Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận của công ty NUTIFOOD năm 2004, 2005

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
495
lượt xem
207
download

Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận của công ty NUTIFOOD năm 2004, 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“ Thị trường là chiến trường của thời bình, một chiến trường đòi hỏi sự thông minh, hiểu biết nhiều hơn là ý chí quật cường”. Vấn đề lớn nhất được đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay không chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm phù hợp nhu cầu mà còn là hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để làm sao không bị thua trên chính sân nhà và ngày càng tiến xa hơn vào thị trường thế giới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận của công ty NUTIFOOD năm 2004, 2005

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN KHOÁ LUẬN  TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIEÂU THUÏ, LÔÏI NHUAÄN  CUÛA COÂNG TY NUTIFOOD NAÊM 2004, 2005 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Hoàng SVTH : Nguyễn Nam Phương Lớp : KT3-K28 TPHCM,ngày 25 tháng 05 năm 2006
  2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY NUTIFOOD HAI NĂM 2004, 2005 Phần 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY NUTIFOOD 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.1. Quá trình hình thành 1.2. Quá trình phát triển của Công ty 2. Đặc điểm, chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.2. Nhiệm vụ 2.3. Quyền hạn 2.4. Một số thuận lợi, khó khăn của Công ty trong cơ chế hiện nay 2.4.1. Thuận lợi 2.4.2. Khó khăn 3. Tổ chức bộ máy của công ty 3.1. Sơ đồ 3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 3.3. Cơ cấu nhân sự 4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy kế toán 4.1.Tổ chức bộ máy kế toán 4.1.1. Sơ đồ 4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán 4.2. Tổ chức công tác kế toán 4.3. Các chính sách kế toán chủ yếu 4.3.1. Chế độ kế toán áp dụng 4.3.2. Hình thức kế toán áp dụng 4.3.3. Báo cáo kế toán định kỳ 4.3.4. Niên độ kế toán 4.3.5. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ 4.3.6. Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định 4.3.7. Hàng tồn kho 4.3.8. Các khoản phải thu 4.3.9. Chi phí đi vay 4.3.10. Doanh thu 3.11.Phân phối lợi nhuận Phần 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN
  3. CỦA CÔNG TY NUTIFOOD HAI NĂM 2004,2005 A. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Những khái niệm 1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2. Giá vốn hàng bán 1.3. Chi phí bán hàng 1.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.5. Doanh thu tài chính và chi phí tài chính 1.6. Thu nhập khác, chi phí khác 1.7. Lợi nhuận 2. Phân tích tình hình tiêu thụ 2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ 2.1.1. Ý nghĩa 2.1.2. Nhiệm vụ 2.2. Phân tích chung tình hình tiêu thụ 2.2.1. Ý nghĩa 2.2.2. Phương pháp phân tích: 2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu 2.3.1. Ý nghĩa 2.3.2. Nguyên tắc phân tích: 2.3.3. Phương pháp phân tích 2.3.4. Trình tự phân tích 2.4. Phân tích tình hình tiêu thụ qua các nhà phân phối 2.4.1. Ý nghĩa 2.4.2. Phương pháp phân tích: 2.5. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu 2.5.1. Khái niệm 2.5.2. Phương pháp phân tích: 2.5.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ: 2.5.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng tiêu thụ: 2.5.2.3. Ảnh hưởng của nhân tố giá bán: 2.6. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ 2.6.1. Những nguyên nhân thuộc về tự thân doanh nghiệp 2.6.1.1. Mức độ thích ứng với thị trường 2.6.1.2. Tình hình tồn kho sản phẩm 2.6.1.3. Chất lượng sản phẩm 2.6.1.4. Công tác tiếp cận thị trường 2.6.1.5. Giá bán sản phẩm 2.6.2. Phân tích những nguyên nhân thuộc về khách hàng 2.6.3. Phân tích những nguyên nhân thuộc về đối thủ cạnh tranh 2.6.4. Phân tích những nguyên nhân thuộc về chính sách Nhà nước 2.7. Một vài phương pháp phân tích khác 3. Phân tích tình hình lợi nhuận
  4. 3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ 3.1.1. Ý nghĩa 3.1.2. Nhiệm vụ 3.2. Phân tích chung tình hình lợi nhuận 3.2.1. Ý nghĩa 3.2.2.Phương pháp phân tích 3.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.3.1. Phân tích chung 3.3.2. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình lợi nhuận 3.3.2.1. Khái niệm 3.3.2.2. Phương pháp phân tích: a) Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ: b) Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng tiêu thụ: c) Ảnh hưởng của nhân tố giá bán d) Ảnh hưởng của nhân tố giá thành e) Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng f) Ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp 3.4. Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động tài chính 3.5. Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động khác 4. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời 4.1. Ý nghĩa 4.2. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời và ý nghĩa của chúng 4.2.1. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 4.2.2. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ngắn hạn 4.2.3. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản dài hạn 4.2.4. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 4.2.5. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 4.2.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DUPONT B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN THỰC TẾ CỦA CÔNG TY NUTIFOOD 1. Phân tích tình hình tiêu thụ 1.1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ 1.1.1. Phân tích về mặt giá trị 1.1.1.1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 1.1.1.2. Đánh giá tình hình thực tế 1.1.2. Phân tích về mặt hiện vật 1.1.2.1. Xét toàn bộ công ty 1.1.2.2. Xét từng loại sản phẩm 1.1.2.3. Xem xét mối quan hệ giữa sản xuất-tiêu thụ-dự trữ 1.2. Phân tích tình hình tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu 1.3. Phân tích tình hình tiêu thụ qua các nhà phân phối 1.4. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu 1.4.1. Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ
  5. 1.4.2. Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng 1.4.3. Ảnh hưởng của nhân tố giá bán đơn vị 1.5. Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ 1.5.1. Những nguyên nhân tự thân công ty 1.5.1.1. Phân tích sự thích ứng với thị trường 1.5.1.2. Phân tích tình hình tồn kho sản phẩm 1.5.1.3. Chất lượng sản phẩm 1.5.1.4. Công tác tiếp cận thị trường 1.5.1.5. Giá cả sản phẩm 1.5.2. Những nguyên nhân thuộc về khách hàng 1.5.3. Những nguyên nhân thuộc về đối thủ cạnh tranh 1.5.4. Những nguyên nhân thuộc về chính sách Nhà nước 2. Phân tích tình hình lợi nhuận 2.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận 2.1.1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận 2 năm 2004,2005 2.1.2. Đánh giá tình hình lợi nhuận thực tế qua 2 năm 2004, 2005 2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động bán hàng 2.2.1. Phân tích chung 2.2.2. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.2.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng 2.2.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng 2.2.2.3. Ảnh hưởng của nhân tố giá bán đơn vị 2.2.2.4. Ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị 2.2.2.5. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng 2.2.2.6. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý công ty 2.2.2.7. Ảnh hưởng của các nhân tố khác (các nhân tố làm giảm trừ doanh thu) 2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động tài chính 2.4. Phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động khác 3. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời 3.1. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động / doanh thu 3.2. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận / doanh thu 3.3. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động / giá vốn hàng bán 3.4. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận / tài sản ngắn hạn 3.5. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận / tài sản dài hạn 3.6. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận / tổng tài sản 3.7. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu 3.8. Phân tích khả năng sinh lời qua mô hình DUPONT Phần 3: NHẬN XÉT - GIẢI PHÁP 1. Về tổ chức công tác kế toán 2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1. Gia tăng doanh thu 2.1.1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn quy định
  6. 2.1.2. Quản lý tồn kho, đảm bảo dự trữ hợp lý 2.1.3. Công tác tiếp cận thị trường - đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 2.1.4. Gía bán sản phẩm 2.2. Gia tăng lợi nhuận 2.2.1. Quản lý tốt chi phí - hạ thấp giá thành 2.2.1.1. Tiết kiệm nguyên vật liệu 2.2.1.2. Tổ chức lao động khoa học, thi đua khen thưởng hợp lý 2.2.1.3. Tận dụng công suất máy móc thiết bị 2.2.2. Quản lý, sử dụng tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.3. Quản lý tốt các khoản nợ phải thu Kết luận
  7. YÙ NGHÓA 1. Lý do chọn đề tài: “ Thị trường là chiến trường của thời bình, một chiến trường đòi hỏi sự thông minh, hiểu biết nhiều hơn là ý chí quật cường”. Vấn đề lớn nhất được đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay không chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm phù hợp nhu cầu mà còn là hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để làm sao không bị thua trên chính sân nhà và ngày càng tiến xa hơn vào thị trường thế giới. Chính vì thế, với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp là một yêu cầu không thể thiếu được của các nhà quản lý doanh nghiệp. Thông qua phân tích, các nhà quản trị sẽ đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó có biện pháp thích hợp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, đồng thời cũng là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, và là biện pháp quan trọng trong việc phòng ngừa các rủi ro kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển thì doanh nghiệp đó phải tạo ra doanh thu và lợi nhuận bởi vì doanh thu và lợi nhuận không chỉ phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoạt động. Như vậy, doanh thu và lợi nhuận chính là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch và mức độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận nhằm tìm ra những nhân tố tích cực, nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp, chính sách để phát huy nhân tố tích cực, khắc phục hay loại bỏ nhân tố tiêu cực, không ngừng nâng cao lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc đánh giá, xem xét một cách khoa học tình hình doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp giúp cho nhà quản trị tránh được những nhận định sai lầm về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn phát triển hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Qua thời gian học tập ở trường Đại học Kinh tế TPHCM được sự hướng dẫn của thầy cô tìm hiểu về bộ môn Phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán công ty Nutifood, em đã quyết định chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của công ty Nutifood” là đề tài để viết khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: _ Đánh giá tình hình doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp đạt được qua hai năm 2004, 2005. _ Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình biến động của doanh thu và lợi nhuận. _ Xem xét các chỉ tiêu biểu hiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
  8. _ Đề ra một số giải pháp nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. KEÁT LUAÄN Trong môi trường hội nhập và cạnh tranh hiện nay để có thể tồn tại và phát triển thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả, hay nói cách khác là phải có lợi nhuận. Lợi nhuận chính là mục tiêu hàng đầu mà các doanh nghiệp đặt ra cho mình và cố gắng để đạt đuợc. Qua thời gian thực tập ở công ty Nutifood, vận dụng những kiến thức đã học ở trường, em đã cố gắng tìm hiểu và đưa ra những phân tích về tình hình tiêu thụ, lợi nhuận của công ty để qua đó có thể biết được hiệu quả hoạt động mà công ty đã đạt được trong những năm qua. Công ty Nutifood là một trong những công ty thực phẩm lớn của nước ta. Từ khi ra đời đến nay công ty đã có những bước tiến quan trọng và ngày càng đứng vững trong môi trường cạnh tranh rất quyết liệt của thị trường thực phẩm dinh dưỡng hiện nay. Hoạt động kinh doanh của công ty là thực sự có hiệu quả và ngày càng phát triển hơn. Hàng năm công ty đều tạo ra doanh thu và lợi nhuận có xu hướng tăng so với năm trước. Để đạt được thành quả này thì sự đóng góp của bộ phận Kế toán là không nhỏ. Chính nhờ những thông tin chính xác, nhanh chóng và kịp thời về tất cả tình hình biến động của nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí…của bộ phận Kế toán đã giúp Ban Giám Đốc có được cái nhìn cụ thể, toàn cảnh về tình hình của công ty, để từ đó có những giải pháp khai thác tiềm năng, khắc phục tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Do kiến thức có hạn và chưa thật sự có nhiều kinh nghiệm về thực tế, nên những phân tích và giải pháp em nêu ra chưa thật cụ thể và không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em cũng hiểu việc áp dụng các lý thuyết vào thực tế là không dễ dàng và không được cứng nhắc, đòi hỏi cần nhiều thời gian nghiên cứu, trải nghiệm. Chính vì thế có những vấn đề nào em chưa phản ánh được sâu sắc, toàn diện mong được thầy cô, anh chị thông cảm và góp ý để em có thể nâng cao hiểu biết của mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản