Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
109
lượt xem
54
download

Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

 1. Luận văn Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
 2. Trang 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa vieäc nghieân cöùu ñeà taøi: Röûa tieàn laø moät loaïi toäi phaïm xuaát hieän töø raát laâu ñôøi. Röûa tieàn chính laø hoaït ñoäng bieán ñoàng tieàn phi phaùp thaønh hôïp phaùp do ñoù röûa tieàn luoân ñoàng haønh vôùi toäi aùc. Ngaøy nay, vôùi söï baønh tröôùng cuûa naïn tham nhuõng, buoân ma tuùy vaø buoân laäu vuõ khí treân toaøn theá giôùi vôùi doanh soá lôùn ñaõ laøm taêng nhu caàu röûa tieàn. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu naøy, “dòch vuï röûa tieàn” ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ vaø trôû neân tinh vi vôùi nhöõng kyõ thuaät cao caáp hôn. Vaø daàn daàn röûa tieàn ñaõ trôû thaønh moái ñe doïa nguy hieåm cho neàn kinh teá xaõ hoäi cuûa toaøn theá giôùi, ñoøi hoûi söï hôïp taùc ñeå ngaên chaën hieåm hoïa naøy. Vieät Nam laø moät quoác gia hoäi tuï raát nhieàu yeáu toá thuaän lôïi cho hoaït ñoäng röûa tieàn nhö neàn kinh teá tieàn maët, ñang caàn nhieàu voán ñaàu tö cho neàn kinh teá ñang phaùt trieån, heä thoáng phaùp luaät coøn nhieàu loã hoång vaø ñaëc bieät laø veà luaät choáng röûa tieàn. Hieän nay, ñaõ coù nhöõng daáu hieäu cho thaáy hoaït ñoäng röûa tieàn ñaõ xaâm nhaäp vaøo Vieät Nam, vaø theo thôøi gian röûa tieàn seõ daàn trôû thaønh vaán naïn nhöùc nhoái maø Vieät Nam caàn phaûi giaûi quyeát. Vì vaäy, nhaèm haïn cheá nhöõng thieät haïi coù theå do röûa tieàn gaây ra, Vieät Nam caàn ñaùnh giaù ñuùng veà thöïc traïng röûa tieàn hieän nay vaø trieån khai caùc bieän phaùp phoøng choáng röûa tieàn. Vaø ñoù cuõng chính laø lyù do khieán em choïn ñeà taøi:”Phoøng vaø choáng hoaït ñoäng röûa tieàn ôû Vieät Nam hieän nay” 2. Xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöùu: Hieän nay, röûa tieàn ñaõ coù daáu hieäu xuaát hieän taïi Vieät Nam vaø coù nguy cô seõ phaùt trieån maïnh meõ. Trong khi ñoù, coâng taùc phoøng vaø choáng röûa tieàn taïi Vieät Nam chæ môùi ôû nhöõng böôùc ñaàu tieân. Vaán ñeà ñaët ra cho ngöôøi vieát laø laøm sao xaùc ñònh thöïc traïng röûa tieàn taïi Vieät Nam nhö theá naøo, tìm ra nhöõng khoù khaên toàn
 3. Trang 2 ñoïng trong coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn nhaèm ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp khaéc phuïc. Ñeà taøi nghieân cöùu naøy theå hieän hai tính chaát: - Tính môùi meõ : röûa tieàn laø khaùi nieäm coøn khaù môùi meõ taïi Vieät Nam, nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà vaán ñeà naøy chöa cao. Maëc duø ñaõ coù Nghò ñònh phoøng choáng röûa tieàn nhöng tính thöïc teá vaø hieäu quaû thöïc söï chöa cao. - Tính höõu ích: trong giai ñoaïn ñaàu cuûa coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn neân khoâng theå traùnh khoûi sô xuaát, do ñoù raát caàn nhöõng nghieân cöùu caùc baøi hoïc kinh nghieäm cuûa caùc quoác gia khaùc cuõng nhö nhöõng ñeà xuaát coù hieäu quaû cho coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn. Maëc duø thôøi gian nghieân cöùu ngaén nhöng ngöôøi vieát cuõng coá gaéng ñöa ra ñöôïc nhöõng giaûi phaùp cô baûn giuùp cho giai ñoaïn ñaàu cuûa vieäc phoøng choáng röûa tieàn taïi Vieät Nam ñöôïc thöïc hieän hieäu quaû hôn. 3. Muïc tieâu nghieân cöùu: Nhieäm vuï quan troïng cuûa ñeà taøi nghieân cöùu naøy laø phaûi ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu sau ñaây: - Heä thoáng laïi nhöõng lyù luaän cô baûn coù lieân quan ñeán röûa tieàn - Ñaùnh giaù thöïc traïng röûa tieàn taïi Vieät Nam ñoàng thôøi neâu leân nhöõng toàn ñoïng cuûa coâng taùc phoøng choáng röûa tieàn taïi Vieät Nam - Ñöa ra nhöõng kieán nghò nhaèm thaùo gôõ nhöõng khoù khaên ñoàng thôøi cuõng ñöa ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän cho vieäc phoøng choáng röûa tieàn. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Ñeà taøi nghieân cöùu ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp nghieân cöùu khaùc nhau nhaèm taän duïng ñöôïc heát tính öu vieät cuûa töøng loaïi phöông phaùp nhö phöông phaùp phaân tích, toång hôïp döõ lieäu thöù caáp…
 4. Trang 3 5. Noäi dung nghieân cöùu: Ñeà taøi nghieân cöùu ñöôïc trình baøy thaønh 3 phaàn: Phaàn 1 laø phaàn môû ñaàu, giôùi thieäu ñeà taøi vaø trình baøy nhöõng vaán ñeà lieân - quan ñeán phöông phaùp luaän trong nghieân cöùu. Phaàn 2 laø phaàn noäi dung cuûa ñeà taøi ñöôïc trình baøy thaønh 3 chöông: - Chöông 1: Röûa tieàn vaø nhöõng aûnh höôûng xaáu cuûa noù ñeán neàn kinh teá Chöông 2: Thöïc traïng hoaït ñoäng röûa tieàn taïi Vieät Nam hieän nay vaø moät soá quoác gia treân theá giôùi. Chöông 3: Nhöõng giaûi phaùp phoøng vaø choáng röûa tieàn hieän nay taïi nöôùc ta Phaàn 3 laø phaàn keát luaän, neâu moät caùch khaùi quaùt nhöõng noäi dung ñeà taøi - nghieân cöùu vaø nhöõng vaán ñeà caàn phaûi ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu. Vaán ñeà nghieân cöùu cuûa ñeà taøi khaù phöùc taïp vaø lieân quan ñeán nhieàu lónh vöïc neân ñeà taøi trình baøy chöa ñaày ñuû vaø mang tính chuû quan, raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän vaø mang tính thöïc tieãn hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn.
 5. Trang 4 CHÖÔNG 1: RÖÛA TIEÀN VAØ NHÖÕNG AÛNH HÖÔÛNG XAÁU CUÛA NOÙ ÑEÁN NEÀN KINH TEÁ 1.1. Röûa tieàn 1.1.1. Khaùi nieäm Röûa tieàn khoâng phaûi laø moät toäi danh môùi trong heä thoáng luaät phaùp cuûa theá giôùi vaø hieän nay ñang coù daáu hieäu xuaát hieän vaø phaùt trieån taïi Vieät Nam. Do ñoù ñoøi hoûi Vieät Nam phaûi coù cô cheá hoaøn thieän ñeå ngaên chaën vaø phoøng choáng röûa tieàn coù hieäu quaû. Muoán vaäy, chuùng ta phaûi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi “röûa tieàn laø gì ?” 4000 naêm tröôùc coâng nguyeân ñaõ coù daáu hieäu röûa tieàn: caùc thöông nhaân Trung Quoác ñaõ che daáu taøi saûn thöïc coù cuûa mình ñeå traùnh bò phaùt hieän vaø sung coâng. Tuy nhieân, ñeán theá kyû 20 thì thuaät ngöõ “röûa tieàn” ñöôïc söû duïng roäng raõi – nhaèm chæ vieäc che daáu nguoàn goác cuûa soá tieàn khoång loà thu ñöôïc töø hoaït ñoäng buoân laäu röôïu, ñaùnh baøi vaø caùc hoaït ñoäng baát hôïp phaùp khaùc cuûa gangster Myõ. Ñònh nghóa phaùp lyù ñaàu tieân veà röûa tieàn ñöôïc xaùc ñònh trong Coâng öôùc Vienna veà choáng buoân baùn baát hôïp phaùp caùc chaát ma tuùy vaø chaát höôùng thaàn naêm 1988 cuûa Lieân hieäp quoác: yeâu caàu caùc nöôùc thaønh vieân nghieân cöùu ñöa vaøo Luaät cuûa nöôùc mình “Haønh vi chuyeån ñoåi hoaëc chuyeån giao taøi saûn khi bieát raèng taøi saûn ñoù ñaõ thu ñöôïc töø buoân baùn ma tuùy hoaëc töø vieäc tham gia vaøo hoaït ñoäng phaïm toäi vôùi muïc ñích che giaáu nguoàn taøi saûn hoaëc giuùp ngöôøi khaùc thöïc hieäc caùc haønh vi treân, troán traùnh traùch nhieäm phaùp lyù ñoái vôùi haønh vi cuûa mình”. Ñeán thaùng 12/2000 khi Coâng öôùc Parlemo veà choáng toäi phaïm coù toå chöùc xuyeân quoác gia cuûa Lieân hôïp quoác ñöôïc kyù keát vaán ñeà toäi phaïm coù toå chöùc vaø toäi phaïm röûa tieàn ñöôïc xaùc ñònh ñaày ñuû, cuï theå hôn.
 6. Trang 5 Nhìn chung ta coù theå hieåu röûa tieàn theo nghóa chung nhaát laø hoaït ñoäng cuûa caùc caù nhaân hay toå chöùc thoâng qua vieäc söû duïng caùc phöông tieän vaø caùc coâng cuï ñeå che giaáu nguoàn goác thaät söï cuûa caùc khoaûn thu nhaäp baát hôïp phaùp. Beân caïnh ñoù, ñeå nhaän bieát chi tieát hôn thuaät ngöõ röûa tieàn ta coù theå tham khaûo caùc ñònh nghóa sau: Theo Lieân Hieäp quoác: röûa tieàn chính laø vieäc söû duïng (nghóa laø vôùi baát cöù - hình thöùc naøo cuûa caû haønh ñoäng cho vaø nhaän) baát kyø taøi saûn naøo maø noù ñöôïc cho laø coù nguoàn goác töø hoaït ñoäng hoaøn toaøn hay moät phaàn cuûa phaïm toäi maø coù hoaëc töø hoaït ñoäng che ñaäy, traù hình nhaèm giuùp ñôõ ngöôøi phaïm toäi ñoù thoaùt khoûi luaät phaùp. Taïi muïc 1 ñieàu 3 cuûa Nghò ñònh soá 74/2005/NÑ-CP ngaøy 07/06/2005 veà - phoøng choáng röûa tieàn: röûa tieàn laø haønh vi cuûa caù nhaân, toå chöùc tìm caùc hôïp phaùp hoùa tieàn, taøi saûn do phaïm toäi maø coù thoâng qua caùc hoaït ñoäng cuï theå sau ñaây: Tham gia tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp vaøo moät giao dòch lieân quan ñeán tieàn, taøi saûn phaïm toäi maø coù; Thu nhaän, chieám giöõ, chuyeån dòch, chuyeån ñoåi, chuyeån nhöôïng, vaän chuyeån, söû duïng, vaän chuyeån qua bieân gôùi tieàn, taøi saûn do phaïm toäi maø coù; Ñaàu tö vaøo moät döï aùn, moät coâng trình, goùp voán vaøo moät doanh nghieäp hoaëc tìm caùch khaùc che ñaäy, nguïy trang hoaëc caûn trôû vieäc xaùc minh nguoàn goác, baûn chaát thaät söï hoaëc vò trí, quaù trình di chuyeån hay quyeàn sôû höõu ñoái vôùi tieàn, taøi saûn phaïm toäi maø coù. 1.1.2. Quy trình cô baûn cuûa hoaït ñoäng röûa tieàn Quy trình röûa tieàn veà cô baûn coù 03 giai ñoaïn:
 7. Trang 6 Ñoåi choã: giai ñoaïn tröïc tieáp phaân boå löôïng tieàn maët thu ñöôïc töø caùc hoaït - ñoäng phi phaùp. Löôïng tieàn phi phaùp naøy coù theå ñeå taïi caùc ngaân haøng vôùi ñieàu kieän chia nhoû ñeå traùnh bò nghi ngôø hay coù theå chuyeån sang caùc coâng cuï taøi chính coù theå deã daøng söû duïng. Taïo voû boïc: taïo neân nhöõng voû boïc phöùc taïp thoâng qua nhöõng giao dòch taøi - chính nhaèm che daáu nguoàn goác baát hôïp phaùp cuûa khoaûn tieàn naøy, caûn trôû vieäc kieåm tra daáu veát. Chaúng haïn, nhöõng keû röûa tieàn seõ thaønh laäp caùc coâng ty buoân baùn ôû nhöõng nöôùc maø quy ñònh ngaân haøng khoâng khaét khe, quy ñònh choáng röûa tieàn coøn loûng leûo, sau ñoù chuùng traø troän tieàn baát hôïp phaùp vôùi haøng tyû USD hôïp phaùp giao dòch moãi ngaøy. Ngoaøi ra boïn chuùng coøn coù theå mua nhöõng maët haøng coù giaù trò lôùn nhö chöùng khoaùn, oâ toâ, maùy bay… ñöôïc ñaêng kyù vôùi teân ngöôøi khaùc ñeå traùnh gaây chuù yù. Hay hoï coù theå söû duïng caùc soøng baïc ñeå röûa tieàn vì taïi ñaây saün saøng nhaän tieàn maët: chuyeån tieàn thaønh theû, chôi baøi sau khi chuyeån ngöôïc laïi soá tieàn naøy ñaõ trôû thaønh soá tieàn ñöôïc baïc. Hôïp thöùc hoùa: ñöa tieàn ñaõ ñöôïc röûa vaøo löu thoâng trong neàn kinh teá theo - caùch thöùc gioáng nhö caùc khoaûn naøy laø keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng kinh doanh hôïp phaùp: nhö ñaàu tö baát ñoäng saûn, goùp voán kinh doanh, mua baùn caùc haøng hoùa xa xæ. 1.1.3. Nhöõng bieåu hieän cuûa röûa tieàn Khoâng deã ñeå nhaän daïng ñöôïc hoaït ñoäng röûa tieàn vì noù ñöôïc che daáu bôûi caùc thuû ñoaïn raát tinh vi. Tuy nhieân, ta coù theå nhaän bieát röûa tieàn thoâng qua caùc hoaït ñoäng sau: Caùc hoaït ñoäng ñaàu tö ñaùng nghi ngôø: - Veà chuû ñaàu tö:
 8. Trang 7 Chuû ñaàu tö laø caù nhaân hay toå chöùc coù lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng toäi phaïm. Nhöõng thoâng tin khaû naêng taøi chính cuûa chuû ñaàu tö naøy khoâng roõ raøng minh baïch, khoâng nhaát quaùn. Chaúng haïn nhö nhaø ñaàu tö caù nhaân ñaàu tö vaøo döï aùn haøng traêm ngaøn tyû nhöng thoâng tin veà khaû naêng taøi chính cuûa ngöôøi naøy khoâng coù thì seõ gaây nghi ngôø cho ñoái taùc. Caùc baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty ñaàu tö khoâng minh baïch hay khoâng coù cô sôû ñeå ñaùnh giaù ñoä tin caäy (nhö khoâng coù kieåm toaùn hay thueá kieåm tra) Chuû ñaàu tö khoâng quan taâm nhieàu lôïi nhuaän thu ñöôïc töø hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa mình. Veà phía doanh nghieäp ñöôïc ñaàu tö : Toå chöùc ñöôïc ñaàu tö hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû nhöng vaãn ñöôïc ñaàu tö vôùi nguoàn voán lôùn. Vieäc ñaàu tö khoâng töông xöùng vôùi quy moâ vaø lónh vöïc hoaït ñoäng tröôùc nay cuûa doanh nghieäp. Veà ñòa ñieåm ñaàu tö: ñòa ñieåm ñaàu tö khoù khaên veà nguoàn löïc vaø nguoàn nguyeân lieäu coù saün… Caùc giao dòch mua baùn ñaùng ngôø: mua baùn khoáng, mua baùn haøng hoùa - khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa toå chöùc, mua baùn haøng hoùa vôùi giaù trò cao hôn raát nhieàu so vôùi thò tröôøng… Caùc giao dòch taøi chính ñaùng ngôø: tieàn ñöôïc chuyeån qua nhieàu taøi khoaûn - maø khoâng quan taâm ñeán phí giao dòch, coù söï thay ñoåi ñoät bieán so vôùi doanh soá giao dòch bình thöôøng, giaù trò giao dòch khoâng caân xöùng vôùi khaû naêng taøi chính cuûa khaùch haøng, …
 9. Trang 8 Caùc hoaït ñoäng khaùc: lôïi duïng soå tieát kieäm cuûa nhöõng caù nhaân, caù cöôïc, - mua xoå soá, ñaùnh baïc… Theo ñieàu 10 cuûa nghò ñònh 74/2005/NÑ-CP ngaøy 07/06/2005 veà phoøng choáng röûa tieàn: caùc giao dòch bò coi laø ñaùng ngôø khi coù moät trong caùc daáu hieäu sau Caùc beân lieân quan tôùi giao dòch cung caáp thoâng tin nhaän bieát khaùch haøng - khoâng chính xaùc, khoâng ñaày ñuû, khoâng nhaát quaùn hoaëc thuyeát phuïc caù nhaân, toå chöùc cung öùng dòch vuï khoâng baùo caùo giao dòch ñeán cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; Caùc giao dòch ñöôïc thöïc hieän theo leänh hay uûy quyeàn cuûa caùc caù nhaân, toå - chöùc coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng toäi phaïm naèm trong danh saùch thoáng keâ vaø caûnh baùo do Boä Coâng an laäp ra nhaèm phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng röûa tieàn vaø choáng söû duïng tieàn hay taøi saûn ñeå taïo ñieàu kieän hay taøi trôï cho hoaït ñoäng phaïm toäi trong hay ngoaøi laõnh thoå Vieät Nam; Caùc giao dòch maø thoâng tin nhaän daïng hoaëc qua xem xeùt veà cô sôû kinh teá - vaø phaùp lyù cuûa caùc beân tham gia giao dòch coù theå xaùc ñònh ñöôïc moái lieân heä giöõa caùc beân tham gia giao dòch vôùi caùc hoaït ñoäng phaïm toäi hoaëc coù lieân quan tôùi caù nhaân, toå chöùc neâu taïi ñieåm 2 treân; Caùc caù nhaân, toå chöùc tham gia giao dòch vôùi soá tieàn coù giaù trò lôùn khoâng - töông xöùng hoaëc khoâng lieân quan tôùi hoaït ñoäng thöôøng ngaøy hay baát cöù hoaït ñoäng hôïp phaùp naøo; Coù söï thay ñoåi ñoät bieán trong doanh soá giao dòch treân taøi khoaûn, tieàn göûi - vaøo vaø ruùt nhanh ra khoûi taøi khoaûn, doanh soá giao dòch lôùn trong ngaøy, nhöng soá dö taøi khoaûn raát nhoû hoaëc baèng khoâng; Caùc giao dòch chuyeån tieàn coù giaù trò nhoû töø nhieàu khoaûn khaùc nhau veà moät - khoaûn tieàn lôùn hay chuyeån qua nhieàu taøi khoaûn khaùc nhau veà taøi khoaûn
 10. Trang 9 trong moät thôøi gian ngaén hoaëc ngöôïc laïi, tieàn ñöôïc chuyeån loøng voøng qua nhieàu taøi khoaûn, caùc beân lieân quan khoâng quan taâm tôùi phí giao dòch; Söû duïng tín duïng thö vaø caùc phöông thöùc taøi trôï thöông maïi khaùc coù giaù trò - lôùn, chieát khaáu vôùi giaù trò cao nhaèm chuyeån tieàn giöõa caùc quoác gia khi giao dòch naøy khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng thöôøng xuyeân cuûa khaùch haøng; Phaùp nhaân khoâng thöïc hieän giao dòch trong moät thôøi gian daøi treân taøi - khoaûn cuûa mình keå töø khi môû, doanh nghieäp trong nöôùc môû vaø söû duïng taøi khoaûn ôû nöôùc ngoaøi döôùi teân phaùp nhaân hoaëc theå nhaân nöôùc ngoaøi; Chuyeån löôïng tieàn lôùn töø taøi khoaûn ngoaïi hoái cuûa doanh nghieäp ra nöôùc - ngoaøi sau khi nhaän ñöôïc nhieàu khoaûn tieàn nhoû ñöôïc chuyeån vaøo baèng chuyeån tieàn ñieän töû, seùc, hoái phieáu; Doanh nghieäp nöôùc ngoaøi chuyeån tieàn ra nöôùc ngoaøi ngay sau khi nhaän - ñöôïc voán ñaàu tö hoaëc chi traû tieàn ra nöôùc ngoaøi khoâng phuø hôïp vôùi tính chaát vaø nhu caàu cuûa hoaït ñoäng kinh doanh; Caùc coâng ty baûo hieåm thöôøng xuyeân ñeàn buø hoaëc chi traû baûo hieåm vôùi soá - tieàn lôùn cho cuøng moät khaùch haøng; Caùc toå chöùc chöùng khoaùn chuyeån tieàn khoâng phuø hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng - kinh doanh chöùng khoaùn; Baát cöù giao dòch naøo khaùc maø caùc ñònh cheá taøi chính thaáy coù bieåu hieän baát - thöôøng hoaëc cô sôû phaùp lyù khoâng ñaùng tin caäy 1.1.4. Nhöõng aûnh höôûng xaáu cuûa röûa tieàn ñeán hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi 1.1.4.1. Söï sai leäch vaø maát oån ñònh veà kinh teá Nhöõng keû röûa tieàn khoâng quan taâm ñeán hieäu quaû kinh teá töø nhöõng khoaûn lôïi nhuaän baèng vieäc baûo veä nhöõng khoaûn tieàn cuûa hoï. Vaäy neân, hoï cuõng khoâng quan
 11. Trang 10 taâm ñeán lôïi ích caùc quoác gia maø hoï ñaàu tö vaøo, cuõng nhö khoâng quan taâm ñeán haäu quaû do vieäc ñaàu tö gaây ra, cuï theå nhö: Hoaït ñoäng röûa tieàn daãn ñeán sai leäch trong phaân boå caùc nguoàn löïc ñoái vôùi - caùc khu vöïc töø ñoù daãn ñeán hieäu quaû kinh teá keùm taïi nhöõng khu vöïc troïng yeáu. Do coù söï caáu keát maø daãn ñeán vieäc khuyeán khích sai leäch danh muïc ñaàu tö - laøm giaûm nguoàn voán vaø hieäu quaû cuûa caùc nhaø ñaàu tö chính thöùc. Veà laâu daøi noù seõ laøm giaûm vieäc tieáp thu ñöôïc coâng ngheä, kyõ naêng, kieán thöùc lao ñoäng … töø caùc nhaø ñaàu tö naøy. Hôn nöõa, keát quaû cuûa söï caáu keát coøn laø söï phaùt trieån caùc ngaønh ngheà khoâng caân xöùng vôùi quy moâ, ñieàu kieän cuõng nhö nhu caàu cuûa neàn kinh teá. Hoaït ñoäng röûa tieàn lieân tuïc coù theå taïo ra moät theá caân baèng giaû taïo cho thò - tröôøng. Sau khi hoaøn taát caùc coâng ñoaïn röûa tieàn caùc nhaø “ñaàu tö” ruùt veà ñeå laïi cho caùc quoác gia nhöõng haäu quaû to lôùn nhö khuûng hoaûng tieàn teä, khuûng hoaûng ngaân haøng, thaâm thuït caùn caân ngoaïi thöông … Nhö vaäy, tính oån ñònh cuûa neàn kinh teá quoác gia ñaõ bò lung lay khi hieän töôïng röûa tieàn xaûy ra caøng nhieàu veà soá löôïng laãn quy moâ, hay noùi caùch khaùc tính oån ñònh cuûa neàn kinh teá tyû leä nghòch vôí söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng röûa tieàn. 1.1.4.2. Aûnh höôûng ñeán vieäc ñeà ra, thöïc hieän vaø kieåm soaùt chính saùch kinh teá Nhö chuùng ta ñaõ bieát, heä thoáng taøi chính coù vai troø voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia. Heä thoáng taøi chính hoaït ñoäng coù hieäu quaû thì seõ laøm gia taêng löôïng voán ñaàu tö vaø laøm taêng hieäu quaû ñaàu tö. Keát quaû taát yeáu laø laøm taêng tröôûng neàn kinh teá. Ngöôïc laïi, söï yeáu keùm cuûa heä thoáng taøi chính daãn ñeán vieäc khoâng kieåm soaùt ñöôïc hoaït ñoäng ñaàu tö vaø hieäu quaû thöïc söï cuûa neàn kinh teá. Do ñoù, neáu chính
 12. Trang 11 phuû khoâng coù giaûi phaùp kòp thôøi cho söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thì quoác gia ñoù seõ phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû khoù löôøng. Beân caïnh ñoù, ngaân saùch yeáu laøm giaûm tính khaû thi cuûa caùc chính saùch kinh teá, Trong ñieàu kieän löôïng tieàn baát hôïp phaùp lôùn ñöôïc söû duïng ñeå gaây nhuõng nhieãu cho neàn kinh teá daãn ñeán vieäc chính phuû maát quyeàn kieåm soaùt chính saùch kinh teá cuûa mình. Trong moät soá tröôøng hôïp, löôïng taøi saûn khoång loà naøy ñöôïc söû duïng laøm luõng ñoaïn thò tröôøng trong khu vöïc vaø nhöõng neàn kinh teá nhoû. Khoâng kieåm soaùt ñöôïc naïn röûa tieàn daãn ñeán vieäc chính phuû maát quyeàn kieåm soaùt caùc chính saùch kinh teá. Ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá gaây khoù khaên cho chính phuû trong vieäc xaây döïng moät neàn kinh teá laønh maïnh. 1.1.4.3. Gaây toån haïi ñeán ngaân saùch quoác gia Veà baûn chaát, röûa tieàn laø che daáu nguoàn goác baát hôïp phaùp cuûa moät khoaûn tieàn vaø hieån nhieân ñi keøm theo noù laø haønh vi troán thueá. Theâm moät khoaûn tieàn baát hôïp phaùp ñöôïc röûa saïch laø chính phuû maát moät khoaûn thueá treân thu nhaäp ñoù. Ñoàng thôøi chính phuû laïi phaûi boû ngaân saùch ra ñeå giaûi quyeát haäu quaû cuûa naïn röûa tieàn nhö laø buoân baùn ma tuyù, vuõ khí… : Chính phuû phaûi taêng ngaân saùch ñeå thöïc hieän yeâu caàu veà vieäc thöïc thi phaùp luaät vaø taêng nhöõng chi phí cho vieäc chaêm soùc söùc khoûe coäng ñoàng (ñieàu trò cho ngöôøi nghieän ma tuùy)… 1.1.4.4. Laøm suy yeáu toaøn boä thò tröôøng taøi chính Hoaït ñoäng röûa tieàn khoâng oån ñònh: coù khi caùc toå chöùc taøi chính thu ñöôïc - khoaûn tieàn lôùn nhöng cuõng coù luùc phaûi ñoái maët vôùi söï “maát tích ñoät ngoät” cuûa caùc khoaûn tieàn naøy. Nhö vaäy, tính thanh khoaûn noùi rieâng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc naøy noùi chung ít nhieàu cuõng gaëp khoù khaên. Röûa tieàn moät khi ñöôïc phaùt hieän taïi caùc toå chöùc taøi chính seõ laøm giaûm uy - tín cuûa toå chöùc naøy ñoái vôùi coâng chuùng. Hoaït ñoäng cuûa caùc ñònh cheá taøi chính laø kinh doanh döïa treân uy tín neân baát cöù daáu hieäu naøo khieán khaùch
 13. Trang 12 haøng cho raèng caùc toå chöùc naøy gian laän hay tieáp tay cho caùc hoaït ñoäng phaïm phaùp seõ aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán hoaït ñoäng cuûa toå chöùc naøy: caùc caù nhaân, toå chöùc kinh teá khoâng daùm göûi tieàn hay vay tieàn hay söû duïng caùc hoaït ñoäng dòch vuï cuûa caùc toå chöùc naøy vì neáu moät khi bò chính quyeàn phaùt hieän seõ aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán hoaït ñoäng cuûa chính baûn thaân hoï. Neáu ñöôïc ñaøo taïo kyõ caøng vaø söû duïng caùc coâng cuï hoã trôï trong vieäc kieåm - tra vaø phaùt hieän vieäc röûa tieàn thì chaéc chaén caùc toå chöùc taøi chính seõ nhaän bieát ñöôïc caùc giao dòch ñaùng ngôø. Tuy nhieân, hoaït ñoäng röûa tieàn vaãn xaûy ra coù nghóa laø vaãn toàn taïi haønh vi tham nhuõng vaø tìm kieám caùc quyeàn lôïi cuûa toå chöùc naøy. Hay noùi caùch khaùc, röûa tieàn coù theå daãn ñeán söï tha hoùa cuûa caùc caùn boä trong toå chöùc naøy. Vôùi nguoàn nhaân löïc bò loâi keùo vaøo hoaït ñoäng phaïm phaùp aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc toå chöùc naøy. Moät khi caùc toå chöùc taøi chính naøy suy yeáu thì khaû naêng ñöùng vöõng cuûa thò tröôøng taøi chính laø khoâng coù cô sôû. Nhieàu toå chöùc taøi chính suy yeáu aûnh höôûng xaáu ñeán hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính. Do vaäy, coù theå noùi röûa tieàn laøm suy yeáu toaøn boä thò tröôøng taøi chính. 1.1.4.5. Laøm suy yeáu khu vöïc kinh teá tö nhaân hôïp phaùp Nhöõng ngöôøi röûa tieàn ñaõ troän laãn tieàn baát chính vaøo caùc khoaûn tieàn hôïp phaùp cuûa moät soá coâng ty nguïy trang. Nhöõng coâng ty naøy do coù nguoàn tieàn baát chính ñeå hoã trôï neân giaù thaønh saûn phaåm vaø dòch vuï thaáp hôn thò tröôøng raát nhieàu. Do ñoù, caùc coâng ty naøy coù lôïi theá caïnh tranh hôn caùc coâng ty hôïp phaùp khaùc. Ñieàu naøy gaây khoù khaên khoâng nhoû cho caùc coâng ty hôïp phaùp. Veà laâu daøi, khaû naêng taøi chính cuûa caùc coâng ty hôïp phaùp khoâng choáng cöï ñöôïc daãn ñeán phaù saûn, caùc doanh nghieäp khaùc muoán ñaàu tö vaøo lónh vöïc naøy
 14. Trang 13 nhöng khoâng daùm maïo hieåm. Vaø keát quaû laø khu vöïc kinh teá tö nhaân hôïp phaùp daàn suy yeáu. 1.1.4.6. Nguy cô toån haïi danh tieáng Hieän nay, khoâng moät quoác gia naøo chaáp nhaän uy tín bò suùt giaûm do caùc coâng ty taøi chính coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng röûa tieàn. Ñi lieàn vôùi toäi röûa tieàn laø haøng loaït caùc toäi danh khaùc nhö gian laän taøi chính, mua baùn thoâng tin maät, tham oâ hoái loä…Tieáng xaáu naøy khoâng nhöõng laøm giaûm cô hoäi phaùt trieån hôïp phaùp vaø vöõng maïnh cuûa quoác gia naøy maø coøn thu huùt caùc toå chöùc toäi phaïm quoác teá xaâm nhaäp vaøo vôùi muïc tieâu thu lôïi nhuaän trong ngaén haïn. Hôn nöõa, vieäc gaày döïng laïi danh tieáng ñaõ maát laø vieäc laøm cöïc kyø khoù khaên vaø ñoøi hoûi chính phuû phaûi coù moät tieàm löïc taøi chính maïnh trong khi ñoù chính phuû ñaõ coù theå ngaên ngöøa baèng söï kieåm soaùt, choáng laïi naïn röûa tieàn. 1.1.4.7. Nhöõng taùc ñoäng khaùc Naïn röûa tieàn coù theå phaù huûy neàn kinh teá, an ninh vaø gaây neân nhöõng haäu quaû xaáu cho xaõ hoäi. Noù khuyeán khích caùc hoaït ñoäng phaïm phaùp taêng cao nhö buoân baùn ma tuyù, khuûng boá, buoân baùn vuõ khí traùi pheùp, quan chöùc nhaø nöôùc tham nhuõng vaø haøng loaït caùc toäi phaïm khaùc. Söï tieán boä nhanh choùng cuûa coâng ngheä vaø toaøn caàu hoùa cuûa dòch vuï taøi chính ñaõ laøm gia taêng toäi phaïm treân phaïm vi quoác teá vaø hình thöùc phaïm toäi ngaøy caøng tinh vi vaø phöùc taïp hôn raát nhieàu. Vôùi söï deã daõi cuûa heä thoáng taøi chính ñaõ khieán cho löôïng tieàn ñöôïc röûa coù cô hoäi thaâm nhaäp vaøo heä thoáng taøi chính toaøn caàu, thao tuùng toaøn boä heä thoáng taøi chính naøy, laøm suy yeáu neàn kinh teá cuûa moät quoác gia. Neàn kinh teá khoâng phaùt trieån daãn ñeán ñôøi soáng vaät chaát cuûa ngöôøi daân bò giaûm suùt.
 15. Trang 14 Naïn röûa tieàn coøn gaây ra tham nhuõng taïi moïi boä phaän cuûa xaõ hoäi, ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi suy giaûm. Vaø nguy haïi cho xaõ hoäi hôn nöõa neáu boä phaän tham nhuõng naøy naém giöõ nhöõng vò trí quan troïng trong chính phuû. 1.2. Söï caàn thieát phaûi thöïc hieän bieän phaùp phoøng choáng röûa tieàn 1.2.1. Söï caàn thieát Röûa tieàn khoâng chæ aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi maø coøn taùc ñoäng ñeán cô caáu chính trò, taùc ñoäng ñeán tính hieäu quaû cuûa thò tröôøng taøi chính, taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng ñaàu tö…Vì vaäy, kieåm soaùt ñöôïc naïn röûa tieàn laø moät trong nhöõng caùch thöùc baûo veä höõu hieäu nhaát cho neàn kinh teá xaõ hoäi chính trò cuûa moãi moät quoác gia. Trong xu höôùng toaøn caàu hoùa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, khoái löôïng chu chuyeån taøi chính toaøn caàu ñaõ ñaït ñeán möùc khoång loà (khoaûng 1.700 tyû USD moãi ngaøy) thì vaán ñeà choáng röûa tieàn trôû thaønh moái quan taâm khoâng chæ cuûa chính phuû cuûa moãi quoác gia maø coøn cuûa caû coäng ñoàng quoác teá. Moät quoác gia neáu coù naïn röûa tieàn thì caùc quoác gia khaùc khi quan heä vôùi noù cuõng phaûi gaëp nhieàu khoù khaên: laøm sao kieåm soaùt ñöôïc toäi phaïm trong nöôùc röûa tieàn taïi nöôùc ngoaøi, neàn taøi chính cuûa quoác gia ñoù coù ñaùng tin caäy ñeå giao dòch khoâng, söï phaùt trieån cuûa quoác gia naøy coù phaûi laø hieän töôïng “aûo” khoâng… Nhö vaäy, coù theå noùi moät quoác gia coù naïn röûa tieàn ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc caùnh coång hoäi nhaäp ñoái vôùi quoác gia naøy chöa ñöôïc roäng môû, coøn caùc quoác gia coøn laïi maát ñi moät thò tröôøng tieàm naêng. 1.2.2. Nhöõng nguyeân taéc cô baûn thöïc hieän vieäc phoøng choáng röûa tieàn Nguyeân taéc xaùc ñònh haønh vi toäi phaïm: moãi quoác gia phaûi xaùc ñònh roõ caùc - haønh vi phaïm phaùp coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng röûa tieàn, quy ñònh cuï theå thaønh luaät laøm cô sôû cho vieäc phaùt hieän vaø phoøng choáng röûa tieàn.
 16. Trang 15 Nguyeân taéc giaùm saùt chaët cheõ: toå chöùc taøi chính phaûi ghi cheùp caån thaän veà - khaùch haøng vaø giao dòch khaùch haøng ñeå thoáng keâ vaø theo doõi nguoàn tieàn, khi phaùt hieän giao dòch ñaùng ngôø thì thöïc hieän theo ñuùng quy trình xöû lyù hieän haønh Nguyeân taéc giöõ bí maät: caùc toå chöùc taøi chính phaûi ñaûm baûo giöõ bí maät - thoâng tin khaùch haøng traùnh aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng. Nguyeân taéc löu giöõ thoâng tin: thoâng tin phaûi ñöôïc caùc toå chöùc taøi chính löu - giöõ caån thaän vaø ôû traïng thaùi saún saøng cung caáp cho cô quan coù thaåm quyeàn laøm baèng chöùng phaïm toäi Nguyeân taéc hôïp taùc: phaûi coù söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc cô quan chöùc - naêng coù lieân quan cuõng nhö hôïp taùc trao ñoåi vôùi caùc quoác gia khaùc, caùc toå chöùc quoác teá ñeå hoã trôï vieäc thöïc hieän toát coâng taùc choáng röûa tieàn Taïi Vieät Nam vieäc phoøng choáng röûa tieàn phaûi ñaûm baûo 02 nguyeân taéc sau: Vieäc phoøng ngöøa, phaùt hieän, ngaên chaën, xöû lyù röûa tieàn phaûi thöïc hieän theo - ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät treân cô sôû baûo ñaûm chuû quyeàn, an ninh quoâc gia; baûo ñaûm hoaït ñoäng bình thöôøng veà kinh teá, ñaàu tö; baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caù nhaân, cô quan, toå chöùc; choáng laïm quyeàn; lôïi duïng vieäc phoøng, choáng röûa tieàn ñeå xaâm phaïm quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caù nhaân, cô quan, toå chöùc coù lieân quan. Hôïp taùc quoác teá trong lónh vöïc phoøng, choáng röûa tieàn phaûi treân nguyeân taéc - toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn quoác gia, caùc beân cuøng coù lôïi vaø ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam, tröø tröôøng hôïp caùc Ñieàu öôùc quoác teá maø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam kyù keát hoaëc gia nhaäp coù quy ñònh khaùc.
 17. Trang 16 1.2.3. Moái quan heä giöõa caùc ngaønh ngheà vaø cô quan chöùc naêng trong coâng taùc choáng röûa tieàn Hoaït ñoäng röûa tieàn coù quan heä ñeán raát nhieàu hoaït ñoäng toäi phaïm khaùc vaø cuõng nhö lieân quan ñeán taát caû caùc lónh vöïc trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Do ñoù, vieäc phoøng choáng röûa tieàn khoâng theå chæ do moät cô quan chöùc naêng thöïc hieän maø caàn coù söï hôïp taùc giöõa caùc cô quan chöùc naêng. Moät cô quan khoâng theå tìm hieåu taát caû hoaït ñoäng cuûa moïi lónh vöïc maø caàn coù söï hoã trôï, phoái hôïp vôùi caùc cô quan khaùc trong hoaït ñoäng phoøng choáng röûa tieàn. Caùch thöùc laøm vieäc naøy laøm giaûm thieåu chi phí vaø thôøi gian cho cô quan phuï traùch coâng taùc choáng röûa tieàn, ñoàng thôøi cuõng mang laïi hieäu quaû cao cho hoaït ñoäng naøy: nhöõng thoâng tin caàn thieát ñöôïc caùc cô quan chöùc naêng, ban ngaønh löu tröõ vaø khi coù yeâu caàu seõ cung caáp cho cô quan choáng röûa tieàn, cô quan naøy chæ taäp trung vaøo coâng taùc tìm hieåu, ñieàu tra veà hoaït ñoäng nghi ngôø laø röûa tieàn cuøng vôùi söï trôï giuùp cuûa Boä Coâng an, Boä tö phaùp… Taïi Vieät Nam, moái quan heä giöõa caùc cô quan chöùc naêng ñöôïc quy ñònh trong Nghò ñònh 74/NÑ-CP ngaøy 07/06/2005 taïi ñieàu khoaûn quy ñònh traùch nhieäm cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc trong phoøng, choáng röûa tieàn: Traùch nhieäm cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam - Chuû trì vaø phoái hôïp vôùi Boä Coâng an vaø caùc cô quan höõu quan xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc, chuû tröông, chính saùch, keá hoaïch coâng taùc phoøng ngöøa, ñaáu tranh choáng röûa tieàn treân laõnh thoå Vieät Nam; nghieân cöùu vaø coù giaûi phaùp ñeå haïn cheá thanh toaùn baèng tieàn maët treân laõnh thoå Vieät Nam Ñònh kyø haøng naêm hoaëc khi Chính phuû yeâu caàu, trao ñoåi keát quaû coâng taùc phoøng, choáng röûa tieàn vôùi caùc cô quan höõu quan vaø laøm ñaàu moái toång hôïp baùo caùo trình Chính phuû.
 18. Trang 17 Phoái hôïp vôùi caùc cô quan, toå chöùc, caù nhaân höõu quan trong vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp phoøng, choáng röûa tieàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø Nghò ñònh naøy. Toå chöùc tieáp nhaän, toång hôïp, phaân tích, xöû lyù, löu giöõ, cung caáp thoâng tin, taøi lieäu, hoà sô theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 12,13 Nghò ñònh naøy; chuyeån cho caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn taøi lieäu, hoà sô vuï vieäc coù theå lieân quan tôùi röûa tieàn ñeå thanh tra, ñieàu tra, xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Toå chöùc nghieân cöùu, öùng duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä xöû lyù thoâng tin veà phoøng, choáng röûa tieàn; Ñaøo taïo caùn boä chuyeân traùch cho caùc ñôn vò coù lieân quan cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc ñònh cheá taøi chính veà phaân tích, xöû lyù thoâng tin vaø phaùt hieän röûa tieàn Traùch nhieäm cuûa Boä Coâng an: - Chuû trì vaø phoái hôïp vôùi caùc cô quan, toå chöùc, caù nhaân höõu quan trong ñaáu tranh phoøng, choáng toäi phaïm coù lieân quan ñeán röûa tieàn; toå chöùc tieáp nhaän vaø xöû lyù thoâng tin veà toäi phaïm coù lieân quan ñeán röûa tieàn. Chuû trì vaø phoái hôïp vôùi cô quan, toå chöùc, caù nhaân höõu quan tuyeân truyeàn, giaùo duïc veà phoøng, choáng röûa tieàn. Toå chöùc löïc löôïng ñieàu tra toäi phaïm coù lieân quan ñeán röûa tieàn; höôùng daãn caùc cô quan khaùc tieán haønh ñieàu tra ban ñaàu caùc toäi phaïm coù lieân quan ñeán röûa tieàn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät toá tuïng hình söï vaø Nghò ñònh naøy; thoâng baùo keát quaû ñieàu tra caùc vuï vieäc coù lieân quan tôùi röûa tieàn cho Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam bieát. Trao ñoåi thoâng tin, taøi lieäu caàn thieát veà phöông thöùc, thuû ñoaïn hoaït ñoäng môùi cuûa boïn toäi phaïm trong lónh vöïc röûa tieàn ôû trong nöôùc vaø
 19. Trang 18 nöôùc ngoaøi vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nan qua Trung taâm thoâng tin phoøng, choáng röûa tieàn. Ñaøo taïo, boài döôûng caùn boä laøm coâng taùc ñieàu tra ñaáu tranh phoøng, choáng toäi phaïm coù lieân quan ñeán röûa tieàn. Traùch nhieäm cuûa caùc Boä, cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc chính phuû - Höôùng daãn, kieåm tra caùc ñôn vò thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa mình thöïc hieän caùc quy ñiïnh taïi Nghò ñònh naøy. Trong phaïm vi quyeàn haïn ñöôïc phaùp luaät quy ñònh, kòp thôøi phoái hôïp vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø caùc caù nhaân, cô quan, toå chöùc khaùc trong phoøng, choáng röûa tieàn. Phoái hôïp hoã trôï caùc cô quan thuoäc Boä Coâng an, Vieän Kieåm saùt nhaân daân toái cao, Toøa aùn nhaân daân toái cao trong vieäc ñieàu tra, truy toá vaø xeùt xöû toäi phaïm röûa tieàn Tröôùc ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm, toång hôïp coâng taùc phoøng, choáng röûa tieàn thuoäc lónh vöïc quaûn lyù cuûa mình; göûi baùo caùo keát quaû veà Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam ñeå toång hôïp trình Chính phuû. Traùch nhieäm cuûa caùc toå chöùc Thanh tra Boä: - Thoâng baùo veà Trung taâm phoøng, choáng röûa tieàn hoaëc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn nhöõng thoâng tin, baùo caùo nhaän ñöôïc hoaëc phaùt hieän ñöôïc veà caùc giao dòch neâu taïi ñieàu 9,10 Nghò ñònh naøy vaø löu giöõ thoâng tin, hoà sô lieân quan ít nhaát 05 naêm. Cung caáp thoâng tin ñaày ñuû, kòp thôøi theo ñeà nghò cuûa Trung taâm thoâng tin phoøng, choáng röûa tieàn vaø caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñieàu tra, truy toá, xeùt xöû. Toå chöùc thanh tra, kieåm tra ñoái vôùi caùc ñôn vò thuoäc ñoái töôïng quaûn lyù cuûa Boä, ngaønh mình khi coù nhöõng giao dòch lieân quan tôùi röûa tieàn theo
 20. Trang 19 ñeà nghò cuûa Trung taâm thoâng tin phoøng, choáng röûa tieàn hoaëc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn Xöû lyù theo thaåm quyeàn ñoái vôùi haønh vi vi phaïm haønh chính theo quy ñònh taïi Phaùp leänh xöû lyù vi phaïm haønh chính vaø Nghò ñònh naøy Traùch nhieäm cuûa Uûy ban nhaân daân caùc caáp - Höôùng daãn caùc ñôn vò, boä phaän tröïc thuoäc nghieân cöùu, thöïc hieän caùc quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy trong phaïm vi chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa mình. Phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn trieån khai vaø ñoân ñoác thöïc hieän caùc chính saùch, ñöôøng loái, chieán löôïc, keá hoaïch phoøng, choáng röûa tieàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản