intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
136
lượt xem
51
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu di chuyển dùng bánh răng-thanh răng. 1.xy lanh khí nén, 2. khung đỡ xy lanh, 3. bánh răng, 4. thanh răng, 5.trục vít , 6. khối V định vị cổ chai, 7. khung đỡ khối V, 8. máng hứng dầu. Hoạt động : Khi chưa chiết máng hứng dầu có nhiệm vụ hứng những giọt nhớt từ các vòi phun. Khi các chai đã ở vị trí chuẩn bị chiết, xilanh khí nén tác động, các bánh răng lăn trên thanh răng, đưa các khối V tiến vào định vị cổ chai. Ưu, nhược điểm : Định vị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 4

  1. Chương 4: Caùc phöông aùn di chuyeån cô caáu ñònh vò coå chai vaø maùng höùng daàu  Phöông aùn 1. 4 5 6 7 8 3 2 1 Hình 2.9. Cô caáu di chuyeån duøng baùnh raêng-thanh raêng. 1.xy lanh khí neùn, 2. khung ñôõ xy lanh, 3. baùnh raêng, 4. thanh raêng, 5.truïc vít , 6. khoái V ñònh vò coå chai, 7. khung ñôõ khoái V, 8. maùng höùng daàu. Hoaït ñoäng : Khi chöa chieát maùng höùng daàu coù nhieäm vuï höùng nhöõng gioït nhôùt töø caùc voøi phun. Khi caùc chai ñaõ ôû vò trí chuaån bò chieát, xilanh khí neùn taùc ñoäng, caùc
  2. baùnh raêng laên treân thanh raêng, ñöa caùc khoái V tieán vaøo ñònh vò coå chai. Öu, nhöôïc ñieåm : Ñònh vò chính xaùc , tuy nhieân chi phí cao .  Phöông aùn 2. 3 4 5 6 7 2 1 Hình 2.10. Cô caáu di chuyeån duøng raõnh tröôït. 1.khung ñôõ xilanh, 2. xilanh, 3. raõnh tröôït, 4.truïc vít, 5.khung ñôõ, 6. khoái V ñònh vò coå chai, 7. thanh tröôït. Hoaït ñoäng : Khi xilanh taùc ñoäng boán thanh tröôït seõ tröôït treân 2 raõnh tröôït ñöa caùc khoái V ñeán ñònh vò coå chai. Öu, nhöôïc ñieåm : So vôùi phöông aùn 1, phöông aùn 2 ñôn giaûn hôn, tuy nhieân ñoä chính xaùc khi ñònh vò khoâng baèng phöông aùn 1.
  3. Qua phaân tích 2 phöông aùn , do quaù trình phun yeâu caàu söï ñoàng taâm giöõa voøi phun vaø mieäng chai caøng chính xaùc caøng toát vì theá caàn phaûi ñònh vò chính xaùc, neân phöông aùn 1 ñaõ ñöôïc löïa choïn. 2.4.3. Cuïm ñònh löôïng. Yeâu caàu: Ñaûm baûo ñònh löôïng chính xaùc ôû taát caû caùc chai trong quaù trình chieát. Caùc phöông aùn :  Phöông aùn 1. 4 3 1 2 Hình 2.11. Ñònh löôïng tröïc tieáp. 1. Van phaân phoái, 2. voøi phun, 3. Van, 4. thuøng chöùa daàu. Hoaït ñoäng : Khi caùc chai ñaõ ñöôïc ñònh vò, van phaân phoái môû ñeå daàu thoâng töø bình chöùa daàu sang voøi phun chaûy xuoáng chai. Khi ñuû theå tích yeâu caàu van phaân phoái seõ ñoùng laïi.
  4. Öu ñieåm : Keát caáu ñôn giaûn. Nhöôïc ñieåm : Do möùc daàu trong bình chöùa thay ñoåi lieân tuïc, daãn ñeán toác ñoä doøng chaûy töø bình chöùa sang chai cuõng thay ñoåi, vì theá vieäc ñieàu khieån ñoùng môû van phaân phoái trong tröôøng hôïp naøy laø raát khoù, chính vì theá ñoä chính xaùc khoâng cao, vaø naêng suaát thaáp.  Phöông aùn 2. Hoaït ñoäng: Trong khi caùc chai ñöôïc ñònh vò, Daàu töø thuøng chöùa qua van phaân phoái 1 ñöôïc noái thoâng vôùi xy lanh, nhôø troïng löôïng daàu chaûy xuoáng xy lanh, khi daàu ñaõ ñöôïc chöùa ñaày trong xy lanh, van phaân phoái 1 ñoùng laïi, laøm cho daàu thoâng töø xy lanh qua oáng daãn daàu sang boä phaän chieát. Khi piston chuyeån ñoäng ñi leân seõ ñaåy daàu sang boä phaân chieát. Öu, nhöôïc ñieåm : Ñònh löôïng chính xaùc, deã ñieàu chænh, tuy nhieân keát caáu phöùc taïp hôn so vôùi phöông aùn 1.
  5. 6 5 1 2 4 3 Hình 2.12. Ñònh löôïng duøng xy lanh. 1. Van phaân phoái, 2. oáng daãn daàu, 3. xilanh chöùa daàu, 4. piston cuûa xilanh, 5. van khoaù, 6. thuøng chöùa daàu. Töø nhöõng phaân tích treân, do yeâu caàu veà ñoä chính xaùc khi ñònh löôïng laø raát caàn thieát neân phöông aùn 2 ñöôïc löïa choïn. 2.4.4. Cuïm ñoùng naép chai . Yeâu caàu: Naép ñöôïc caáp töï ñoäng leân mieäng chai tröôùc khi ñöôïc ñoùng. Boä phaän ñoùng naép töï ñoäng ñi xuoáng vaø vaën naép. Töø caùc yeâu caàu treân quy trình thieát bò cuûa heä thoáng ñöôïc ñöa ra: Cuïm Heä thoáng Cuïm Cuïm chieát daàu baêng taûi caáp naép ñoùng naép
  6. Hình 2.13. Sô ñoà thieát bò cuûa quaù trình ñoùng naép. Sô boä nguyeân lyù hoaït ñoäng : Sau khi chöùa ñaày daàu, caùc chai ñöôïc vaän chuyeån sang cuïm caáp naép nhôø baêng taûi. Trong quaù trình di chuyeån caùc chai ñi qua boä phaän caáp naép töï ñoäng, sau ñoù moãi chai seõ coù moät naép naèm treân mieäng chai, khi chai di chuyeån ñeán boä phaän ñoùng naép, caùc caûm bieán ñeám seõ ñeám soá chai, khi ñuû 2 chai, caùc xy lanh seõ ñöôïc taùc ñoäng ñaåy ra ñeå coá ñònh 2 chai, sau ñoù caùc xy lanh xoay seõ ñöôïc taùc ñoäng ñeå vaën naép. Vaën naép xong caùc xy lanh xoay ñöôïc ruùt leân, caùc xy lanh ñònh vò seõ lui laïi, caùc chai seõ ñöôïc chuyeån ñeán caùc giai ñoaïn tieáp theo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản