intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
106
lượt xem
8
download

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 6: Phân phối dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát phân phối dịch vụ, kênh phân phối dịch vụ, đặc điểm của các kênh phân phối dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chöông 6<br /> <br /> PHAÂN PHOÁI<br /> DÒCH VUÏ (Place)<br /> <br /> 1<br /> <br /> NOÄI DUNG<br /> I. KHAÙI QUAÙT PHAÂN PHOÁI DV<br /> 1. Khaùi nieäm veà phaân phoái<br /> 2. Caùc boä phaän caáu thaønh phaân phoái DV<br /> 3. Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán vieäc quyeát ñònh laäp keá hoaïch phaân phoái DV<br /> 4. Tieâu chuaån ñoái vôùi phaân phoái DV<br /> II. KEÂNH PHAÂN PHOÁI DÒCH VUÏ<br /> 1. Khaùi nieäm<br /> 2. Nhöõng nhaø trung gian phaân phoái DV<br /> 3. Vai troø cuûa trung gian trong phaân phoái DV<br /> III. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CAÙC KEÂNH PP DV<br /> 1. Keânh phaân phoái tröïc tieáp<br /> 2. Keânh phaân phoái giaùn tieáp<br /> 2<br /> <br /> Ù<br /> <br /> I. KHAÙI QUAÙT PHAÂN PHOÁI DV<br /> 1. KHAÙI NIEÄM VEÀ PP<br /> PP laø moät heä thoáng caùc hoaït ñoäng nhaèm chuyeån moät SP DV ñeán taän<br /> tay NTD ôû moät thôøi ñieåm, taïi moät ñòa ñieåm nhaát ñònh vôùi muïc ñích<br /> thoûa maõn ñuùng N/C mong ñôïi cuûa nhaø SX, nhaø Trung gian & NTD<br /> cuoái cuøng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. KHAÙI QUAÙT PHAÂN PHOÁI DV<br /> 2. CAÙC BOÄ PHAÄN CAÁU THAØNH PHAÂN PHOÁI DV<br /> BOÄ PHAÄN CAÁU THAØNH ?<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. KHAÙI QUAÙT PHAÂN PHOÁI DV<br /> 2. CAÙC BOÄ PHAÄN CAÁU THAØNH PHAÂN PHOÁI DV<br /> a. Ngöôøi laøm ra DV vaø NTD cuoái cuøng<br /> b. Heä thoáng caùc thaønh vieân trung gian PP<br /> c. Cô sôû vaät chaát, phöông tieän vaän chuyeån vaø toàn tröõ (nhö heä<br /> thoáng kho haøng, beán baõi, phöông tieän vaän chuyeån, ñöôøng<br /> xaù...)<br /> d. Heä thoáng thoâng tin thò tröôøng vaø caùc DV cuûa hoaït ñoäng mua<br /> 5<br /> <br /> baùn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2