intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 13

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
120
lượt xem
40
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số loại xy lanh khí nén - Xy lanh tác động đơn ( chiều tác động ngược lại do ngoại lực tác dụng) - Xy lanh tác động đơn ( chiều tác dụng ngược lại do lò xo tác động ) - Xy lanh tác động kép không có giảm chấn - Xy lanh tác động kép có cơ cấu giảm chấn không điều chỉnh được - Xy lanh tác động kép có cơ cấu giảm chấn điều chỉnh được Tuỳ theo yêu cầu làm việc cũng như giá thành của từng loại xy lanh, người sử dụng có thể chọn loại xy lanh phù...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 13

  1. Chương 13: Moät soá loaïi xy lanh khí neùn - Xy lanh taùc ñoäng ñôn ( chieàu taùc ñoäng ngöôïc laïi do ngoaïi löïc taùc duïng) - Xy lanh taùc ñoäng ñôn ( chieàu taùc duïng ngöôïc laïi do loø xo taùc ñoäng ) - Xy lanh taùc ñoäng keùp khoâng coù giaûm chaán - Xy lanh taùc ñoäng keùp coù cô caáu giaûm chaán khoâng ñieàu chænh ñöôïc - Xy lanh taùc ñoäng keùp coù cô caáu giaûm chaán ñieàu chænh ñöôïc
  2. Tuyø theo yeâu caàu laøm vieäc cuõng nhö giaù thaønh cuûa töøng loaïi xy lanh, ngöôøi söû duïng coù theå choïn loaïi xy lanh phuø hôïp. 4.3 Sô ñoà heä thoáng khí neùn trong heä thoáng chieát . 4.3.1. Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån 2 xy lanh chaën chai ôû cuïm chieát. S2 A A Y0 P R Y1 P R Hình 4.2. Caáu truùc maïch khí neùn. 4.3.2 Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh di chuyeån maùng höùng daàu. S5 S6 A B P R Y2
  3. Hình 4.3. Caáu truùc maïch khí neùn maùng höùng daàu. 4.3.3 Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh van roùt. S7 S8 A Y3 P R Hình 4.4. Caáu truùc maïch khí neùn van roùt. 4.3.4 Caáu truùc maïch ñieàu khieån van phaân phoái.
  4. S10 A B P R Y4 Hình 4.5. Caáu truùc maïch khí neùn van phaân phoái. 4.3.5 Caáu truùc maïch ñieàu khieån xy lanh bôm nhôùt. S11 A B P R Y5 Hình 4.6. Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh bôm nhôùt
  5. 4.3.6 Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh chaën chai cuïm ñoùng naép. S14 A A Y6 P R Y7 P R Hình 4.7. Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh chaën chai 4.3.7 Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh ñoùng naép.
  6. S15 A B P R Y8 Hình 4.8. Caáu truùc maïch khí neùn ñieàu khieån xy lanh ñoùng naép

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản