intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần "Điện học" Vật lý đại cương góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
31
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần "Điện học" Vật lý đại cương góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần "Điện học" - chương trình Vật lý đại cương và đề xuất các hình thức sử dụng tài liệu đó nhằm góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học ngành kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần "Điện học" Vật lý đại cương góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> _________________________________________________<br /> <br /> TRẦN ĐỨC KHOẢN<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC<br /> CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN PHẦN “ĐIỆN HỌC”<br /> VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG<br /> NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN<br /> ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Nghệ An, 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> _________________________________________________<br /> <br /> TRẦN ĐỨC KHOẢN<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC<br /> CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN PHẦN “ĐIỆN HỌC”<br /> VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG<br /> NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN<br /> ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý<br /> Mã số:<br /> 62.14.01.11<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS NGUYỄN QUANG LẠC<br /> 2. PGS.TS MAI VĂN TRINH<br /> <br /> Nghệ An, 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các<br /> kết quả trình bày trong luận án là trung thực, có nguồn trích dẫn. Các kết quả<br /> công bố chung đều được đồng nghiệp cho phép sử dụng đưa vào luận án.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> ii<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................ i<br /> MỤC LỤC.................................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT......................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH TRONG LUẬN ÁN..........v<br /> MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu............................................................................................. 3<br /> 3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................ 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học .............................................................................................. 3<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................ 4<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................... 4<br /> 7. Đóng góp của luận án............................................................................................ 4<br /> 8. Cấu trúc của luận án.............................................................................................. 5<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................................6<br /> 1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài ........................................................................ 6<br /> 1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam .......................................................................... 9<br /> 1.3. Những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu .................................................... 13<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..........................................................................................15<br /> CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ<br /> DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN.............................16<br /> 2.1. Khái niệm tự học.............................................................................................. 16<br /> 2.2. Năng lực tự học................................................................................................ 21<br /> 2.3. Xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun......................................... 30<br /> 2.4. Vị trí của học phần Vật lý đại cương đối với sinh viên Đại học ngành kỹ<br /> thuật .........................................................................................................35<br /> 2.5. Mục tiêu dạy học Vật lý đại cương cho sinh viên Đại học ngành kỹ<br /> thuật ....................................................................................................................... 36<br /> 2.6. Tổ chức hoạt động dạy học ở Đại học.............................................................. 37<br /> 2.7. Đặc điểm tự học của sinh viên Đại học ............................................................ 41<br /> 2.8. Đặc điểm hoạt động nhận thức của sinh viên Đại học ngành kỹ thuật ............. 43<br /> 2.9. Xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun góp phần bồi dưỡng năng<br /> lực tự học cho sinh viên Đại học ngành kỹ thuật..................................................... 45<br /> 2.10. Thực trạng tự học Vật lý đại cương của sinh viên Đại học ngành kỹ thuật.. 50<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..........................................................................................60<br /> CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN<br /> THEO MÔĐUN PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG ĐẠI HỌC NGÀNH<br /> KỸ THUẬT...............................................................................................................62<br /> 3.1. Vị trí, mục tiêu, nội dung của phần “Điện học” ............................................... 62<br /> <br /> iii<br /> 3.2. Xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun......................................... 68<br /> 3.3. Các hình thức sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun..................... 91<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ........................................................................................110<br /> CHƯƠNG 4.THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ..............................................................112<br /> 4.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ..................................................................... 112<br /> 4.2. Thời gian, địa điểm và đối tượng thực nghiệm sư phạm ................................ 112<br /> 4.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ............................................................... 112<br /> 4.4. Công tác chuẩn bị thực nghiệm ...................................................................... 114<br /> 4.5. Nội dung thực nghiệm sư phạm ..................................................................... 115<br /> 4.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm........................................................................ 116<br /> 4.7. Điều tra tính khả thi của tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun trong việc góp<br /> phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học ngành kĩ thuật ................. 138<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ........................................................................................143<br /> KẾT LUẬN CHUNG ..............................................................................................144<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ................................................146<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................147<br /> PHỤ LỤC ........................................................................................................................ P0<br /> Phụ lục 1: Phiếu thăm dò ý kiến của sinh viên Đại học ngành kỹ thuật về hoạt động tự<br /> học học phần Vật lí đại cương ......................................................................... P1<br /> Phụ lục 2: Phiếu thăm dò ý kiến của giảng viên về hoạt động tự học Vật lí đại cương của<br /> sinh viên Đại học ngành kỹ thuật .................................................................... P5<br /> Phụ lục 3: Phiếu khảo sát ý kiến về việc tự học với tài liệu tự học có hướng dẫn theo<br /> môđun ............................................................................................................. P8<br /> Phụ lục 4: Phiếu khảo sát ý kiến về việc xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng<br /> dẫn theo môđun góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học<br /> ngành kỹ thuật ................................................................................................ P10<br /> Phụ lục 5: Bảng kết quả điều tra thực trạng tự học Vật lý đại cương của sinh viên Đại học<br /> ngành kỹ thuật ................................................................................................ P12<br /> Phụ lục 6: Bảng kết quả thực nghiệm sư phạm ................................................................. P15<br /> Phụ lục 7: Kế hoạch dạy học bài “Tương tác điện - Định luật Coulomb” .......................... P24<br /> Phụ lục 8: Kế hoạch dạy học bài “Điện trường” ............................................................... P31<br /> Phụ lục 9: Kế hoạch dạy học bài “Điện thế” ..................................................................... P38<br /> Phụ lục 10: Đề kiểm tra số 1 ............................................................................................ P45<br /> Phụ lục 11: Đề kiểm tra số 2 ............................................................................................ P48<br /> Phụ lục 12: Đề kiểm tra số 3 ............................................................................................ P51<br /> Phụ lục 13: Đề kiểm tra số 4 ............................................................................................ P55<br /> Phụ lục 14: Một số hình ảnh thực nghiệm sư phạm .......................................................... P59<br /> Phụ lục 15: Nội dung tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun kèm theo luận án Lưu<br /> trong đĩa CD) .................................................................................................. P61<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản