intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH32

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

76
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH32. Với đáp án chi tiết cho mỗi bài tập cụ thể, tài liệu sẽ thật hữu ích cho sinh viên nghề này ôn thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH32

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 32 Thư t ́ ự Nội dung Điểm Lập chứng từ ở: ­ Nghiệp vụ 5 0.4 1 ­ Nghiệp vụ 7 ­ Nghiệp vụ 10  0.3 0.3 ­ Sổ chi tiết vật liệu 1.0 2 ­ Sổ chi phí SXKD TK 154  0.5 2.5 3 ­ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  ­ Chứng từ ghi sổ từ nghiệp vụ 1 đến nghiệp vụ 6 4 2.0 5 ­ Sổ cái các tài khoản có số hiệu bắt đầu là 1, 2, 3, 4  2.0 ­ Bảng cân đối kế toán tháng 1/N  6 1.0 Cộng  10 1 đ 1
 2. HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG    Số : 123456   Ngày 5   tháng 1   năm N Đơn vị bán hàng : CÔNG TY HOÀNG ANH Địa chỉ : KCN Hòa khánh Số tài khoản : 106 – 10 – 00 ­ 000021 Điện thoại :                                                Mã số THUẾ: 0016432678 Họ tên người mua hàng : Nguyễn Văn C Đơn vị mua hàng : Công ty Minh Anh Địa chỉ :  Số tài khoản :                                            Mã số thuế: 03002346783 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch  Đơn vị  Số  Đơn giá Thành tiền vụ tính lượng 01 Áo sơ mi Cái  1.200 100.000 120.000.000                                                         Cộng tiền hàng :      120.000.000 Thuế GTGT :  10   %                     Tiền thuế GTGT :   12.000.000 Tổng cộng tiền thanh toán :                                         132.000.000 Số tiền viết bằng chữ : (Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn) 2
 3. PhiÕu xuÊt kho Ngµy.05.. th¸ng 01 n¨m N. Nî .........632........... Sè: .......02/TP.......................... Cã ...............155..... - Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: Nguyễn Văn C - Lý do xuÊt kho : Xuất bán - XuÊt t¹i kho : Thành phẩm Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, §¬n Sè lîng S TT phÈm chÊt vËt t, dông cô, vÞ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ tÝnh A B C 1 2 3 4 01 Áo sơ mi Cái 1.200 1.200 64.000 76.800.000 Céng 1.200 1.200 76.800.000 - Tæng sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (Bảy mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng chẵn) PhiÕu nhập kho Ngµy.07.. th¸ng. 01.. n¨m N.... Nî ......152.............. Sè: ..............01/VL................... Cã ............331........ - Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: nguyễn văn A - Lý do nhËp kho: Mua ngoài - NhËp t¹i kho : Vật liệu Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, §¬n Sè lîng S TT phÈm chÊt vËt t, dông cô, vÞ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp s¶n phÈm, hµng ho¸ tÝnh A B C 1 2 3 4 01 Vải M 500 500 41.000 20.500.000 Céng 500 500 20.500.000 - Tæng sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (Hai mươi triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 3
 4. PhiÕu thu Ngµy ..10..... th¸ng...1... n¨m..N...... Sè:..........01............... Nî: .....111.................. Cã:.......131................. Hä tªn ngêi nép tiÒn: Nguyễn Văn D §Þa chØ: Công ty Khánh Long Lý do nép: Trả nợ tháng trước Sè tiÒn: 16.000.000 (ViÕt b»ng ch÷): (Mười sáu triệu đồng chẵn) KÌm theo:............................................................................. Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷): (Mười sáu triệu đồng chẵn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý):.................................... + Sè tiÒn quy ®æi:................................................................ 4
 5. 1 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh - Tµi kho¶n:.......154................................. - Tªn s¶n phÈm, dÞch vô:. Áo sơ mi Ngµy Chøng tõ Ghi Nî Tµi kho¶n ... Tµi th¸ng Chia ra Sè Ngµy DiÔn gi¶i kho¶n Tæng sè ghi hiÖu th¸ng ®èi øng tiÒn CP NVLTT CP NCTT CP SXC sæ A B C D E 1 2 3 4 5 6 - Sè d ®Çu kú 0 - Sè ph¸t sinh trong kú 33.500.00 27/01 PKT01 27/01 Kết chuyển cpnvltt 621 33.500.000 0           27/01 PKT01 27/01 Kết chuyển cpnctt 622           12,300,00 12,300,000  0              27/01 PKT01 27/01 Kết chuyển cp sxc 627           19,420,00 19,420,000  0    - Céng sè ph¸t sinh 65.220.00 trong kú 0 - Ghi Cã TK 154 155 65.220.00 5
 6. 0 - Sè d cuèi kú 0 SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU HÀNG HÓA THÀNH PHẨM Tháng  1    năm N  Tài khoản : .......152...................... Tên, quy cách vật liệu hàng hóa : .......Vải....... ....................Đvt : ..........M Chứng từ Tài  Nhập Xuất Tồn Diễn giải khoản  Đơn giá Số  Thành  Số  Thành  Số  Thành  Số Ngày đối ứng lượng tiền lượng tiền lượng tiền Số dư đầu kỳ 40.000 800 32.000.000 Số phát sinh PX01 02/01 Xuất kho sản xuất 621 40.000 800 32.000.000 PN01 07/01 Nhập kho chưa trả  331 41.000 500 20.500.00 tiền 0 Cộng SPS 500 20.500.00 800 32.000.000 0 Số dư cuối kỳ 41.000 500 20.500.000 6
 7. SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU HÀNG HÓA THÀNH PHẨM Tháng   1   năm N Tài khoản : ....152 Tên, quy cách vật liệu hàng hóa : ...................CHỉ.. ....................Đvt : ....M Chứng từ Tài  Nhập Xuất Tồn Diễn giải khoản  Đơn giá Số  Thành  Số  Thành  Số  Thành  Số Ngày đối ứng lượng tiền lượng tiền lượng tiền Số dư đầu kỳ 5.000 300 1.500.00 0 Số phát sinh PN01 08/01 Nhập kho chưa trả  331 5.100 100 510.000 tiền PX03 10/01 Xuất kho sản xuất 621 5.000 300 1.500.000 7
 8. Cộng SPS 100 510.000 300 1.500.000 Số dư cuối kỳ 5.100 100 510.000 2.5 đ Định khoản Ngày 2/1: Nợ TK 621          32,000,000         Có TK 152          32,000,000  Ngày 5/1: Nợ TK 632          76,800,000          Có TK 155          76,800,000  Nợ TK 131        132,000,000          Có TK 511        120,000,000          Có TK 3331          12,000,000  Ngày 7/1: Nợ TK 152          20,500,000  Nợ TK 133            2,050,000          Có TK 331          22,550,000  Ngày 8/1: Nợ TK 152               510,000  Nợ TK 133                 51,000  8
 9.         Có TK 331               561,000  Ngày 8/1: Nợ TK 621            1,500,000          Có TK 152            1,500,000  Ngày 10/1: Nợ TK 111          16,000,000          Có TK 131          16,000,000  Ngày 15/1: Nợ TK 622          10,000,000  Nợ TK 627          12,000,000  Nợ TK 641          10,000,000  Nợ TK 642          13,000,000          Có TK 334          45,000,000  Nợ TK 622            2,300,000  Nợ TK 627            2,760,000  Nợ TK 641            2,300,000  Nợ TK 642            2,990,000  Nợ TK 334            4,275,000          Có TK 338          14,625,000  Ngày 18/1: Nợ TK 627               300,000  Nợ TK 133                 30,000          Có TK 111               330,000  Ngày 20/1: Nợ TK 331               561,000          Có TK 111               561,000  Ngày 22/1: Nợ TK 627            1,200,000  Nợ TK 641               300,000  Nợ TK 642               300,000  Nợ TK 133               180,000          Có TK 111            1,980,000  Ngày 25/1: Nợ TK 111          20,000,000          Có TK 131          20,000,000  Ngày 26/1: Nợ TK 627            3,160,000  Nợ TK 641            1,340,000          Có TK 214            4,500,000  Ngày 27/1: Nợ TK 154          65,220,000  9
 10.         Có TK 621          33,500,000          Có TK 622          12,300,000          Có TK 627          19,420,000  Nợ TK 155          65,220,000          Có TK 154          65,220,000  Ngày 28/1: Nợ TK 632          51,200,000          Có TK 155          51,200,000  Nợ TK 131          88,000,000          Có TK 511          80,000,000           Có TK  3331            8,000,000  Ngày 29/1: Nợ TK 3331            2,311,000          Có TK 133            2,311,000  Ngày 30/1: Nợ TK 511        200,000,000          Có TK 911 200,000,000 Nợ TK 911        158,230,000          Có TK 632        128,000,000          Có TK 641          13,940,000          Có TK 642          16,290,000  Nợ TK 821          10,442,500          Có TK 3334          10,442,500  Nợ TK 911          10,442,500          Có TK 821          10,442,500  Nợ TK 911          31,327,500          Có TK 421          31,327,500  2đ 10
 11. CHỨNG TỪ GHI SỔ 11
 12. Ngày 10/1/N Số 01 SHTK Trích yếu Số tiền Nợ Có 62 Xuất kho NVL dùng cho sx 1 152                     32,000,000    62 Xuất kho NVL dùng cho sx 1 152                       1,500,000            Cộng                         33,500,000    CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 10/1/N Số 02 SHTK Trích yếu Số tiền Nợ Có 63 Xuất kho TP bán trực tiếp 2 155                     76,800,000            Cộng                         76,800,000    CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 10/1/N Số 03 SHTK Trích yếu Số tiền Nợ Có 13 Khách hàng nợ tiền hàng 1 511                   120,000,000    12
 13. 333     1                     12,000,000            Cộng                       132,000,000    CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 10/1/N Số 04 SHTK Trích yếu Số tiền Nợ Có 15 Mua NVL chưa trả người bán 2 331                     20,500,000    15   2 331                          510,000            Cộng                         21,010,000    CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 10/1/N Số 05 SHTK Trích yếu Số tiền Nợ Có 13 Thuế GTGT được khấu trừ 3 331                       2,050,000    13   3 331                            51,000            Cộng                           2,101,000    13
 14. CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 10/1/N Số 06 SHTK Trích yếu Số tiền Nợ Có 11 KH trả nợ bằng tiền mặt 1 131                     16,000,000            Cộng                         16,000,000    2đ SỔ CÁI TK111 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                  30,000,000        II. Số phát sinh trong tháng       CTGS06 10/01 Khách hàng trả nợ 131                16,000,000                 CTGS 20/01 Chi tiếp khách 627   300,000                         133   30,000                 CTGS 20/01 Trả nợ người bán 331   561,000              CTGS 30/01 Trả tiền điện nước 627   1,200,000                       641   300,000                       642   300,000                       133   180,000    14
 15. CTGS 30/01 Khách hàng trả nợ 131                20,000,000                              III. Cộng số phát sinh                  36,000,000  2,871,000        IV. Số dư cuối tháng                  63,129,000    SỔ CÁI TK112 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                  16,000,000        II. Số phát sinh trong tháng                       III. Cộng số phát sinh                                 ­                         ­        IV. Số dư cuối tháng                  16,000,000    SỔ CÁI TK131 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                  26,000,000        II. Số phát sinh trong tháng       CTGS03 10/01 Khách hàng nợ tiền hàng 511              120,000,000         3331                12,000,000            CTGS06 10/01 KH trả nợ bằng tiền mặt 111   16,000,000            CTGS 30/01 KH trả nợ bằng tiền mặt 111   20,000,000    CTGS 30/01 KH nợ tiền hàng 511                80,000,000          3331                  8,000,000        III. Cộng số phát sinh                220,000,000          15
 16. 36,000,000        IV. Số dư cuối tháng                210,000,000    SỔ CÁI TK133 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                                 ­          II. Số phát sinh trong tháng       CTGS05 10/01 Thuế GTGT được khấu trừ 331                  2,101,000    CTGS 20/01 Thuế GTGT được khấu trừ 111                       30,000    CTGS 30/01 Thuế GTGT được khấu trừ 111                     180,000              CTGS 30/01 Kc thuế GTGT được kt 3331   2,311,000                              III. Cộng số phát sinh                    2,311,000  2,311,000        IV. Số dư cuối tháng                                 ­      SỔ CÁI TK152 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                  33,500,000        II. Số phát sinh trong tháng               CTGS01 10/01 Xuất NVL dùng cho sx 621   33,500,000    CTGS04 10/01 Mua NVL chưa trả NB 331                21,010,000                            III. Cộng số phát sinh                  21,010,000  33,500,000    16
 17.     IV. Số dư cuối tháng                  21,010,000    SỔ CÁI TK154 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                                 ­          II. Số phát sinh trong tháng       CTGS 30/01 KC CPNVLTT, NCTT, SXC 621                33,500,000          622                12,300,000          621                19,420,000            CTGS 30/01 KC chi phí SXKDDD 155   65,220,000                            III. Cộng số phát sinh                  65,220,000  65,220,000        IV. Số dư cuối tháng                                 ­      SỔ CÁI TK155 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                190,720,000        II. Số phát sinh trong tháng               CTGS02 10/01 Xuất bán trực tiếp TP 632   76,800,000    CTGS 30/01 Nhập kho TP 154                65,220,000            CTGS 30/01 Xuất bán trực tiếp TP 632   51,200,000                          III. Cộng số phát sinh                  65,220,000  128,000,000    17
 18.     IV. Số dư cuối tháng                127,940,000    SỔ CÁI TK211 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                600,000,000        II. Số phát sinh trong tháng                       III. Cộng số phát sinh                                 ­                         ­        IV. Số dư cuối tháng                600,000,000    SỔ CÁI TK214 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có             I. Số dư đầu tháng   50,000,000        II. Số phát sinh trong tháng                 CTGS 30/01 Tính KH TSCĐ 627   3,160,000                    641   1,340,000                              III. Cộng số phát sinh                                 ­    4,500,000                IV. Số dư cuối tháng     54,500,000    SỔ CÁI TK331 Chứng từ Diễn giải TKĐ Số tiền 18
 19. Ư SH NT     Nợ  Có             I. Số dư đầu tháng   20,000,000        II. Số phát sinh trong tháng               CTGS04 10/01 Mua NVL chưa trả NB 152   21,010,000              CTGS05 10/01 Thuế GTGT được kt 133   2,101,000    CTGS 20/01 Trả nợ NB 111                     561,000                            III. Cộng số phát sinh                       561,000  23,111,000                IV. Số dư cuối tháng     42,550,000    SỔ CÁI TK334 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có     I. Số dư đầu tháng                        ­        II. Số phát sinh trong tháng               CTGS 20/01 Tính lương 622   10,000,000                  627   12,000,000                  641   10,000,000                  642   13,000,000      20/01 Tính BHXH, BHYT, BHTN 338                  4,275,000    19
 20.                         III. Cộng số phát sinh                    4,275,000  45,000,000                IV. Số dư cuối tháng     40,725,000    SỔ CÁI TK338 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền SH NT     Nợ  Có               I. Số dư đầu tháng   5,000,000        II. Số phát sinh trong tháng                 CTGS 20/01 Tính các khoản theo lương 622   2,300,000                    627   2,760,000                    641   2,300,000                    642   2,990,000                    334 4,275,000                            III. Cộng số phát sinh                                 ­    14,625,000                IV. Số dư cuối tháng     19,625,000    SỔ CÁI TK421 TKĐ Chứng từ Diễn giải Ư Số tiền 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2