intTypePromotion=1

Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:206

0
221
lượt xem
35
download

Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án tiến sĩ ngôn ngữ học "Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt" trình bày tổng quan nghiên cứu vấn đề câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và cơ sở lý thuyết của luận án, câu đảo ngữ tiếng Anh, câu đảo ngữ tiếng Việt, so sánh câu đảo ngữ tiếng Anh và câu đảo ngữ tiếng Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học: Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> ----------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ HÀ<br /> <br /> CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH<br /> VÀ TIẾNG VIỆT<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> HUẾ - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> ----------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ HÀ<br /> <br /> CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH<br /> VÀ TIẾNG VIỆT<br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ ho ̣c<br /> Mã số:<br /> 62 22 02 40<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS. TS. TrÇn V¨n Ph-íc<br /> 2. PGS. TS. Tr-¬ng ThÞ Nhµn<br /> <br /> HUẾ - 2017<br /> <br /> ̀<br /> LƠI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các số liê ̣u trong<br /> ̀<br /> luâ ̣n án là trung thực. Những kế t luâ ̣n khoa ho ̣c của luâ ̣n án chưa đươ ̣c công bố trong<br /> bấ t kì công trình nào khác.<br /> <br /> ̉<br /> ́<br /> ́<br /> TAC GIA LUẬN AN<br /> <br /> Pha ̣m Thi Hà<br /> ̣<br /> <br /> i<br /> <br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> KY HIỆU VIÊT TĂT DÙ NG TRONG LUẬN AN<br /> BĐNT<br /> BH<br /> BN<br /> CC<br /> CN<br /> CT<br /> CTCT<br /> CTĐT<br /> CTT<br /> ĐgT<br /> ĐN<br /> ĐNgT<br /> ĐNT<br /> ĐT<br /> GT<br /> KhiT<br /> HHT<br /> HT<br /> HTg<br /> LT<br /> NT<br /> PN<br /> PNT<br /> QT<br /> QT: hh<br /> QT: hv<br /> QT: pn<br /> QT: qh<br /> QT: tt<br /> QT: vc<br /> tđ<br /> ttbđ<br /> ThT<br /> ThN<br /> TN<br /> TNT<br /> TrN<br /> TT<br /> TTCC<br /> ƯT<br /> VN<br /> <br /> = Bi ̣đồ ng nhấ t thể<br /> = Biể u hiê ̣n<br /> = Bổ ngữ<br /> = Chu cảnh<br /> = Chủ ngữ<br /> = Cảm thể<br /> = Cấu trúc Chuyển tác<br /> = Cấu trúc Đề thuyết<br /> = Cấu trúc Thức<br /> = Đương thể<br /> = Đề ngữ<br /> = Đích ngôn thể<br /> = Đồ ng nhấ t thể<br /> = Đich thể<br /> ́<br /> = Giá tri ̣<br /> = Khiến thể<br /> = Hiê ̣n hữu thể<br /> = Hành thể<br /> = Hiê ̣n tươ ̣ng<br /> = Lơ ̣i thể<br /> = Ngôn thể<br /> = Phu ̣ ngữ<br /> = Phát ngôn thể<br /> = Quá trình<br /> = Quá trinh hiê ̣n hữu<br /> ̀<br /> = Quá trinh hành vi<br /> ̀<br /> = Quá trình phát ngôn<br /> = Quá trình quan hê ̣<br /> = Quá trinh tinh thầ n<br /> ̀<br /> = Quá trinh vâ ̣t chấ t<br /> ̀<br /> = tác đô ̣ng<br /> = tiểu từ bị động<br /> = Thuô ̣c tinh<br /> ́<br /> = Thuyế t ngữ<br /> = Tân ngữ<br /> = Tiế p ngôn thể<br /> = Trạng ngữ<br /> = Tiế p thể<br /> = Thuộc tính chu cảnh<br /> ́<br /> = Ưng thể<br /> = Vi ̣ngữ<br /> <br /> ii<br /> <br /> THUẬT NGỮ ANH – VIỆT<br /> active<br /> active voice<br /> actor<br /> adjunct<br /> ascriptive<br /> aspect<br /> attribute<br /> attributor<br /> behaver<br /> behaviour<br /> behavioural process<br /> beneficiary<br /> carrier<br /> causative process<br /> circumstance<br /> circumstantial relation<br /> clause<br /> complement<br /> constituency<br /> constituent structure<br /> context<br /> declarative<br /> declarative mood<br /> discourse<br /> effective<br /> exclamative<br /> existent<br /> existential process<br /> experiential<br /> fact<br /> finite<br /> function<br /> given<br /> goal<br /> guise<br /> identified<br /> identifier<br /> imperative mood<br /> information focus<br /> intensive<br /> interactive process<br /> interpersonal<br /> interrogative mood<br /> location<br /> <br /> chủ đô ̣ng<br /> da ̣ng chủ đô ̣ng<br /> hành thể<br /> phu ̣ ngữ<br /> qui gán<br /> thể<br /> thuô ̣c tinh<br /> ́<br /> ta ̣o thuô ̣c tính thể<br /> ứng thể<br /> hành vi, ứng xử<br /> quá trinh hành vi<br /> ̀<br /> lơ ̣i thể<br /> đương thể<br /> quá trinh gây khiế n<br /> ̀<br /> chu cảnh<br /> quan hê ̣ chu cảnh<br /> cú<br /> bổ ngữ<br /> thành tố<br /> cấ u trúc thành tố<br /> ngôn cảnh<br /> tuyên bố<br /> thức tuyên bố<br /> ngôn bản<br /> tác đô ̣ng<br /> cảm thán<br /> hiện hữu thể<br /> quá trình hiê ̣n hữu<br /> kinh nghiê ̣m<br /> thực tế<br /> hữu đinh<br /> ̣<br /> chức năng<br /> (thông tin) cũ<br /> đich thể<br /> ́<br /> (chu cảnh) đô ̣i lố t<br /> bi ̣đồ ng nhấ t thể<br /> đồ ng nhấ t thể<br /> thức cầ u khiế n<br /> tiêu điể m thông tin<br /> sâu<br /> quá trinh tương tác<br /> ̀<br /> liên nhân<br /> thức nghi vấ n<br /> đinh vi ̣<br /> ̣<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2