intTypePromotion=1

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
115
lượt xem
11
download

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ph¸p lÖnh Uû ban thêng vô Quèc héi sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao §Ó gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, ®éng viªn mét phÇn thu nhËp cña c¸ nh©n cã thu nhËp cao cho ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 8 vÒ Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh n¨m 2001; Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Ch¬ng I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §iÒu 1 C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc hoÆc ®i c«ng t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp; ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp ®Òu ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 2 C¸c kho¶n thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp bao gåm: 1. Thu nhËp thêng xuyªn díi c¸c h×nh thøc: tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn thëng; c¸c kho¶n thu nhËp ngoµi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng do tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, trõ c¸c kho¶n thu nhËp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh nµy; 2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn díi c¸c h×nh thøc: a) Quµ biÕu, quµ tÆng b»ng hiÖn vËt tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ; b) ChuyÓn giao c«ng nghÖ, b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu, bÝ quyÕt kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt x©y dùng, thiÕt kÕ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô kh¸c, trõ trêng hîp biÕu, tÆng; c) Tróng thëng xæ sè. §iÒu 3 1. T¹m thêi cha thu thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp vÒ l·i tiÒn göi ng©n hµng, l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm, l·i mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu, cæ phiÕu. 2. C¸c kho¶n thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ thu nhËp bao gåm:
  2. 2 a) Phô cÊp lµm ®ªm; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp khu vùc; phô cÊp th©m niªn ®èi víi lùc lîng vò trang; phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi mét sè ®¶o xa vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n; phô cÊp thu hót; tiÒn c«ng t¸c phÝ; tiÒn ¨n ®Þnh lîng, phô cÊp ®Æc thï cña mét sè ngµnh nghÒ theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; c¸c kho¶n phô cÊp cña c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc; b) TiÒn thëng vÒ c¶i tiÕn kü thuËt, s¸ng chÕ ph¸t minh, c¸c gi¶i thëng quèc gia, quèc tÕ, tiÒn thëng kÌm theo c¸c danh hiÖu ®îc Nhµ níc phong tÆng, tiÒn thëng hoÆc chÕ ®é ®·i ngé kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc; c) TiÒn trî cÊp x· héi, båi thêng b¶o hiÓm, trî cÊp th«i viÖc, trî cÊp ®iÒu ®éng vÒ c¬ së s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Thu nhËp cña chñ hé kinh doanh c¸ thÓ thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; ®) Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam cña ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam díi 30 ngµy; e) TiÒn nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ tõ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 4 Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c víi Ph¸p lÖnh nµy vÒ viÖc nép thuÕ thu nhËp th× ¸p dông ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 5 C¸ nh©n thuéc diÖn nép thuÕ thu nhËp cã nghÜa vô nép thuÕ ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 6 Nghiªm cÊm mäi hµnh vi trèn thuÕ, d©y da tiÒn thuÕ vµ c¸c hµnh vi kh¸c vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 7 C¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang nh©n d©n vµ mäi c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ gióp ®ì c¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ trong viÖc thi hµnh nhiÖm vô thu thuÕ thu nhËp. Ch¬ng II C¨N Cø TÝNH THUÕ Vµ BIÓU THUÕ §iÒu 8 C¨n cø tÝnh thuÕ lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt.
  3. 3 §iÒu 9 Thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña Ph¸p lÖnh nµy lµ tæng sè tiÒn thu ®îc cña tõng c¸ nh©n b×nh qu©n th¸ng trong n¨m trªn 3.000.000 ®ång ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam; trªn 8.000.000 ®ång ®èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi. Riªng ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng sè thu nhËp do lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng kÓ tõ `khi ®Õn ViÖt Nam; ®îc coi lµ kh«ng c tró nÕu ë t¹i ViÖt Nam díi 183 ngµy. §iÒu 10 BiÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam: §¬n vÞ: 1000 ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt (%) th¸ng/ngêi 1 ®Õn 3.000 0 2 Trªn 3.000 ®Õn 6.000 10 3 Trªn 6.000 ®Õn 9.000 20 4 Trªn 9.000 ®Õn 12.000 30 5 Trªn 12.000 ®Õn 15.000 40 6 Trªn 15.000 50 §èi víi c¸c c¸ nh©n, sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i biÓu thuÕ nµy, nÕu phÇn thu nhËp cßn l¹i b×nh qu©n trªn 15.000.000 ®ång/th¸ng th× nép bæ sung 30% sè vît trªn 15.000.000 ®ång. 2. §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi: §¬n vÞ: 1000 ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt th¸ng/ngêi (%) 1 ®Õn 8.000 0 2 Trªn 8.000 ®Õn 20.000 10 3 Trªn 20.000 ®Õn 50.000 20 4 Trªn 50.000 ®Õn 80.000 30 5 Trªn 80.000 ®Õn 120.000 40 6 Trªn 120.000 50
  4. 4 3. §èi víi ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam, ¸p dông thuÕ suÊt 25% tæng sè thu nhËp. §iÒu 11 Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ sè thu nhËp cña tõng c¸ nh©n trong tõng lÇn trªn 2.000.000 ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 12 1. BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy, ®îc quy ®Þnh nh sau: §¬n vÞ: 1000®ång BËc Thu nhËp mçi lÇn ph¸t sinh ThuÕ suÊt (%) 1 ®Õn 2.000 0 2 Trªn 2.000 ®Õn 4.000 5 3 Trªn 4.000 ®Õn 10.000 10 4 Trªn 10.000 ®Õn 20.000 15 5 Trªn 20.000 ®Õn 30.000 20 6 Trªn 30.000 30 2. Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ trªn 2.000.000 ®ång/lÇn ®îc tÝnh theo thuÕ suÊt 5% tæng sè thu nhËp. 3. Thu nhËp vÒ tróng thëng xæ sè trªn 12.500.000 ®ång/lÇn ®îc tÝnh theo thuÕ suÊt 10% tæng sè thu nhËp. 4. Thu nhËp vÒ quµ biÕu, quµ tÆng b»ng hiÖn vËt tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ trªn 2.000.000 ®ång/lÇn ®îc tÝnh theo thuÕ suÊt 5% tæng sè thu nhËp. §iÒu 13 Thu nhËp b»ng hiÖn vËt hoÆc b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. HiÖn vËt ®îc tÝnh theo gi¸ thÞ trêng lóc ph¸t sinh thu nhËp b»ng hiÖn vËt. Ngo¹i tÖ ®îc tÝnh theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cã thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ. Ch¬ng III Kª KHAI, NéP THUÕ §iÒu 14
  5. 5 ThuÕ thu nhËp ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn ®îc tÝnh b×nh qu©n th¸ng trong n¨m. Kª khai vµ t¹m nép hµng th¸ng. Cuèi n¨m hoÆc hÕt thêi h¹n hîp ®ång ph¶i tæng hîp mäi kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ, thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 28 th¸ng 2 n¨m sau hoÆc sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n hîp ®ång. Ngêi níc ngoµi thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp tríc khi rêi khái ViÖt Nam ph¶i xuÊt tr×nh biªn lai nép thuÕ thu nhËp. §iÒu 15 ThuÕ thu nhËp ®èi víi kho¶n thu nhËp kh«ng thêng xuyªn nép theo tõng lÇn ph¸t sinh thu nhËp. §iÒu 16 Ngêi nép thuÕ thu nhËp ph¶i thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n theo chÕ ®é do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. §iÒu 17 Bé Tµi chÝnh tæ chøc viÖc thu thuÕ thu nhËp. Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp ®Ó nép thuÕ tríc khi chi tr¶ thu nhËp. Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ thu nhËp ®- îc hëng tõ 0,5% ®Õn 1% sè tiÒn thuÕ ®· nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 18 Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm: 1. Kª khai ®Çy ®ñ víi c¬ quan thuÕ sè ngêi trong ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng nép thuÕ, c¸c kho¶n thu nhËp thêng xuyªn vµ kh«ng thêng xuyªn ph¶i chÞu thuÕ; 2. Gi÷ sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn thu nhËp tÝnh thuÕ cña nh÷ng ngêi cã thu nhËp do ®¬n vÞ chi tr¶ vµ xuÊt tr×nh khi c¬ quan thuÕ yªu cÇu; 3. NhËn tê khai cña ngêi nép thuÕ vµ nép cho c¬ quan thuÕ; 4. KhÊu trõ, th«ng b¸o sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép cña tõng ngêi vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh. §iÒu 19 C¬ quan thuÕ cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc kª khai tÝnh thuÕ, nép thuÕ thu nhËp; 2. LËp sæ thuÕ, thu thuÕ thu nhËp vµ cÊp biªn lai thu thuÕ;
  6. 6 3. LËp biªn b¶n vµ xö ph¹t hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn hoÆc ®Ò nghÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi c¸c vi ph¹m Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; 4. Xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ thuÕ thu nhËp. Ch¬ng IV GI¶M THUÕ, MIÔN THUÕ §iÒu 20 1. Trong trêng hîp bÞ thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng cña ngêi nép thuÕ, th× ngêi nép thuÕ ®îc xÐt gi¶m thuÕ hoÆc miÔn thuÕ thu nhËp. 2. Ngêi nép thuÕ ®îc xem xÐt miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt do ChÝnh phñ quy ®Þnh. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ thu nhËp. Ch¬ng V Xö Lý VI PH¹M Vµ KHEN THëNG §iÒu 21 ViÖc xö lý c¸c vi ph¹m Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc kª khai, lËp sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vÒ thuÕ thu nhËp, kh«ng khÊu trõ sè thuÕ thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh, th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ; 2. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn ba lÇn sè thuÕ gian lËn; trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®· bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ mµ cßn vi ph¹m hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m nghiªm träng kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. C¸ nh©n, tæ chøc nép chËm tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t, mçi ngµy nép chËm cßn bÞ ph¹t 0,1% sè tiÒn nép chËm; 4. C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t theo th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× bÞ xö lý nh sau: a) TrÝch tiÒn cña tæ chøc, c¸ nh©n cã t¹i kho b¹c, tæ chøc tÝn dông ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t. Kho b¹c, tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n t¹i kho b¹c, tæ chøc tÝn dông ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ níc tríc khi thu håi nî;
  7. 7 b) Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cßn thiÕu. §iÒu 22 ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh nµy ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Thñ trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ®îc quyÒn xö lý ®èi víi c¸c vi ph¹m cña ®èi tîng nép thuÕ quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh nµy; 2. Côc trëng, Chi côc trëng c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh nµy vµ chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi trêng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu 23 C¸ nh©n c¶n trë hoÆc xói giôc ngêi kh¸c c¶n trë viÖc thi hµnh hoÆc c¶n trë viÖc ®iÒu tra, xö lý c¸c vi ph¹m Ph¸p lÖnh nµy, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 24 1. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n chiÕm dông, tham « tiÒn thuÕ thu nhËp, th× ph¶i båi thêng cho Nhµ níc toµn bé sè thuÕ ®· chiÕm dông, tham « vµ tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n kh¸c lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n bao che cho ngêi vi ph¹m, cè ý lµm tr¸i hoÆc thiÕu tr¸ch nhiÖm trong viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¸n bé thuÕ, do thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoÆc cè t×nh xö lý sai, g©y thiÖt h¹i cho ngêi nép thuÕ hoÆc ngêi bÞ xö lý, th× ph¶i båi thêng cho ngêi bÞ thiÖt h¹i. §iÒu 25 ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é khen thëng ®èi víi: 1. C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao; 2. Ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c vô vi ph¹m Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao.
  8. 8 Ch¬ng VI KHIÕU N¹I, THêI HIÖU §iÒu 26 Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao kh«ng ®óng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n m×nh. §¬n khiÕu n¹i ph¶i ®îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o khÊu trõ, th«ng b¸o thuÕ, lÖnh thu hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý. Trong khi ®îi gi¶i quyÕt, ngêi khiÕu n¹i ph¶i nép ®ñ vµ ®óng thêi h¹n sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ®· ®îc th«ng b¸o. C¬ quan nhËn ®¬n khiÕu n¹i ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; ®èi víi nh÷ng vô phøc t¹p, cã thÓ kÐo dµi thêi h¹n nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; nÕu vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× ph¶i chuyÓn hå s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ngêi khiÕu n¹i biÕt trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. §iÒu 27 Trong trêng hîp ngêi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhËn ®¬n hoÆc c¬ quan nhËn ®¬n ®Ó qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh nµy mµ cha gi¶i quyÕt, th× ngêi khiÕu n¹i cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan nhËn ®¬n. §iÒu 28 C¬ quan thuÕ ph¶i tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ hay tiÒn ph¹t thu kh«ng ®óng vµ tr¶ tiÒn båi thêng nÕu cã, trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp trªn hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 29 Trong trêng hîp ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai man trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t hoÆc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ trong thêi h¹n 5 n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù khai man trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ. Trêng hîp c¸ nh©n kh«ng ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ th× thêi h¹n truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. Ch¬ng VII Tæ CHøC THùC HIÖN
  9. 9 §iÒu 30 ChÝnh phñ chØ ®¹o viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thuÕ thu nhËp trong c¶ níc. Trong trêng hîp gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng tõ 20% trë lªn th× ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi ®iÒu chØnh c¸c møc b»ng tiÒn trong biÓu thuÕ thuÕ thu nhËp cho phï hîp. §iÒu 31 Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra c«ng t¸c thuÕ thu nhËp trong c¶ níc; gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ vÒ thuÕ thu nhËp thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. §iÒu 32 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao trong ®Þa ph¬ng m×nh. Ch¬ng VIII §IÒU KHO¶N THI HµNH §iÒu 33 Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2001. Ph¸p lÖnh nµy thay thÕ Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1994, ®· ®îc söa ®æi theo Ph¸p lÖnh söa ®æi mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 1997 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1999. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Ph¸p lÖnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 34 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2