intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
6
download

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 8: Tiến trình dịch vụ & minh chứng hữu hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Minh chứng hữu hình (Khái niệm, tầm quan trọng của minh chứng hữu hình trong KD DV, các thành phần của minh chứng hữu hình, các loại minh chứng hữu hình), tiến trình DV. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chöông 8<br /> <br /> TIEÁN TRÌNH DÒCH VUÏ<br /> & MINH CHÖÙNG HÖÕU HÌNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội Dung<br /> I. MINH CHÖÙNG HÖÕU HÌNH<br /> <br /> 1. KHAÙI NIEÄM<br /> 2. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA MINH CHÖÙNG HÖÕU HÌNH<br /> TRONG KD DV<br /> 3. CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA MINH CHÖÙNG HÖÕU HÌNH<br /> 4. CAÙC LOAÏI MINH CHÖÙNG HÖÕU HÌNH<br /> <br /> II. TIEÁN TRÌNH DV<br /> <br /> 1. KHAÙI NIEÄM<br /> 2. MUÏC ÑÍCH ÑAËT RA TIEÁN TRÌNH DV<br /> 3. CAÙC BÖÔÙC QUAÛN TRÒ TIEÁN TRÌNH DV<br /> 2<br /> <br /> I. MINH CHÖÙNG HÖÕU HÌNH<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm<br /> <br /> Minh chöùng höõu hình hay moâi tröôøng vaät chaát laø nhöõng yeáu toá vaät chaát<br /> tröïc tieáp hay gian tieáp tham gia vaøo vieäc SX, cung öùng & tieâu duøng DV.<br /> -Nhöõng minh chöùng naøy bao goàm: Caùc cô sôû haï taàng nhö truï sôû, vaên<br /> phoøng giao dòch, trung taâm dòch vuï khaùch haøng, trung taâm baûo haønh,<br /> ñieåm phuïc vuï, trang thieát bò hoã trôï quaù trình phuïc vuï...…<br /> <br /> 2. Taàm quan troïng cuûa minh chöùng höõu hình trong KD DV<br /> <br /> -Treân thöïc teá, K/H khoù coù theå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa DV cung öùng.<br />  Ñaëc ñieåm naøy laøm cho nhöõng minh chöùng höõu hình coù vai troø ñaëc<br /> bieät quan troïng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. Caùc loaïi minh chöùng höõu hình<br /> 1/Nhöõng minh chöùng cô baûn<br /> -Laø nhöõng vaät theå tham gia tröïc tieáp vaøo vieäc SX, cung öùng & tieâu duøng<br /> DV.<br /> VD: Tranh trong phoøng trieãn laõm tranh, thieát bò taäp theå duïc trong CLB theå<br /> hình, nöôùc trong hoà bôi, thöùc aên trong quaùn aên...<br /> -Chaát löôïng & tieâu chuaån cuûa caùc minh chöùng vaät chaát cô baûn laø taùc<br /> nhaân chuû yeáu ñeán quyeát ñònh mua DV cuûa K/H<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4. Caùc loaïi minh chöùng höõu hình<br /> 2/ Nhöõng minh chöùng ngoaïi vi<br /> -Goàm nhöõng vaät theå giuùp xaùc nhaän DV hay nhöõng vaät theå duøng hoã trôï<br /> DV.<br /> -DV coù theå ñöôïc cung öùng maø khoâng caàn ñeán nhöõng vaät theå aáy<br /> -Chuùng giuùp naâng cao hình aûnh DN & taïo thoùi quen cho K/H öa thích hôn &<br /> tích cöïc hôn vôùi DV<br /> VD: Giaáy xaùc nhaän ñaët choã tröôùc, veù vaøo coång raïp haùt, thieát bò baûo hoä<br /> treân maùy bay, chìa khoùa phoøng khaùch saïn, ...<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2