intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

0
94
lượt xem
28
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học văn bản nghị luận hiện nay và tiếp thu lí luận về đọc hiểu văn bản, luận án có mục đích đề xuất giải pháp tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy học văn bản nghị luận ở trường THPT, phát triển ở học sinh năng lực đọc hiểu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> LƢU THỊ TRƢỜNG GIANG<br /> <br /> DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> LƢU THỊ TRƢỜNG GIANG<br /> <br /> DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> DẠY HỌC BỘ MÔN VĂN - TIẾNG VIỆT<br /> MÃ SỐ: 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. HOÀNG HÒA BÌNH<br /> 2. PTS. TS. TRẦN THỊ HIỀN LƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.<br /> Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng<br /> được ai công bố trong bất kì công trình nào khác.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CH:<br /> <br /> Câu hỏi<br /> <br /> CT:<br /> <br /> Chương trình<br /> <br /> DH:<br /> <br /> Dạy học<br /> <br /> ĐC:<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> GV:<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> GD:<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> GD & ĐT:<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> HS:<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> HCM:<br /> <br /> Hồ Chí Minh<br /> <br /> NĐC:<br /> <br /> Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> PP:<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> PT:<br /> <br /> Phổ thông<br /> <br /> PPDH:<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> PVĐ:<br /> <br /> Phạm Văn Đồng<br /> <br /> SGK:<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> SGV:<br /> <br /> Sách giáo viên<br /> <br /> TN:<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> THCS:<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT:<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> TPVH:<br /> <br /> Tác phẩm văn học<br /> <br /> VB:<br /> <br /> Văn bản<br /> <br /> VBNL:<br /> <br /> Văn bản nghị luận<br /> <br /> 1<br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 4<br /> 1. Lí do chọn đề tài ................................................................................................. 4<br /> 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ............................................................................ 4<br /> 3. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................18<br /> 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .................................................................18<br /> 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu ...................................................................18<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................19<br /> 7. Giả thuyết khoa học của đề tài .........................................................................20<br /> 8. Đóng góp của luận án .......................................................................................20<br /> 9. Cấu trúc của luận án .........................................................................................21<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU<br /> VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .........22<br /> 1.1. Văn bản nghị luận .......................................................................................22<br /> 1.1.1. Văn bản nghị luận là gì?.............................................................................22<br /> 1.1.2. Đặc trưng của văn bản nghị luận ..............................................................22<br /> 1.1.2.1. Tính thuyết phục (xét về mục đích của VBNL) ......................................23<br /> 1.1.2.2. VBNL thuyết phục người đọc (người nghe) bằng lí trí và tình cảm (xét<br /> về phương thức thể hiện của VBNL) ...................................................................23<br /> 1.1.3. Các loại văn bản nghị luận .........................................................................29<br /> 1.2. Việc dạy học văn bản nghị luận ở trƣờng THPT .....................................30<br /> 1.2.1. Văn bản nghị luận trong chương trình và SGK Ngữ văn THPT ...............30<br /> 1.2.1.1. Vị trí của VBNL trong chương trình và SGK Ngữ văn THPT ...............30<br /> 1.2.1.2. Đặc điểm của các VBNL trong CT, SGK Ngữ văn THPT qua một vài<br /> đối sánh ................................................................................................................33<br /> 1.2.1.3. Yêu cầu về dạy học đọc hiểu VBNL trong CT, SGK Ngữ văn THPT .........37<br /> 1.2.2. Thực trạng dạy học văn bản nghị luận ở trường THPT .............................40<br /> 1.2.2.1. Nhận thức, hoạt động của GV và thực tế dạy học trên lớp .....................40<br /> 1.2.2.2. Nhận thức và hoạt động học tập của học sinh THPT..............................43<br /> 1.2.2.3. Nhận thức và hoạt động của cán bộ quản lí, chỉ đạo về CT và PPDH VBNL ....47<br /> 1.3. Dạy học văn bản nghị luận theo phƣơng pháp đọc hiểu .........................49<br /> 1.3.1. Khái niệm đọc hiểu ....................................................................................49<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2