intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH04

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

143
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH04 sau đây. Tài liệu hữu ích cho sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH04

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH  04 Yêu cầu Nội dung Điểm 1 ­ Lập chứng từ  1 điểm + Phiếu xuất kho + Phiếu thu + Hóa đơn GTGT ­ Lập thẻ tính giá thành, dịch vụ: 2 điểm 2 + Sản phẩm A + Sản phẩm B ­ Ghi sổ cái các tài khoản 511, 515, 632,  911 2 điểm 0.5 + Tài khoản 511 3 0.5 + Tài khoản 515 0.5 + Tài khoản 632 0.5 + Tài khoản 911 3 điểm 4 ­ Sổ nhật ký chung 5 Lập báo cáo kết quả kinh doanh 2 điểm Cộng  10 điểm
  2. 1. Lập chứng từ: PHIẾU XUẤT KHO Ngày 06 tháng 12 năm N Số: 106 Nợ TK 632 Có TK 155 Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Nam Địa chỉ (bộ phận): Công ty A Lý do xuất kho: Xuất bán  Xuất tại kho: Công ty Số lượng Tên, nhãn hiệu, quy cách, Đơn STT Mã Đơn Thành phẩm chất vật tư, dụng cụ vị Theo Thực số giá tiền sản phẩm, hàng hoá tính chứng từ xuất A B C D 1 2 3 4  01 Sản phẩm A      300  300   200.000  60.000.000                                                 Cộng:            60.000.000 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu mươi triệu đồng chẵn. Số chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐ       Ngày 06 tháng 12 năm N Người lập phiếu       Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc    (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)                    (Ký, họ tên)     PHIẾU THU Số: 116                                           Ngày 06 tháng 12 năm N            Nợ TK 111                                                             Có TK 511, 3331 Họ và tên người nộp: Nguyễn Văn Nam Địa chỉ: Công ty X Lý do nộp: Thanh toán tiền mua hàng Số tiền: 40.000.000đ Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn  Kèm theo 01 chứng từ gốc (HĐ số 60)
  3. Ngày 06 tháng 12 năm N Giám đốc Kế toán  Thủ quỹ Người lập Người nộp (Ký, đóng dấu) trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lưu Ngày 06 tháng 12 năm N Đơn vị bán hàng: Công ty Đại Phát Địa chỉ: Cổ Nhuế ­ Từ liêm – Hà Nội Số tài khoản: Điện thoại: 0437556757 Mã số thuế: 0101235567 Đơn vị mua hàng: Công ty X Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình Số tài khoản:  Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số thuế: 1010785623 STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 = 1 x 2 Sản phẩm A 300 290.000 87.000.000 Cộng tiền hàng 87.000.000 Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 8.700.000 Tổng cộng tiền thanh  95.700.000 toán Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đon vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  4. 2. Lập thẻ tính giá thành: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM A                                                       Số lượng: 5.000                                                     (ĐVT: 1000đ) KMCP Dđk C Dck Z (A) Z (A) 621 92.000 883.000 37.500 937.500 187,5 622 ­ 93.800 ­ 93.800 18,9 627 ­ 42.950 ­ 42.950 8,6 Cộng 92.000 1.019.750 37.500 1.074.250 215 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM B                                                         Số lượng: 4.000                                                  (ĐVT: 1000đ) KMCP Dđk C Dck Z (B) Z (B) 621 ­ 639.000 71.000 568.000 142 622 ­ 46.740 ­ 46.740 11,7 627 ­ 33.760 ­ 33.760 8,3 Cộng ­ 719.500 71.000 648.500 162
  5. NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm N (ĐVT: 1000đ) NT Chứng từ Trang  TT  Đã ghi  SHTK Số phát sinh Diễn giải GS SH NT số dòng S. Cái ĐƯ Nợ Có Số trang trước chuyển  01       sang 01           HĐ    Mua CCDC 01 02   142 20.000    30;     01 03   133 2.000        PC      01 04   111   22.000   200   Phân bổ CCDC 01 05   627 ­ PX1 3.000           01 06   627 ­ PX2 2.000     01         07   142   5.000     Mua VLP cña C«ng ty A 01 08   621 ­ PX1 8.000     PN    chuyển cho PXI, PXII 01 09   621 ­ PX2 4.000   01;     NhËp kho NVL 01 10   152 3.000   HĐ    50     01 11   133 1.500           01 12   331 ­ A   16.500    PXK    Giá vốn TP A 01 13 X 632 60.000     106;     01 14   155   60.000  HĐ    60;   Doanh thu bán TPA 01 15   111 40.000     PT      01 16   131 ­ X 55.700     116     01 17 x 511   87.000   01           18   333   8.700    PXK    Xuất TP B gửi bán 01 19   157 54.950     107;   cho Công ty Y 01 20   155   54.950       PC    Chi phí trả hộ Công ty Y 01 21   1388 1.650     202     01 22   111   1.650    PXK    Xuất VLC cho SXSP 01 23   621 ­ PX1 850.000  
  6.   108     01 24   621 ­ PX2 620.000     01         25   152   1.470.000    PXK    Xuất VLP cho SXSP 01 26   621 ­ PX1 25.000     109     01 27   621 ­ PX2 15.000             01 28   152   40.000   GBC    Công ty X thanh toán 01 29   112 55.143     85     01 30  X 635 557             01 31   131 ­ X   55.700    PXK    Xuất CCDC cho các bp 01 32   627 ­ PX1 1.500     110     01 33   627 ­ PX2 1.000             01 34   641 3.000         Cộng mang sang 01 35 1.827.000  1.821.500 Mang sang 02 01 1.827.000  1.821.500 02 02   642 2.000         02 03   153   7.500 Chuyển TGNH trả Cty  02 GBN      D 04   331 ­ D 198.000   107         02 05   112   196.020         02 06  X 515   1.980     Tính lương phải trả 02 07   622 ­ PX1 60.000           02 08   622 ­ PX2 38.000           02 09   627 ­ PX1 15.000           02 10   627 ­ PX2 12.000           02 11   641 18.000             02 12   642 20.000           02 13   334   163.000     Trích BHXH, BHYT, 02 14   622 ­ PX1 13.800       KPCĐ, BHTN 02 15   622 ­ PX2 8.740             02 16   627 ­ PX1 3.450           02 17   627 ­ PX2 2.760           02 18   641 4.140           02 19   642 4.600             02 20   334 15.485           02 21   338   52.975     Trích khấu hao TSCĐ 02 22   627 ­ PX1 20.000           02 23   627 ­ PX2 16.000           02 24   641 12.000             02 25   642 15.000           02 26   214   63.000       Kết chuyển chi phí SX 02 27   154 ­ A 1.019.750  
  7.       02 28   154 ­ B 719.500           02 29   621   1.522.000           02 30   622   140.540         02 31   627   76.710 Giá thành sản phẩm  02 PNK      hoàn 32   155 ­ A 1.074.250   55       thành nhập kho 02 33   155 ­ B 648.500           02 34   154   1.722.750   PXK   Giá vốn thành phẩm bán 02 35 x 632 665.650     111   cho công ty Z 02 36   155 ­ A   473.000         02 37   155 ­ B   192.650  HĐ    90    Bán cho Cty Z chưa TT 02 38   131 ­ Z 1.024.100           02 39 x 511   931.000       Cộng mang sang   40 7.457.725  7.364.625 Mang sang 03 01 7.457.725  7.364.625 03 02 333   93.100     Chiết khấu thương mại  03 03   521 18.620             03 04   333 1.862           03 05   131 ­ Z   20.482       Giá vốn thành phẩm B 03 06 x 632 54.950           03 07   157 ­ B   54.950    PT    Doanh thu bán TP B 03 08   111 86.350   120       03 09 x 511   77.000           03 10   333   7.700        Chi phí trả hộ Cty Y 03 11   1388   1.650   GBC    Công ty Z trả nợ 03 12   112 1.003.618   105 03         13   131 ­ Z   1.003.618       Kết chuyển các khoản 03 14 X 511 18.620         giảm trừ 03 15 X 521   18.620       Kết chuyển 511sang 911 03 16 X 511 1.076.380           03 17 X 911   1.076.380     Kết chuyển 515 sang  03 X       911 18 515 1.980           03 19 X 911   1.980   Kết chuyển 632 sang  03 X       911 20 911 780.600             03 21 X 632   780.600   Kết chuyển 635 sang  03 X       911 22 911 557           03 23   635   557       Kết chuyển 641, 642 03 24 x 911 78.740  
  8.     sang 911 03 25   641   37.140       03 26   642   41.600     Kết chuyển 8211 sang  03 27 X 911 54.615        911 03 28 8211   54.615 Kết chuyển thuế TNDN 8211 54.615   3334   54.615     Kết chuyển lãi 03 29 X 911 163.868         03 30   421   163.868  10.853.10       Tổng cộng   31     0 10.853.100 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 511 Tháng 12 năm N        (ĐVT: 1000đ) NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐ Số tiền SH NT Tr. Số TT dòng Ư Nợ Có Số dư đầu kỳ PT 106 Bán SP cho Công ty X 01 15 111 40.000 01 16 131 47.000 HĐ 90 Bán SP cho Cty Z 02 39 131­Z 931.000 PT 120 Bán hàng thu bằng TM 03 09 111 77.000 K/c chiết khấu TM 03 14 521 18.620 Kết chuyển DTT 03 16 911 1.076.380 Cộng phát sinh 1.095.000 1.095.000 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 515                                        Tháng 12 năm N                       (ĐVT: 1000đ) NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐ Số tiền SH NT Tr. Số TT dòng Ư Nợ Có Số dư đầu kỳ Chiết khấu được hưởng 02 06 331­ D 1.980 Kết chuyển 03 18 911 1.980 Cộng phát sinh 1.980 1.980 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 632
  9.                                                            Tháng 12 năm N                                             (ĐVT: 1000đ) NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐ Số tiền SH NT Tr. Số TT dòng Ư Nợ Có Số dư đầu kỳ PXK 106 Giá vốn TP A 01 13 155 60.000 PXK 111 Giá vốn TP A, B 02 35 155 665.650 Giá vốn TP gửi bán 03 06 157 54.950 Kết chuyển 03 21 911 780.600 Cộng phát sinh 780.600 780.600 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911                                                                Tháng 12 năm N                                                 (ĐVT: 1000đ) NT Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung TKĐ Số tiền SH NT Tr. số TT dòng Ư Nợ Có Số dư đầu kỳ Kết chuyển 511 03 17 511 1.076.380 Kết chuyển 515 03 19 515 1.980 Kết chuyển 632 03 20 632 780.600 Kết chuyển 635 03 22 635 557 Kết chuyển 641 03 24 641 37.140 Kết chuyển 642 642 41.600 Kết chuyển 821 03 27 821 54.615 Kết chuyển lãi 03 29 421 163.868 Cộng phát sinh 1.078.360 1.078.360 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 12 năm N  (ĐVT: 1.000đ) CHỈ TIÊU  SỐ TIỀN  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.095.000 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 18.620 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.076.380 4. Giá vốn hàng bán 780.600 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 295.780 6. Doanh thu hoạt động tài chính 1.980 7. Chi phí tài chính 557 8. Chi phí bán hàng 37.140 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 41.600 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 218.463 11. Thu nhập khác 0
  10. 12. Chi phí khác 0 13. Lợi nhuận khác 0 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 218.463 15. Chi phí thuế TNDN 54.615 16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 163.868
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2