt ®ai (khoan ®Þnh cho c¸c môc ®Ých vµ c¸c ngµnh ) vµ tæ chøc sö dông ®Êt nh­ t­ liÖu s¶n xuÊt cña x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ ®Êt ®ai m«i tr­êng. Nh­ vËy, vÒ thùc chÊt quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c quyÕt ®Þnh nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®­a ®Êt ®ai vµo sö dông bÒn v÷ng ®Ó mang l¹i lîi Ých cao nhÊt, thùc hiÖn ®ång thêi hai chøc n¨ng: ®iÒu chØ c¸c mèi quan hÖ ®Êt ®ai vµ tæ chøc sö dông ®Êt nh­ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt víi môc ®Ých n©ng caohiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña x· héi kÕt hîp b¶o vÖ ®Êt vµ m«i tr­êng. Tõ ®ã, ta thÊy viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng kh«ng chØ cho tr­íc m¾t mµ c¶ l©u dµi. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm,®iÒu kiÖn tù nhiªn, ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mçi vïng l·nh thæ, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®­îc tiÕn hµnh nh»m ®Þnh h­íng cho c¸c cÊp,c¸c ngµnh trªn ®Þa bµnlËpquy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai chi tiÕt cña m×nh; X¸c lËp æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai; Lµm c¬ së ®Ó tiÕn hµnh giao cÊp ®Êt vµ ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc, phôc vô nhu cÇu d©n sinh, v¨n ho¸- x· héi. 6 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i MÆt kh¸c, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cßn lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu cña nhµ n­íc nhÇm tæ chøc l¹i viÖc sö dông ®Êt ®ai,h¹n chÕ sù chång chÐog©y l¹ng phÝ ®Êt ®ai,tr¸nh t×nh tr¹ng chuyÓn môc ®Ýchtuú tiÖn, lµm gi¶m sót nghiªm träng quü ®Êt l©m nghiÖp, l©m nghiÖp ( ®Æc biÖt lµ ®Êt trång lóa vµ ®Êt l©m nghiÖp cã rõng ),ng¨n ngõa ®­îc c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, chanh chÊp, lÊn chiÕm huû ho¹i ®Êt,ph¸ vì m«i tr­êng sinh th¸i, g©y « nhiÔm m«i tr­êng dÉn ®Õn nh÷ng tæn thÊt hoÆc k×m h·m s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ rÊt nhiÒu c¸c hiÖn t­îng g©y ra c¸c hiÖu qu¶ khã l­êng vÒ t×nh h×nhbÊt æn chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng ë tïng ®Þa ph­¬ng,®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nhµ n­íc h­íng nÒn kinh tÕ theo h­íng thÞ tr­êng. Mét c¬ chÕ v« cïng phøc t¹p. H¬n n÷a quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông®Êt ®ai hîp lý h¬n. Trªn c¬ së ph©n h¹ng ®Êt ®ai, bè trÝ s¾p xÕp c¸c lo¹i ®Êt ®ai quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai t¹o ra c¸i khung b¾t c¸c ®èi t­îng qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai theo khung ®ã. §iÒu ®ã cho phÐp viÖc sö dông ®Êt ®ai sÏ hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ h¬n. Bëi v×, khi c¸c ®èi t­îng sö dông ®Êt ®ai hiÓu râ ®­îc ph¹m vi ranh giíi vµ chñ quyÒn vÒ c¸c lo¹i ®Êt th× hä yªn t©m ®Çu t­ khai th¸c phÇn ®Êt ®ai cña m×nh, do vËy hiÖu qu¶ sö dông sÏ cao h¬n. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cã ý nghÜa rÊt quan träng cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng trong x· héi. Nã ®Þnh h­íng sö dông ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh, chØ râ c¸c ®Þa ®iÓm ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh, gióp cho c¸c ngµnh yªn t©m trong ®Çu t­ ph¸t triÓn. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai còng gãp mét phÇn rÊt lín thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. 2.2. §Æc ®iÓm cña quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thuéc lo¹i qui ho¹ch cã tÝnh lÞch sö x· héi,tÝnh khèng chÔ vÜ m«, tÝnh chØ ®¹o, tÝnh tæng hîp trung vµ dµi h¹n, lµ bé phËn hîp thµnh quan träng cña hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· héi vµ kinh tÕ quèc d©n.C¸c ®Æc ®iÓm qui ho¹ch sö dông ®Êt®ai ®­îc cô thÓ nh­ sau : a. TÝnh lÞch sö - x· héi. Qua mçi giai ®o¹n lÞch sö l¹i cã c¸c chÕ ®é cai trÞ kh¸c nhau, lÞch sö ph¸t triÓn cña mçi lo¹i giai ®o¹n kh¸c nhau. ChÝnh v× thÕ, ta cã thÓ nãi r»ng lÞch sö 7 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i ph¸t triÓn x· héi chÝnh lµ lÞch sö ph¸t triÓn cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. Mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®Òu cã mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt thÓ hiÖn theo hai mÆt : lùc l­îng s¶n xuÊt (quan hÖ gi÷a ng­êi víi søc hoÆc vËt tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ) vµ quan hÖ s¶n xuÊt ( quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ). Trong qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, lu«n nÈy sinh mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ®Êt ®ai. C¸c c«ng viÖc cña con ng­êi nh­ ®iÒu tra, ®o ®¹c, khoanh ®Þnh, thiÕt kÕ...®Òu liªn quan chÆt chÏ víi ®Êt ®ai, nh»m ®­a ®Êt ®ai vµo sö dông sao cho ®Çy ®ñ,hîp lý vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Quy ho¹ch ®Êt ®ai thÓ hiÖn ®éng thêi lµ yÕu tè thóc ®Èy ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, võa lµ yÕu tè thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ s¶n xuÊt,v× vËy nã lu«n lµ mét bé phËn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi. MÆt kh¸c, ë mçi nø¬c kh¸c nhau ®Òu cã luËt ®Êt ®ai riªng cña m×nh. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña c¸c n­íc còng cã néi dung kh¸c nhau. ë n­íc ta, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai phôc vô nhu cÇu sö dông ®Êt vµ quyÒn lîi cña toµn x· héi. Bëi v×vËy theo luËt ®Êt ®ai th× ®Êt ®ai n­íc ta thuéc së h÷u toµn d©n do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý vµ nhµ n­íc giao ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh vµ tæ chøc sö dông. §iÒu ®ã gãp phÇn tÝch cùc thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt ë n«ng th«n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n lµm chñ m¶nh ®Êt, tù tin trong s¶n xuÊt vµ ®Çu t­, gióp cho viÖc b¶o vÖ ®Êt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn néi t¹i cña tïng lîi Ých kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng n¶y sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt, còng nh­ m©u thuÉn gi÷a c¸c lîi Ých trªn víi nhau. b. TÝnh tæng hîp §Êt ®ai cã vai trß quan träng ®èi víi ®êi ssèng cña con ng­êi vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi. Cho nªn quy ho¹ch sö dông ®Êt®ai mang tÝnh tæng hîp rÊt cao, ®Ò cËp ®Õn nhiÒu lÜnh vùc vÒ khoa häc, kinh tÕ, x· héi nh­: khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi d©n sè vµ ®Êt ®ai, s¶n suÊt c«ng n«ng nghiÖp, m«i tr­êng sinh th¸i. ... Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai h­êng ®éng chËm ®Õn viÖc sö dông ®Êt cña s¸u lo¹i ®Êt chÝnh: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt khu d©n c­ n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ,®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ch­a sö dông, còng nh­ ¶nh h­ëng ®Õn toµn nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. 8 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai l·nh tr¸ch nhiÖm tæng hîp toµn bé nhu cÇu sö dông dÊt, nã ph©n bè,bè trÝ vµ ®iÒu chØnh c¸c nhu cÇu ®Êt ®ai; ®iÒu hoµ c¸c m©u thuÉn vÒ ®Êt ®ai c¸c ngµnh, lÜnh vùc x¸c ®Þnh vµ ®iÒu phèi h­¬ng thøc, ph­¬ng h­íng phan bæ sö dông ®Êt phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ -x· häi, b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ quèc d©n lu«n ph¸t triÓn bÒn v÷ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®¹t tèc ®é cao vµ æn ®Þnh. c. TÝnh dµi h¹n TÝnh dµi h¹n cña quy ho¹ch sö dông ®Êt ®©i ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trong ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. Th­êng thêi gian cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trªn 10 n¨m ®Õn 20 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a. C¨n cø vµo c¸c dù b¸o xu thÕ biÕn ®éng dµi h¹n cña nh÷ng yÕu tè kinh tÕ x· héi quan träng nh­: sù thay ®æi vÒ nh©n khÈu häc, tiÓn bé kü thuËt, ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c, tõ ®ã x¸c ®Þnh qui ho¹ch trung vµ dµi h¹n vÒ sö dông ®Êt ®ai, ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cã tÝnh chiÕn l­îc, t¹o c¨n cø khoa häc cho x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hµng n¨m vµ ng¾n h¹n. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Êt cho phÊt triÓn l©u dµi kinh tÕ -x· héi, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ph¶i cã tÝnh dµi h¹n. Nã t¹o c¬ së vòng ch¾c, niÒm tin cho c¸c chñ ®Çu t­, t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh. d. TÝnh chiÕn l­îc vµ chØ ®¹o vÜ m«. Víi ®Æc tÝnh trung vµ dµi h¹n, qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai chØ dù kiÕn tr­íc ®­îc c¸c xu thÕ thay ®æi ph­¬ng h­íng, môc tiªu, c¬ cÊu vµ ph©n bè sö dông ®Êt.Nã chØ ra ®­îc tÝnh ®¹i thÓ, kh«ng dù kiÕn ®­îc c¸c h×nh thøc vµ néi dung cô thÓ,chi tiÕt cña sù thay ®æi. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ qui ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc,c¸c chØ tiªu cña qui ho¹ch mang tÝnh chØ ®¹o vÜ m«, tÝnh p­¬ng huíng vµ kh¸i l­îc vÒ s­ dông ®Êt cña c¸c ngµnh nh­ : ph­¬ng h­íng,môc tiªu vµ tráng ®iÓm chiÕn l­îc cña s­ dông ®Èt ®ai trong vïng; c©n ®èi tæng qu¸t c¸c nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh; ®iÒu chØnh c¬ cÊu sö dông vµ ph©n bè ®Êt ®ai trong vïng; ph©n ®Þnh ranh giíi vµ c¸c h×nh thøc qu¶n lý viÖc s­ dông ®Êt ®ai 9 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i trong vïng ; ®Ò xu¸t c¸c biÖn ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch lín ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt. Quy ho¹ch cã tÝnh dµi h¹n, lªn kho¶ng thêi gian dù b¸o t­¬ng ®èi dµi, mµ trong qu¸ tr×nh dù b¸o chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè kinh tÕ x· héi khã x¸c ®Þnh, nªn chØ tiªu qui ho¹ch cµng kh¸i l­îc ho¸ qui ho¹ch sÏ cµng æn ®Þnh. Do ®ã, qui ho¹ch th­êng cãc gi¸ trÞ trong thêi gian, to¹ nÒn t¶ng vµ ®Þnh h­íng cho c¸c nghµnh kh¸c sö dông ®Êt ®ai, t¹o nÒn t¶ng vµ ®Þnh h­íng cho c¸c ngµnh kh¸c sö dông ®Êt ®ai theo ph­¬ng h­íng ®· v¹ch ra. e. TÝnh chÝnh s¸ch Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thÓ hiÖn rÊt m¹nh ®Æc tÝnh chÝnh trÞ vµ chÝnh s¸ch x· héi. Mçi ®Êt n­íc cã c¸c thÓ chÕ chÝnh trÞnh kh¸c nhau, c¸c ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh tÕ x· héikh¸cnhau, nªn chÝnh s¸ch qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai còng kh¸c. Khi x©y dùng ph­¬ng ¸n ph¶i qu¸n triÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn ®Êt ®ai cña ®¶ng vµ nhµ n­íc, ®¶m b¶o cô thÓ mÆt b»ng ®Êt ®ai cña c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, ph¸t triÓn æn ®Þnh kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi; tu©n thñ c¸c chØ tiªu, c¸c qui ®Þnh khèng chÕ vÒ d©n sè, ®Êt ®ai vµ m«i tr­êng sinh th¸i. Trong mét sè tr­êng hîp ta cã thÓ hiÓu qui ho¹ch lµ luËt, qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®Ó ®Ò ra ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch b¾t mäi ng­êi ph¶i lµm theo. Nã chÝnh s¸ch cøng, lµ c¸i khung cho mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong ®ã. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thÓ hiÖn tÝnh chÝnh s¸ch rÊt cao. Nh­ng kh«ng ph¶i thÕ mµ qui ho¹ch sñ dông ®Êt ®ai lµ vÜnh viÔn, kh«ng thay ®æi. f. TÝnh kh¶ biÕn Víi xu h­íng ®i lªn cña x· héi, mäi sù vËt hiÖn t­îng lu«n thay ®æi. V× vËy, d­íi sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè khã ®Þnh tr­íc, ®o¸n truíc,theo nhiÒu ph­¬ng diÖn kh¸c nhau, qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai chØ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p biÕn ®æi hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt sang tr¹ng th¸i míi thÝch hîp h¬n cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trong mét thêi lú nhÊt ®Þnh. Cµng ngµy x· héi cµng ph¸t triÓn, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng cña con ng­êi ®ßi hái cµng cao, c¸c nhu cÇu lu«n biÕn ®æi, cïng víi nh÷ng thay ®æi ®ã c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ t×nh h×nh kinh tÕ còng thay ®æi theo. Do ®ã, c¸c dù kiÕn qui ho¹ch lµ cÇn thiÕt. 10 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i §iÒu nµy thÓ hiÖn tÝnh kh¶ biÕn cña qui ho¹ch. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lu«n lµ qui ho¹ch ®éng. 3. Nh÷ng c¨n cø quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. 3.1. C¨n cø vµo qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ qui ho¹ch tÇm vÜ m« cña nhµ n­íc, nh»m bè trÝ, x¾p xÕp c¸c ngµnh nghÒ, c¸c nguån lùc s¶n xuÊt x· héisao cho hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Quy ho¹ch tæng thÓ phÊt triÓn kinh tÕ x· héi x©y dùng môc tiªu, ph­¬ng h­íng vµ kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng cña toµn bé lÜnh vùc trong x· héi. Gãp phÇn thóc ®Èy phÊt triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc mét c¸ch toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. Quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ-x· héi lµ c¬ së cho c¸c quy ho¹ch kh¸c x¸c ®Þnh vµ ®Þnh h­íng thùc hiÖn. Quy ho¹ch tæng thÓ ®Þnh h­íng cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng trong x· héi, nã v¹ch ra h­íng ®i ë tÇm vÜ m« cho c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc nh»m thóc ®Èy c¸c ngµnh ph¸t triÓn ®óng h­íng. Nã chØ ra nhu cÇu cña c¸c ngµnh, trong ®ã chØ râ nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh. Bëi v× ®Êt ®ai lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong x· héi. Tõ bé khung mµ quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ-x· héi x©y dùng lªn gióp cho quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai còng nh­ c¸c quy häach kh¸c thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ cao. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai chØ lµ mét bé phËn cña qui ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ x· héi. Qui ho¹ch sö dông ®Êt c¨n cø vµo bé khung cña qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®· v¹ch ra s½n, ®Ó cô thÓ ho¸ vµ chi tiÕt ho¸ c¸c chi tiÕt c¸c nh©n tè cña qui hoach tæng thÓ. Trong quy häach tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®· x¸c ®Þnh râ qui m«, ®Þa ®iÓm vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña tïng vïng,tõng lÜnh vùc. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai chØ viÖc can cø ngay vµo qui ho¹ch tæng thÓ phÊt triÓn kinh tÕ x· héi mµ bè trÝ, x¾p xÕpph©n bè ®Êt sao cho ®Çy ®ñ, hîp lÝ vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, mµ kh«ng ph¶i lµm l¹i qui ho¹ch tõ ®Çu. 11 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i 3.2. C¨n cø ph¸p lý cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ý chÝ cña toµn ®¶ng, toµn d©n vÒ vÊn ®Ò ®Êt ®ai ®· ®­îc thÎ hiÖn trong hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nh­ hiÓn ph¸p, luËt vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt. Nh÷ng v¨n b¶n t¹o c¬ së vòng ch¾c cho c«ng t¸c lËp qui ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, gióp gi¶i quyÕt vÒ mÆt nguyªn t¾c nhòng c©u hái ®Æt ra: sù cÇn thiÕt vÒ mÆt ph¸p lý ph¶i lËp qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai.Tr¸ch nhiÖn lËp qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, néi dung lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thÈm quyÒn xÐt duyÖt qui ho¹ch, kÕ ho¹h sö dông ®Êt ®ai. a. Sù cÇn thiÕt vÒ mÆt ph¸p lý ph¶i lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai HiÕn ph¸p n­qíc céng hµo x· héa chñ nghÜa viÖt nam n¨m 1992 ®· kh¼ng ®Þnh " ®Êt ®aithuéc quyÓn së h÷u toµn d©n", " nhµ nøoc thèn nhÊt qu¶n lý ®Êt dai theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt, ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶" ( ch­¬ng II ®iÒu 18 ). §iÒu 1 luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 còng nªu râ: " ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n donhµ nø¬c thèng nhÊt qu¶n lý ". §iÒu 13 luËt ®Êt ®ai x¸c ®Þnh mét trong nhùng néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt lµ: " quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông ®Êt ". §iÒu 18,®iÒu 1, ®iÒu 13 cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã cho t a biÕt ®Êt ®ai cña nhµ n­íc ta lµ do ng­ßi d©n lµm chñ, nh©n d©n cã quyÒn quýÕt ®Þnh sö dông ®Êt. Nh­ng do tÇm quan träng cña ®Êt ®ai, nhµ n­íc ®óng ra lµm ng­êi ®¹i diÖn cho nh©n d©n thèng nhÊt qu¶n lý ®Êt ®ai vµ cã quyÓn quyÕt ®Þnh vµ ®Þnh ®o¹t viÖc sö dông ®Êt ®ai ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Nã còng ®Æt ra yªu cÇu ph¶i qu¶n lý ®Êt ®ai theo qui ho¹ch. MÆt kh¸c, ®iÒu 19 luËt ®Êt ®ai còng ®· kh¼ng ®Þnh : “ c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh giao ®Êt lµ qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt “. Tøc lµ viÖc giao ®Êt cho c¸c ®èi t­îng sö dông lµ ph¶i dùa trªn qui ho¹ch vµ phï hîp víi qui ho¹ch. ë ®iÒu 17 luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 qui ®Þnh râ néi dung tæng qu¸t cña qui ho¹ch sñ dông ®Êt. V× vËy, c«ng t¸c lËp qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai mang tÝnh chÊt ph¸p lý rÊt cao. Do ®ã, ®Ó sö dông vµ qu¶n lý ®Êt ®ai mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt thiÕt lµ ph¶i qui ho¹ch. 12 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i b. Tr¸ch nhiÖm lËp qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai §iÒu 16 luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 qui ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai theo c¸c cÊp l·nh thæ hµnh chÝnh, theo ngµnh còng nh­ theo tr¸ch nhiÖm cña ngµnh ®Þa chÝnh vÒ c«ng t¸c nµy: - ChÝnh phñ lËp qui ho¹ch. kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña c¶ n­íc -UBND c¸c cÊp( tØnh, huyÖn, x· )lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trong ®Þa ph­¬ng m×nh( qui ho¹ch theo l·nh thæ hµnh chÝnh ), tr×nh héi ®ång nh©n d©n th«ng qua tr­íc khi tr×nh c¬ quan nhµ nøoc cã thÈm quyÒnxÐt duyÖt. - C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ c¨n cø vµo quyÒn h¹n cña m×nh lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt dai cho ngµnh, lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch ®Ó tr×nh chÝnh phñ xÐt duyÖt( qui ho¹ch ngµnh ). - C¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan gióp chÝnh phñ vµ UBND c¸c cÊp lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai (bèn cÊp l·nh thæ hµnh chÝnh, bèn cÊp c¬ quan ngµnh ). c. Néi dung lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. §iÒu 17(luËt ®Êt ®ai n¨m 1993) quy ®Þnh näi dung tæng qu¸t cña qui ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai : * Néi dung qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bao gåm: Mét lµ, khoanh ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt khu d©n c­, n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ, ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ch­a sö dông cña tõng ®¹i ph­¬ng vµ c¶ n­íc. Tøc lµ viÖc ta bè trÝ ®Þa ®iÓm vµ ph©n bæ quÜ ®Êtcho c¸c nghµnh theo nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh trªn tõng ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. Hai lµ, ®iÒu chØnh viÖc khoanh ®Þnh nãi trªn cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n phÊt triÓn kinh tÕ - x· héi cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ trong ph¹m vi c¶ n­íc. X· héi ngµy cµng cã xu h­íng ®i lªn, nhu cÊu sö dông ®Êt cho phÊt triÓn c¸c ngµnh ngµy cµng t¨ng. Do ®ã, viÖc bè trÝ, ph©n bæ vµ ®iÒu chØnh l¹i quÜdÊt ®ai cho c¸c ngµnh lµ viÖc lªn lµm. 13 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i * Néi dung kÕ h¹ch sö dông ®Êt ®ai boa gåm : Mét lµ, khoanh ®Þnh viÖc sö dông tõng lo¹i ®Êt trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch. Th­êng thêi gian qui ®Þnh tõ 10 ®Õn 20 n¨m vµ l©u h¬n n÷a. Do ®ã, ®Ó cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn näi dung qui ho¹ch ®· lµm ®ùoc dÔ dµng ng­êi ta chia thêi gian qui ho¹ch thµnh c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m hoÆc 10 n¨m ®Ó thùc hiÖn dÇn. Hai lµ, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cho phï hîp víi qui ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®­îc thùc hiÖn trªn c¸i khung mµ qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai chØ ra. Do ®ã, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bÞ giíi h¹n trong c¸i khung ®ã vµ ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi qui ho¹ch. d. ThÈm quyÒn xÐt duyÖt qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. §iÒu 18 ( luËt ®Êt ®ai n¨m 1993 ) qui®Þnh thÈm quyÒn xÐt duyÖt qui ho¹ch,kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai : * Quèc héi qui ®Þnh qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trong phËm vi c¶ n­íc. * ChÝnh phñ xÐt duyÖt qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña c¸c c¸n bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ, cña uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. * uû ban nh©n d©n cÊp trªn xÐt duyÖt qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cña uû ban nh©n d©n c¸c cÊp d­íi trùc tiÕp. Ngoµi c¸c v¨n b¶n chÝnh cã tÝnh ph¸p lý ë møc ®é cao ( hiÕn ph¸p vµ luËt phÊp ®Êt ®ai ). Cßn cã c¸c v¨n b¶n d­íi luËt còng nh­ v¨n b¶n ngµnh trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Ò cËp ®Õn vai trß, ý nghÜa, c¨n cø, néi dung vµ h­íng dÉn ph­¬ng phÊp lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nh­: nghÞ ®Þnh 404/cp, ngµy 7/11/79; nghÞ ®Þnh 34/cp,ngµy 23/4/1994; chØ thÞ 247/ ttg, ngµy 28/4/1995; chØ thÞ 245/ ttg, ngµy 22/4/1996; th«ng t­ 106/ QHKH?§C,ngµy 15/4/19991;c«ng v¨n 518/ CV-§C,ngµy 10/9/1997; qquyÕt ®Þnh 657Q§/§C,ngµy 28/01/1995...Tuy nhiªn, trong nh÷nh n¨m qua viÖc ban hµnh mét sè v¨n b¶n d­íi luËt ®Ó cô thÓ ho¸ c¬ së ph¸p lý cña qui ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, cßn chËm. Nh­ ch­a cã nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ c«ng t¸c lËp qui ho¹ch, kÕ ho¹ch 14 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i sö dông ®Êt ®ai, c¸c th«ng t­ cña tæng côc ®Þa chÝnh vÒ c«ng t¸c lËp qui ho¹ch,kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 3.3. C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai vµ tiÓm n¨ng ®Êt ®ai. §Ó qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®¹t tÝnh hiÖu qu¶ cao, c¸c nhµ qui ho¹ch chØ c¨n cø vµo qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi,c¨n cø ph¸p lý cña qui ho¹ch sö dông ®Êt mµ cßn ph¶i c¨n cø vµo hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ tiÒm n¨ng sö dông ®Êt ®ai n÷a. Tuú vµo tiÒm n¨ng ®Êt ®ai mçi vïng, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai cña tõng n¬i, c¸c nhµ qui ho¹ch ph¶i n¾m ch¾c t×nh h×nh sö dông ®Êt cña tõng n¬i ®ã nh­: tæng quÜ ®Êt tù nhiªn, quÜ ®Êt cho phÊt triÓn c¸c ngµnh, c¸c vïng vµ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ quècd©n. Tõ ®ã, hä n¾m ®­îc nh÷nh thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò ®¹t ®­îc vµ ch­a ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh s­ dông ®Êt. ViÖc qui ho¹ch sö dông ®Êt ph¶i dùa trªn nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cña qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®Ó biÕt, ®Ó ®¸nh gi¸ xen chç nµo lµ qui m« thÝch hîp, ch­a thÝch hîp, sö dông ®Êt ch­ hîp lý, ch­a tiÕt kiÖm, ph¸t hiÖn ra nhòng vïng, c¸c thµnh phÇn cã kh¶ n¨ng më réng qui m« trong t­¬ng lai. LÊy nã lµm c¨n cø, lµm c¬ së cho viÖc bè trÝ, s¾p xÕp vµ ph©n bè ®Êt ®ai sao cho ®Çy ®ñ, hîp lý vµ tiÕt kiÖm cao nhÊt. 4. Néi dung cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. 4.1. Tæ chøc ®iÒu tra thu thËp th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu, b¶n ®å. B­íc ®Çu tiªn nµy rÊt quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c b­íc sau.Do ®ã, trong b­íc nµy cµng lµm kÜ bao nhiªu th× cµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thùc hiÖn c¸c b­íc sau bÊy nhiªu. Néi dung cô thÓ ph¶i thùc hiÖn bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: - Thu thËp vµ ph©n lo¹i c¸c th«ng tin, sè liÖu, t­ liÖu, b¶n ®å vÒ ®Êt ®ai.th«ng qua c¸c chØ tiªu ®Æt ra, ta xuèng tËn c¬ së cÇn qui ho¹ch ®Ó thu thËp th«ng tin vµ ë c¸c trung t©m l­u tr÷ t­ liÖu kh¸c. -Sau ®ã ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin, sè liÖu thu thËp ®­îc, dïng c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kÜ thuËt vµ m«i tr­êng ®Ó ®¸nh gi¸ xem ®é s¸t thùc cña th«ng tin ®­îc bao nhiªu phÇn tr¨m. 15 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i - Tõ ®ã ta néi nghiÖp míi ho¸ th«ng tin, sè liÖu, b¶n ®ß. - X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c ngo¹i nghiÖp : ChÝnh lµ x¸c ®Þnh nhùng néi dung, ®Þa ®iÓm cÇn kh¶o s¸t thùc ®Þa. §­a ra c¸c kÕ ho¹ch ®iÒu tra, ®o vÏ b¶n bæ sung, kÕ ho¹ch tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc ®Þa, x©y dùng ph­¬ng ph¸p, tæ chøc ®iÒu tra th«ng tin bæ sung. Sau ®ã ta ph¶i kÕt hîp xö lý néi nghiÖp vµ ngo¹i nghiÖp chuÈn ho¸ c¸c th«ng tin, sè liÖu, b¶n ®å. - Tæng duyÖt c¸c tµi liÖu, sè liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n, th«ng tin, b¶n ®å vµ chän c¸c sè liÖu gèc. - X¸c ®Þnh c¬ së ph¸p lý cña bé sè liÖu gèc. 4.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông ®Êt vµ kinh tÕ x· héi - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông ®Êt ®ai: ta ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu vÒ qui m« ®Êt, c¬ cÊu ®Êt ®ai, chñng lo¹i ®Êt ®ai vµ chÊt l­îng ®Êt ®ai. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ møc ®é biÕn ®éng ®Êt ®ai qua c¸c n¨m. Ph©n tÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng ®ã. §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông ®· hîp lý ch­a, ph©n bæ, bè trÝ ®Þa ®iÓm cã phï hîp kh«ng. Rót ra nhòng mÆt tån t¹i vµ ®· ®¹t ®­îc. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g©y ¸p lùc ®èi víi ®Êt ®ai, dùa vµo rÊt nhiÒu c¸c chØ tiªu nh­: GDP chung vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi, thu nhËp, tiªu dïng tÝch luü cña d©n c­, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ( theo ngµnh.theo l·nh thæ ). VÒ d©n sè, d©n sè trong n«ng nghiÖp vµ phi n«ng nghiÖp, d©n sè ®« thÞ vµ n«ng th«n. Tû lÖ t¨ng d©n sè, dù b¸o biÕn ®éng d©n sè trong t­¬ng lai. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña c¸c ®« thÞ: thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø vµ c¸c vïng ven ®«. Tõ ®ã ta ®¸nh gi¸ nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai cu¶ c¸c ®« thÞ ®ã trong t­¬ng lai. §¸nh gi¸ tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh: c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng vµ dÞch vô du lÞch, nghØ m¸t, v¨n ho¸ thÓ thao. Dùa trªn nh÷nh chØ tiªu vÒ qui «, c¬ cÊu c¸c ngµnh, nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh. §¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch míi cña chÝnh phñ vÒ phÊt triÓn kinh tÕ x· héi g©y ¸p lùc vÒ c­êng ®é sö dông ®Êt ®ai. §¸nh gi¸ møc ®é t¸c dông cña c¸c chÝnh 16 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i s¸ch ®Õn ®êi sèng nh©n d©n: khuyÕn khÝch lµm giÇu, më cöa, ®èi t¸c víi n­íc ngoµi, gäi vèn ®Çu t­, t¸c dông m¹nh mÏ cña kinh doanh bÊt ®èng s¶n. 4.3. Dù b¸o c¸c nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai Dù b¸o nhu cÇu ®Êt n«ng nghiÖp ( ®Êt trång c©y hµng n¨m, ®Êt trång c©y l©u n¨m vµ c©y ¨n qu¶, ®Êt ®ång ch¨n th¶, diÖn tÝch mÆt n­íc nu«i trång thuû h¶i s¶n ),dù b¸o nhu cÇu ®Êt phi n«ng nghiÖp ( ®Êt cho khu d©n c­ n«ng th«n, ®Êt cho ph¸t triÓn ®« thÞ, ®Êt cho ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, ®Êt cho phÊt triÓn giao th«ng, ®Êt cho nhu cÇu phÊt triÓn thuû lîi...). Ta ph¶i dù b¸o ®­îc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh nh­ gi¸ trÞ ngµnh n«ng nghiÖp, gi¸ trÞ c«ng nghiÖp, ngµnh dÞch vô vµ ngµnh gia th«ng....Dù b¸o qui m« cña c¸c ngµnh, c¬ cÊu c¸c ngµnh. Nh÷ng c¨n cø dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt: - C¨n cø vµo môc tiªu, yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, sù ph¸t triÓn cña tõng ngµnh. - C¨n cø quÝ ®Êt hiÖn cã bao gåm c¶ sè l­îng,®Æc ®iÓm tµi nguyªn ®Êt vµ kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch cho mét sè mu¹c ®Ých sö dông. -C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong c¸c gia ®o¹n. Tõ ®ã cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu sö dông ®Êt øng víi sè vèn vµ khoa häc kü thuËt. - C¨n cø vµo lùc l­îng lao ®éng, lÞch sö vµ thùc tr¹ng n¨ng suÊt c©y trång, møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m cña tõngngµnh. Lùc luîng lao déng mµ cã tr×nh ®é tay nghÒ cao th× kh¶ n¨ng më réng qui m« s¶n xuÊt lín vµ ng­îc l¹i. Thùc tr¹ng n¨ng suÊtc©y trång mµ cao th× qui m« vµ c¬ cÊu c©y trång còng thay ®æi. Do vËy, viÖc dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt lu«n ph¶i c¨n cø vµo c¸c nh©n tè nµy. - Nhu cÇu vÒ nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp ( gç cho x©y dùng, gç ®Ó x¶n xuÊt hµng tiªu dïng, ®Êt ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,…) khi nÒn c«ng nghiÖp vµng ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp còng 17 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i nh­ c¸c ngµnh kh¸c ngµy cµng gia t¨ng. §iÒu ®ã, dÉn ®Õn nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai ®¸p øng cho c¸c ngµnh lu«n thay ®æØ. - C¨n cø vµo tèc ®é gia t¨ng d©n sè, phÊt triÓn ®« thÞ, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕt cÊu h¹ t»ng, tÝnh kÞch sö c¸c tô ®iÎm d©n c­ vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, thuû v¨n. 4.4. X©y dùng ph­¬ng ¸n qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai Sau khi ta dù b¸o ®Çy ®ñ nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai ( 6 lo¹i ®Êt chÝnh ), x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu biÕn ®éng cña tõng ®Êt ®ai. Tõ ®ã, ta x©u dùng dù ¸n qui ho¹ch sö dông tõng lo¹i ®Êt ®ai.Néi dung chÝnh cña b­íc x©u dùng ph­¬ng ¸n qui ho¹chsö dông ®Êt nµy lµ ph©n bè, bè trÝ tõng lo¹i ®Êt ®ai cho c¸c nhu cÇu ®É dù b¸o theo c¸c ph­¬ng ¸nlùa chän. X¸c ®Þnh râ rµng vïng nµy lµ ®Êt g×, qui m« bao nhiªu, chuyÓn bao nhiªu ®Êt n«ng nghiÖp sang c¸c ngµnh kh¸c, ph©n bæ nh­ thÕ nµo( bao nhiªu cho ®Êt trång c©y hµng n¨m, l©u n¨m, ®Êt v­ên t¹p trong khu vùc d©n c­, ®Êt ë dµnh ho ch¨n nu«i...). T­¬ng tù nh­ vËy, ta còng ph©n bè quÜ ®Êt c¸c lo¹i cho c¸c nhu cÇu theo c¸c chØ tiªu ®Æt ra. ViÖc ph©n bè quÜ ®Êt ®ai trªn lµ dùa vµo mét sè c¨n cø sau: c¨n cø vµo môc tiªu phÊt triÓn kinh tÕ x· héi ®É ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¨n cø vµo hiªn tr¹ng sö dông ®Êt, nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµ tÝnh kh¶ thi cña viÖc khai th¸c më réng diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt. 4.5. Tæng hîp c¸c ph­¬ng ¸n qui ho¹ch sö dông tõng lo¹i ®Êt ®ai. Tõ b­íc trªn ta x©y dùng song ph­¬ng ¸n qui ho¹ch sö dông tõng lo¹i ®Êt ®ai. Trong b­íc nµy, ta tæng hîp toµn bé c¸c ph­¬ng ¸n qui ho¹ch sö dông ®Êt chung. Tõ ®©y ta x¸c ®Þnh râ ®­îc vïng nµo cã tæng diÖn tÝch bao nhiªu, ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm bao nhiªu, ®Êt khu d©n c­, ®Êt giao th«ng....chiÕm bao nhiªu vµ nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn cña vïng ®ã. §ã chÝnh lµ viÖc ta hoµn thiÖn b¶n ®å qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. Trªn b¶n ®å ph¶n ¸nh toµn bé ph­¬ng h­íng vµ néi dung ®Êt ®ai trong t­¬ng lai. Néi dung b¶n ®å qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bao gåm : - Ranh giíi hµnh chÝnh, c¸c yªu tè chñ yÕu, m¹ng l­íi thuû lîi, m¹ng luíi giao th«ng. 18 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i - HiÖn tr¹ng c¸c lo¹i ®Êt theo tõng môc ®Ých sö dông. - c¸c läai ®Êt theo qui ho¹ch: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt khu d©n c­ n«ng th«n, ®Êt ®« thÞ, ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ch­a sö dông. 4.6. KÕ ho¹ch thùc hiÖn sö dông ®Êt ®ai. Néi dung cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®· ®­îc thÓ hiÖn râ ë b­íc trªn.Do ®ã,ta chØ viÖc x©u dùng tõng b­íc ®i cô thÓ ho¸ c¸c néi dung ®ã ®­a vµo thùc tiÔn. Ta chia qu¸ tr×nh thùc hiÖn qui ho¹ch sö dông ®Êt thµnh c¸c gia ®o¹n,trong c¸c giai ®o¹n ®oa a thùc hiÖn nhòng néi dung cô thÓ ®· v¹ch ra s½n trong ph­¬ng ¸n qui ho¹ch chung .Ph¶i chØ râ ®­îc c¸i g× lµm tr­íc, c¸i g× lµm sau,thêi gian hoµn thµnh mçi giai ®o¹n lµ bao nhiªu.Trong mçi giai ®o¹n thùc hiÖn sÏ gËp ph¶i mét sè v­íng m¾c,®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n ®ã th× cÇn cos nhònh biÖn ph¸p nµo hoÆc cã nh÷ng gi¶i phÊp nµo ®Ó th¸o gì. 5. Quan hÖ gi÷a qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai víi c¸c qui ho¹ch kh¸c 5.1. Quan hÖ gi÷a qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai víi qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Quy ho¹ch tæng thÓ phÊt triÓn kinh tø x· héi lµ tµi liÖu mang tÝnh khoa häc, sau khi ®­îc phª duyÖt sÏ mang tÝnh chiÕn l­îc chØ ®¹o sù ph¸t triÓnkinh tÕ x· héi, ®­îc luËn chøng b»ng nhiÒu ph­¬ng ¸n kinh tÕ - x· héi vÒ ph¸t triÓn vµ ph©n bè lùc l­îng s¶n xuÊt theo kh«ng gian cã tÝnh ®Õn chuyªn m«n ho¸ vµ ph¸t triÓn tæng hîp s¶n xuÊt cña c¸c vïng vµ c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi lµ mét trong nh÷ng tµi liÖu tiÒn kÕ ho¹ch cung cÊp c¨n cø khoa häc cho viÖi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Trong ®ã, cã ®Ò cËp ®Õn dù kiÕn sö dông ®Êt ®ai ë møc ®é ph­¬ng h­íng víi mét nhiÖm vô chñ yÕu. Cßn ®èi t­îng cña qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ tµi nguyªn ®Êt. NhiÖm vô chñ yÕu cña nã lµ c¨n cø vµo yªu cÇu cña ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi ®iÒu chØnh c¬ cÊu vµ ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt, x©y dùng ph­¬ng ¸n qui ho¹ch ph©n phèi sö dông ®Êt ®ai thèng nhÊt vµ hîp lý. 19 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39 Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2