intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

155
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Lịch sử Quản trị học thuộc Bài giảng Quản trị học có nội dung chính trình bày về: bối cảnh ra đời của quản trị học, lý thuyết quản trị học, lý thuyết quản trị hành chính, lý thuyết quản trị tâm lý - xã hội, lý thuyết quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

  1. 18-Feb-13 Khoa Quaûn trò - Tröôøng DNTU Chöông 2 : Lòch söû Quaûn trò hoïc Thaày giaùo : Buøi hoaøng Ngoïc Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn Nội dung chính của chương 3 1 Bối cảnh ra đời của quản trị học 2 Lý thuyết quản trị khoa học 3 3 Lý thuyết quản trị hành chính 4 Lý thuyết quản trị tâm lý, xã hội 3 5 Lý thuyết quản trị hiện đại Bối cảnh ra đời của quản trị Các cuộc cách mạng công nghiệp Máy móc được đưa vào sản xuất Quy mô DN lớn hơn Loại hình DN nhiều hơn Nhận thức và nhu cầu của NLĐ cao hơn 1
  2. 18-Feb-13 Phần 1 : Lyù thuyeát quaûn trò coå ñieån Tình huống Nếu trong nhóm của Bạn bạn có một thành sẽ viên học yếu làm gì? 1. Lý thuyết quản trị khoa học 4 3 Lý 2 thuyết 1 Lý thuyết của Lý thuyết của Taylor Lý Herry của thuyết Gantt Gilbreth của Charler Babbage 2
  3. 18-Feb-13 1. Lý thuyết quản trị khoa học a. Charler Babbage (1792 - 1871)  1. Lý thuyết quản trị khoa học b. Fank & lillian Gilbreth  1. Lý thuyết quản trị khoa học c. Herry Gantt ( 1861 - 1919 ) 3
  4. 18-Feb-13 1. Lý thuyết quản trị khoa học d. Frederick Winslow Taylor ( 1856 - 1915 )  Quan điểm mới của Taylor  Ñöa ra 4 nguyeân taéc quaûn trò khoa hoïc môùi laø: 1. Áp duïng khoa hoïc thay theá cho kinh nghieäm trong töøng coâng ñoaïn cuûa coâng vieäc. 2. Tuyeån coâng nhaân coù tay ngheà vaø ñaøo taïo laïi cho hoï. 3. Phaùt trieån coâng vieäc ñuùng nhö tieán ñoä ñaõ ñònh. 4. Phaân ñònh roõ raøng coâng vieäc cuûa coâng nhaân vaø nhaø quaûn trò. Vậy kết luận Bạn Öu ñieåm vaø hãy nhöôïc ñieåm cho biết 4
  5. 18-Feb-13 2. Lý thuyết quản trị hành chính a. Lyù thuyeát cuûa Fayol (1841-1925)  2. Lý thuyết quản trị hành chính b. Max Weber ( 1864 – 1920 )  3. Lý thuyết tâm lý xã hội a. Hugo Munsterberg ( 1863 - 1916 )  5
  6. 18-Feb-13 3. Lý thuyết tâm lý xã hội b. Mary Parker Follett ( 1868 - 1933 )  3. Lý thuyết tâm lý xã hội c. Abraham Maslow (1908 - 1970 )  3. Lý thuyết tâm lý xã hội e. Elton Mayo ( 1880 - 1949 )  6
  7. 18-Feb-13 4. Lý thuyết quản trị hiện đại 4.1. Lyù thuyeát quaûn trò heä thoáng  Doanh nghieäp laø moät heä thoáng goàm :  Ñaàu vaøo : Nhaân löïc, voán, nguyeân lieäu  Quaù trình saûn xuaát cheá bieán  Ñaàu ra : Saûn phaåm hay dòch vuï  Heä thoáng coù quan heä vôùi moâi tröôøng xung quanh. 4. Lý thuyết quản trị hiện đại 4.2. Lý thuyết quản trị định lượng McNamara  5. Lý thuyết quản trị của Nhật Bản 5. LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ THEO QUAÙ TRÌNH (MBP) : Harold Koontz cho raèng quaûn trò laø moät quaù trình goàm : Hoaïch Toå Nhaân Laõnh Kieåm ñònh chöùc söï ñaïo tra Phaûn hoài 7
  8. 18-Feb-13 5. Lý thuyết quản trị của Nhật Bản 5.2. Lyù thuyeát quaûn trò Nhaät Baûn ( William Ouchi ) Loaïi A Loaïi Z Loaïi J (Myõ ) ( Myõ Ñieàu chænh) ( Nhaät Baûn) Thôøi gian tuyeån Thôøi gian tuyeån Tuyeån duïng suoát ñôøi duïng ngaén duïng daøi Caù nhaân quyeát ñònh Taäp theå quyeát ñònh Taäp theå quyeát ñònh Caù nhaân chòu Caù nhaân chòu Traùch nhieäm taäp theå traùch nhieäm traùch nhieäm 5. Lý thuyết quản trị của Nhật Bản Loaïi A Loaïi Z Loaïi J (Myõ ) ( Myõ Ñieàu chænh) ( Nhaät Baûn) Ñaùnh giaù vaø thaêng Ñaùnh giaù vaø thaêng Ñaùnh giaù vaø thaêng tieán nhanh tieán chaäm tieán chaäm Kieåm tra khoâng Kieåm tra khoâng Kieåm tra roõ raøng chính thöùc chính thöùc Chuyeân moân hoùa Chuyeân moân hoùa Khoâng chuyeân moân coâng vieäc coâng vieäc hôïp lyù hoùa coâng vieäc Nhaân vieân laø laøm Nhaân vieân laø con Quan taâm nhaân ngöôøi laøm thueâ. ngöôøi vieân vaø gia ñình Cám ơn vì đã lắng nghe Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Mob : 0937.13.03.77 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=155

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2