intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 18

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
137
lượt xem
46
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Start Cảm biến I2 đếm chai vào Khi đủ 3 chai 1 Cảm biến I2 đếm chai vào Khi đủ 6 chai 2 Công tắc hành trình S2 tác động 3 Công tắc hành trình S6 tác động 4 Công tắc hành trình S7 tác động 5 Công tắc hành trình S10 tác động 6 Công tắc hành trình S11 tác động 7 Công tắc hành trình S8 tác động 8 Set Y0 ( xy lanh chặn chai trước đi ra) Set Y2 ( xy lanh máng hứng dầu lùi lại, định vị cổ chai ) Set Y3 ( xy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 18

  1. Chương 18: Sô ñoà Graphcet ñieàu khieån cuïm chieát 1
  2. Start Caûm bieán I2 ñeám chai vaøo Khi ñuû 3 chai Laëp laïi Set Y1 ( xy lanh chaën chai sau ñi 1 ra) Caûm bieán I2 ñeám chai vaøo Khi ñuû 6 chai Set Y0 ( xy lanh chaën chai tröôùc ñi 2 ra) Coâng taéc haønh trình S2 taùc ñoäng Set Y2 ( xy lanh maùng höùng daàu luøi 3 laïi, ñònh vò coå chai ) Coâng taéc haønh trình S6 taùc ñoäng Set Y3 ( xy lanh van roùt ñi leân, môû 4 van) Coâng taéc haønh trình S7 taùc ñoäng Set Y4 ( xy lanh van phaân phoái ñi 5 xuoáng, thoâng vôùi van roùt) Coâng taéc haønh trình S10 taùc ñoäng Set Y5 ( xy lanh bôm nhôùt ñi leân, 6 ñaåy daàu vaøo chai ) Coâng taéc haønh trình S11 taùc ñoäng Reset Y3 ( xy lanh van roùt ñi xuoáng, 7 ñoùng van) Coâng taéc haønh trình S8 taùc ñoäng Reset Y2 ( xy lanh maùng höùng daàu 8 ñi ra ) Reset Y4 ( xy lanh van phaân phoái ñi leân, thoâng vôùi bình chöùa daàu ) Reset Y5 ( xy lanh bôm nhôùt ñi Coâng taéc haønh trình S5 taùc xuoáng, laáy daàu töø bình chöùa ) ñoäng Reset Y1 ( xy lanh chaën chai sau lui 9 laïi, chai di chuyeån) Caûm bieán I3 ñeám chai ra khi ñuû 3 chai Reset Y0 ( xy lanh chaën chai tröôùc 10 lui laïi, chai vaøo vò trí roùt) Hình 5.5. Sô ñoà graphcet cuïm chieát. 5.3.2. Sô ñoà graphcet ñieàu khieån cuïm ñoùng naép. 2
  3. Start Caûm bieán I4 ñeám chai vaøo Khi coù 1 chai Laëp laïi Set Y7 ( xy lanh chaën chai sau ñi 1 ra) Caûm bieán I4 ñeám chai vaøo Khi ñuû 2 chai Set Y6( xy lanh chaën chai tröôùc ñi 2 ra) Coâng taéc haønh trình S14 taùc ñoäng Set Y8 ( xy lanh ñoùng naép ñi xuoáng, 3 vaën naép ) Ñònh thì T = 2s , thôøi gian ñeå xy lanh xoay vaën naép xong. T = 2s 4 Reset Y8 ( xy lanh ñoùng naép ñi leân ) Coâng taéc haønh trình S15 taùc ñoäng Reset Y7 ( xy lanh chaën chai sau luøi 5 laïi, chai di chuyeån ) Caûm bieán I5 ñeám chai ra Khi coù 1 chai Reset Y6( xy lanh chaën chai tröôùc 6 luøi laïi ) Hình 5.6. Sô ñoà graphcet cuïm ñoùng naép 5.3.3. Laäp trình PLC. 3
  4. X010 X011 X000 [ SET M0 ] ( Cuïm chieát ) X001 [ RST M0 ] M0 X002 ( CO K3 ) ( C1 K6) C0 [ SET Y1 ] C1 [ SET Y0 ] X004 [ SET Y2 ] X006 [ SET Y3 ] X007 [ SET Y4 ] X011 [ SET Y5] X012 [ RST Y3] X010 [ RST Y2] [ RST Y4] [ RST Y5] X005 [ RST Y1] X003 [C2 K3] C2 [ RST C0] [ RST C1] [ RST Y0] ( M1 ) M1 [ RST C2] ( Heát cuïm chieát ) X013 [C3 K1] ( Cuïm ñoùng naép ) [C4 K2] 4
  5. C3 [ SET Y7 ] C4 [ SET Y6] X015 [ SET Y8 ] ( T0 K20 ) T0 [ RST Y8 ] X016 [ RST Y7] X014 ( C5 K1) C5 [ RST C3] [ RST C4] [ RST Y6] ( M3 ) M3 [ RST C5] Keát thuùc [ RET ] chöông trình Hình 5.7. Chöông trình ñieàu khieån 5
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản