intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
108
lượt xem
39
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính trục bị động băng tải cụm chiết Chọn vật liệu làm trục là thép 45 . a. Tính các phản lực trên các ổ bi Hình 3.6. Sơ đồ tính các phản lực tại ổ đỡ trục dẫn động băng tải. Lực tác dụng lên trục: F = 810 + 770 = 1580 N. + Phương trình cân bằng mô men đối với điểm A : F.50 - F2.100 = 0. Vậy : FY2 = F.50 100 1580.50 100 + Phương trình cân bằng lực: F – F1 - F2 = 0. F1 = F - F2 = 1580 - 790 =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 9

  1. Chương 9: Tính truïc bò ñoäng baêng taûi cuïm chieát Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp 45 . a. Tính caùc phaûn löïc treân caùc oå bi : 50 50 F A F1 F2 Hình 3.6. Sô ñoà tính caùc phaûn löïc taïi oå ñôõ truïc daãn ñoäng baêng taûi. Löïc taùc duïng leân truïc: F = 810 + 770 = 1580 N. + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : F.50 - F2.100 = 0. Vaäy : F.50 1580.50 FY2 = = = 790 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc: F – F1 - F2 = 0. F1 = F - F2 = 1580 - 790 = 790 N. Bieåu ñoà moâ men :
  2. 39500 Nmm Hình 3.7. Bieåu ñoà moâ men löïc truïc bò ñoäng baêng taûi. b- Xaùc ñònh vò trí coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát : Ta coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát taïi trung ñieåm cuûa truïc. Theo thuyeát beàn thöù tö : MB = 39500 Nmm c- Xaùc ñònh ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm : MB 32.M B F = =  [F] W π.d 3 32.M B Vaäy : d 3 π.σ F  Vôùi [F] : öùng suaát cho pheùp. [F] = 63 N/mm2 32.39500 Vaäy : d 3 = 19 mm. π.63 Choïn ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän nguy hieåm laø d = 28 mm. 3.2.3 Tính truïc daãn ñoäng baêng taûi cuïm ñoùng naép. 3.2.3.1 Choïn vaät lieäu truïc : Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp 45 .
  3. 3.2.3.2 Tính söùc beàn truïc : a. Tính sô boä truïc : T d 3 0,2.τ x  Vôùi T : Moâ men xoaén. P. 0.1 T = 9,55.106 . = 9,55.106 . = n 32 20.103 Nmm. + [x] : ÖÙng suaát xoaén cho pheùp. [x] = 20 N/mm2. Vaäy : 20.10 3 d 3 = 17 mm. 0,2.20 b. Tính caùc phaûn löïc treân caùc oå bi : 140 90 40 Fy2 Fkn Fx1 Fy1 F Fx2 Hình 3.8. Sô ñoà tính caùc phaûn löïc taïi oå ñôõ truïc daãn ñoäng baêng taûi.
  4. Löïc taïi khôùp noái : Ft = 2.T/ D = 2. 20.103 / 50 = 0,8 . 103 N. Fkn = (0,2 0,3) Ft = 240 N. Trong ñoù D laø ñöôøng kính cuûa khôùp noái. Löïc taùc duïng : F = 692 + 226 = 918 N. Trong maët phaúng ZY : Fy2 Fkn A Fy1 Hình 3.9. Sô ñoà tính phaûn löïc trong maët phaúng ZY. + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : Fkn.40 - FY2.100 = 0. Vaäy : Fkn.40 240.40 FY2 = = = 96 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc ñoái vôùi truïc Y : Fkn – FY1 + FY2 = 0. FY1 = Fkn + FY2 = 240 + 96 = 336 N. Trong maët phaúng ZX :
  5. Fx1 Fx2 A F Hình 3.10. Sô ñoà tính phaûn löïc trong maët phaúng ZX + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : F.50 -FX2.100 = 0. Vaäy : F .50 918.50 FX2 = = = 459 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc ñoái vôùi truïc X : F – FX1 - FX2 = 0. Vaäy : FX1 = F – FX2 = 918 – 459 = 459 N. Bieåu ñoà moâ men : 9600Nmm My 22950 Nmm Mx 20000Nmm T B Hình 3.11. Bieåu ñoà moâ men löïc truïc daãn ñoäng baêng taûi.
  6. c- Xaùc ñònh vò trí coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát : Döïa theo caùc bieåu ñoà moâ men, ta coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát taïi ñieåm B. Theo thuyeát beàn thöù tö : MB = M 2 XB  M 2 YB  0,75.T 2 B = 22950 2  9600 2  0,75.20000 2 = 30312 Nmm d- Xaùc ñònh ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm : MB 32.M B F = =  [F] W π.d 3 32.M B Vaäy : d 3 π.σ F  Vôùi [F] : öùng suaát cho pheùp. [F] = 63 N/mm2 32.30312 Vaäy : d 3 = 17 mm. π.63 Choïn ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän nguy hieåm laø d = 28 mm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản