intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH33

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

58
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH33. Với đáp án chi tiết cho mỗi bài tập cụ thể, tài liệu sẽ thật hữu ích cho sinh viên nghề này ôn thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH33

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 33 Thư t ́ ự Nội dung Điểm Lập chứng từ ở: 0.4 1 ­ Ngày 2/1 ­ Ngày 7/1 0.4    ­ Ngày 15/1  0.2 ­ Sổ chi tiết nguyên vật liệu  1.0 2 ­ Sổ chi phí SXKD gồm sổ TK 621, TK 622, TK 627  1.0 3.0 3 ­ Nhật ký chung  4 ­ Sổ cái các tài khoản có số hiệu là 1, 2, 3, 4   3.0 ­ Lập bảng cân đối  kế toán tháng 1/N  5 1.0 Cộng  10
 2. 1 đ Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long     Mẫu số 01­ VT Bộ phận:..........................          Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC                                                                                         Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC           PHIẾU NHẬP KHO               Nợ : 152                                                                        Ngày 02 tháng 01 năm  N      Số:01        Có: 331             Họ tên người giao : Nguyên Văn A ̃ Theo ...HĐ.... Số..112345.... Ngày.......02...... tháng......01....... năm ...N...... của..Công ty Việt Anh. Nhập tại kho: Kho công ty                   địa điểm: Khu công nghiệp Khánh Hòa­ TP Đà Nẵng. STT Tên, nhãn hiệu, quy cách,  Mã∙s Đơn  Số lượng phẩm chất vật tư, dụng  ố vị  Theo  Thực nhập Đơn giá Thành tiền cụ, sản phẩm, hàng hoá tính chứng từ A B C D 1 2 3 4 01 Sơn màu lon 10 10 46.000 460.000 Tổng cộng 10 10 460.000 ­ Tổng số tiền (viết bằng chữ): (Bốn trăm sáu mươi nghìn đông chăn ̀ ̃ ). ­ Số chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐ GTGT                    Ngày 02  tháng 01 năm N Người lập phiếu Người giao hàng  Thủ kho Kế toán trưởng HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTGT­3LL GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG Số : 112345 Liên 2: Giao cho khách hàng       Ngày 02 tháng 01 năm N Đơn vị bán hang: Công ty Vi ̀ ệt Anh Địa chi:  ̉ Bàn­ Đà Nẵng   Số tài khoản………….....................…tại Ngân hàng:......................................................................... Điện thoại…………………….. ...............MS: 00214356 Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Hoàng Long Địa chi: Khu công nghi ̉ ệp Khánh Hòa – Đà Nẵng Số tài khoản…………………….................................................................................................……       Hình thức thanh toan: TM/CK                          MST:  ́ 010135373 Đơn vị  Số  Đơn  Số TT Tên hàng hoá, dịch vụ Thành tiền tính lượng giá A B C 1 2 3=1x2
 3. 01                   Sơn màu lon 10 46.000 460.000                                                                   Cộng tiền hàng: ....…...........…………...  460.000 Thuế GTGT: 10%                                   Tiền thuế GTGT: ..................................     46.000                                                                 Tổng cộng tiền thanh toán :....................     506.000 Số tiền viết bằng chữ:.(Năm trăm linh sáu nghìn đông chăn ̀ ̃ )  ................................................................................................................................... Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ và tên) (Ký,họ và tên)       (Ký ,họ và tên) Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng  Long             Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh  Hòa                 Quyển số:              PHIẾU THU Số: 01           Ngày 15  tháng 01 năm N Nợ: 111           Có: 131 Họ tên người nộp tiền:….. Nguyên  ̃ Văn D…………………………………………………………….  Địa chỉ: Công ty Khánh Phong............................................................................................................... Lý do nộp:.. Trả nợ  tiền hàng……………………………………….. Số tiền:. 6.000.000đ…………………………………………………………………………………….. (Viết bằng chữ):..(Sáu triêu đông chăn ̣ ̀ ̃ )……………………………………………………………….. Kèm theo: ................................................chưng t ́ ừ gôc. ́                                                             Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): (Sáu triêu đông chăn ̣ ̀ ̃ ).……………………………………………… §¬n vÞ: Công ty TNHH Sơn Haỉ MÉu sè 01- VT Bộ phận:.......................... ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC 
 4.                                                                                        Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC) §¬n vÞ: Công ty TNHH Hoàng Long MÉu sè 02- VT Bộ phận:.......................... ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC                                                                                 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC)               PHIẾU XUẤT KHO  Nợ: 632                                                             Ngày 07 tháng 01 năm N Có : 155 Số: 02  Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn C   Địa chỉ: Công ty Minh Hưng Lý do xuất kho: Xuât ban ́ ́ Xuất tại kho: Kho công ty                 Địa điểm: Khu công nghiệp Khánh Hòa­ Đà Nẵng STT Tên, nhãn hiệu, quy cách,  Mã  Đơn  Số lượng phẩm chất vật tư, dụng  số vị  Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền cụ, sản phẩm, hàng hoá tính A B C D 1 2 3 4 01 Tủ nhựa Caí 20 20 680.000 13.600.000 Tổng cộng 13.600.000 ­ Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn. ­ Số chứng từ gốc kèm theo:...............................................................................................................           Ngày.7... tháng .1.... năm N........ Người lập phiếu  Người nhận hàng  Thủ kho Kế toán trưởng  Giám đốc
 5.                  HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTGT­3LL GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG Số : 123456 Liên 1:      Ngày 7 tháng 01 năm N Đơn vị bán hang: Công ty TNHH Hoàng Long ̀ Địa chi: Khu công nghi ̉ ệp Khánh Hòa­ Đà Nẵng Số tài khoản…106­10­00­000021..…tại Ngân hàng:.........................................................................       Điện thoại…………………….. ...............MS: 010135373 Họ tên người mua hàng: Công ty Minh Hưng Địa chi:  ̉ 28 Phan Đình Phùng­ Đà Nẵng  Số tài khoản: 100 ­ 20 ­ 00 ­1235       Hình thức thanh toan: CK                          MST:  ́ 01019532 Đơn vị  Số  Số TT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền tính lượng A B C 1 2 3=1x2 01  Tủ nhựa Caí 10 1.200.00 24.000.000 0                                                                Cộng tiền hàng:  24.000.000 Thuế GTGT: 10%                               Tiền thuế GTGT:      2.400.000                                                               Tổng cộng tiền thanh toán :.   26.400.000 Số tiền viết bằng chữ: (Hai mươi sáu triêu  ̣ bốn trăm nghìn đông chăn ̀ ̃ ).  Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ và tên) (Ký,họ và tên)       (Ký ,họ và tên)
 6. 1.5 đ Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Hòa­ Đà  Nẵng SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH (Dùng cho các TK 621.622.627.154.631.641.642.142.242.335.632) ­ Tài khoản: 621 ­ Tên phân xưởng ­ Tên sản phẩm, dịch vụ: Tủ nhựa   Chứng từ Ghi Nợ tài khoan 621 ̉   Chia ra   Tài  Ngày  khoản  Số hiệu tháng Diễn giải đối ứng Tổng tiền Nhựa Sơn màu   B C D E 1 2 3       ­ Số dư đầu kỳ               ­ Số phát sinh trong kỳ                 70,000,00       70,000,00 PX01 05/01 Xuất kho nhựa dùng sx 152 0    0                   500,00                 500,0 PX03 10/01 Xuất kho sơn màu 152 0      00                                                                    ­ Cộng số phát sinh trong                500,00     kỳ X     70,500,000      70,000,000  0          ­ Ghi có TK…             ­ Số dư cuối kỳ X         ­ Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang …….. ­ Ngày mở sổ: Ngày    30      tháng   1        năm  N   
 7. Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Hòa­ Đà  Nẵng SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH (Dùng cho các TK 621.622.627.154.631.641.642.142.242.335.632) Tài khoản: 622 Tên phân xưởng Tên sản phẩm, dịch vụ: Tủ nhựa   Chứng từ Ghi Nợ tài khoan 622 ̉ Chia ra Tài  Ngày  khoản  Các khoản trích  Số hiệu tháng Diễn giải đối ứng Tổng tiền Lương theo lương B C D E 1 2 3     ­ Số dư đầu kỳ             ­ Số phát sinh trong kỳ                 2,500,00         2,500,00 BPB01 12/01 Tính lương CNSX 334 0    0                 575,00                 575,0       338 0      00                                                            ­ Cộng số phát sinh trong                575,00     kỳ X       3,075,000        2,500,000  0        ­ Ghi có TK…             ­ Số dư cuối kỳ X       ­ Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
 8. ­ Ngày mở sổ: Ngày    30      tháng   1        năm  N    Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Hòa­ Đà  Nẵng SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH (Dùng cho các TK 621.622.627.154.631.641.642.142.242.335.632) Tài khoản: 627 Tên phân xưởng Tên sản phẩm, dịch vụ: Tủ nhựa Chứng từ Ghi nợ TK 627 Chia ra Tài  Ngày  khoản  Các khoản trích  Số hiệu tháng Diễn giải đối ứng Tổng tiền Lương theo lương VPP Điện Nước KHTSCĐ B C D E 1 2 3             ­ Số dư đầu kỳ                     ­ Số phát sinh trong kỳ                         3,000,00         3,000,00 BPB01 12/01 Tính lương QLSX 334 0    0                         690,00                 690,0      Các khoản theo lương 338 0      00                    2,000,00        HĐ034578 20/01 Văn phòng phẩm 111 0        2,000,000                     500,00        HĐ098765 22/01 Điện 111 0          500,000                   200,00       HĐ098567 22/01 Nước 111 0            200,000              4,090,00         BPBKH 26/01 KHTSCĐ   0              4,090,000   
 9.               690,00      Cộng SPS trong kỳ X     10,480,000        3,000,000  0        2,000,000      500,000     200,000      4,090,000      ­ Ghi có TK…                     ­ Số dư cuối kỳ X               ­ Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang …….. ­ Ngày mở sổ: Ngày    30      tháng   1        năm  N    Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
 10. Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long........... Mẫu số S10­DN Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Hòa......... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT NVL Tháng 1 năm N Tài khoản:  152 Tên kho: Công ty  Tên, quy cách  thành phẩm: sơn màu                                                                    Đơn vị tính: đồng Chứng từ TK  Đơn  Nhập Xuất Tồn Ghi  Diễn giải đối  giá Số Ngày SL TT SL TT SL TT chú ứng A B C D 1 2 3=1x2 4 5==1x4 6 7=1x6 12 Số dư đầu  thán g  50.000 10 500.000 (1/1/ N) 460.00 PN01 2/1  Nhập kho 331 46.000 10 0 Px03 10/1 XK 621 50.000 10 500.000 Cộng  thán 10 10 g Dư cuối  thán 46.000 10 460.000 g Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long........... Mẫu số S10­DN Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Hòa......... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT NVL Tháng 1 năm N Tài khoản:  152 Tên kho: Công ty  Tên, quy cách  thành phẩm: Nhựa                                                                    Đơn vị tính: đồng
 11. Chứng từ TK  Đơn  Nhập Xuất Tồn Diễn  Ghi  đối  giá Số Ngày giải SL TT SL TT SL TT chú ứng A B C D 1 2 3=1x2 4 5==1x4 6 7=1x6 12 Số dư  đ ầ u  th á 50.000 250 70.000.000 n g  (1 /1 /N ) 70.000.00 PX01 5/1 XK 621 280.000 250 0 28.000.00 PN02 8/1 NK 331 280.000 100 0 Cộng  th á 100 250 n g Dư cuối  th 280.000.00 á 46.000 100 0 n g 3 đ SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng  1  năm N Đơn vị tính:....đồng.......... Chứng từ Số  Số phát sinh hiệu  Ngày,  TK  tháng  Ngày,  Đã ghi  STT  đối  ghi sổ Số hiệu tháng Diễn giải Sổ Cái dòng ứng Nợ Có A B C D E G H A B
 12. Số trang trước        chuyển sang   1                   152                       PN01 Nhập kho NVL   152            02/01 02/01 2 460,000          331                 3 460,000    HĐ112345 Thuế GTGT    133              02/01 02/01 được kt 4 46,000          331                   5 46,000    PX01 Xuất nhựa dùng    621    70,000,00   05/01 05/01 cho sx 6 0          152       70,000,00     7 0    PX02 Xuất kho TP bán    632    13,600,00   07/01 07/01 trực tiếp 8 0          155       13,600,00     9 0    HĐ123456 Doanh thu bán    131    26,400,00   07/01 07/01 hàng 10 0          511       24,000,00     11 0          333.1              12 2,400,000    PN02 Nhập kho nhựa   152       08/01 08/01 13 28,000,000          331       28,000,00     14 0    HĐ112346 Thuế GTGT    133         08/01 08/01 được kt 15 2,800,000          331         2,800,00     16 0    PX03 Xuất kho sơn    621            10/01 10/01 dùng sx 17 500,000          152            500,00     18 0    BPBTL Tính lương   622         12/01 12/01 19 2,500,000          627             20 3,000,000          641             21 3,600,000          642             22 5,000,000          334       14,100,00     23 0          Các khoản theo    24 622           
 13. lương 575,000          627         690,00       25 0          641         828,00       26 0          642      1,150,00       27 0          334      1,339,50       28 0          338         4,582,50     29 0    PT01 Khách hàng trả    111      6,000,00   15/01 15/01 nợ 30 0          131              31 6,000,000    PC01 Trả nợ người bán   331         506,00   18/01 18/01 32 0          111                 33 506,000    PC02 Mua VPP   627      2,000,00   20/01 20/01 34 0          133         200,00       35 0          111         2,200,00     36 0    PC03 Trả tiền điện    627         700,00   22/01 22/01 nước 37 0          641         250,00       38 0          642         250,00       39 0          133         112,00       40 0          111              41 1,312,000    PT02 KH trả nợ   111    26,400,00   25/01 25/01 42 0          131       26,400,00     43 0    BPBKH Tính KHTSCĐ   627      4,090,00   26/01 26/01 44 0          641      2,208,00       45 0          214         6,298,00     46 0    PKT01 Kết chuyển chi    154       27/01 27/01 phí sx 47 84,055,000          621            48 70,500,000   
 14.       622         3,075,00     49 0          627            50 10,480,000    PN03 Nhập kho TP   155       27/01 27/01 51 84,055,000          154            52 84,055,000    PX04 XK bán trực tiếp   632    27,200,00   28/01 28/01 53 0          155       27,200,00     54 0    HĐ123457 Doanh thu bán    131    52,800,00   28/01 28/01 hàng 55 0          511       48,000,00     56 0          333.1              57 4,800,000    TKT Kết chuyển thuế    333.1         29/01 29/01 GTGT 58 3,158,000          133         3,158,00     59 0    PKT02 Kết chuyển DTT   511       30/01 30/01 60 72,000,000          911       72,000,00     61 0      Kết chuyển    911           GVHB 62 40,800,000          632       40,800,00     63 0      Kc CPBH,    911    13,286,00       CPQLDN 64 0          641         6,886,00     65 0          642         6,400,00     66 0      Thuế TNDN   821      4,478,50       67 0          333.4         4,478,50     68 0      Kc thuế TNDN   911      4,478,50       69 0          821         4,478,50     70 0      Kc lợi nhuận sau    911    13,435,50       thuế 71 0          421       13,435,50     72 0              73      
 15.   Cộng số phát         602,951,00   602,951,00     sinh 0    0    3 đ SỔ CÁI TK 111 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có          20,000,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng           PT01 Khách hàng trả nợ   131        6,000,00   15/01 30 0    PC01 Trả nợ người bán   331               18/01 33 506,000    PC02 Mua VPP   627           2,000,0 20/01 36 00          133              200,0     00    PC03 Trả tiền điện nước   627              700,0 22/01 41 00          641              250,0     00          642              250,0     00          133              112,0     00    PT02 KH trả nợ   131      26,400,00   25/01 42 0                                       III. Cộng SPS       32,400,000    4,018,000              IV. Số dư c tháng       48,382,000      SỔ CÁI TK 112 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có          12,000,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng                               III. Cộng SPS                     IV. Số dư c tháng       12,000,000     
 16. SỔ CÁI TK 128 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có          11,300,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng                               III. Cộng SPS                     IV. Số dư c tháng       11,300,000      SỔ CÁI TK 131 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có          16,000,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng           HĐ123456 Khách hàng nợ tiền hàng   511      24,000,00   07/01 10 0          333.1        2,400,00       0    PT01 Khách hàng trả nợ   111            15/01 31 6,000,000    PT02 KH trả nợ   111         26,400,0 25/01 43 00    HĐ123457     511      48,000,00   28/01 55 0          333.1        4,800,00       0                     III. Cộng SPS       79,200,000    32,400,000              IV. Số dư c tháng       62,800,000      SỔ CÁI TK 133 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có     I. Số dư đ tháng                           ­        II. SPS trong tháng           HĐ112345 02/01 Thuế GTGT được kt   4 331               
 17. 46,000    HĐ112346 Thuế GTGT được kt   331           08/01 15 2,800,000    HĐ034578 Thuế GTGT được kt   111           200,00   20/01 35 0    HĐ098765,098567 Thuế GTGT được kt   111           112,00   22/01 40 0    TKT Kc thuế GTGT   333.1           3,158,0 29/01 59 00                         III. Cộng SPS       3,158,000    3,158,000        IV. Số dư c tháng        ­    SỔ CÁI TK 152 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có          70,500,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng           PN01 Nhập kho NVL   331              02/01 2 460,000    PX01 Xuất kho NVL   621         70,000,0 05/01 7 00    PN02 Nhập kho nhựa   331         08/01 13 28,000,000    PX03 Xuất kho NVL   621              500,0 10/01 18 00                     III. Cộng SPS       28,460,000    70,500,000              IV. Số dư c tháng       28,460,000      SỔ CÁI TK 154 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có     I. Số dư đ tháng                           ­        II. SPS trong tháng           PKT01 Kết chuyển chi phí sx   621         27/01 47 70,500,000          622               3,075,000          627             10,480,000    PN03 Nhập kho TP   155          27/01 52 84,055,000   
 18.                  III. Cộng SPS       84,055,000    84,055,000        IV. Số dư c tháng                           ­     SỔ CÁI TK 155 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có          95,200,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng           PX02 Xuất kho TP bán trực    632         13,600,0 07/01 tiếp 9 00    PN03 Nhập kho TP   154         27/01 51 84,055,000    PX04 XK bán trực tiếp   632         27,200,0 28/01 54 00                     III. Cộng SPS       84,055,000    40,800,000            IV. Số dư c tháng       138,455,000      SỔ CÁI TK 211 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có        510,000,00 I. Số dư đ tháng       0          II. SPS trong tháng                                                     III. Cộng SPS                          ­    ­              IV. Số dư c tháng       510,000,000      SỔ CÁI TK 214 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có           50,000,0 I. Số dư đ tháng         00   
 19.     II. SPS trong tháng           BPBKH Tính KHTSCĐ   627           4,090,0 26/01 46 00          641           2,208,0     00                 III. Cộng SPS                          ­    6,298,000               IV. Số dư c tháng         56,298,000    SỔ CÁI TK 331 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có           10,000,0 I. Số dư đ tháng         00        II. SPS trong tháng           HĐ112345             Mua NVL 152 02/01   3   460,000          133                     46,000    HĐ112346 Mua NVL   152         28,000,0 08/01 14 00          133           2,800,0   16 00    PC01 Trả nợ người bán   331           506,00   18/01 32 0                          III. Cộng SPS       506,000    31,306,000               IV. Số dư c tháng         40,800,000    SỔ CÁI TK 3331 Chứng từ NKC Số tiền TKĐ SH NT Diễn giải Trang  Ư số TTdòng Nợ  Có             1,000,0 I. Số dư đ tháng         00        II. SPS trong tháng           HĐ123456 Thuế GTGT đầu ra   131            07/01 12 2,400,000    HĐ123457 Thuế GTGT đầu ra   131            28/01 57 4,800,000    TKT 29/01 Kết chuyển thuế GTGT   58 133          
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2