intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
203
lượt xem
74
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thực tế ở mọi ngành sản xuất công nghiệp, mục tiêu năng suất lao động được giải quyết bằng con đường gia tăng mức độ tự động hoá các quá trình và thiết bị sản xuất. Việc tự động hoá có thể nhằm mục đích tăng sản lượng hoặc cải thiện chất lượng và độ chính xác sản phẩm. Tự động hoá sản xuất nhằm thay thế một phần hoặc toàn bộ các thao tác vật lý của công nhân vận hành máy hoặc thiết bị thông qua hệ thống điều khiển. Những hệ thống này có thể điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 1

  1. Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ CÔ KHÍ TÖÏ ÑOÄNG HOA Ù 1.1.Ñaët vaán ñeà. Treân thöïc teá ôû moïi ngaønh saûn xuaát coâng nghieäp, muïc tieâu naêng suaát lao ñoäng ñöôïc giaûi quyeát baèng con ñöôøng gia taêng möùc ñoä töï ñoäng hoaù caùc quaù trình vaø thieát bò saûn xuaát. Vieäc töï ñoäng hoaù coù theå nhaèm muïc ñích taêng saûn löôïng hoaëc caûi thieän chaát löôïng vaø ñoä chính xaùc saûn phaåm. Töï ñoäng hoaù saûn xuaát nhaèm thay theá moät phaàn hoaëc toaøn boä caùc thao taùc vaät lyù cuûa coâng nhaân vaän haønh maùy hoaëc thieát bò thoâng qua heä thoáng ñieàu khieån. Nhöõng heä thoáng naøy coù theå ñieàu khieån quaù trình saûn xuaát vôùi ñoä tin caäy cao, oån ñònh maø khoâng caàn hoaëc caàn ít söï can thieäp cuûa con ngöôøi. Ñieàu naøy ñoøi hoûi heä thoáng ñieàu khieån phaûi coù khaû naêng khôûi ñoäng, kieåm soaùt hoaëc döøng quaù trình theo yeâu caàu giaùm saùt, hoaëc ño ñeám caùc giaù trò caùc bieán ñaõ ñöôïc xaùc ñònh cuûa quaù trình nhaèm ñaït keát quaû mong muoán .
  2. 1.1.1.Tình hình phaùt trieån ngaønh cô khí töï ñoäng hoaù treân theá giôùi Ngaønh cô khí töï ñoäng hoaù treân theá giôùi ñaõ phaùt trieån nhanh choùng, ñaëc bieät laø khi coù söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc ngaønh kyõ thuaät ñieän töû vaø maùy tính. ÔÛ caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhö Myõ, Nhaät , Phaùp ,Anh … vieäc öùng duïng töï ñoäng hoaù ñaõ trôû neân phoå bieán trong caùc ngaønh saûn xuaát coâng nghieäp. Nhöõng öùng duïng töï ñoäng hoaù ñaõ ñöôïc öùng duïng khoâng chæ trong caùc ngaønh saûn xuaát thoâng thoâng thöôøng maø noù ñaõ mang laïi nhöõng thaønh töïu to lôùn trong caùc ngaønh saûn xuaát coâng ngheä cao nhö ngaønh saûn xuaát oâ toâ, maùy bay vaø xa hôn laø nhöõng coâng trình nghieân cöùu vuõ truï… Trong nhöõng lónh vöïc naøy yeâu caàu veà ñoä chính xaùc, chaát löôïng saûn phaåm laø raát cao. Ngoaøi ra vieäc öùng duïng töï ñoäng hoaù gaàn nhö laø giaûi phaùp duy nhaát khi thöïc hieän nhöõng nghieân cöùu ôû nhöõng nôi maø con ngöôøi khoâng theå tieáp caän nhö vieäc nghieân cöùu ôû caùc ñaùy ñaïi döông, caùc haønh tinh xa xoâi, hay nhöõng nôi coù caùc chaát ñoäc nguy hieåm gaây haïi ñeán söùc khoeû con ngöôøi (chaát phoùng xaï ). Trong coâng nghieäp khai thaùc than , daàu khí … ñaõ ñöôïc caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån söû duïng caùc giaûi phaùp cô khí töï ñoäng hoaù nhaèm taêng naêng suaát cuõng nhö an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng.
  3. 1.1.2. Tình hình phaùt trieån cuûa ngaønh cô khí töï ñoäng hoaù ôû Vieät Nam : ÔÛ nöôùc ta ngaønh cô khí noùi chung vaø ngaønh cô khí töï ñoäng hoaù noùi rieâng ñang coøn ôû trình ñoä thaáp. Vieäc söû duïng lao ñoäng phoå thoâng vaãn coøn phoå bieán ôû nhieàu ngaønh saûn xuaát. Tuy nhieân trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuøng vôùi xu theá hoäi nhaäp cuûa neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi, vieäc öùng duïng caùc giaûi phaùp töï ñoäng hoaù nhaèm taïo ra caùc saûn phaåm coù söùc caïnh tranh ñaõ ñöôïc caùc boä, ngaønh vaø caùc nhaø saûn xuaát quan taâm. Nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc aùp duïng töï ñoäng hoaù ñaõ ñöôïc naâng cao trong caùc nhaø saûn xuaát, chính vì theá maø moät soá caùc nhaø maùy nhö nhaø maùy saûn xuaát söõa, nhaø maùy bia Saøi Goøn, caùc nhaø maùy ñoùng taøu… ñaõ trang bò cho mình caùc giaûi phaùp töï ñoäng hoùa. Ngoaøi vieäc giuùp taêng naêng suaát, ñoä chính xaùc noù coøn coù yù nghóa trong vieäc ñaûm baûo veä sinh trong caùc ngaønh thöïc phaåm, hoaù chaát…Trong lónh vöïc nghieân cöùu, ñaõ coù nhieàu toå chöùc, trung taâm, vieän nghieân cöùu veà töï ñoäng hoaù. Caùc chöông trình khuyeán khích nieàm ñam meâ saùng taïo
  4. trong lónh vöïc naøy cuõng ñaõ ra ñôøi, ñaëc bieät laø giaûi thöôûng VIFOTEC daønh cho nhöõng coâng trình nghieân cöùu cô khí töï ñoäng hoaù coù khaû naêng öùng duïng cao trong saûn xuaát, ñaõ chöùng toû ngaønh cô khí töï ñoäng hoaù ñaõ vaø ñang ñöôïc quan taâm ôû nöôùc ta . 1.2 Giôùi thieäu veà heä thoáng chieát chaát loûng vaø nhieäm vuï cuûa ñeà taøi. 1.2.1. Heä thoáng chieát chaát loûng . Caùc saûn phaåm döôùi daïng loûng sau khi ñöôïc saûn xuaát, cheá bieán caàn phaûi ñöôïc chöùa trong nhöõng bình chöùa coù dung tích nhaát ñònh. Trong caùc ngaønh nhö ngaønh döôïc, ngaønh saûn xuaát thöïc phaåm döôùi daïng loûng, ngaønh khai thaùc vaø cheá bieán daàu khí thì vieäc öùng duïng chieát töï ñoäng laø raát caàn thieát, ñaûm baûo ñoä chính xaùc veà theå tích, giöõ veä sinh cho saûn phaåm, taêng naêng suaát . Coù nhieàu loaïi hình daùng bình chöùa: Hình 1.1. Hình daùng moät soá loaïi chai. Tuyø theo naêng suaát yeâu caàu cuõng nhö ñaëc tính cuûa loaïi chaát loûng caàn chieát ta coù caùc thieát bò chieát khaùc nhau. Hình 1.2. Maùy chieát baùn töï ñoäng
  5. Khi caàn chieát vôùi naêng suaát cao thì caùc maùy chieát töï ñoäng coù theå coù 2, 3, ..6, 8 voøi chieát ñoàng thôøi vaø söû duïng thieát bò vaän chuyeån chai laø baêng taûi, hoaëc neáu kích thöôùc thuøng chöùa lôùn coù theå duøng heä thoáng caùc con laên ñeå vaän chuyeån. Hình 1.3. Heä thoáng chieát 2 voøi phun
  6. Hình 1.4. Heä thoáng chieát 4 voøi phun

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản