Giáo án Tin Học lớp 11: BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI I

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
161
lượt xem
12
download

Giáo án Tin Học lớp 11: BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức:Biết khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi. 2. Kỹ năng: Biết Khai báo kiểu bản ghi. 3. Thái độ:Tích cực ham học hỏi II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên:SGK, SGV, giáo án 2. Chuẩn bị của học sinh:Xem kỹ SGK, làm bài tập ở nhà III. Nội dung bài giảng 1.Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ trình bày cách khai báo kiểu bản ghi? Cách nhập biến bản ghi? 3. Nội dung bài mới: Hoạt động thầy và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 11: BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI I

  1. BÀI TẬP KIỂU BẢN GHI I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức:Biết khai báo bản ghi, truy cập trường của bản ghi. 2. Kỹ năng: Biết Khai báo kiểu bản ghi. 3. Thái độ:Tích cực ham học hỏi II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên:SGK, SGV, giáo án 2. Chuẩn bị của học sinh:Xem kỹ SGK, làm bài tập ở nhà III. Nội dung bài giảng 1.Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ trình bày cách khai báo kiểu bản ghi? Cách nhập biến bản ghi? 3. Nội dung bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung bài mới GV: Toạ độ điểm trên mặt păhngr có mấy Câu1:Toạ độ điểm trên mp cho bởi thành phần? cặp hai số thực tương ứng với hoành HS: 2: Tung độ và hoành độ độ và tung độ của điểm đó. A. Mô tả kiểu bản ghi để biểu diễn GV:Cách khai báo? toạ độ điểm HS:Khai báo B. Viết chương trình nhập toạ độ ba
  2. điểm của tam giác ABC. Tính và hiển thị ra màn hình toạ độ trọng tâm của tam giác đó. Bài làm: a. TYPE DIEM=record x, y: real; GV: Khai báo chương trình? End; Hs: Thực hiện. b.program Bai1b; GV:A, B,C, G có kiểu gì? Type DIEM=record HS:Diem x, y: real; Nhập toạ độ cho ba điểm? End; GV:Nhập tạo độ cho điểm ta phải nhập Var A,B,C,G:Diem; mấy thành phần? BEGIN HS: Hoành độ, tung độ Clrscr; Write(’nhap toa do diem A:’); Readln(A.x,A.y); Write(’nhap toa do diem B:’); Readln(B.x,B.y); GV:Toạ độ điểm G tính như thế nào? Write(’nhap toa do diem C:’); HS:Gx=(Ax+Bx+Cx)/3 Readln(C.x,C.y);
  3. Gy=(Ay+By+Cy)/3 G.x:=(A.x+B.x+C.x)/3; G.y:=(A.y+B.y+C.y)/3; Write(‘ Toa do trong tam G la:’,G.x:6:0,’,’,G.y:6:0); Readln; END. Câu 2:Lớp 11C có không quá 45 học GV:Bài toán yêu cầu? sinh. Bảng điểm môn Tin học có 6 HS:Trả lời cột: Cột 1 là STT, cột 2 là họ tên học sinh, cột 3, 4,5,6 là điểm kiểm tra môn Tin học trong học kì. Viết chương trình thực hiện:: A. Mô tả kiểu bản ghi thông tin về một học sinh đối với môn Tin học B. Nhập thông tin cho học sinh. Và GV: Mô tả kiểu hocsinh diễn tả thông tin hiển thị ra màn hình học sinh? Bài làm HS: Trả lời. TYPE HOCSINH=record STT:byte;
  4. GV: Khai báo chương trình? Hoten:String[30]; Gv: Gọi học sinh thực hiện và cả lớp nhận M,D15,D1t,Hk:real; xét. End; Gv: Định hướng cho học sinh giải quyết b.Program VD; Uses crt; Const max=45; TYPE Hsinh=record STT:byte; Hoten:String[30]; Gv: Gọi học sinh nhập số hovj sinh của cả M,D15,D1t,Hk:real; lớp. End; HS: Thực hiện Var i, n:Byte; GV: Sử dụng câu lệnh WITH ta viết đoạn LOP:ARRAY[1..max] of Hsinh; chương trình dùng để nhập thông tin học Begin sinh tương tự như ví dụ minh hoạ tiết Clrscr; trước? Write(‘Nhap so hoc sinh cua lop:’); HS: Thực hiện Readln(n); GV: stt có phải nnhập không? For i:=1 to n do Hs: Trả lời. With Lop[i] do
  5. Gv: ta có thể gán I cho STT được không? Begin HS: Trả lời Stt:=i; Write(‘ nhap hoten:’); readln(hoten); Write(‘ nhap diem mieng:’); readln(M); Write(‘ nhap diem 15 phut::’); readln(D15); GV: Giải thích tại sao có dòng lệnh Write(‘ nhap diem 1 tiet:’); Writeln(‘ Stt │ ho ten │M readln(D1t); │15│1t│hk │’); Write(‘ nhap diem hoc ki:’); Hs: giải thích. readln(hk); GV: Giải thích End; Writeln(‘ Stt │ ho ten │M │15│1t│hk │’); For i:=1 to n do With Lop[i] do Begin Stt:=i;
  6. Write(‘│’, hoten); Write(‘│’,m); Write(‘│’ ,d15); Write(‘│’,d1t); Writeln(‘│’,hk, ‘ │’); End; Readln; END. 4. Củng cố:4 phút Nhắc lại cách khai báo kiểu bản ghi. Nhập và hiển thị biến bản ghi. 5. Dặn dò, bổ sung: Xem trước chương 5.TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản