Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
468
lượt xem
22
download

Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức nhận biết mỗi đoạn văn . - Xây dựng đoan văn trong bài miêu tả đồ vật. - Đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sang tạo khi dùng từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

  1. T P LÀM VĂN O N VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU T V T I.M c ích , yêu c u - Hi u ư c c u t o cơ b n c a o n văn trong bài văn miêu t v t, hình th c nh n bi t m i o n văn . - Xây d ng oan văn trong bài miêu t v t. - o n văn miêu t chân th c, giàu c m xúc, sang t o khi dùng t . - II. dùng d y h c: - M t t phi u kh to vi t b ng l i gi i BT 2,3( ph n nh n xét ) - Tám t phi u h c nhóm bút d . - Bài văn cây bút máy vi t s n trên b ng l p. - III.Các ho t ng d y - h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ : - Tr bài vi t :T m t chơi mà em thích . -L ng nghe - Nh n xét chung v cách vi t văn c a HS. 2. D y bài m i : 2.1 Gi i thi u bài : Trong các ti t trư c, các em ã n m ư c c u t o c a ba phàn c a bài văn t v t .Bài h c hôm nay giúp các em tìm hi u k hơn v c u -L ng nghe t o c a an văn trong bài văn t v t , hình th c th hi n giúp nh n bi t m i o n văn. 2.2 Tìm hi u ví d : Bài 1,2,3 Ho t ng cá nhân - G i HS c yêu c u - G i HS c bài cái c i tân trang 143,144 SGK. Yêu c u h c sinh theo dõi và tr l i câu h i . - G i HS trình bày - 1 HS c thành ti ng . - Giáo viên nh n xét b sung ch t ý - C l p theo dõi dùng bút chì ánh - Giáo viên dán lên b ng t gi y ã vi t k t qu d u các o n văn và tìm n i dung làm bài , ch t l i l i gi i úng . chính c a m i o n . - Bài văn có 4 o n . - H c sinh l n lư t trình bày + o n 1 ( m bài ): cái c i xinh xinh… gian C l p nh n xét b sung. nhà tr ng ( gi i thi u v cái c i ư c t trong bài ). + an 2 ( thân bài) U g i nó là cái c i tân … c i kêu ù ù ( t hình dáng bên ngoài c a cái c i . + o n 3 (thân bài ) ch n ư c ngày lành…vui c xóm(t ho t ng c a cái c i ) + o n 4 ( k t bài ) : Cái c i xay cũng như
  2. bư c anh i ( nêu c m nghĩ v cái c i ) GV h i : o n văn miêu t v t có có ý nghĩa như th nào? Nh âu em bi t ư c bài văn có m y o n - o n văn miêu t v t thư ng ? gi i thi u v v t ư c t , t hình 2.3 Ghi nh : dáng , ho t ng c a v t ó hay - HS c n i dung ph n ghi nh . nêu c m nghĩ c a tác gi v v t 2.4 Luy n t p : ó. Bài 1 - Nh các d u ch m xu ng dòng Trao i nhóm 2 bi t ư c s o n trong bài văn . - G i HS c yêu c u 3 HS c thành ti ng - c l p c - Yêu c u HS suy nghĩ , th o lu n và làm bài. th m . G i h c sinh trình bày . - Sau m i HS trình bày , giáo viên nh n xét , - Hai HS n i ti p nhau c n i dung b sung , k t lu n v câu tr l i úng. và yêu c u. a. Bài văn g m b n o n : - HS trao i nhóm 2 th o lu n , + o n 1: H i h c l p 2 … m t cây bút dùng bút chì ánh d u vào SGK. máy b ng nh a . - HS n i ti p nhau th c hi n t ng + o n 2 : Cây bút dài g n … m bóng . yêu c u . + o n 3 : m n p ra … c t vào c p + C l p theo dõi , nh n xét b sung . + o n 4 : ã m y tháng r i … trên ng ru ng . b. o n 2 : t hình dáng cây bút . c. o n 3: t ngoài bút . d. Trong o n 3 : - Câu m o n : m n p ra em th y ngoì bút sáng loáng hình lá tre , có m y ch r t nh không rõ . - Câu k t o n r i em tra n p bút cho ngòi bút kh i b tòe trư c khi c t vào c p . - o n văn t cái ngòi bút , công d ng c a nó , các b n HS gi ngòi bút. Bài 2 : Hoat ng cá nhân G i HS c yêu c u - Yêu c u HS t làm bài , suy nghĩ vi t bài .- GV chú ý nh c HS + bài yêu c u cách vi t m t o n t bao quát chi c bút c a em ( không v i t chi ti t t ng b ph n , không vi t c bài) + vi t o n văn t yêu c u em c n quan sát k chi c bút v hình dáng, kích thu c , màu - 1HS c thành ti ng . s c , ch t li u , c u t o , chú ý nh ng c i m
  3. riêng, k t h p quan sát tím ý . - HS t vi t bài . + T p di n t s p x p các ý ,k t h p b c l c m xúc khi t . - G i HS trình bày - GV chú ý s a l i dùng t , di n t cho t ng HS . - Nh n xét , ghi i m . 3.C ng c - d n dò : GV h i : M i o n văn miêu t có ý gì + Khi vi t m i o n văn c n chú ý i u gì - G i 3,5 HS n i ti p nhau c bài vi t , - Nh n xét ti t h c . - Các em khác theo dõi nh n xét. D n : v làm BT2 và quan sát k chi c c p sách c a em .
  4. T P LÀM VĂN LUY N T P XÂY D NG O N VĂN MIÊU T V T I.M c ích , yêu c u - Bi t cách xác nh m i o n văn thu c ph n nào trong o n văn miêu t , n i dung miêu t c a t ng o n , d u hi u m u o n văn . - Vi t o n văn miêu t v t chân th c, sinh ng, giàu c m xúc, sáng t o. - II dùng d y h c - M t s ki u m u c p sách HS. - III.Các ho t ng d y - h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ : - G i HS c l i ph n ghi nh trang 170 - 2 HS c thu c lòng - G i HS c o n văn t bao quát chi c bút c a em - 2 HS c bài văn c a mình GV nh n xét ghi i m 2.D y bài m i : 2.1 Gi i thi u bài : Ti t h c hôm nay các em s luy n t p xây -L ng nghe d ng o n văn miêu t v t. L p mình cùng thi ua xem b n nào có o n văn miêu t chi c c p úng và hay nh t 2.2 Hư ng d n làm bài t p Bài 1: Trao i nhóm 2 - G i HS c yêu c u và n i dung. - 2 HS ti p n i nhau c, l p c th m - Yêu c u HS trao i th c hi n yêu c u. - 2 HS cùng bàn trao i tr l i câu - G i HS trình bày và nh n xét. h i - HS ti p n i trình bày, các em khác - Sau m i ph n GV k t lu n, ch t l i gi i theo dõi nh n xét úng. a)Các o n văn trên thu c ph n nào trong o n văn miêu t ? - C 3 o n văn u thu c ph n thân b)Xác nh n i dung miêu t c a t ng o n văn bài. + o n 1: ó là chi c c p màu tươi…sang long lanh (t hình dáng bên ngoài c a chi c c p) + o n 2: Quai c p làm b ng s t… Chi c ba lô (t quai c p và dây eo) c)N i dung miêu t c a m i o n ư c báo hi u + o n 3: M c p ra, em… và thư c câu m o n b ng nh ng t ng nào? k (t c u t o bên trong c a chi c c p)
  5. Bài 2 : + o n 1: ó là chi c c p màu tươi Ho t ng cá nhân + o n 2: Quai c p làm b ng s t -G i HS c yêu c u và g i ý không g … - Yêu c u HS quan sát chi c c p c a mình và t + o n 3: M c p ra, em th y trong làm bài c p có t i 3 ngăn… GV lưu ý HS : + Ch vi t m t o n văn miêu t hình dáng bên ngoài c a c p (không ph i c bài, không ph i bên trong) - 1 HS c thành ti ng + Nên vi t d theo các g i ý a, b, c - HS quan sát nghe GV g i ý và t + cho o n văn t c a em không gi ng làm bài c p c a các b n khác, em c n miêu t nh ng c i m riêng c a cái c p. + Khi vi t chú ý b c l c m xúc c a mình - G i HS trình bày, GV s a l i dùng t di n t. GV nh n xét ghi i m. Bài 3 Ho t ng cá nhân GV g i HS c yêu c u và g i ý c a bài. * GV chú ý bài ch yêu c u các em vi t m t o n văn t bên trong chi c c p c a mình (không ph i bên - 3-5 HS trình bày c l p theo dõi ngoài) nh n xét - Cách th c hi n tương t BT2 1 HS c, c l p c th m 3.C ng c d n dò: - Nh n xét ti t h c - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh vi t l i hai o n văn ã th c hành luy n vi t trên l p
Đồng bộ tài khoản