intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH13

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

194
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH13. Tham khảo tài liệu để nắm bắt được cách làm bài các đề thi thực hành nghề Kế toán doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH13

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 13 Yêu  Nội dung Điểm cầu Lập chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ số 1, 3, 4, 8 (6  1,5  1 chứng từ, mỗi chứng từ 0,25 đ) điểm 2 Ghi sổ nhật ký chung 3 điểm Vào sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán: (4 sổ,  1 điểm 3 mỗi sổ 0,25 đ) 3,5  4 Vào sổ cái các tài khoản 111,112,131,133,152,154,155 điểm 5 Lập Báo cáo kết quả kinh doanh 1 điểm 10  Cộng  điểm 0,25 đ PHIẾU NHẬP Ngày 02 tháng 11 năm N Họ tên người giao hàng: Công ty CP nhựa Tiền Phong Theo hóa đơn GTGT số ... ngày.... tháng .... năm...... Của công ty CP nhựa Tiền Phong Nhập tại kho.......... STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 Hạt nhựa PVC Kg 2.000 85.000 170.000.000 1 
 2. Céng tiÒn 170.000.00 hµng: 0 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) 0,25 đ HOÁ ĐƠN      Mẫu số: 01 GTGT­3LL      GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG      Số : 0026726 Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 02 tháng 11 năm N Đơn vị bán hàng: Công ty CP nhựa Tiền Phong Địa chỉ: 25 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng Số tài khoản: 300773211 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng Điện thoại……….. ...............Mã số thuế: 0200681456 Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Thành Đạt Địa chỉ: 256 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Số tài khoản: 2010200045674 tại Ngân hàng Nông nghiệp HP Hình thức thanh toán:  Mã số thuế : 0200673627 Số  Đơn vị  Số  Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền TT tính lượng A B C 1 2 3=1x2 01 Hạt nhựa PVC Kg 2.000 85.000 170.000.000                                                                                Cộng tiền hàng: 170.000.000đ Thuế GTGT: 10%                                              Tiền thuế GTGT:   17.000.000đ                                                            Tổng cộng tiền thanh toán :  187.000.000đ Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám bảy triệu đồng chẵn Người mua hàng       Người bán hàng         Thủ trưởng đơn vị     (Ký,họ và tên)         (Ký,họ và tên)             (Ký ,họ và tên) 0,25 đ GIẤY BÁO CÓ                 Số:                                                      Ngày: 02/11/N Số tài khoản: 2010200045674  Tên tài khoản: Công ty TNHH Thành Đạt 2 
 3. Kính g               ửi: Công ty TNHH Thành                                                          Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng  Đạt Thông báo: tài khoản của quý  Khách hàng đã được ghi có với nội dung sau : Ngày hiệu lực Số tiền Loại  Diễn giải tiền 02/11 150.920.000 VND Công ty Tuấn Cường trả  tiền hàng 0,25 đ PHIẾU XUẤT Ngày 5 tháng 11 năm N Họ tên người giao hàng: Phân xưởng Đại chỉ:................. Lý do xuất: Xuất cho sản xuất Xuất tại kho.......... STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 Hạt nhựa PVC Kg 1.800 82.222 148.000.000 Chất phụ gia Kg 200 150.000 30.000.000 Céng tiÒn 178.000.000 hµng: Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Một trăm bảy tám ngàn đồng chẵn) 0,25 đ Đơn vị: . Công ty TNHH Thành Đạt                                                       Mẫu số 02­TT Địa chỉ: 256 Đà Nẵng Ngô Quyền HP      PHIẾU CHI                      QĐ số: 15/2006/QĐ­ BTC                                                                 Ngày 23 tháng 11  năm  N        ngày 20 tháng 3 năm  2006                                                                          Số  01                    Của Bộ trưởng Bộ Tài  Chính Nợ TK 627,642,133  3.350.600 Có: TK 111:    3.350.600 Họ và tên người nhận tiền: Công ty VNPT Hải Phòng Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Lý do chi: Thanh toán tiền điện Số tiền: 3.350.600 (Viết bằng chữ)  (Ba triệu ba trăm năm mươi ngàn sáu trăm đồng) Kèm theo: 01        Chứng từ gốc 3 
 4. Ngày … tháng … năm N       Giám đốc         Kế toán trưởng         Thủ quỹ      Người lập phiếu     Người nhận  tiền (Ký, họ tên, đóng dấu)   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)                    (Ký, họ tên)      Đã nhận đủ tiền(Viết bằng chữ).................................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):…………………………………………… + Số tiền quy đổi:………………………………………………………………… 0,25 đ HOÁ ĐƠN      Mẫu số: 01 GTGT­3LL      GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG      Số : 0026726 Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 23 tháng 11 năm N Đơn vị bán hàng: Công ty VNPT Hải Phòng Địa chỉ:  Số tài khoản: Điện thoại……….. ...............Mã số thuế:  Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Thành Đạt Địa chỉ: 256 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng Số tài khoản: 2010200045674 tại Ngân hàng Nông nghiệp HP Hình thức thanh toán:  Mã số thuế : 0200673627 Số  Đơn vị  Số  Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền TT tính lượng A B C 1 2 3=1x2 01 Tiền điện 3.046.000                                                                                Cộng tiền hàng: 3.046.000đ Thuế GTGT: 10%                                              Tiền thuế GTGT:  304.600đ                                                            Tổng cộng tiền thanh toán : 3.350.600đ Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám bảy triệu đồng chẵn Người mua hàng       Người bán hàng         Thủ trưởng đơn vị     (Ký,họ và tên)         (Ký,họ và tên)             (Ký ,họ và tên) 3đ 4 
 5. Sæ nhËt ký chung Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Ma Ngay So Dien giai Tk Ps no Ps co 1 PN 02/11/N 001 Mua vËt liÖu Nguyªn liÖu chÝnh 152 170,000,000 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng 133 17,000,000 ho¸ dÞch vô Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 331 187,000,000 2 PK 03/11/N 001 Mua CCDC Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 142 40,500,000 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng 133 4,050,000 ho¸ dÞch vô Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 331 44,550,000 PK 03/11/N 002 Ph©n bæ chi phÝ CCDC Chi phÝ SXC 627 20,250,000 Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 142 20,250,000 3 BC 04/11/N 001 Thu tiÒn b¸n hµng TiÒn ViÖt Nam 112 150,920,000 ChiÕt khÊu thanh to¸n 635 3,080,000 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 154,000,000 4 PX 05/11/N 001 XuÊt kho vËt liÖu cho s¶n xuÊt Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc 621 178,000,000 tiÕp Nguyªn liÖu chÝnh 152 178,000,000 5 HD 07/11/N 001 B¸n hµng hãa Gi¸ vèn hµng b¸n 632 154,000,000 Hµng hãa 156 154,000,000 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 224,000,000 Doanh thu b¸n hµng 511 224,000,000 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 22,400,000 ThuÕ GTGT ®Çu ra 3331 22,400,000 6 PK 03/11/N 003 TÝnh l¬ng ph¶i tr¶ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622 45,000,000 Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng 627 12,450,000 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 642 33,000,000 Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng 641 16,000,000 Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng 334 106,450,000 PK 03/11/N 004 TrÝch c¸c kho¶n trÝch thao l¬ng Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622     10,350,000  Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng 627       2,863,500  Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 642       7,590,000  Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng 641       3,680,000  Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng 334     10,112,750  338 34,596,250  5 
 6. Ma Ngay So Dien giai Tk Ps no Ps co Trả lương  334 97.401.750 111 97.401.750 7 PK 22/11/N 005 TrÝch khÊu hao Chi phÝ sxc 627 24,000,000 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 642 12,400,000 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 214 36,400,000 8 PC 10/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn Chi phÝ SXC 627 2,506,000 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 642 540,000 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng 133 304,600 ho¸ dÞch vô TiÒn mÆt 111 3,350,600 9 PC 10/11/N 003 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn Chi phÝ SXC 627 2,300,500 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 642 670,000 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng 133 297,000 ho¸ dÞch vô TiÒn mÆt 111 3,267,500 10 PK 30/11/N 006 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL chÝnh Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë 154 178,000,000 dang Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc 621 178,000,000 tiÕp PK 30/11/N 007 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë 154 54,900,000 dang Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622 54,900,000 PK 30/11/N 008 KÕt chuyÓn chi phÝ sx chung kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë 154 43,995,500 dang Chi phÝ sxc 627 43,995,500 PN 26/11/N 001 NhËp kho thµnh phÈm Thµnh phÈm 155 276,895,500 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë 154 276,895,500 dang 11 HD 26/11/N 002 B¸n thµnh phÈm Gi¸ vèn hµng b¸n 632 419,518,000 Thµnh phÈm 155 419,518,000 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 640,000,000 Doanh thu b¸n hµng 511 640,000,000 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 64,000,000 ThuÕ GTGT ®Çu ra 3331 64,000,000 12 BN 27/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn hµng kú tríc Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 331 300,000,000 TiÒn ViÖt Nam 112 300,000,000 13 PT 28/11/N 001 Thu tiÒn thanh lý TSC§ TiÒn mÆt 111 187,000,000 Thu vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ 711 170,000,000 ThuÕ GTGT ®Çu ra 3331 17,000,000 PK 28/11/N 009 Xãa sæ tµi s¶n C§ Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 214 315,000,000 6 
 7. Ma Ngay So Dien giai Tk Ps no Ps co Chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ 811 135,000,000 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 211 450,000,000 14 BN 30/11/N 003 Thanh to¸n l·i vay Chi phÝ tµi chÝnh 635 5,000,000 Vay ng¾n h¹n tiÒn mÆt 311 200,000,000 TiÒn ViÖt Nam 112 205,000,000 15 BC 30/11/N 004 H¹ch to¸n l·i tiÒn göi TiÒn ViÖt Nam 112 776,500 Doanh thu tµi chÝnh 515 776,500 16 PK 30/11/N 010 KÕt chuyÓn doanh thu Doanh thu b¸n hµng 511 864,000,000 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 911 864,000,000 doanh PK 30/11/N 011 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 911 564,758,200 doanh Gi¸ vèn hµng b¸n 632 564,758,200 PK 30/11/N 012 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 911 19,520,000 doanh Chi phÝ b¸n hµng 641 19,520,000 PK 30/11/N 013 KÕt chuyÓn CP qu¶n lý doanh nghiÖp KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 911 53,870,000 doanh Chi phÝ qu¶n lý 642 53,870,000 PK 30/11/N 014 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Doanh thu tµi chÝnh 515 776,500 KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh 911 776,500 PK 30/11/N 015 Thu nhËp bÊt thêng Thu vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ 711 170,000,000 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c 911 170,000,000 PK 30/11/N 016 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh 911 8,080,000 Chi phÝ tµi chÝnh 635 8,080,000 PK 30/11/N 017 Chi phÝ bÊt thêng KÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c 911 135,000,000 Chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ 811 135,000,000 PK 30/11/N 018 H¹ch to¸n thuÕ TNDN Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 821 150,000,000 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3334 150,000,000 PK 30/11/N 019 KÕt chuyÓn ThuÕ TNDN KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 911 150,000,000 doanh Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 821 150,000,000 PK 30/11/N 020 KÕt chuyÓn l·i lç KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 9111 75,851,800 doanh 4212 75,851,800 KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh 4212 7,303,500 9112 7,303,500 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c 9113 35,000,000 4212 35,000,000 7 
 8. Ma Ngay So Dien giai Tk Ps no Ps co PK 30/11/N 021 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ThuÕ GTGT ®Çu ra 3331 47,051,600 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng 133 47,051,600 ho¸ dÞch vô Tæng céng 6,512,237,50 6,512,237,50 0 0 0,25 đ SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: 131 Đối tượng: Công ty TNHH Tuấn Cường SH  Chứng từ TK  Số phát sinh Số dư Diễn giải đối  S NT ứng Nợ Có Nợ Có H Số dư đầu kỳ 154.000.000 04/11 Công ty Tuấn Cường  112 150.920.00 trả nợ tiền hàng 635 0 3.080.000 26/11 Bán hàng  511 640.000.000 3331 64.000.000 Cộng số phát sinh 704.000.000 154.000.00 0 Số dư cuối kỳ 704.000.000 0,25 đ SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA Tài khoản: 131 Đối tượng: Công ty TNHH Xuân Hà SH  Chứng  TK  Số phát sinh Số dư từ Diễn giải đối  S N ứng Nợ Có Nợ Có H T Số dư đầu kỳ 100.000.000 4 Bán hàng hóa cho công  511 224.000.000 ty TNHH Xuân Hà 333.1 22.400.000 Cộng số phát sinh 246.400.000 Số dư cuối kỳ 346.400.000 8 
 9. 0,25 đ SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN Tài khoản: 331 Đối tượng: Công ty CP nhựa Tiền Phong SH  Chứng từ TK  Số phát sinh Số dư Diễn giải đối  S NT ứng Nợ Có Nợ Có H Số dư đầu kỳ 220.000.000 2/11 Mua nhựa PVC 152 170.000.000 133 17.000.000 27/11 Chuyển khoản cho  112 300.000.000 Công ty CP nhựa Tiền  phong Cộng số phát sinh 300.000.000 187.000.000 Số dư cuối kỳ 107.000.000 0,25 đ SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN Tài khoản: 331 Đối tượng: Công ty Bình Minh SH  Chứng từ TK  Số phát sinh Số dư Diễn giải đối  S NT ứng Nợ Có Nợ Có H Số dư đầu kỳ 100.000.000 3/11 Mua CCDC 142 40.500.000 133 4.050.000 Cộng số phát sinh 0 44.550.000 Số dư cuối kỳ 144.550.000 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 111 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú 245,000,00 0 9 
 10. Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du PC 10/11/N 001 Chi l¬ng 334 97,401,750 PC 10/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 133 304,600 PC 10/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 627 2,506,000 PC 10/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 642 540,000 PC 10/11/N 003 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 133 297,000 PC 10/11/N 003 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 627 2,300,500 PC 10/11/N 003 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 642 670,000 PT 28/11/N 001 Thu tiÒn thanh lý TSC§ 3331 17,000,000 PT 28/11/N 001 Thu tiÒn thanh lý TSC§ 711 170,000,00 0 Céng ph¸t sinh trong kú 187,000,00 104,019,85 0 0 Sè d cuèi kú 327,980,15 0 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 112 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú 1,675,400,00 0 BN 03/11/N 001 Thanh to¸n tiÒn mua 142 40,500,000 CCDC 133 4,050,000 BC 04/11/N 001 Thu tiÒn b¸n hµng 131 150,920,000 BN 27/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn hµng kú 331 300,000,00 tríc 0 BC 30/11/N 004 H¹ch to¸n l·i tiÒn göi 515 776,500 BN 30/11/N 003 Thanh to¸n l·i vay 311 200,000,00 0 BN 30/11/N 003 Thanh to¸n l·i vay 635 5,000,000 Céng ph¸t sinh trong kú 151,696,500 549,550,00 0 Sè d cuèi kú 1,277,546,50 0 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 131 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú 254,000,000 10 
 11. Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du BC 04/11/N 001 Thu tiÒn b¸n hµng 112 150,920,000 BC 04/11/N 001 Thu tiÒn b¸n hµng 635 3,080,000 HD 07/11/N 001 B¸n hµng hãa 3331 22,400,000 HD 07/11/N 001 B¸n hµng hãa 511 224,000,000 HD 26/11/N 002 B¸n thµnh phÈm 3331 64,000,000 HD 26/11/N 002 B¸n thµnh phÈm 511 640,000,000 Céng ph¸t sinh trong kú 950,400,000 154,000,000 Sè d cuèi kú 1,050,400,00 0 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 133 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú 25,400,000 PN 02/11/N 001 Mua vËt liÖu 331 17,000,000 PK 03/11/N 001 Mua CCDC 331 4,050,000 PC 10/11/N 002 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 111 304,600 PC 10/11/N 003 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 111 297,000 PK 30/11/N 021 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 3331 47,051,600 Céng ph¸t sinh trong kú 21,651,600 47,051,600 Sè d cuèi kú 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 152 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú 155,000,000 PN 02/11/N 001 Mua vËt liÖu 331 170,000,000 PX 05/11/N 001 XuÊt kho vËt liÖu cho s¶n 621 178,000,00 xuÊt 0 Céng ph¸t sinh trong kú 170,000,000 178,000,00 0 Sè d cuèi kú 147,000,000 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 154 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N 11 
 12. Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú PN 26/11/N 001 NhËp kho thµnh phÈm 155 276,895,50 0 PK 30/11/N 006 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL 621 178,000,00 chÝnh 0 PK 30/11/N 007 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n 622 54,900,000 c«ng PK 30/11/N 008 KÕt chuyÓn chi phÝ sxc 627 43,995,500 Céng ph¸t sinh trong kú 276,895,50 276,895,50 0 0 Sè d cuèi kú 0,5 đ Sæ c¸i tµi kho¶n 155 Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N Tk Ma Ngay So Dien giai Ps no Ps co Du Sè d ®Çu kú 350,000,000 PN 26/11/N 001 NhËp kho thµnh phÈm 154 276,895,500 HD 26/11/N 002 B¸n thµnh phÈm 632 410,758,20 0 Céng ph¸t sinh trong kú 276,895,500 410,758,20 0 Sè d cuèi kú 216,137,300 Sè d cuèi kú 20,250,000 1 đ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Tõ ngµy 01/11/N ®Õn ngµy 30/11/N M· ChØ tiªu T minh Kú nµy Kú tríc sè 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 864,000,00 0 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 10 864,000,00 (10=01-02) 0 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.27 564,758,20 0 5. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 - 20 2 11) 99,241,800 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.26 776,500 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 8,080,000 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 19,520,000 12 
 13. M· ChØ tiªu T minh Kú nµy Kú tríc sè 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 53,870,000 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh [30 = 20 + (21 - 30 2 22) - (24 + 25)] 18,548,300 11. Thu nhËp kh¸c 31 170,000,00 0 12. Chi phÝ kh¸c 32 135,000,00 0 13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32) 40 35,000,000 14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ (50 = 30 + 40) 50 253,5 48,300 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 15 0,000,000 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60 = 50 - 51 60 1 - 52) 02,338,500 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 13 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2