thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
191
lượt xem
77
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích quy trình của hệ thống. Từ yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chiết, qua phân tích hệ thống chiết phải gồm có các bộ phận sau: Cụm vận chuyển chai.Cụm định lượng nhớt (1 lít). Cụm chiết nhớt . Cụm cấp nắp vào miệng chai (sau khi đã được chiết ). Cụm đóng nắp. Ngoài ra hệ thống cần phải có bộ phận điều khiển, các công tắc hành trình, cảm biến đếm chai… 2.2 Quy trình thiết bị của hệ thống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 2

  1. Chöông 2: QUY TRÌNH HEÄ THOÁNG CHIEÁT NHÔÙT ÑOÄNG 2.1. Phaân tích quy trình cuûa heä thoáng. Töø yeâu caàu kyõ thuaät cuûa heä thoáng chieát, qua phaân tích heä thoáng chieát phaûi goàm coù caùc boä phaän sau:  Cuïm vaän chuyeån chai.  Cuïm ñònh löôïng nhôùt (1 lít).  Cuïm chieát nhôùt .  Cuïm caáp naép vaøo mieäng chai (sau khi ñaõ ñöôïc chieát ).  Cuïm ñoùng naép. Ngoaøi ra heä thoáng caàn phaûi coù boä phaän ñieàu khieån, caùc coâng taéc haønh trình, caûm bieán ñeám chai… 2.2 Quy trình thieát bò cuûa heä thoáng. CUÏM ÑÒNH LÖÔÏNG HEÄ THOÁNG CUÏM CHIEÁT CUÏM CAÁP NAÉP CUÏM ÑOÙNG NAÉP BAÊNG TAÛI Hình 2.1. Quy trình thieát bò cuûa heä thoáng 2.3 Sô boä nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng chieát
  2. Caûm bieán ñeám chai Xy lanh 2 Xy lanh 1 Heä thoáng baêng taûi Hình 2.2. Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa heä thoáng Sau khi khôûi ñoäng, chai ñöôïc caáp leân baêng taûi, baêng taûi chuyeån ñoäng vaän chuyeån chai ñeán cuïm chieát, khi caûm bieán ñeám ñaàu tieân phaùt hieän chai xy lanh khí neùn thöù 2 seõ ñaåy taám chaën chai laøm chai döøng laïi. Trong luùc ñoù caùc chai phía sau vaãn tieáp tuïc chuyeån ñoäng treân baêng taûi (baêng taûi chuyeån ñoäng lieân tuïc ), khi caûm bieán ñeám ñuû 6 chai, xy lanh thöù nhaát seõ ñaåy taám chaën chai coøn laïi nhaèm coá ñònh vò trí cuûa 6 chai, caùc chai phía sau seõ chuyeån ñoäng tröôït treân baêng taûi, sau ñoù cô caáu ñònh vò coå chai ñöôïc taùc ñoäng, ñoàng thôøi vôùi quaù trình naøy thì taïi cuïm ñònh löôïng, daàu ñaõ ñöôïc chaûy xuoáng xy lanh ñònh löôïng, khi daàu ñaõ ñöôïc ñònh löôïng xong, piston trong xy lanh ñònh löôïng seõ chuyeån ñoäng ñi leân, ñaåy daàu töø xy lanh ñònh löôïng sang cuïm chieát, thoâng qua van phaân phoái vaø voøi phun beân cuïm chieát, daàu chaûy vaøo chai. Khi chieát xong, xy lanh thöù 2 lui laïi ñeå caùc chai tieáp tuïc chuyeån ñoäng tôùi cuïm caáp naép, khi ñi qua cuïm caáp naép chai seõ ñöôïc chuyeån sang cuïm ñoùng naép vaø sau ñoù seõ ñeán boä phaän khaùc (kieåm tra, ñoùng goùi..).
  3. 2.4 Phaân tích vaø löïa choïn phöông aùn cho caùc cuïm. 2.4.1 Cô caáu vaän chuyeån chai. Hieän nay coù raát nhieàu caùc thieát bò vaän chuyeån lieân tuïc ( baêng taûi, gaàu taûi, xích taûi…) vôùi nhieàu kích thöôùc khaùc nhau, cheá taïo bôûi caùc loaïi vaät lieäu khaùc nhau, phuø hôïp cho caùc daïng vaän chuyeån vaät lieäu rôøi, vaät lieäu noùng, caùc saûn phaåm ñôn chieác, caùc thuøng saûn phaåm… trong ñeà taøi caàn vaän chuyeån chai neân söû duïng baêng taûi laø phuø hôïp. a. Phöông aùn truyeàn ñoäng 1. 5 4 6 7 3 2 1 Hình 2.3. Sô ñoà truyeàn ñoäng 1.Ñoäng cô, 2. Khôùp noái, 3.Boä truyeàn ñai, 4.Hoäp giaûm toác, 5. Con laên truïc daãn ñoäng, 6. Baêng taûi, 7. Con laên truïc bò ñoäng.
  4. Öu ñieåm : Laøm vieäc eâm, hoäp giaûm toác deã cheá taïo chính xaùc , coù khaû naêng giöõ ñöôïc an toaøn khi quaù taûi nhôø khaû naêng tröôït cuûa ñai. Nhöôïc ñieåm : Kích thöôùc boä truyeàn lôùn, hieäu suaát thaáp. b. Phöông aùn truyeàn ñoäng 2. 5 4 6 7 3 2 1 Hình 2.3. Sô ñoà truyeàn ñoäng 2. 1.Ñoäng cô, 2. Khôùp noái, 3.Boä truyeàn xích, 4.Hoäp giaûm toác, 5. Con laên truïc daãn ñoäng, 6. Baêng taûi, 7. Con laên truïc bò ñoäng. Öu ñieåm : Hieäu suaát cao, hoäp giaûm toác 2 caáp neân deã cheá taïo chính xaùc hôn. Nhöôïc ñieåm : Gaây ra tieáng oàn, kích thöôùc boä truyeàn lôùn. c. Phöông aùn 3.
  5. 3 2 1 4 5 Hình 2.4. Sô ñoà truyeàn ñoäng 3 1.Ñoäng cô, 2.Hoäp giaûm toác, 3. Con laên truïc daãn ñoäng, 4. Baêng taûi, 5. Con laên truïc bò ñoäng. Öu ñieåm : Öu ñieåm lôùn nhaát cuûa phöông aùn naøy laø boä truyeàn goïn. Nhöôïc ñieåm : Cheá taïo khoù khaên. Tuy nhieân hieän nay treân thò tröôøng coù raát nhieàu loaïi ñoäng cô maø trong ñoù ñaõ cheá taïo saün hoäp giaûm toác, chính vì theá vieäc söû duïng raát tieän lôïi, ta khoâng caàn cheá taïo hoäp giaûm toác rieâng, hay söû duïng caùc boä truyeàn khaùc ñeå nhaèm giaûm toác ñoä truïc ra cuûa ñoäng cô. Yeâu caàu cuûa heä thoáng chieát laø ñaûm baûo ñöôïc naêng suaát, nhöng khoâng caàn thieát phaûi coù moät giaù trò vaän toác baêng taûi thaät chính xaùc maø toác ñoä baêng taûi coù theå naèm trong moät phaïm vi cho pheùp, chính vì theá ta coù theå deã daøng trong vieäc löïa choïn ñoäng cô treân thò tröôøng . Töø nhöõng phaân tích treân em quyeát ñònh choïn phöông aùn 3, töùc laø söû duïng ñoäng cô ñaõ coù hoäp giaûm toác .
Đồng bộ tài khoản