intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp góp phần mở rộng thị trường xi măng công nghiệp của Holcim Việt Nam đến năm 2015

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

16
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận, thực trạng 5 năm phát triển thị trường xi măng công nghiệp, kết hợp với các dự báo về tình hình thị trường xi măng công nghiệp từ nay đến năm 2015 tại miền Nam, luận văn sẽ nghiên cứu khả năng giữ vững và chiếm lĩnh thị trường của công ty Holcim, đề xuất các giải pháp nhằm giúp công ty thực hiện trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ nay đến năm 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp góp phần mở rộng thị trường xi măng công nghiệp của Holcim Việt Nam đến năm 2015

 1. i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------------- TRẦN HỮU PHONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP. Hồ Chí Minh - Năm 2008
 2. ii MUÏC LUÏC Trang DANH MUÏC CAÙC HÌNH .......................................................................................................... v DANH MUÏC CAÙC BAÛNG ....................................................................................................... vi DANH MUÏC PHUÏ LUÏC VAØ CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT ............................................................... vii MÔÛ ÑAÀU 1. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI ........................................................................................ 1 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU ............................................................................................... 2 3. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU .................................................................................................. 2 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ...................................................................................... 2 5. BOÁ CUÏC LUAÄN VAÊN ....................................................................................................... 3 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ XI MĂNG VAØ THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG VIỆT NAM ......................................................................................................... 5 1.1 TOÅNG QUAN VEÀ THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG THEÁ GIÔÙI ................................................ 5 1.1.1 Tình hình xi maêng theo khu vöïc ñòa lyù treân theá giôùi .................................................. 5 1.1.2 Xu höôùng söû duïng xi maêng treân theá giôùi.................................................................... 6 1.2 TOÅNG QUAN VEÀ THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG VIEÄT NAM .............................................. 6 1.2.1 Sô löôïc lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån ngaønh xi maêng VN...................................... 6 1.2.2 Toång quan veà quan heä cung – caàu saûn phaåm xi maêng taïi thò tröôøng VN................... 7 1.2.2.1 Nhu caàu tieâu thuï vaø cung öùng xi maêng taïi VN töø naêm 2002 - 2007.................. 7 1.2.2.2 Döï baùo nhu caàu tieâu thuï vaø cung öùng xi maêng taïi VN töø naêm 2007 - 2015...... 8 1.2.3 Khaùi quaùt veà tình hình tieâu thuï – phaân phoái xi maêng taïi thò tröôøng VN .................... 9 1.3 ÑAËC ÑIEÅM THÒ TRÖÔØNG CUÛA XI MAÊNG ................................................................. 10 1.3.1 Ñaëc ñieåm thò tröôøng xi maêng daân duïng ................................................................... 10 1.3.2 Ñaëc ñieåm thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp............................................................... 10 1.4 NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG COÂNG NGHIEÄP ............................................................................ 11 1.4.1 Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ .................................................................... 11 1.4.1.1 Moâi tröôøng kinh teá .......................................................................................... 12 1.4.1.2 Moâi tröôøng chính trò........................................................................................ 13 1.4.1.3 Moâi tröôøng phaùp luaät ...................................................................................... 13 1.4.1.4 Moâi tröôøng vaên hoùa – xaõ hoäi .......................................................................... 13 1.4.1.5 Moâi tröôøng coâng ngheä .................................................................................... 14
 3. iii 1.4.2 Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng vi moâ .................................................................... 15 1.4.2.1 Khaùch haøng .................................................................................................... 16 1.4.2.2 Nguoàn cung caáp .............................................................................................. 19 1.4.2.3 Ñoái thuû tieàm aån ............................................................................................... 22 1.4.2.4 Quaûn lyù nhaø nöôùc trong ngaønh coâng nghieäp xi maêng VN............................... 23 1.5 CAÙC COÂNG CUÏ XAÂY DÖÏNG LÖÏA CHOÏN CAÙC GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC ........... 24 1.5.1 Xaùc ñònh naêng löïc loãi vaø ñònh vò doanh nghieäp ....................................................... 25 1.5.2 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE)........................................................... 25 1.5.3 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) ......................................................... 25 1.5.4 Ma traän hình aûnh caïnh tranh.................................................................................... 25 1.5.5 Xaây döïng caùc chieán löôïc – Coâng cuï ma traän SWOT ............................................... 26 1.5.6 Ma traän ñònh löôïng löïa choïn chieán löôïc QSPM....................................................... 26 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG COÂNG NGHIEÄP CUÛA HOLCIM ............................................................................................... 28 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ HOLCIM VN ..................................................................................... 28 2.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Holcim........................................................ 28 2.1.2 Cô caáu toå chöùc hieän nay .......................................................................................... 30 2.1.3 Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân trong Holcim ................................................................ 31 2.1.3.1 Naêng löïc saûn xuaát ........................................................................................... 31 2.1.3.2 Naêng löïc taøi chính – cô sôû vaät chaát................................................................. 31 2.1.3.3 Naêng löïc toå chöùc quaûn lyù ................................................................................ 32 2.1.3.4 Nguoàn nhaân löïc .............................................................................................. 32 2.1.3.5 Naêng löïc kinh doanh vaø marketing ................................................................ 32 2.1.3.6 Nghieân cöùu vaø phaùt trieån ................................................................................ 33 2.1.3.7 Heä thoáng thoâng tin.......................................................................................... 33 2.1.3.8 Saûn phaåm vaø uy tín thöông hieäu ..................................................................... 33 2.1.4 Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát – kinh doanh cuûa holcim............................................. 34 2.2 XAÙC ÑÒNH NAÊNG LÖÏC LOÕI VAØ TAY NGHEÀ CHUYEÂN MOÂN ................................. 35 2.3 PHAÂN TÍCH THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG COÂNG NGHIEÄP CUÛA HOLCIM VN. ........ 36 2.3.1 Thò tröôøng muïc tieâu vaø vieäc nghieân cöùu thò tröôøng.................................................. 36 2.3.2 Chieán löôïc 4P ........................................................................................................... 37 2.3.2.1 Chieán löôïc saûn phaåm ...................................................................................... 37 2.3.2.2 Chieán löôïc giaù caû ............................................................................................ 38 2.3.2.3 Chieán löôïc phaân phoái ...................................................................................... 38 2.3.2.4 Chieán löôïc chieâu thò ........................................................................................ 39
 4. iv 2.3.3 Toå chöùc quaûn lyù ñoäi nguõ kinh doanh vaø tieáp thò....................................................... 40 2.4 NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑEÁN THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG COÂNG NGHIEÄP HOLCIM............................................................................................................ 40 2.4.1 Moâi tröôøng vó moâ ..................................................................................................... 40 2.4.1.1 Caùc yeáu toá kinh teá .......................................................................................... 40 2.4.1.2 Yeáu toá chính trò luaät phaùp ............................................................................... 42 2.4.1.3 Yeáu toá vaên hoùa - xaõ hoäi .................................................................................. 43 2.4.1.4 Yeáu toá coâng ngheä vaø kyõ thuaät......................................................................... 43 2.4.2 Moâi tröôøng vi moâ ..................................................................................................... 44 2.4.2.1 Keát quaû khaûo saùt khaùch haøng ......................................................................... 44 2.4.2.2 Khaùch haøng .................................................................................................... 47 2.4.2.3 Nguoàn cung caáp .............................................................................................. 48 2.4.2.4 Ñoái thuû caïnh tranh .......................................................................................... 48 2.4.3 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IEF)........................................................... 56 2.4.4 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) ......................................................... 58 CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM MÔÛ ROÄNG THÒ TRÖÔØNG CHO SAÛN PHAÅM XI MAÊNG COÂNG NGHIEÄP CUÛA HOLCIM ÑEÁN NAÊM 2015 61 3.1 SÖÙ MAÏNG VAØ MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY......................................... 61 3.1.1 Xaùc ñònh söù maïng .................................................................................................... 61 3.1.2 Muïc tieâu cuûa Holcim ñoái vôùi thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp ñeán naêm 2015 ......... 61 3.2 XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC ÑEÅ THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU ................................................................................................................................... 62 3.2.1 Ma traän SWOT ñeå hình thaønh giaûi phaùp chieán löôïc ................................................ 63 3.2.2 Ñaùnh giaù vaø löïa choïn caùc giaûi phaùp chieán löôïc qua ma traän QSPM........................ 64 3.2.2.1 Löïa choïn giaûi phaùp chieán löôïc thích hôïp cho nhoùm keát hôïp S_O .................. 65 3.2.2.2 Löïa choïn giaûi phaùp chieán löôïc thích hôïp cho nhoùm keát hôïp S_T................... 67 3.2.2.3 Löïa choïn giaûi phaùp chieán löôïc thích hôïp cho nhoùm keát hôïp W_O ................. 69 3.2.2.4 Löïa choïn giaûi phaùp chieán löôïc thích hôïp cho nhoùm keát hôïp W_T ................. 71 3.2.2.5 Caùc giaûi phaùp chieán löôïc löïa choïn.................................................................. 73 3.3 CAÙC GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC CUÏ THEÅ .................................................................... 74 3.3.1 Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng ............................................................................... 74 3.3.1.1 Taêng ñoä phuû cho xi maêng coâng nghieäp........................................................... 74 3.3.1.2 Xaây döïng keânh baùn haøng môùi......................................................................... 74 3.3.1.3 Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng chieâu thò coâng nghieäp .......................................... 74 3.3.3 Phaùt huy lôïi theá caïnh tranh cuûa daõy saûn phaåm .................................................. 73
 5. v 3.3.4 Phaùt trieån löïc löôïng baùn haøng............................................................................ 74 3.3.2 Chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm, dòch vuï ........................................................... 75 3.3.3 Chieán löôïc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc baùn haøng chuyeân nghieäp ................................. 76 3.3.4 Chieán löôïc khuyeán khích nhaân vieân gaén boù laâu daøi................................................. 76 3.3.5 Moät soá giaûi phaùp hoã trôï ............................................................................................ 76 3.3.5.1 Huaán luyeän vaø cung caáp thoâng tin cho khaùch haøng ........................................ 76 3.3.5.2 Thieát keá caùc giaûi phaùp khaùc bieät .................................................................... 77 3.4 KIEÁN NGHÒ........................................................................................................................ 78 3.4.1 Caùc kieán nghò ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong ngaønh xaây döïng .............................. 78 3.4.2 Caùc kieán nghò ñoái vôùi nhaø nöôùc. .............................................................................. 79 KEÁT LUAÄN .............................................................................................................................. 79 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ....................................................................................................... 80
 6. vi DANH MUÏC CAÙC HÌNH Trang 1.1 : Phaân boá veà ñòa lyù saûn löôïng XM TG naêm 2006 .................................................. 5 1.2 : Nhu caàu tieâu thuï XM töø 2002-2007 taïi VN phaân theo mieàn ............................... 7 1.3 : Döï baùo cung – caàu XM taïi VN töø 2007- 2015 ..................................................... 8 1.4 : Döï baùo nhu caàu tieâu thuï XM töø 2007 - 2015 taïi VN phaân theo mieàn .................. 9 1.5 : Moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ beân ngoaøi doanh nghieäp ..........................................11 1.6 : Döï baùo toác ñoä taêng tröôûng GDP cuûa VN ñeán 2011 ............................................12 1.7 : Döï baùo tæ leä laïm phaùt taïi VN ñeán 2015 ...............................................................12 1.8 : Döï baùo toác ñoä taêng daân soá taïi VN ñeán 2015 .......................................................14 1.9 : Nhu caàu tieâu thuï XM bình quaân ñaàu ngöôøi taïi caùc nöôùc ASEAN ......................14 1.10 : Moâ hình 5 aùp löïc cuûa Michael Porter .................................................................10 1.11 : Thò tröôøng coâng nghieäp theo nhoùm khaùch haøng ..................................................17 1.12 : Caùc keânh phaân phoái XM coâng nghieäp taïi khu vöïc mieàn Nam ............................18 1.13 : Döï baùo Cung – Caàu clinker cho ngaønh XM taïi VN töø 2008 – 2015 ...................21 1.14 : Nhu caàu clinker cho ngaønh XM taïi VN phaân theo mieàn .....................................21 1.15 : Qui trình hình thaønh chieán löôïc ...........................................................................24 2.1 : Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Holcim VN................................................29 2.2 : Sô ñoà toå chöùc Coâng ty LD Xi maêng Holcim Vieät Nam .......................................30 2.3 : Vò trí nhaø maùy cuûa Holcim Vieät Nam .................................................................30 2.4 : Keát quaû kinh doanh XM CN cuûa Holcim VN......................................................33 2.5 : Taêng tröôûng cuûa thò tröôøng vaø Holcim VN – XM CN .........................................34 2.6 : Daõy saûn phaåm cuûa Holcim Vieät Nam..................................................................37 2.7 : Toå chöùc keânh phaân phoái cuûa Holcim Vieät Nam ..................................................39 2.8 : Sô ñoà toå chöùc Boä phaän kinh doanh tieáp thò..........................................................40 2.9 : Sô ñoà toå chöùc phoøng baùn haøng coâng nghieäp ........................................................41 2.10 : Toång hôïp keát quaû thaêm doø yù kieán khaùch haøng ....................................................47 2.11 : Döï baùo Cung – Caàu XM taïi VN töø 2008 – 2015 phaân theo mieàn .......................51 2.12 : Thò phaàn – thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp mieàn Nam 2007 .............................55 3.1 : Keá hoaïch baùn haøng xi maêng coâng nghieäp ...........................................................61
 7. vii DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Trang 1.1 : Tình hình Cung – Caàu XM taïi VN töø 2002 – 2007 .............................................. 8 1.2 : Bieåu thueá suaát nhaäp khaåu clinker .......................................................................13 1.3 : Tæ leä xi maêng tieâu thuï cho töøng nhoùm khaùch haøng ..............................................17 1.4 : Caùc ñôn vò tham gia saûn xuaát clinker trong nöôùc ................................................20 2.1 : Soá löôïng coâng ty tham gia thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp ...............................34 2.2 : Baûng giaù caùc saûn phaåm cuûa Holcim Vieät Nam ...................................................38 2.3 : Ma traän caùc yeáu toá beân trong (IFE) cuûa Holcim..................................................42 2.4 : Caùc ñôn vò saûn xuaát vaø cung öùng XM taïi thò tröôøng VN .....................................63 2.5 : Phaân tích XM Nghi Sôn ......................................................................................52 2.6 : Phaân tích XM Chifon ..........................................................................................52 2.7 : Phaân tích XM Haø Tieân 1 ....................................................................................53 2.8 : Phaân tích XM Caåm Phaû ......................................................................................54 2.9 : Phaân tích XM Lafarge ........................................................................................54 2.10 : Phaân tích XM Cotec vaø Tafico ...........................................................................55 2.11 : Ma traän hình aûnh caïnh tranh chuû yeáu..................................................................56 2.12 : Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) cuûa Holcim................................................58 3.1 : Ma traän SWOT hình thaønh chieán löôïc.................................................................62 3.2 : Ma traän QSPM _ nhoùm S_O ...............................................................................64 3.3 : Ma traän QSPM _ nhoùm S_T ................................................................................66 3.4 : Ma traän QSPM _ nhoùm W_O ..............................................................................68 3.5 : Ma traän QSPM _ nhoùm W_T ..............................................................................70 3.6 : Thaønh phaàn giaù trò caùc giaûi phaùp cuûa Holcim Vieät Nam thieát keá cho nhoùm CPM vaø RMC so vôùi Nghi Sôn ......................................................................................76
 8. viii DANH MUÏC CAÙC PHUÏ LUÏC 1. Ma traä n ñaù n h giaù caù c yeá u toá EFE, IFE, hình aû n h caï n h tranh, QSPM ......... 81 2. Keá t quaû khaû o saù t ñaù n h giaù caù c yeá u toá EFE, IFE ........................................ 84 3. Qui trình saû n xuaá t xi maê n g ........................................................................ 87 4. Hình aû n h ................................................................................................... 89 5. Baû n g caâ u hoû i ............................................................................................. 92 6. Toå n g hôï p keá t quaû thaê m doø yù kieá n khaù c h haø n g ........................................ 100 CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT XM : Xi maêng TP : Thaønh phoá CN : Coâng nghieäp UBND : UÛy Ban Nhaân daân DN : Doanh nghieäp VN : Vieät Nam TG : Theá giôùi BT : Beâ toâng LD : Lieân doanh GDP : Toång saûn phaåm quoác noäi SX : Saûn xuaát XD : Xaây döïng MN : Mieàn Nam NM : Nhaø maùy BD : Bình Döông ÑN : Ñoàng Nai NS : Nghi Sôn BR-VT : Baø Ròa-Vuõng Taøu HT 1 : Haø Tieân 1 CP : Caåm phaû AS : Soá ñieåm haáp daãn TAS : Toång soá ñieåm haáp daãn SWOT : Strength_Weakness_Opportunity_Threat EFE : External Factor Evaluation IFE : Internal Factor Evaluation QSPM : Quantitative Strategic Planning Matrix ODA : Vieän trôï phaùt trieån chính thöùc AFTA : Khu vöïc maäu dòch töï do caùc nöôùc ASEAN ASEAN : Hieäp hoäi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ CPM : Concrete Precast Manufacturing _ Nhaø maùy caáu kieän ñuùc sẵn RMC : Ready Mixed Concrete _ Traïm troän beâ toâng
 9. 1 MÔÛ ÑAÀU 1. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI Trong xu theá phaùt trieån chung cuûa neàn kinh teá Vieät Nam, nhu caàu veà xi maêng laø raát lôùn vaø taêng tröôûng vôùi toác ñoä cao. Caùc coâng trình xaây döïng cô sôû haï taàng, daân cö, caùc coâng trình coâng nghieäp coù quy moâ ngaøy caøng lôùn hôn. Ngaønh xaây döïng seõ ñaët ra caùc yeâu caàu cao hôn veà trình ñoä thi coâng vaø möùc ñoä coâng nghieäp hoùa. Trong xu theá ñoù, thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp coù toác ñoä taêng tröôûng cao hôn nhieàu so vôùi toác ñoä taêng tröôûng chung cuûa ngaønh xi maêng. Thò tröôøng xi maêng khoâng chæ taïo ra nhieàu cô hoäi maø coøn mang laïi nhöõng thaùch thöùc lôùn cho caùc nhaø saûn xuaát vaø cung caáp xi maêng veà naêng löïc vaø tính chuyeân nghieäp trong cung caáp vaät lieäu cho döï aùn. Vaø ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån trong moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, khốc lieät, caùc doanh nghieäp phaûi khoâng ngöøng phaùt trieån töøng böôùc xaây döïng vaø duy trì vò theá vöõng chaéc cuûa doanh nghieäp, saûn phaåm treân thò tröôøng. Nhaèm xaây döïng vaø duy trì vò trí daãn ñaàu cuûa Holcim Vieät Nam treân thò tröôøng, taùc giaû xaây döïng chieán löôïc nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa Holcim Vieät Nam thoâng qua vieäc nghieân cöùu ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp goùp phaàn môû roäng thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cuûa Holcim Vieät Nam ñeán naêm 2015” Phaùt trieån thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp laø goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån roäng raõi hôn vieäc coâng nghieäp hoaù cung caáp vaät lieäu cho ngaønh xaây döïng, taêng tính hieäu quaû thoâng qua vieäc taêng chaát löôïng, giaûm giaù thaønh, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng cho döï aùn, theå hieän tính chuyeân nghieäp hoùa trong ngaønh xaây döïng. Phaùt trieån thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp nghóa laø ñaåy maïnh vieäc söû duïng beâ toâng thöông phaåm vaø beâ toâng ñuùc sẵn thay cho beâ toâng töï troän thuû coâng taïi coâng trình, goùp phaàn laøm giaûm oâ nhiễm moâi tröôøng, taêng chaát löôïng cuoäc soáng cho coäng ñoàng xung quanh. Hoaøn taát ñöôïc ñeà taøi nghieân cöùu naøy chính laø tìm ra caâu traû lôøi cho hai caâu hoûi cuï theå nhö sau: Thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp seõ dieãn bieán nhö theá naøo töø nay ñeán naêm 2015. Coâng ty xi maêng Holcim Vieät Nam phaûi laøm gì ñeå giöõ vöõng vò trí daãn ñaàu veà thò phaàn ngaønh xi maêng coâng nghieäp töø nay ñeán naêm 2015.
 10. 2 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän trong ñoù nghieân cöùu toång quan veà ñaëc ñieåm ngaønh nhaèm xaây döïng ñònh höôùng phaùt trieån moät caùch khoa hoïc vaø ñuùng xu theá. Thoâng qua caùc coâng cuï phaân tích ñeå ñaùnh giaù ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa Holcim Vieät Nam vaø phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh caùc cô hoäi vaø nguy cô aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng coâng ty. Treân cô sôû lyù luaän, thöïc traïng 5 naêm phaùt trieån thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp, keát hôïp vôùi caùc döï baùo veà tình hình thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp töø nay ñeán naêm 2015 taïi mieàn Nam, luaän vaên seõ nghieân cöùu khaû naêng giöõ vöõng vaø chieám lónh thò tröôøng cuûa coâng ty Holcim, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm giuùp coâng ty thöïc hieän trong boái caûnh caïnh tranh gay gaét töø nay ñeán naêm 2015. 3. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi taäp trung nghieân cöùu moät soá giaûi phaùp môû roäng thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cho Holcim Vieät Nam taïi mieàn Nam giai ñoaïn 2008-2015 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Luaän vaên ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû nghieân cöùu baøn giaáy thoâng qua vieäc tham khaûo caùc baùo caùo veà thò tröôøng cuûa taäp ñoaøn Holcim, baùo caùo vaø hoaïch ñònh cuûa Toång Coâng ty Xi maêng Vieät Nam (VNCC), caùc baùo caùo, keá hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty, keát hôïp quan saùt, thöïc ñòa thaêm doø yù kieán 50 (100% maãu) khaùch haøng coâng nghieäp veà nhu caàu cuûa hoï trong quan heä kinh doanh vôùi nhaø cung caáp xi maêng vaø caùc yù kieán ñaùnh giaù cuûa hoï veà khaû naêng cuûa töøng nhaø cung caáp theo caùc tieâu chí khaùc nhau. Keát quaû nghieân cöùu thò tröôøng ñöôïc toång hôïp vaø phaân tích bôûi FTA laø coâng ty chuyeân nghieân cöùu thò tröôøng. Taùc giaû toång hôïp caùc phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi vaø beân trong coâng ty Holcim Vieät Nam keát hôïp vôùi keát quaû phaân tích thöïc ñòa ñeå ñeà xuaát caùc chieán löôïc. Ñeå hoaøn thaønh caùc yeâu caàu vaø ñaùp öùng caùc muïc tieâu trong quaù trình nghieân cöùu caàn keát hôïp nhieàu phöông phaùp luaän nhö: Caùc lyù thuyeát veà kinh teá vó moâ, moái töông quan giöõa caùc thò tröôøng, caùc lyù thuyeát veà cung caàu, haønh vi ngöôøi tieâu duøng, caùc phöông phaùp phaân tích toång hôïp, thoáng keâ, döï baùo, caùc phöông phaùp phaân tích chieán löôïc, caùc chieán löôïc caïnh tranh cuûa Michael E.Porter … Vôùi caùc yeâu caàu khaùc nhau, xin ñöôïc ñeà xuaát caùc phöông phaùp nghieân cöùu khaùc nhau cuï theå cho töøng yeâu caàu nhö sau:
 11. 3 a) Phöông phaùp ñònh tính ƒ Phöông phaùp toång hôïp: nhaän ñònh moâi tröôøng beân trong vaø beân ngoaøi doanh nghieäp töø ñoù xaùc ñònh caùc ñieåm maïnh _ ñieåm yeáu _ cô hoäi _ nguy cô doanh nghieäp laøm caên cöù ñeå ñònh höôùng ñöa ra caùc giaûi phaùp chieán löôïc. ƒ Phöông phaùp chuyeân gia: phaân tích caùc ma traän, ma traän caïnh tranh. ƒ Thaûo luaän tröïc tieáp vôùi caùc chuyeân gia trong ngaønh vaø khaùch haøng ban ngaønh lieân quan. ƒ Phöông phaùp suy luaän logic: keát quaû phaân tích vaø caùc thoâng tin ñöôïc toång hôïp, ñaùnh giaù ñeå ñeà ra caùc giaûi phaùp phuø hôïp. b) Phöông phaùp ñònh löôïng ƒ Phöông phaùp khaûo saùt thöïc tieãn: ñieàu tra, khaûo saùt, tìm hieåu khaùch haøng nhaèm ñaùnh giaù thöïc traïng vaø thu thaäp thoâng tin vieäc xaây döïng ñònh höôùng phaùt trieån. ƒ Phöông phaùp thoáng keâ: thu thaäp soá lieäu, thoáng keâ vaø döï baùo. ƒ Phöông phaùp laáy yù kieán chuyeân gia ñeå phaân loaïi caùc yeáu toá trong ma traän IFE, EFE. ƒ Phöông phaùp phaân tích: treân cô sôû thoâng tin vaø soá lieäu thu thaäp ñöôïc tieán haønh phaân tích, bao goàm caû phaân tích ñònh tính vaø ñònh löôïng, duøng phaàn meàm ñeå xöû lyù soá lieäu ñieàu tra khaùch haøng bôûi coâng ty FAT. 5. BOÁ CUÏC LUAÄN VAÊN Luaän vaên bao goàm ba chöông, taùc giaû giôùi thieäu töø toång quaùt ñeán chi tieát trong ñoù bao goàm böùc tranh toång quaùt veà ngaønh saûn xuaát xi maêng cuûa theá giôùi vaø khu vöïc, ñeán ngaønh xi maêng Vieät Nam, vaø taäp trung phaân tích thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cuûa mieàn Nam, döï baùo nhu caàu cuûa thò tröôøng, cô hoäi vaø thaùch thöùc cuûa ngaønh. Sau ñoù, taùc giaû phaân tích moâi tröôøng noäi boä, ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu vaø ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cuûa Holcim Vieät Nam ñöôïc xaây döïng treân cô sôû khai thaùc caùc theá maïnh cuûa coâng ty phuø hôïp vôùi nhu caàu döï baùo, ñoàng thôøi khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu vaø laäp caùc keá hoaïch haønh ñoäng cho coâng ty. Chöông moät: Toång quan veà xi maêng vaø thò tröôøng xi maêng Vieät Nam Giôùi thieäu sô neùt veà ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát xi maêng cuûa theá giôùi vaø khu vöïc vaø caùc aûnh höôûng cuûa noù ñeán ngaønh xi maêng Vieät Nam. Trong chöông naøy, taùc giaû taäp trung giôùi thieäu böùc tranh toång quaùt veà ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát xi maêng cuûa Vieät Nam bao goàm caùc yeáu toá vó moâ nhö: kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, coâng ngheä, vaø caùc yeáu toá
 12. 4 thò tröôøng cuûa ngaønh xi maêng: nguoàn cung caáp, quan heä cung – caàu, möùc taêng tröôûng cuûa ngaønh. Vaø neâu leân caùc coâng cuï ñeå xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc. Chöông hai: Thöïc traïng thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cuûa holcim Giôùi thieäu veà Holcim Vieät Nam bao goàm quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån, tình hình vaø keát quaû kinh doanh hieän nay cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi taùc giaû cuõng xaùc ñònh maët maïnh, maët yeáu cuûa coâng ty so vôùi ñoái thuû caïnh tranh döïa treân ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng keát hôïp quan saùt vaø ñaùnh giaù cuûa ban laõnh ñaïo coâng ty. Trong chöông naøy, luaän vaên cuõng ñeà caäp veà muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa Holcim Vieät Nam ñoái vôùi thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp töø nay ñeán naêm 2015 ñeå laøm cô sôû cho caùc ñeà xuaát ôû chöông sau. Baøi vieát laàn löôït döï baùo thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp töø nay ñeán naêm 2015 vaø nhaän ñònh caùc yeáu toá beân ngoaøi coù khaû naêng aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cuûa coâng ty Holcim. Chöông ba: Moät soá giaûi phaùp nhaèm môû roäng thò tröôøng cho saûn phaåm xi maêng coâng nghieäp cuûa Holcim ñeán naêm 2015 Duøng coâng cuï ma traän ñònh löôïng QSPM löïa choïn ra caùc chieán löôïc, sau ñoù taùc giaû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp cho chöông trình haønh ñoäng cuï theå ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn cuûa coâng ty. Caùc chieán löôïc cuûa Holcim Vieät Nam trong vieäc toå chöùc thò tröôøng, phaùt trieån vaø quaûn lyù baùn haøng. Keát luaän
 13. 5 CHƯƠNG I TOÅNG QUAN VEÀ XI MĂNG VAØ THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG VIỆT NAM 1.1.TOÅNG QUAN VEÀ THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG THEÁ GIÔÙI 1.1.1. Tình hình xi maêng theo khu vöïc ñòa lyù treân theá giôùi Töø khi hình thaønh, ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát xi maêng treân theá giôùi ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån, saûn löôïng xi maêng treân theá giôùi phaân boá nhö hình 1-1. Hình 1.1: Phaân boá saûn löôïng XM TG naêm 2006 theo khu vöïc Chaâu Phi / Trung Ñoâng 175 trieäu taán (8.5%) Chaâu AÂu Chaâu AÙ (tröø Trung Quoác ): 350 trieäu taán (17%) 470 trieäu taán (23%) Chaâu Myõ Latinh 134 trieäu taán (6.5%) Baéc Myõ Trung Quoác, Hong Kong 144 trieäu taán (7%) 774 trieäu taán (38%) (Nguoà n : Baù o caù o cuû a J. Maycock - Management seminar 2007- taä p ñoaø n Holcim Deutsche Bank, Morgan Stanley Dean Witter, HSCB) Naêm 1988 toång coâng suaát saûn xuaát xi maêng treân toaøn theá giôùi laø 1.350 trieäu taán, 11 taäp ñoaøn saûn xuaát xi maêng lôùn nhaát chieám 17% toång saûn löôïng treân toaøn theá giôùi. Ñeán naêm 2000 toång saûn löôïng ñaõ taêng leân ñeán treân 1.622 trieäu taán, 11 taäp ñoaøn lôùn nhaát ñaõ thoáng trò vôùi tæ leä 53%, trong ñoù 3 taäp ñoaøn Lafarge, Holcim vaø Cemex chieám 1/3 toång saûn löôïng xi maêng saûn xuaát treân toaøn theá giôùi. Ñeá n naê m 2006, toå n g saû n löôï n g xi maê n g treâ n theá giôù i laø 2.025 trieä u taá n vaø taä p ñoaø n Holcim ñaõ vöôn leâ n daã n ñaà u veà naê n g löï c saû n xuaá t vaø cung öù n g xi maê n g treâ n toaø n theá giôù i . Tieá p theo sau laø Lafarge vaø Cemex. Taï i chaâ u AÙ , cuø n g vôù i vieä c buø n g noå phaù t trieå n kinh teá vaø o nhöõ n g naê m ñaà u thaä p nieâ n 90, ngaø n h coâ n g nghieä p xi maê n g ñaõ ñaà u tö taê n g coâ n g suaá t leâ n raá t cao. Giai ñoaï n khuû n g hoaû n g kinh teá chaâ u AÙ 1997 laø m nhu caà u xi maê n g giaû m vaø duy trì ôû möù c thaá p trong thôø i gian daø i (5 naê m ). Thò tröôø n g xi maê n g khu vöï c Asean rôi vaø o tình traï n g khuû n g hoaû n g thöø a laø m cho giaù xi maê n g vaø clinker rôi xuoá n g
 14. 6 möù c raá t thaá p so vôù i caù c khu vöï c khaù c . Trong nhöõ n g naê m gaà n ñaâ y , neà n kinh teá khu vöï c chaâ u AÙ ñaõ phuï c hoà i vaø nhu caà u tieâ u thuï laï i tieá p tuï c taê n g. Tuy nhieân, theo döï baùo cuûa Toång coâng ty xi maêng VN (VNCC), töø naêm nay ñeán 2015 löôïng cung xi maêng seõ vöôït qua nhu caàu vaø seõ gaây dö thöøa xi maêng taïi khu vöïc chaâu AÙ, ñaëc bieät laø taïi Trung Quoác. 1.1.2. Xu höôùng söû duïng xi maêng treân theá giôùi ÔÛ caùc nöôùc ñang vaø ñaõ phaùt trieån, toå chöùc xaây döïng coâng nghieäp, xi maêng ñöôïc söû duïng laøm vaät lieäu ñaàu vaøo cuûa coâng nghieäp saûn xuaát beâ toâng thöông phaåm ña daïng. Caùc döï aùn quy moâ lôùn coù yeâu caàu kyõ thuaät, tieán ñoä vaø veä sinh coâng nghieäp chaët cheõ, thì beâ toâng coâng nghieäp laø moät giaûi phaùp toái öu. Vieäc phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp beâ toâng laø cô sôû phaùt trieån xi maêng coâng nghieäp. ÔÛ caùc nöôùc naøy, tæ leä xi maêng coâng nghieäp cung caáp cho thò tröôøng chieám tæ troïng raát lôùn trong toång saûn löôïng tieâu thuï (tyû leä naøy ôû Thaùi Lan laø 35%, ôû UÙc laø 95%, Vieät Nam laø 15%). Ngaøy nay, caùc nöôùc baét ñaàu phaùt trieån cô sôû haï taàng ñoàng boä, vieäc chuyeån giao vaø öùng duïng coâng ngheä khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán. Chính vì theá, nhu caàu söû duïng xi maêng coâng nghieäp raát cao vaø vaãn seõ gia taêng trong moät thôøi gian tôùi. 1.2. TOÅNG QUAN VEÀ THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG VIEÄT NAM 1.2.1. Sô löôïc lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån ngaønh xi maêng VN Ngaønh coâng nghieäp xi maêng cuûa Vieät Nam ñaõ ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån caùch ñaây hôn 100 naêm. ƒ Töø sau naêm 1975, trong suoát gaàn 20 naêm toàn taïi trong neàn kinh teá theo cô cheá bao caáp, ngaønh xi maêng Vieät Nam hoaït ñoäng döôùi söï baûo hoä vaø kieåm soaùt chaët cheõ cuûa nhaø nöôùc, saûn xuaát vôùi khoái löôïng haïn cheá, nhaäp khaåu cuõng haïn cheá, daãn ñeán cung khoâng ñuû caàu, thöôøng xuyeân xaûy ra tình traïng ñaàu cô tích tröõ xi maêng ñeå truïc lôïi. ƒ Sang thaäp nieân 90, cuøng vôùi quaù trình môû cöûa phaùt trieån kinh teá, ngaønh coâng nghieäp xi maêng tieáp nhaän caùc nguoàn voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi vaø baét ñaàu hoaït ñoäng theo cô cheá caïnh tranh cuûa thò tröôøng. ƒ Ñaàu naêm 2005, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ pheâ duyeät "Keá hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh XM Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020", trong ñoù xaùc ñònh roõ muïc tieâu phaùt trieån cuûa ngaønh xi maêng VN laø: phaûi ñaûm baûo thoûa maõn nhu caàu tieâu thuï xi maêng trong nöôùc (bao goàm soá löôïng, chaát löôïng vaø chuûng loaïi), coù theå xem xeùt vieäc xuaát khaåu. Nhanh choùng ñöa ngaønh coâng nghieäp VN thaønh moät trong nhöõng ngaønh muõi nhoïn baèng vieäc caäp nhaät coâng ngheä môùi ñeå coù theå ñaùp öùng vieäc hoäi nhaäp neàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc. ƒ Tuy nhieân, ngaønh xi maêng Vieät Nam chòu söï aûnh höôûng khaù lôùn cuûa Toång Coâng ty xi maêng Vieät Nam (VNCC) laø ñôn vò quaûn lyù ñaàu ngaønh vaø tham gia coå phaàn vaøo haàu heát caùc coâng ty xi maêng cuûa Vieät Nam, VNCC can thieäp saâu vaø chi phoái haàu heát caùc
 15. 7 hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc doanh nghieäp trong ngaønh xi maêng veà giaù caû, chính saùch phaân phoái, … ƒ Hieän nay, thò tröôøng xi maêng Vieät Nam coù söï tham gia gaàn 25 coâng ty xi maêng vôùi toång saûn löôïng saûn xuaát trong nöôùc hieän nay laø 32 trieäu taán. Coâng suaát trung bình cuûa moät nhaø saûn xuaát xi maêng töø 1.5-2.5 trieäu taán/naêm. Trong ñoù VNCC coù 9 thaønh vieân, 03 Coâng ty lieân doanh giöõa VNCC vôùi caùc taäp ñoaøn cuûa nöôùc ngoaøi, vaø caùc coâng ty xi maêng (caùc traïm nghieàn) khoâng tröïc thuoäc VNCC. Maëc duø VNCC coù toång coâng suaát saûn xuaát lôùn nhöng caùc ñôn vò thaønh vieân ñeàu hoaït ñoäng theo thöông hieäu rieâng, thò tröôøng rieâng khaù ñoäc laäp neân khoâng coù ñôn vò naøo thoáng lónh vaø chi phoái treân 15% thò phaàn cuûa toaøn thò tröôøng. 1.2.2. Toång quan veà quan heä cung – caàu saûn phaåm xi maêng taïi thò tröôøng VN 1.2.2.1. Nhu caàu tieâu thuï vaø cung öùng xi maêng taïi VN töø naêm 2002 - 2007 Hình 1.2: Nhu caàu tieâu thuï XM töø 2002-2007 taïi VN phaân theo mieàn 10.5% ĐVT: triệu tấn 14.6 16.1 18 16 13.4 14 12.2 12 9.8 10.7 10 8 6 Baéc 4 2 0 50 Vietnam 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8 45 7 40 10.4% 9.2% 31.9 4.4 4.8 6 26.5 28.9 35 30 24.2 5 3.8 4.1 19.5 21.3 3.1 3.4 Trung 25 4 20 3 15 2 10 5 1 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 18 16 14 10.7% 12 9 9.9 11 10 8.2 8 6.6 7.2 6 4 Nam 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (Nguoàn: Phaân tích noäi boä - Phoøng Marketing Holcim Vieät Nam)
 16. 8 Baûng 1.1: Tình hình Cung – Caàu XM taïi VN töø 2002 – 2007 ÑVT: trieäu taán Saûn löôïng tieâu thuï vaø cung öùng xi maêng Vieät Nam 2002 2003 200 4 2005 2006 2007 Khaû naêng cung öùng 18.3 20.2 23.3 25.7 27.6 31.0 Nhu caàu tieâu thuï 19.5 21.3 24.2 26.5 28.9 31.9 (Nguoàn: Phaân tích noäi boä - Phoøng Marketing Holcim Vieät Nam) Nhö vaäy töø naêm 2002 – 2007, toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh xi maêng khaù cao vaø oån ñònh. Khaû naêng saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu tieâu thuï, cung chöa vöôït caàu, daãn ñeán tình traïng khan hieám xi maêng vaøo caùc muøa cao ñieåm trong xaây döïng. Moät soá traïm nghieàn ra ñôøi vaø löôïng clinker nhaäp vaøo VN ñaõ phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc söï thieáu huït trong caùn caân cung caàu. 1.2.2.2. Döï baùo nhu caàu tieâu thuï vaø cung öùng xi maêng taïi VN töø naêm 2007 - 2015 Hình 1.3: Döï baùo cung – caàu XM taïi VN töø 2007- 2015 60.0 ĐVT: triệu tấn 53.2 54.3 51.2 52.2 50.0 48.7 46.4 45.2 43.1 44.3 40.8 41.9 40.0 35.2 40.0 38.2 31.0 35.8 33.5 ƒ Hoang Thach 3 30.0 31.9 ƒ Thang Long ƒ But Son ƒ Ha Long ƒ Phuc Son ƒ Nghi Son 2 ƒ Hai Phong new ƒ Ha tien 1 _ Binh Phuoc 20.0 ƒ Lafarge ƒ Tam Diep ƒ Cam Pha ƒ Chinfon HCM ƒ Cotec ƒHa Tien 1 (HCM new grinding) 10.0 ƒ Song Gianh (Quang Binh) ƒ Chinfon2 ƒ Thai Nguyen ƒ Song Thao 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Supply Demand (Nguoàn: Phaân tích noäi boä - Phoøng Marketing Holcim Vieät Nam & Döï baùo cuûa VNCC)
 17. 9 Hình 1.4: Döï baùo nhu caàu tieâu thuï XM töø 2007 - 2015 taïi VN phaân theo mieàn 5.0% ĐVT: triệu tấn 2010 22.2 22.8 23.3 21.5 20.5 19.5 18.3 25 17.1 16.2 - VN 45.2 Mio tons 20 - South 15.6 Mio tons 15 10 5 Baéc 0 Viet Nam 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 4.8% 8 3.7% 45.2 44.3 43.1 6.3 41.9 6.2 6.1 40.0 5.9 50 5.7 38.2 5.5 35.8 5.3 33.5 6 4.8 31.9 40 5 Trung 30 4 20 2 10 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5.0% 15.6 15.3 20 14.9 14.4 13.8 13.1 12.3 11.5 10.9 15 10 Nam 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguoàn: Phaân tích noäi boä - Phoøng Marketing Holcim Vieät Nam & Döï baùo cuûa VNCC) ƒ Nhö vaäy theo döï baùo, trong 4 naêm tieáp theo keå töø naêm 2008 cung seõ vöôït caàu trong ngaønh xi maêng, vaø möùc ñoä cheânh leäch hay dö thöøa xi maêng ngaøy caøng taêng. Vôùi tình hình treân, vieäc haïn cheá saûn xuaát, giaûm giaù baùn ñeå caïnh tranh vaø laáy thò phaàn laø vieäc khoâng theå traùnh khoûi. ƒ Toác ñoä taêng tröôûng veà nhu caàu vaø khaû naêng cung caáp giöõa caùc vuøng laø khaùc nhau. Mieàn Baéc taäp trung nhieàu nhaø maùy xi maêng, daãn ñeán thöøa coâng suaát neân löôïng xi maêng naøy ñöôïc chuyeån vaøo tieâu thuï taïi thiï tröôøng Mieàn Trung vaø Mieàn Nam. ƒ Tuy nhieân, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ coù keá hoaïch ñieàu chænh vaø kieåm soaùt söï phaùt trieån cuûa ngaønh xi maêng thoâng qua "Keá hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh XM Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020". ƒ Theo döï baùo cuûa VNCC, töø naêm 2008 trôû ñi khaû naêng cung seõ vuôït caàu. Nhö vaäy, vieäc xuaát khaåu xi maêng sang caùc nöôùc khu vöïc cuõng ñang ñöôïc quan taâm xem xeùt. 1.2.3. Khaùi quaùt veà tình hình tieâu thuï – phaân phoái xi maêng taïi thò tröôøng VN ƒ Khu vöïc mieàn Baéc: taäp trung phaàn lôùn caùc nhaø maùy saûn xuaát xi maêng cuûa Vieät Nam. Laø khu vöïc coù nguoàn nguyeân lieäu doài daøo vaø chaát löôïng toát, chi phí nhaân coâng thaáp. Khu vöïc naøy saûn xuaát ra moät löôïng lôùn xi maêng cung öùng cho thò tröôøng VN.
 18. 10 Tuy nhieân, giaù caû thò tröôøng taïi khu vöïc naøy laø thaáp nhaát neân phaàn lôùn caùc nhaø maùy phía Baéc thöôøng coù khuynh höôùng phaân boå moät phaàn saûn löôïng cuûa mình vaøo mieàn Trung vaø mieàn Nam - nôi coù möùc giaù khu vöïc cao hôn. ƒ Khu vöïc mieàn Trung: taäp trung raát ít nhaø maùy saûn xuaát vaø traïm nghieàn do ñòa hình hieåm trôû vaø nguoàn nguyeân lieäu ít. Thò tröôøng khu vöïc naøy thöôøng phaûi phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo löôïng xi maêng töø mieàn Baéc ñöa vaøo. ƒ Khu vöïc mieàn Nam: taäp trung nhieàu caùc nhaø maùy saûn xuaát xi maêng cuûa Vieät Nam. Khu vöïc naøy coù nguoàn nguyeân lieäu doài daøo vaø chaát löôïng toát. Vôùi möùc giaù caû thò tröôøng cao nhaát Vieät Nam, khu vöïc naøy thu huùt raát nhieàu haõng xi maêng phía Baéc tham gia thò tröôøng. Ñaây cuõng laø thò tröôøng coù toác ñoä taêng tröôûng veà xaây döïng cao nhaát trong caû nöôùc. 1.3. ÑAËC ÑIEÅM THÒ TRÖÔØNG CUÛA XI MAÊNG Tuyø theo ñaëc tính vaø coâng naêng söû duïng cuûa töøng loaïi xi maêng, caùc saûn phaåm xi maêng ñöôïc chia theo 2 nhoùm chính: xi maêng daân duïng vaø xi maêng coâng nghieäp. 1.3.1. Ñaëc ñieåm thò tröôøng xi maêng daân duïng Xi maêng daân duïng laø caùc loaïi xi maêng thoâng thöôøng (PCB 30 vaø PCB 40) duøng ñeå xaây toâ, ñoå beâ toâng cho nhöõng coâng trình ñoøi hoûi caùc tieâu chuaån kyõ thuaät (veà cöôøng ñoä, ñoä uoán, ñoä neùn …) ôû möùc ñoä khoâng cao. Saûn phaåm ñöôïc ñoùng bao vôùi troïng löôïng 50kg/bao vaø cung öùng theo ñôn vò tính laø bao (neân coøn ñöôïc goïi laø xi maêng bao). Loaïi xi maêng naøy chieám tyû troïng 80% – 85% toång saûn löôïng xi maêng tieâu thuï taïi VN. 1.3.2. Ñaëc ñieåm thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp Xi maêng coâng nghieäp laø caùc loaïi xi maêng chuyeân duøng coù caùc ñaëc tính söû duïng raát rieâng bieät (cöôøng ñoä cao, ñoâng keát nhanh, ít toûa nhieät, ñoä co ngoùt thaáp, chòu maën, chòu pheøn …) ñöôïc söû duïng ñeå ñoå beâ toâng cho nhöõng coâng trình ñoøi hoûi caùc tieâu chuaån kyõ thuaät ôû möùc ñoä raát cao. Caùc coâng trình nhö: saân bay, thuûy ñieän, heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, caàu, haàm, daøn khoan… ñeàu phaûi söû duïng caùc loaïi saûn phaåm chuyeân duøng naøy. Saûn phaåm thöôøng ñöôïc cung öùng döôùi daïng boät rôøi khoâng bao goùi, tính theo ñôn vò taán, vaän chuyeån baèng xe boàn chuyeân duïng (neân coøn ñöôïc goïi laø xi maêng xaù). Loaïi xi maêng naøy chieám tyû troïng 15% – 20% toång saûn löôïng xi maêng tieâu thuï treân thò tröôøng VN. Nhöõng naêm 2000 trôû veà tröôùc, haàu heát caùc loaïi xi maêng naøy ñeàu phaûi nhaäp ngoaïi theo nhu caàu cuûa töøng döï aùn. Hieän nay ôû Vieät Nam caùc loaïi xi maêng naøy baét ñaàu phoå bieán vaø nhu caàu gia taêng vì söï ñoøi hoûi tính naêng kyõ thuaät cao vaø cuõng nhö chaát löôïng beàn vöõng cuûa coâng trình.
 19. 11 Toùm laïi: Qua nhöõng thoâng tin neâu treân, chuùng ta ñaõ phaàn naøo hình dung ra böùc tranh toaøn caûnh veà tình hình tieâu thuï – phaân phoái treân thò tröôøng xi maêng taïi VN. Coù theå nhaän thaáy raèng, thò tröôøng xi maêng khu vöïc phía Nam laø thò tröôøng coù saûn löôïng lôùn vaø coù toác ñoä phaùt trieån cao nhaát, ñoàng thôøi cuõng laø nôi caïnh tranh gay gaét nhaát vôùi söï tham döï cuûa haàu heát caùc thöông hieäu xi maêng trong ngaønh, töø Baéc cho tôùi Nam. Phaùt trieån thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp laø goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån roäng raõi hôn vieäc coâng nghieäp hoaù cung caáp vaät lieäu cho ngaønh xaây döïng, taêng tính hieäu quaû thoâng qua vieäc taêng chaát löôïng, giaûm giaù thaønh, ruùt ngaén thôøi gian thi coâng cho döï aùn. Phaùt trieån thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp nghóa laø ñaåy maïnh vieäc söû duïng beâ toâng thöông phaåm vaø beâ toâng ñuùc saún thay cho beâ toâng töï troän thuû coâng taïi coâng trình, goùp phaàn laøm giaûm oâ nhieåm moâi tröôøng, taêng chaát löôïng cuoäc soáng cho coäng ñoàng xung quanh. Do ñoù hoaït ñoäng phaân phoái treân thò tröôøng xi maêng coâng nghieäp cuõng ñöôïc coi laø thò tröôøng chieán löôïc cuûa caùc coâng ty trong ngaønh. 1.4. NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THÒ TRÖÔØNG XI MAÊNG COÂNG NGHIEÄP 1.4.1. Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ Vieäc phaân tích moâi tröôøng vó moâ seõ giuùp doanh nghieäp xaùc ñònh ñöôïc nhöõng gì ñang tröïc dieän vaø chòu taùc ñoäng. Thoâng thöôøng ngöôøi ta nghieân cöùu caùc yeáu toá: kinh teá, luaât phaùp vaø chính trò, xaõ hoäi, töï nhieân vaø coâng ngheä kyõ thuaät. Caùc yeáu toá naøy thöôøng khoâng toàn taïi ñoäc laäp maø taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau vaø gaây aûnh höôûng khaùc nhau ñoái vôùi doanh nghieäp. Hình 1.5: Moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ beân ngoaøi doanh nghieäp Kinh teá Töïï nhieân Khaùch haøng Coâng Ñoái thuû DOANH Ñoái thuû Vaên hoaù ngheä caïnh tranh NGHIEÄP tieàm aån Xaõ hoäi Ngöôøi cung öùng Chính trò – Phaùp luaät
 20. 12 1.4.1.1. Moâi tröôøng kinh teá ƒ Theo ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Vieät Nam, tieâu duøng cho xaây döïng trong toång thu nhaäp GDP seõ taêng trong nhöõng naêm tôùi. Trong töông quan giöõa söï taêng tröôûng GDP vaø nhu caàu veà xi maêng, thì tæ leä taêng tröôûng cuûa ngaønh xi maêng luoân cao hôn nhieàu so vôùi tæ leä taêng tröôûng GDP. Trong 5 naêm vöøa qua, kinh teá Vieät Nam ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä töông ñoái cao vaø oån ñònh, taêng tröôûng GDP ñaït ôû möùc trung bình 7,6%/ naêm, trong khi ngaønh xi maêng luoân phaùt trieån vôùi toác ñoä khaù cao (trung bình 12%/ naêm). Hình 1.6: Döï baùo toác ñoä taêng tröôûng GDP cuûa VN ñeán 2011 USD %15 1,600 GDP (growth, % ) (GDP per capita) 1,316.9 1,169.1 1,200 7.7 8.2 8.2 8.4 1,033.5 10 7.1 7.3 8.4 905.7 8.5 8.5 798.7 8.7 705.9 800 625.0 482.2 528.0 433.8 5 5 400 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GDP (USD) GDP Growth(%) (Nguoàn: Business Monitor International Ltd) % Hình 1.7: Döï baùo tæ leä laïm phaùt taïi VN ñeán 2015 12 10 10 8 8.2 7.9 8 6 7.8 6 6.32 6 5 5 5 5 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Nguoàn: Business Monitor International Ltd) ƒ Ñeå phaùt trieån kinh teá, Nhaø nöôùc ñang taäp trung ñaåy maïnh ñaàu tö vaø hoaøn thieän cô sôû haï taàng bao goàm: heä thoáng giao thoâng veà ñöôøng boä, haøng khoâng, beán caûng nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi vaø vaän chuyeån löu thoâng haøng hoaù phaùt trieån ñoàng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2