intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
91
lượt xem
27
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính trục bị động băng tải cụm đóng nắp 3.2.4.1 Chọn vật liệu trục : Chọn vật liệu làm trục là thép 45 . 3.2.4.2 Tính sức bền trục : a. Tính các phản lực trên các ổ bi... Sơ đồ tính các phản lực tại ổ đỡ trục dẫn động băng tải. Lực tác dụng lên trục: F = 307 + 322 = 629 N. + Phương trình cân bằng mô men đối với điểm A Biểu đồ mô men lực trục bị động băng tải. b- Xác định vị trí có mô men tương đương lớn nhất : Ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 10

  1. Chương 10: Tính truïc bò ñoäng baêng taûi cuïm ñoùng naép 3.2.4.1 Choïn vaät lieäu truïc : Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp 45 . 3.2.4.2 Tính söùc beàn truïc : a. Tính caùc phaûn löïc treân caùc oå bi : 50 50 F A F1 F2 Hình 3.12. Sô ñoà tính caùc phaûn löïc taïi oå ñôõ truïc daãn ñoäng baêng taûi. Löïc taùc duïng leân truïc: F = 307 + 322 = 629 N. + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : F.50 - F2.100 = 0. Vaäy : F.50 629.50 FY2 = = = 314.5 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc: F – F1 - F2 = 0.
  2. F1 = F - F2 = 629 – 314.5 = 314.5 N. Bieåu ñoà moâ men : 15725 Nmm Hình 3.13. Bieåu ñoà moâ men löïc truïc bò ñoäng baêng taûi. b- Xaùc ñònh vò trí coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát : Ta coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát taïi trung ñieåm cuûa truïc. Theo thuyeát beàn thöù tö : MB = 15725 Nmm c- Xaùc ñònh ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm : MB 32.M B F = =  [F] W π.d 3 32.M B Vaäy : d 3 π.σ F  Vôùi [F] : öùng suaát cho pheùp. [F] = 63 N/mm2 32.15725 Vaäy : d 3 = 14 mm. π.63 3.3 Xaùc ñònh oå ñôõ cho caùc truïc treân heä thoáng baêng taûi.
  3. 3.3.1 Xaùc ñònh oå ñôõ cho truïc daãn ñoäng baêng taûi cuïm chieát Truïc daãn ñoäng khoâng coù löïc doïc truïc taùc duïng neân ta choïn oå bi ñôõ.  Sô ñoà choïn oå cho truïc : Fy1 Fy2 Fx1 Fx2 Hình 3.14. Sô ñoà tính löïc .  Tính löïc : F1 = F 2 X1  F 2 Y1 = 840 2  580 2 = 1021 N. F2 = F 2 X2  F 2 Y 2 = 240 2  580 2 = 628 N.  Tính cho goái ñôõ 1 vì coù löïc F1 lôùn.  Ñöôøng kính truïc : d = 25mm. Döïa vaøo [5, trang 255, baûng P2.7], choïn oå bi ñôõ kyù hieäu 105 vôùi C=7.9 kN, Co = 5.04 kN.  Taûi troïng ñoäng qui öôùc Q :
  4. Q = (X.V.Fr + Y.Fa).kt.kñ [5, trang 214] Vôùi : + Fr : Taûi troïng höôùng taâm. Fr = F1 = 1021 N = 1.021 kN + Fa : Taûi troïng doïc truïc. Fa = 0. + V : Heä soá keå ñeán voøng naøo quay. Voøng trong quay neân V = 1. + kt : Heä soá keå ñeán aûnh höôûng nhieät ñoä. kt = 1. + kñ : Heä soá keå ñeán ñaëc tính taûi troïng. kñ = 1. + X : Heä soá taûi troïng höôùng taâm. X = 1. + Y : Heä soá taûi troïng doïc truïc. Y = 0. Vaäy : Q = (1 . 1 . 1,021).1 . 1 = 1,021 N.  Tuoåi thoï cuûa oå : Lh = 106.L/(60.n) [5, trang 213]  L = Lh.60.n/106 Vôùi + Lh : Tuoåi thoï tính baèng giôø. Lh = 10000 giôø + n : Soá voøng quay. n = 32 voøng/phuùt. Vaäy L = 10000 . 60 . 32/106 = 19.2 trieäu voøng quay.  Khaû naêng taûi ñoäng : Cñ = Q. m L
  5. Vôùi : + m : Baäc cuûa ñöôøng cong moûi. m = 3. Vaäy : Cñ = 1,021. 3 19.2 = 3,16 kN < C = 7.9 kN. Choïn oå bi ñôõ côõ ñaëc bieät nheï, vöøa, kyù hieäu 106 coù C = 7.9 kN, ñöôøng kính ngoaøi D = 47 mm, chieàu roäng B = 12 mm.  Kieåm tra khaû naêng taûi tónh cuûa oå : Qt = X0.Fr + Y0.Fa = 0,6. Fr + 0,5.Fa = 0,6 . 1,021 = 0.61 kN. Vaäy Qt < C0 = 5.04 kN. 3.3.2 Xaùc ñònh oå ñôõ cho truïc daãn ñoäng baêng taûi cuïm ñoùng naép . Truïc daãn ñoäng khoâng coù löïc doïc truïc taùc duïng neân ta choïn oå bi ñôõ.  Sô ñoà choïn oå cho truïc : Fy1 Fy2 Fx1 Fx2 Hình 3.15. Sô ñoà tính löïc .  Tính löïc :
  6. F1 = F 2 X1  F 2 Y1 = 336 2  232.5 2 = 408.5 N. F2 = F 2 X2  F 2 Y 2 = 96 2  232.5 2 = 252 N.  Tính cho goái ñôõ 1 vì coù löïc F1 lôùn.  Ñöôøng kính truïc : d = 25mm. Choïn oå bi ñôõ kyù hieäu 105 vôùi C=7.9 kN, Co = 5.04 kN.  Taûi troïng ñoäng qui öôùc Q : Q = (X.V.Fr + Y.Fa).kt.kñ [5, trang 214] Vôùi : + Fr : Taûi troïng höôùng taâm. Fr = F1 = 408.5 N = 0.408 kN + Fa : Taûi troïng doïc truïc. Fa = 0. + V : Heä soá keå ñeán voøng naøo quay. Voøng trong quay neân V = 1. + kt : Heä soá keå ñeán aûnh höôûng nhieät ñoä. kt = 1. + kñ : Heä soá keå ñeán ñaëc tính taûi troïng. kñ = 1. + X : Heä soá taûi troïng höôùng taâm. X = 1. + Y : Heä soá taûi troïng doïc truïc. Y = 0. Vaäy : Q = (1 . 1 . 0,408).1 . 1 = 0,408 kN.
  7.  Tuoåi thoï cuûa oå : Lh = 106.L/(60.n) [5, trang 213]  L = Lh.60.n/106 Vôùi + Lh : Tuoåi thoï tính baèng giôø. Lh = 10000 giôø + n : Soá voøng quay. n = 32 voøng/phuùt. Vaäy L = 10000 . 60 . 32/106 = 19.2 trieäu voøng quay.  Khaû naêng taûi ñoäng : Cñ = Q. m L [5, trang 213] Vôùi : + m : Baäc cuûa ñöôøng cong moûi. m = 3. Vaäy : Cñ = 0,408. 3 19.2 = 3,16 kN < C = 7.9 kN. Choïn oå bi ñôõ côõ ñaëc bieät nheï, vöøa, kyù hieäu 106 coù C = 7.9 kN, ñöôøng kính ngoaøi D = 47 mm, chieàu roäng B = 12 mm.  Kieåm tra khaû naêng taûi tónh cuûa oå : Qt = X0.Fr + Y0.Fa = 0,6. Fr + 0,5.Fa = 0,6 . 0,408 = 0,24 kN. Vaäy Qt < C0 = 5.04 kN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản