intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 7 MARKETING DỊCH VỤ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
298
lượt xem
113
download

GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 7 MARKETING DỊCH VỤ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 7 marketing dịch vụ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 7 MARKETING DỊCH VỤ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

 1. 195 Marketing n«ng nghiÖp Ch−¬ng VII Marketing dÞch vô trong s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm cña dÞch vô 1. Kh¸i niÖm dÞch vô DÞch vô bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng v nghiÖp vô th−¬ng m¹i kh¸c nhau. Philip Kotler ® ®Þnh nghÜa dÞch vô nh− sau: “Mét dÞch vô (service) l bÊt kú ho¹t ®éng, hoÆc lîi Ých g× m mét bªn cã thÓ cèng hiÕn cho bªn kia, thùc chÊt l cã tÝnh chÊt v« h×nh v kh«ng dÉn ®Õn viÖc së h÷u bÊt kú mãn g×. ViÖc s¶n xuÊt ra nã cã thÓ hoÆc kh«ng hÒ bÞ r ng buéc víi mét s¶n phÈm vËt chÊt.” Khi c¸c b¹n thuª phßng ë kh¸ch s¹n, ®i du lÞch b»ng m¸y bay, ®i kh¸m bÖnh… tÊt c¶ ®Òu bao h m viÖc mua mét dÞch vô. Trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, dÞch vô ®−îc hiÓu mét c¸ch cô thÓ h¬n. §ã l tæng hîp c¸c ho¹t ®éng nh− cung øng lao ®éng, khoa häc kü thuËt, vËt t− h ng ho¸, th«ng tin thÞ tr−êng… nh»m ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Còng cã thÓ xem nã nh− nh÷ng ho¹t ®éng trî gióp nh»m ho n thiÖn v khuyÕch tr−¬ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Ph©n lo¹i dÞch vô ViÖc ph©n lo¹i dÞch vô cã thÓ theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau. Tuú v o môc ®Ých nghiªn cøu m cã thÓ lùa chän nh÷ng tiªu chÝ ph©n lo¹i thÝch hîp. Theo quan ®iÓm chung chóng ta cã thÓ ph©n lo¹i dÞch vô theo ®Æc ®iÓm sau: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………195
 2. 196 Marketing n«ng nghiÖp 2.1. Theo nguån gèc cña dÞch vô - DÞch vô cã nguån gèc l con ng−êi: L nh÷ng dÞch vô cÇn cã sù tham gia trùc tiÕp cña lao ®éng dÞch vô (vÝ dô dÞch vô chøc n¨ng, dÞch vô b¸n h ng trùc tiÕp…). - DÞch vô cã nguån gèc l m¸y mãc: L nh÷ng dÞch vô cÇn cã sù tham gia cña m¸y mãc, thiÕt bÞ, cã thÓ tù ®éng ho¸ hay cã sù tham gia cña nh÷ng chuyªn gia kü thuËt cao. 2.2. Theo sù cã mÆt cña kh¸ch h ng - DÞch vô nhÊt thiÕt ph¶i cã mÆt cña kh¸ch h ng. - DÞch vô kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã mÆt cña kh¸ch h ng. 2.3. Theo ®éng c¬ mua dÞch vô cña kh¸ch h ng - DÞch vô tho¶ m n nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n. - DÞch vô nghÒ nghiÖp, dÞch vô s¶n xuÊt. 2.4. Theo môc tiªu cña nguån cung øng dÞch vô - DÞch vô th−¬ng m¹i. - DÞch vô phi th−¬ng m¹i. - DÞch vô t− nh©n. - DÞch vô c«ng céng… 2.5. Ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i nh− sau Theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: - DÞch vô tiÒn s¶n xuÊt (vèn, vËt t− kü thuËt…). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………196
 3. 197 Marketing n«ng nghiÖp - DÞch vô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (n−íc, l m ®Êt…). - DÞch vô sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (b¶o qu¶n, chÕ biÕn, tiªu thô…). Theo tÝnh chÊt kinh tÕ kü thuËt: - DÞch vô t i chÝnh. - DÞch vô th−¬ng m¹i. - DÞch vô kü thuËt. Theo môc tiªu cña ho¹t ®éng dÞch vô: - DÞch vô kinh doanh. - DÞch vô hç trî… 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña dÞch vô 3.1. §Æc ®iÓm chung DÞch vô cã mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau ®©y Mét l : TÝnh v« h×nh hay phi vËt chÊt (Intangibility) C¸c dÞch vô ®Òu v« h×nh, kh«ng thÓ thÊy, nÕm, c¶m nhËn…chóng ®−îc tr−íc khi mua chóng. Ng−êi ®i c¾t tãc kh«ng thÓ thÊy ®−îc tr−íc khi c¾t tãc, ng−êi mua buéc ph¶i tin v o ng−êi b¸n. VÒ phÝa ng−êi cung cÊp dÞch vô ®Ó cñng cè niÒm tin cho kh¸ch h ng, hä cã thÓ sö dông mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh−: - T¨ng tÝnh h÷u h×nh cña dÞch vô (tranh ¶nh, b¶n vÏ…). - NhÊn m¹nh ®Õn c¸c lîi Ých cña dÞch vô h¬n n÷a. - §Æt tªn cho ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó t¨ng sù tÝn nhiÖm. - T¹o bÇu kh«ng khÝ tinh cËy (kh«ng gian, trang trÞ néi thÊt…) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………197
 4. 198 Marketing n«ng nghiÖp Hai l : TÝnh kh«ng thÓ ph©n chia (Inseparability) Mét dÞch vô ®−îc s¶n xuÊt ra v tiªu thô ®ång thêi, trong khi s¶n phÈm vËt chÊt cã thÓ s¶n xuÊt ra, nhËp kho råi míi tiªu thô. S¶n phÈm dÞch vô kh«ng t¸ch rêi khái nguån gèc cho dï l con ng−êi hay m¸y mãc. Quan hÖ gi÷a ng−êi cung øng dÞch vô víi kh¸ch h ng l quan hÖ ®Æc biÖt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn niÒm tin v chÊt l−îng cña ho¹t ®éng dÞch vô. §Ó h¹n chÕ ng−êi cung øng häc c¸ch l m viÖc víi nhiÒu ng−êi, l m gi¶m thêi gian dÞch vô hoÆc më réng m¹ng l−íi ph©n phèi b»ng c¸ch ® o t¹o nhiÒu nh cung øng dÞch vô giái. Ba l : TÝnh kh«ng æn ®Þnh v khã x¸c ®Þnh chÊt l−îng (Variability) C¸c dÞch vô rÊt kh«ng æn ®Þnh v× nã phô thuéc v o ng−êi cung øng, thêi gian, ®Þa ®iÓm thùc hiÖn dÞch vô ®ã. Mét b¸c sü thó y giái, l©u n¨m ®−îc mäi ng−êi tin t−ëng h¬n b¸c sü míi tËp sù. Nh−ng ngay trong tr−êng hîp b¸c sü giái ®ã th× chÊt l−îng dÞch vô cßn phô thuéc v o søc khoÎ, tr¹ng th¸i t©m lý t¹i thêi ®iÓm dÞch vô còng nh− vËt t−, thiÕt bÞ tham gia. §Ó kiÓm tra chÊt l−îng dÞch vô c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn h nh theo ba h−íng: - §Çu t−, ® o t¹o, tuyÓn chän nh÷ng chuyªn gia giái t−¬ng øng víi dÞch vô. - Tiªu chuÈn ho¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dÞch vô trong to n bé ph¹m vi tæ chøc (c¸c quy tr×nh kü thuËt, c¸c chØ tiªu khèng chÕ…). - Th−êng xuyªn theo dâi møc ®é h i lßng cña kh¸ch h ng ®Ó söa ch÷a sai lÇm, hoÆc nh÷ng dÞch vô kÐm. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………198
 5. 199 Marketing n«ng nghiÖp Bèn l : TÝnh kh«ng l−u gi÷ ®−îc (Penishability) Kh«ng thÓ l−u gi÷ ®−îc dÞch vô. V× lý do ®ã m nhiÒu doanh nghiÖp dÞch vô ®−a v o ®iÒu kho¶n ph¹t trong tr−êng hîp huû bá hîp ®ång. Mét b¸c sü vÉn thu tiÒn cña bÖnh nh©n kh¸m bÖnh ®Þnh kú nÕu hä kh«ng ®Õn kh¸m. TÝnh kh«ng l−u gi÷ ®−îc sÏ kh«ng l vÊn ®Ò nÕu nhu cÇu æn ®Þnh v ®−îc biÕt tr−íc. Tuy nhiªn nÕu nhu cÇu thay ®æi, dao ®éng, sÏ l khã kh¨n nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô. Do ®Æc ®iÓm n y nhiÒu doanh nghiÖp dÞch vô th−êng ¸p dông mét sè chiÕn l−îc ®iÒu ho cung cÇu tèt nhÊt theo thêi gian trong lÜnh vùc dÞch vô: - VÒ phÝa cÇu: ViÖc ®Þnh gi¸ ph©n biÖt sÏ chuyÓn mét sè nhu cÇu ë lóc cao ®iÓm sang nh÷ng lóc ngo i cao ®iÓm. (vÝ dô: dÞch vô ®iÖn tho¹i sau 12h ®ªm…) Cã thÓ l m t¨ng nhu cÇu ë thêi kú suy gi¶m. Bæ sung nh÷ng dÞch vô m«i giíi ë thêi gian nhu cÇu cùc ®¹i. ¸p dông hÖ thèng ®Æt h ng tr−íc. - VÒ phÝa cung: Huy ®éng thªm nh©n viªn dÞch vô v o thêi gian cao ®iÓm. Quy ®Þnh chÕ ®é l m viÖc dÞch vô v o thêi gian cao ®iÓm. KhuyÕn khÝch kh¸ch h ng tù phôc vô. X©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh phèi hîp ®Ó cung øng dÞch vô. Thi h nh nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc hiÖn cã. 3.2. §Æc ®iÓm dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………199
 6. 200 Marketing n«ng nghiÖp DÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp ngo i nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña dÞch vô cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng ®ßi hái chóng ta cÇn quan t©m khi tæ chøc ho¹t ®éng ®−îc. §ã l : - Ho¹t ®éng dÞch vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã tÝnh thêi vô. §iÒu n y do ®Æc ®iÓm cña ®èi t−îng tiÕp nhËn dÞch vô chi phèi. §Æc ®iÓm n y dÉn ®Õn nhu cÇu dÞch vô tËp trung t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô ph¶i huy ®éng cao h¬n møc b×nh qu©n cña hä. - Ho¹t ®éng dÞch vô trong s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp cã tr×nh tù theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c kÕt qu¶ cña kh©u dÞch vô n y cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chi phÝ v kÕt qu¶ cña kh©u dÞch vô sau. (vÝ dô: dÞch vô l m ®Êt tèt sÏ ®ì chi phÝ cho dÞch vô l m cá…) - Mét sè ho¹t ®éng dÞch vô rÊt khã x¸c ®Þnh l−îng chÝnh x¸c, rÊt khã kh¨n trong kh©u ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ v c«ng b»ng gi÷a c¸c ng−êi tiÕp nhËn dÞch vô. - Møc ®é huy ®éng v s¶n xuÊt dÞch vô chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè tù nhiªn (vÝ dô: m−a thuËn giã ho Ýt dÞch vô thuû lîi, n¾ng nãng kh« h¹n t¨ng c−êng dÞch vô thuû lîi…). - Ngo i ra cßn nhiÒu ®Æc ®iÓm kh¸c ®èi víi tõng ng nh cô thÓ trong n«ng nghiÖp ®ßi hái chóng ta ph¶i quan t©m khi tæ chøc dÞch vô. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………200
 7. 201 Marketing n«ng nghiÖp II. DÞch vô kh¸ch hµng - vÊn ®Ò trung t©m cña Marketing dÞch vô trong doanh nghiÖp n«ng nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ dÞch vô kh¸ch h ng §èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung v doanh nghiÖp n«ng nghiÖp nãi riªng th× kh¸ch h ng l vÊn ®Ò trung t©m cña Marketing hiÖn ®¹i. H y thö ®Æt c©u hái: NÕu nh− kh«ng cã kh¸ch h ng th× doanh nghiÖp sÏ ra sao?. T i s¶n cña doanh nghiÖp sÏ ch¼ng cã gi¸ trÞ g× nÕu nh− kh«ng cã kh¸ch h ng. HiÖn nay ®ang cã nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ dÞch vô kh¸ch h ng tuy nhiªn trong hÇu hÕt c¸c tæ chøc dÞch vô, kh¸ch h ng ®−îc xem xÐt d−íi ba gãc ®é: - DÞch vô kh¸ch h ng l mét ho¹t ®éng hoÆc mét chøc n¨ng qu¶n lý. - DÞch vô kh¸ch h ng l nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc ®−îc ®¸nh gi¸ trªn mét sè tiªu thøc (vÝ dô: kh¶ n¨ng cung cÊp 98% l−îng h ng ®Æt trong 24h). - DÞch vô kh¸ch h ng l mét phÇn cña to n bé ph−¬ng ch©m ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh×n chung dÞch vô kh¸ch h ng cã thÓ ®−îc nh×n nhËn nh− l mét qu¸ tr×nh gi÷a ng−êi mua, ng−êi b¸n v c¸c bªn trung gian. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh n y l t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ gia t¨ng v o s¶n phÈm v dÞch vô ®−îc trao ®æi. Gi¸ trÞ gia t¨ng n y cã thÓ chØ trong ng¾n h¹n khi trao ®æi ®¬n lÎ, nh−ng còng cã thÓ d i h¹n trong c¸c mèi quan hÖ hîp ®ång l©u d i. Gi¸ trÞ gia t¨ng ®−îc chia sÎ cho c¸c chñ thÓ tham gia v o qu¸ tr×nh trao ®æi. Nh− vËy nÕu xÐt theo quan ®iÓm mét qu¸ tr×nh th× dÞch vô kh¸ch h ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh trao ®æi. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………201
 8. 202 Marketing n«ng nghiÖp Theo quan ®iÓm Marketing hiÖn ®¹i th× nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp l : thu hót v gi÷ kh¸ch h ng. - Cã nhiÒu ng−êi nhÊn m¹nh tíi khÝa c¹nh thu hót c ng nhiÒu kh¸ch h ng c ng tèt nh−ng l¹i Ýt chó ý tíi khÝa c¹nh gi÷ kh¸ch h ng ë l¹i víi doanh nghiÖp. §©y chØ l c¸ch nh×n nhËn h¹n chÕ. - Môc tiªu c¸c doanh nghiÖp l lîi nhuËn, nh−ng tr−íc ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thiÕt lËp c¸c chÝnh s¸ch v dÞch vô, c¸c ch−¬ng tr×nh l m tho¶ m n yªu cÇu cña kh¸ch h ng v ®−a c¸c ch−¬ng tr×nh ®ã tíi kh¸ch h ng mét c¸ch Ýt tèn kÐm nhÊt. Víi c¸c quan ®iÓm trªn ®ã chÝnh l dÞch vô kh¸ch h ng. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¸c th nh phÇn cña dÞch vô kh¸ch h ng C¸c th nh phÇn cña dÞch vô kh¸ch h ng cã thÓ chia l m ba nhãm: - C¸c yÕu tè tr−íc qu¸ tr×nh giao dÞch. - C¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh giao dÞch. - C¸c yÕu tè sau qu¸ tr×nh giao dÞch. C¸c yÕu tè tr−íc qu¸ tr×nh giao dÞch: Bao gåm c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch c¸c tæ chøc vÒ dÞch vô kh¸ch h ng, nã t¸c ®éng ®¸ng kÓ tíi quan niÖm cña kh¸ch h ng vÒ tæ chøc còng nh− sù tho¶ m n cña hä, ®ång thêi chi phèi ®¸ng kÓ ®Õn quyÕt ®Þnh mua cña kh¸ch h ng. C¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh giao dÞch: Bao gåm nhiÒu yÕu tè, ®ãng vai trß quan träng ®èi víi dÞch vô kh¸ch h ng v× nã chÝnh l bé mÆt trùc tiÕp cña c«ng ty. Nã ®ãng vai trß chÊt l−îng cña ho¹t ®éng dÞch vô. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………202
 9. 203 Marketing n«ng nghiÖp C¸c yÕu tè tr−íc qu¸ tr×nh giao dÞch: - ChÝnh s¸ch phôc vô kh¸ch h ng. - C«ng bè chÝnh s¸ch dÞch vô. - CÊu tróc cña doanh nghiÖp. - Møc ®é linh ho¹t cña hÖ thèng. - DÞch vô qu¶n lý. C¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh giao dÞch: DÞch - Møc ®é tån kho. - Th«ng tin lÖnh ®Æt h ng. vô - TÝnh chÝnh x¸c cña hÖ thèng. kh¸ch - Giao h ng ®Æc biÖt. - ChuyÓn t¶i. h ng - Sù thuËn lîi trong viÖc ®Æt h ng. C¸c yÕu tè sau qu¸ tr×nh giao dÞch: - L¾p ®Æt, b¶o h nh, söa ch÷a. - Theo dâi s¶n phÈm. - KhiÕu n¹i, ph n n n, tr¶ l¹i h ng. - Thay thÕ t¹m thêi s¶n phÈm. S¬ ®å 7.3. C¸c yÕu tè cña dÞch vô kh¸ch h ng C¸c yÕu tè sau qu¸ tr×nh giao dÞch cña dÞch vô kh¸ch h ng nh»m hç trî c¸c s¶n phÈm v dÞch vô sau khi kh¸ch h ng ® nhËn. ViÖc duy tr× v t¹o sù tho¶ m n kh¸ch h ng th«ng qua ho¹t ®éng n y sÏ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n l viÖc t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch h ng míi. Tãm l¹i: C¸c yÕu tè cña dÞch vô kh¸ch h ng l s¶n phÈm cña c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, l cÇu nèi quan träng gi÷a chøc n¨ng th−¬ng m¹i víi c¸c chøc n¨ng kh¸c cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt dÞch vô kh¸ch h ng gi÷ vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn, duy tr× lßng tin v sù tho¶ m n cña kh¸ch Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………203
 10. 204 Marketing n«ng nghiÖp h ng. Mét dÞch vô kh¸ch h ng ho n h¶o, mét gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch h ng tèt… sÏ l lîi thÕ cña c«ng ty khi tham gia thÞ tr−êng. 3. X©y dùng chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng Nç lùc to n diÖn cña doanh nghiÖp cã thÓ kh«ng ph¸t huy t¸c dông nÕu nh− thiÕu ®i mét chÝnh s¸ch dÞch vô kh¸ch h ng. Mét kÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy lý do kh¸ch h ng tõ bá quan hÖ kinh doanh víi doanh nghiÖp l do: 14% kh«ng tho¶ m n víi s¶n phÈm nhËn ®−îc; 18% lý do kh¸c; cßn l¹i 68% hä c¶m thÊy nh©n viªn cña doanh nghiÖp kh«ng quan t©m ®Õn hä. Khi tiÕp xóc víi doanh nghiÖp kh¸ch h ng th−êng mong ®îi tõ dÞch vô cña doanh nghiÖp nh÷ng vÊn ®Ò: ®é tin cËy, tÝnh ch¾c ch¾n, h×nh thøc bªn ngo i, sù am hiÓu v sù phôc vô nhiÖt t×nh. Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã khi v chØ khi doanh nghiÖp x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng ho n h¶o. 3.1. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p x©y dùng chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng, sau ®©y l mét sè ph−¬ng ph¸p m c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó x©y dùng: - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh c¹nh tranh: Mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p phæ biÕn ®Ó x©y dùng hÖ thèng dÞch vô kh¸ch h ng l thùc hiÖn so s¸nh tõ c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt l ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh. §iÒu cÇn biÕt l c¸c ®èi thñ ® l m g× v ph¶n øng cña kh¸ch h ng ra sao víi dÞch vô cña hä. ThËt l sai lÇm nÕu chóng ta nh¸i nguyªn nh− hä, ®iÒu cÇn thiÕt l ph©n tÝch xem xÐt khiÕm khuyÕt cña hä, lîi thÕ cña chóng ta ®Ó tõ ®ã x©y dùng mét chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng ho n h¶o. - Ph¶n øng cña kh¸ch h ng ®èi víi viÖc b¸n h ng: L mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é yªu cÇu cña dÞch vô kh¸ch Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………204
 11. 205 Marketing n«ng nghiÖp h ng. Kh¸ch h ng th−êng cã ph¶n øng kh¸c nhau tr−íc viÖc b¸n h ng cña doanh nghiÖp. Hä cã thÓ thay thÕ s¶n phÈm, thay ®æi nh n hiÖu, thay ®æi cöa h ng hoÆc chê ®îi. Th«ng qua ®iÒu tra, pháng vÊn, quan s¸t… kh¸ch h ng, chóng ta nhËn biÕt ph¶n øng cña kh¸ch h ng ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ trong chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng nh»m môc tiªu gi÷ kh¸ch h ng. - Ph©n tÝch chi phÝ/doanh thu: Khi x©y dùng chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n chi phÝ bá ra v lîi Ých thu ®−îc. Chi phÝ th−¬ng m¹i cã thÓ gåm: chi phÝ kho, chi phÝ vËn t¶i, th«ng tin, ®¬n h ng… nh−ng viÖc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô cã thÓ t¨ng sè l−îng kh¸ch h ng v doanh thu. V× vËy, chóng ta cÇn c©n nh¾c sù ®¸nh ®æi gi÷a chi phÝ v doanh thu hay nãi kh¸c ®i cÇn quan t©m ®Õn tæng lîi nhuËn l©u d i. - Ph©n tÝch ABC/LuËt Pareto: Ph©n tÝch ABC cho r»ng: Cã mét sè kh¸ch h ng trong sè kh¸ch h ng cña doanh nghiÖp sÏ mang l¹i lîi Ých lín h¬n c¸c kh¸ch h ng kh¸c. Lîi Ých ë ®©y cã thÓ l doanh thu, lîi nhuËn, tû lÖ t¨ng tr−ëng… LuËt Pareto cho r»ng: Mét sè hiÖn t−îng bÞ chi phèi bëi mét nhãm nhá c¸c yÕu tè. VÝ dô: 80% doanh thu l tõ 20% sè kh¸ch h ng. Trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p n y doanh nghiÖp tËp hîp d÷ liÖu vÒ kh¸ch h ng v ®ãng gãp cña hä ®Ó x©y dùng chiÕn l−îc dÞch vô kh¸ch h ng phï hîp víi ®èi t−îng. Doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m ®−îc nh÷ng dÞch vô kh«ng cÇn thiÕt ë tõng nhãm, tiÕt kiÖm chi phÝ. - KiÓm so¸t dÞch vô kh¸ch h ng: KiÓm so¸t dÞch vô kh¸ch h ng cã nghÜa l ®¸nh gi¸ møc ®é cña dÞch vô kh¸ch h ng m doanh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………205
 12. 206 Marketing n«ng nghiÖp nghiÖp cung cÊp ®Ó so s¸nh v ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña sù thay ®æi trong dÞch vô kh¸ch h ng. Môc tiªu cña kiÓm so¸t dÞch vô l : X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè dÞch vô kh¸ch h ng quan träng nhÊt. X¸c ®Þnh viÖc qu¶n lý c¸c nh©n tè n y. §¸nh gi¸ chÊt l−îng v kh¶ n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin néi bé. Ho¹t ®éng kiÓm so¸t gåm bèn giai ®o¹n: KiÓm so¸t dÞch vô kh¸ch h ng bªn ngo i. KiÓm so¸t dÞch vô kh¸ch h ng néi bé. X¸c ®Þnh c¬ héi v ph−¬ng ph¸p ho n thiÖn. §¸nh gi¸ møc ®é dÞch vô kh¸ch h ng. 3.2. C¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l−îc vÒ dÞch vô kh¸ch h ng §Ó qu¶n lý c¸c dÞch vô kh¸ch h ng trong mét doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy tèi ®a vai trß v hiÖu qu¶ cña nã theo c¸c môc tiªu ® ®Þnh ng−êi ta ph¶i l m tèt ba lo¹i quyÕt ®Þnh sau: - QuyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng dÞch vô tæng hîp: Liªn quan ®Õn lo¹i quyÕt ®Þnh n y c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kh¸ch h ng ®Ó hiÓu râ nhu cÇu, mong muèn cña hä. Tõ ®ã quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cÇn ph¶i cung cÊp hoÆc ¸p dông nh÷ng dÞch vô kh¸ch h ng n o?, vÞ trÝ v tÇm quan träng cña tõng dÞch vô trong hÖ thèng. - QuyÕt ®Þnh vÒ møc ®é dÞch vô: Kh¸ch h ng kh«ng chØ quan t©m ®Õn b¶n th©n dÞch vô m hä cßn quan t©m ®Õn khèi l−îng v chÊt l−îng dÞch vô. §iÒu ®ã ®Æt ra cho doanh nghiÖp ph¶i kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng dÞch vô cña m×nh, kh¶o s¸t ®èi thñ c¹nh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………206
 13. 207 Marketing n«ng nghiÖp tranh vÒ viÖc ®¸p øng sù mong ®îi cña kh¸ch h ng. Kh¶o s¸t kh¸ch h ng ®¸nh gi¸ sù h i lßng cña kh¸ch h ng ®Ó tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh møc ®é dÞch vô cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t môc tiªu cña dÞch vô kh¸ch h ng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ møc ®é dÞch vô cã thÓ liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò: ®Þa ®iÓm, thêi gian, tÇn suÊt, lîi Ých t¨ng thªm trong dÞch vô… - QuyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc l m dÞch vô: C¸c doanh nghiÖp ph¶i quyÕt ®Þnh c¸c dÞch vô kh¸ch h ng ®−îc cung øng b»ng ph−¬ng ph¸p n o?. Cã thÓ qua bèn ph−¬ng ¸n sau: Doanh nghiÖp cung øng dÞch vô qua tæ chøc chuyªn m«n cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp th«ng qua nh ph©n phèi, ®¹i lý ®Ó hä cung øng dÞch vô n y. Cho c¸c doanh nghiÖp chuyªn dÞch vô ®éc lËp ®¶m nhËn. Kh¸ch h ng tù phôc vô c¸c dÞch vô cho b¶n th©n hä. C¸c ph−¬ng thøc trªn ®ái hái nh÷ng quyÕt ®Þnh cô thÓ trong dÞch vô kh¸ch h ng cña doanh nghiÖp. 4. Mét sè ®Þnh h−íng trong tæ chøc v kiÓm so¸t dÞch vô kh¸ch h ng 4.1. Qu¶n lý sù chê ®îi cña kh¸ch h ng Yªu cÇu cña kh¸ch h ng l khã cã thÓ ®o¸n tr−íc. V× vËy trong nhiÒu tr−êng hîp cã kho¶ng c¸ch gi÷a yªu cÇu cña kh¸ch h ng víi kh¶ n¨ng phôc vô cña doanh nghiÖp. Khi nhu cÇu qu¸ lín kh¸ch h ng ph¶i ®îi. VËy l m g× ®Ó kh¸ch h ng chê ®îi trong vui vÎ?. Mét sè kinh nghiÖm nh»m qu¶n lý tèt sù chê ®îi cña kh¸ch h ng: - H y gióp kh¸ch h ng sö dông thêi gian chê ®îi cã hiÖu qu¶. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………207
 14. 208 Marketing n«ng nghiÖp - Gi¶m bít thêi gian lo l¾ng cña kh¸ch h ng trong lóc chê ®îi. - Chñ ®éng th«ng b¸o thêi gian chê ®îi cho kh¸ch h ng. - Gi¶i thÝch lý do t¹i sao kh«ng thÓ phôc vô nhanh h¬n. - C«ng b»ng trong thø tù phôc vô. - Ngo i ra cßn nhiÒu lêi khuyªn kh¸c t−¬ng øng víi tõng lo¹i kh¸ch h ng cô thÓ… 4.2. Theo dâi th−êng xuyªn møc ®é h i lßng cña kh¸ch h ng Sù h i lßng cña kh¸ch h ng l môc tiªu phÊn ®Êu cña dÞch vô kh¸ch h ng. Ph¶i l m sao ®Ó kh¸ch h ng ng y c ng h i lßng h¬n. Kh¸ch h ng h i lßng sÏ nãi víi nhiÒu ng−êi kh¸c, lan truyÒn nh÷ng ý t−ëng tèt, mua nhiÒu s¶n phÈm h¬n… ThËt nguy hiÓm nÕu nh− sù phôc vô cña chóng ta kh«ng l m h i lßng kh¸ch h ng. Tuy nhiªn nÕu sù kh«ng h i lßng ®ã ®−îc söa ch÷a th× th nh c«ng còng kh«ng tåi. Cã thÓ ®o l−êng sù h i lßng cña kh¸ch h ng th«ng qua c¸c chØ tiªu doanh sè, lîi nhuËn v sù ph n n n cña kh¸ch h ng, hoÆc th«ng qua ®iÒu tra trùc tiÕp kh¸ch h ng. 4.3. Duy tr× kh¸ch h ng Duy tr× kh¸ch h ng l tËp trung mäi nç lùc Marketing ®èi víi kh¸ch h ng hiÖn t¹i. Kh¸c víi t×m kiÕm kh¸ch h ng míi l doanh nghiÖp cè g¾ng l m h i lßng c¸c kh¸ch h ng hiÖn t¹i v ph¸t triÓn c¸c quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch h ng. Duy tr× kh¸ch h ng ng y c ng trë nªn quan träng bëi lÏ: - Sè l−îng kh¸ch h ng míi Ýt ®i. - C¹nh tranh m nh liÖt h¬n. - Sù kh¸c biÖt trong dÞch vô ng y c ng cã xu h−íng gi¶m. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………208
 15. 209 Marketing n«ng nghiÖp - Th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh. - Chi phÝ ®Ó gi÷ kh¸ch h ng nhá h¬n chi phÝ t×m kh¸ch h ng míi… Lîi Ých c¨n b¶n cña duy tr× kh¸ch h ng l hä sÏ mua lÆp l¹i v cã thÓ mua nhiÒu h¬n, hä trë th nh nh÷ng kh¸ch h ng trung th nh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi l c¸ch gi¸n tiÕp ®Ó t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch h ng míi. C¸c thñ thuËt ®Ó duy tr× sù trung th nh cña kh¸ch h ng: - Duy tr× sù quan t©m th−êng xuyªn ®Õn kh¸ch h ng. - Liªn hÖ víi kh¸ch h ng gi÷a nh÷ng lÇn mua, hay b¸n. - Gióp kh¸ch h ng sö dông s¶n phÈm. - XuÊt hiÖn ®óng lóc khi kh¸ch h ng cÇn. - X©y dùng niÒm tin cho kh¸ch h ng, ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ. - Ên t−îng ®Çu tiªn l quan träng nhÊt… TriÓn khai ch−¬ng tr×nh duy tr× kh¸ch h ng th«ng qua: - Ch−¬ng tr×nh Marketing th−êng xuyªn. - Ch−¬ng tr×nh Marketing quan hÖ. - Ch−¬ng tr×nh hËu Marketing. 5. C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ dÞch vô kh¸ch h ng Khi doanh nghiÖp ® x¸c ®Þnh ®−îc c¸c yÕu tè quan träng cña dÞch vô kh¸ch h ng th× c¸c tiªu chuÈn ho¹t ®éng trë nªn rÊt cÇn thiÕt. C¸c nh©n viªn ®−îc giao nhiÖm vô cÇn ph¶i th−êng xuyªn b¸o c¸o kÕt qu¶ cña m×nh cho c¸c cÊp qu¶n lý t−¬ng øng. Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch h ng ®−îc ®¸nh gi¸ v ®iÒu khiÓn th«ng qua x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch h ng. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………209
 16. 210 Marketing n«ng nghiÖp - Th«ng b¸o hÕt h ng. C¸c - ChÊt l−îng cña ®¹i diÖn b¸n h ng. yÕu tè - C¸c mèi quan hÖ. tr−íc - Giíi thiÖu vÒ ph¸t triÓn míi cña s¶n phÈm. khi - §¸nh gi¸ s¶n phÈm th−êng xuyªn. giao - Th«ng b¸o ng y giao h ng dù kiÕn. dÞch - Tiªn liÖu trong ®Æt h ng, tiÕp nhËn ®¬n C¸c DÞch h ng. yÕu tè - Tr¶ lêi th¾c m¾c. trong vô - Thêi gian thùc hiÖn lÖnh. qu¸ - Giao h ng ®óng h¹n. kh¸ch tr×nh - Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c ®¬n h ng khÈn giao h ng cÊp. dÞch - Thay thÕ s¶n phÈm… C¸c - ChÝnh x¸c cña vËn ®¬n. yÕu tè - H ng ho n tr¶. sau - Vì, háng. qu¸ tr×nh - T×nh tr¹ng ®ãng gãi. giao - Trang trÝ bªn ngo i… dÞch S¬ ®å 7.4. M« t¶ c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ dÞch vô kh¸ch h ng III. s¬ l−îc vÒ dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ViÖt Nam 1. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay - DÞch vô thuû lîi. - DÞch vô b¶o vÖ ®ång ruéng. - DÞch vô ®iÖn. - DÞch vô thó ý. - DÞch vô gièng c©y trång v vËt nu«i. - DÞch vô chÕ biÕn n«ng s¶n. - DÞch vô l m ®Êt. - DÞch vô tiªu thô n«ng s¶n. - DÞch vô vËt t− n«ng nghiÖp. - DÞch vô khuyÕn n«ng. - DÞch vô b¶o vÖ thùc vËt. - C¸c dÞch vô kh¸c… Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………210
 17. 211 Marketing n«ng nghiÖp 2. Mét sè lêi b n vÒ dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp DÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n−íc ta thùc sù b−íc v o thêi kú ®æi míi sau §¹i héi VI cña §¶ng (n¨m 1986), ®Æc biÖt sau NghÞ quyÕt 10 cña Bé ChÝnh trÞ. H¬n 15 n¨m ®æi míi dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ® ®¹t ®−îc nhiÒu th nh tùu quan träng gãp phÇn t¹o nªn sù biÕn ®æi s©u s¾c cña ng nh n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Tuy nhiªn, còng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m, nh÷ng vÊn ®Ò ®ang l trë ng¹i, h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña dÞch vô n«ng nghiÖp. HÖ thèng dÞch vô: MÆc dï nhiÒu ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ® t¹o ra mét hÖ thèng tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së víi sù tham gia cña nhiÒu th nh phÇn kinh tÕ trong hÖ thèng, tuy nhiªn theo ®¸nh gi¸ chung, tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng thÊp, mèi quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ trong hÖ thèng cßn nhiÒu bÊt cËp, nhÊt l gi÷a lîi Ých kinh tÕ v lîi Ých x héi cña tõng ho¹t ®éng dÞch vô còng nh− cña tæ chøc. Hîp t¸c x n«ng nghiÖp ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ c¬ së cã chøc n¨ng ho¹t ®éng dÞch vô hç trî cho kinh tÕ hé gia ®×nh x viªn v kinh doanh trong lÜnhvùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô n«ng s¶n… sau nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi víi c¸c møc ®é kh¸c nhau ® tæ chøc mét sè ho¹t ®éng dÞch vô chñ yÕu. Tuy nhiªn, sè c¸c lo¹i ho¹t ®éng dÞch vô trong c¸c hîp t¸c x trong c¶ n−íc rÊt kh¸c nhau. Theo ®¸nh gi¸ cña vô ChÝnh s¸ch – Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n (nay l Côc Qu¶n lý Hîp t¸c x v ph¸t triÓn n«ng th«n) th×: - Sè lín c¸c hîp t¸c x chØ ho¹t ®éng nh÷ng lÜnh vùc ®Çu v o gÇn nh− b¾t buéc v g¾n víi nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín nh− thuû lîi, ®iÖn. - Nh÷ng dÞch vô m thÞ tr−êng c¹nh tranh m¹nh nh− vËt t− n«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i, tiªu thô n«ng s¶n th× thÊp h¬n rÊt nhiÒu, Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………211
 18. 212 Marketing n«ng nghiÖp thËm chÝ nhiÒu ®Þa ph−¬ng c¸c hîp t¸c x kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô n y. - PhÇn lín c¸c ho¹t ®éng dÞch vô trong hîp t¸c x n«ng nghiÖp mang nÆng tÝnh phôc vô, s¾c th¸i h¹ch to¸n kinh doanh cßn Ýt. - KÕt qu¶ ®iÒu tra cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n n¨m 2003 cho thÊy (biÓu 7.1): BiÓu 7.1. Tæng kÕt møc ®é tham gia ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong hîp t¸c x· n«ng nghiÖp Tû lÖ % hîp t¸c x· n«ng nghiÖp STT Tªn ho¹t ®éng dÞch vô 10 tØnh Hîp t¸c x· Hîp t¸c C¶ n−íc ®iÒu tra chuyÓn ®æi x· míi 1 94,90 92,7 100,00 100,00 DÞch vô thuû n«ng 2 52,20 47,52 66,70 25,00 DÞch vô ®iÖn 3 41,30 45,18 46,60 50,00 DÞch vô gièng 4 36,00 39,22 40,00 25,00 DÞch vô vËt t− 5 14,40 25,47 16,70 _ DÞch vô l m ®Êt 6 61,20 66,40 56,60 50,00 DÞch vô b¶o vÖ thùc vËt 7 37,70 21,67 20,00 _ DÞch vô thó y 8 _ 10,26 20,00 25,00 DÞch vô tÝn dông 9 0,40 2,02 6,60 _ DÞch vô chÕ biÕn 10 10,30 12,60 13,20 _ DÞch vô tiªu thô 11 95,20 93,60 100,00 100,00 DÞch vô b¶o vÖ ®ång ruéng 12 100,00 100,00 100,00 100,00 §Þnh h−íng khuyÕn n«ng C¬ së vËt chÊt kü thuËt ®iÒu kiÖn quan träng cho møc ®é v chÊt l−îng dÞch vô trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch−a ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nhÊt l trong ®iÒu kiÖn cña c«ng nghiÖp Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………212
 19. 213 Marketing n«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra l ph¶i tiÕp tôc ho n thiÖn, n©ng cÊp, bæ sung v tæ chøc l¹i c¸c hÖ thèng dÞch vô cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n bao gåm: HÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi (®ª ®iÒu, ®Ëp, hå chøa n−íc, c«ng tr×nh thuû lîi néi ®ång…). HÖ thèng ®−êng giao th«ng (cÊp huyÖn, x , th«n b¶n). HÖ thèng ®−êng ®iÖn trung thÕ, h¹ thÕ, ë n«ng th«n. HÖ thèng chî, kho t ng, c¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n… V nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c. C«ng t¸c ® o t¹o nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng nh− tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cho dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp c¶ vÒ ph−¬ng diÖn lý luËn v thùc tiÔn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cô thÓ: Ch−a cã ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ to n diÖn ®éi ngò lao ®éng chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ThiÕu sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan chøc n¨ng cña ng nh, c¬ së ® o t¹o v ®¬n vÞ c¬ së n¬i cã nhu cÇu dÞch vô. Ch−a quan t©m ®óng møc nh÷ng vÊn ®Ò trao ®æi v nghiªn cøu lý luËn, ®Þnh h−íng c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu c¬ b¶n v triÓn khai trong lÜnh vùc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Qu¶n lý cña Nh n−íc vÒ ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, nhiÒu vÊn ®Ò cã chÝnh s¸ch nh−ng thiÕu phÇn chØ ®¹o cô thÓ cho tõng lÜnh vùc, tõng ®Þa b n l m h¹n chÕ tÝnh hiÖu lùc cña Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………213
 20. 214 Marketing n«ng nghiÖp chÝnh s¸ch. Ch−a cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nh n−íc vÒ ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Ngo i ra cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp kh¸c t¹i tõng vïng, tõng ®Þa b n còng nh− trong tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 3. §Þnh h−íng v gi¶i ph¸p ë ®©y xin ®Ò cËp mét sè vÊn ®Ò cã tÝnh quan ®iÓm rót ra tõ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: - §æi míi quan ®iÓm nhËn thøc vÒ kinh doanh dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu cña nÒn n«ng nghiÖp thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. - Ho n thiÖn hÖ thèng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng theo chñ nghÜa x héi cã sù qu¶n lý cña Nh n−íc cña hÖ thèng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tõ Trung −¬ng ®Õn c¬ së. - Ph¸t huy vai trß cña c¸c ®¬n vÞ quèc doanh, c¸c hîp t¸c x n«ng nghiÖp v më réng liªn kÕt gi÷a doanh nghiÖp Nh n−íc, v hîp t¸c x v t− nh©n trong ho¹t ®éng dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i tõng ®Þa ph−¬ng ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng dÞch vô then chèt cña nÒn kinh tÕ h ng ho¸. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr−êng, xóc tiÕn th−¬ng m¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng dÞch vô ®Çu ra ph¸t triÓn ë n«ng th«n. - T¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt th«ng qua ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t−, c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®ång thêi ph¸t huy néi lùc cña tõng vïng, cña ng−êi d©n ®Ó n©ng cÊp v ho n thiÖn hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cho dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Marketing Nông nghi p …………………214
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2