Giáo án lớp 4: Môn : Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Chia sẻ: Abcdef_14 Abcdef_14 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
205
lượt xem
9
download

Giáo án lớp 4: Môn : Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: - Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa - Phân biệt được từ đơn và từ phức - Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ II. Chuẩn bị : - Bảng viết sẵn câu : nhờ bạn giúp đỗ lại có chí học hành nhiều năm liền Hạnh là học sinh tiên tiến III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4: Môn : Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

  1. Từ đơn và từ phức Môn : Luyện từ và câu (5) I. Mục tiêu: - Hiểu được sư khác nhau giữa tiếng và từ . Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa - Phân biệt được từ đơn và từ phức - Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ II. Chuẩn bị : - Bảng viết sẵn câu : nhờ bạn giúp đỗ lại có chí học hành nhiều năm liền Hạnh là học sinh tiên tiến III. Hoạt động dạy học TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi một Hs lên trả lời - 3 Hs đọc - Tác dụng và cách dùng dấu hai chấm? - Gọi 3 Hs đọc đoạn văn đã giao ở tiết trước - Nhận xét ghi điểm 2 Bài mới: - Hs theo dõi Giới thiệu: GV đưa ra từ : học, học hành, hợp tác xã . Em có nhận xét gì về số lượng tiếng của 3 từ - Từ học có 1 tiếng, từ học hành có 2tiếng, từ hợp tác xã có 3 tiếng trên? Bài học hôm nay giúp các em hiểu rõ về từ 1 tiếng và từ gồm nhiều tiếng. GV ghi bảng : từ đơn và từ phức. Yêu cầu Hs đọc câu văn mà GV viết sẵn trên + Hs nối tiếp nhau nhắc lại đề bảng. Mỗi từ được phân bằng 1 dấu gạch . +2 Hs đọc: “Nhờ/ bạn/ giúp đỡ/ lại/ có/ chí/ học hành/ nhiều/ năm liền/ Hạnh/ là/ họcsinh/ tiên tiến/” Câu văn trên có bao nhiêu từ? + Có 14 từ Em có nhận xét gì về các từ trong câu văn +Có từ gồm một tiếng và có từ gồm 2 tiếng. trên? Gọi 1 Hs đọc yêu cầu bài 1. + 1 Hs đọc bài 1 SGK Gọi các nhóm trả lời. Nhóm khác bổ sung Hs thảo luận nhóm và hoàn thành GV chốt: Từ đơn là : nhờ, bạn, lại , có, chí, phiếu nhiều, năm, liền, Hạnh là. Từ ghép là : giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên Đại diện nhóm báo cáo tiến. Hỏi: từ gồm có mấy tiếng? +Từ gồm 1 hay nhiều tiếng -Tiếng dùng để làm gì? +Tiếng dùng để cấu tạo nên từ, một tiếng tạo nên từ đơn, 2 tiếng trở lên tạo nên từ phức. -Từ dùng để làm gì? +Từ dùng để đặt câu Thế nào là từ đơn? thế nào là từ phức? +Từ đơn là từ có1 tiếng, từ phức là từ gồm hai hay nhiều tiếng. Gọi Hs đọc ghi nhớ SGK -Yêu cầu Hs tìm từ + 2 hoặc 3 Hs đọc
  2. đơn , từ phức. + Hs trả lời Nhận xét, tuyên dương Hs Luyện tập Bài 1 : Gọi 1 Hs đọc yêu cầu bài 1 1 Hs đọc. 1 Hs lên bảng làm Yêu cầu Hs tự làm bài GV nhận xét cùng Hs + Hs viết vào vở + Rất/ công bằng/ rất/ thông minh/ + Vừa/ độ lượng/ lại/ đa tình/ đa mang/ Hỏi: những từ nào là từ đơn? + Rất, vừa, lại. Những từ nào là từ phức? + Công bằng, thông minh, đa t ình, đa mang, độ lượng GV dùng phấn màu gạch chân dưới từ đơn (vàng) từ phức(đỏ) Bài 2: Gọi 1 Hs đọc yêu cầu GV hướng dẫn theo dõi các nhóm +Lớp hoạt động nhóm Nhận xét ,tuyên dương + Đại diện nhóm báo cáo Bài 3 : Gọi Hs đọc yêu cầu và mẫu +1 Hs đọc Yêu cầu Hs đặt câu + Hs đặt câu Nhận xét , sửa sai 3.Củng cố - dặn dò : Thế nào là từ đơn? Cho ví dụ Thế nào là từ phức? Cho ví dụ Nhận xét: Dặn dò: về làm lại bài 2, 3 Chuẩn bị bài sau
  3. Thø ngµy th¸ng TuÇn n¨m luyÖn tõ vµ c©u (6) M«n: Më réng vèn tõ: nh©n hËu, ®oµn kÕt I.Môc tiªu: Më réng vèn tõ ng÷ theo chñ ®iÓm nh©n hËu, ®oµn kÕt RÌn luyÖn ®Ó sö dông dông tèt vèn tõ trªn HiÓu ®­îc ý nghÜa cña mét sè c©u thµnh ng÷ tôc ng÷ thuéc chñ ®iÓm II.CHUÈN BÞ: ViÕt s½n bµi 3 Pho to vµi trang tõ ®iÓn tiÕng viÖt cho Hs (nÕu cã) III.Ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t déng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.KiÓm tra bµi cò Gäi 2 Hs hái - 2Hs lªn b¶ng tr¶ lêi TiÕng dïng ®Ó lµm g×? Tõ dïng ®Ó lµm g×? Cho vÝ dô. ThÕ nµo lµ tõ ®¬n? ThÕ nµo lµ phøc? Cho vÝ dô. NhËn xÐt ghi ®iÓm - Chñ ®iÓm :Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ 2.Bµi míi Hái: TuÇn nµy chóng ta häc chñ ®iÓm cã tªn th­¬ng th©n .Tªn ®ã nãi lªn con ng­êi lµ g×? Tªn ®ã nãi lªn ®iÒu g×? Bµi häc h«m h·y biÕt th­¬ng yªu nhau
  4. nay sÏ gióp c¸c em cã thªm vèn tõ vµ c¸ch sö - dông tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm ®ang häc. -Hs nèi tiÕp nhau ®äc l¹i ®Ò GV ghi ®Ò H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1: Gäi Hs ®äc yªu cÇu - Th¶o luËn nhãm Chia líp lµm hai nhãm ®Ó th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn nhãm d¸n phiÕu Tuyªn d­¬ng (Cã thÓ hái nghÜa cña mét vµi tõ - NhËn xÐt - Bæ sung võa t×m ®­îc vµ cho ®Æt c©u ) - 1 Hs ®äc Bµi 2: Gäi Hs ®äc yªu cÇu Hs tù lµm theo - Th¶o luËn nhãm nhãm - §¹i diÖn nhãm d¸n phiÕu Nhãm lªn d¸n phiÕu Nh©n hËu, nh©n tõ, nh©n ¸i, hiÒn - Chèt l¹i tõ ®óng( cã thÓ hái nghÜa cña c¸c tõ hËu, phóc hËu, ®«n hËu, trung hËu Tµn ¸c, ®éc ¸c, hung ¸c, tµn b¹o. ) C­u mang, che chë, ®ïm bäc §Ì nÐn, ¸p bøc, chia rÏ. - 1 Hs ®äc - 1 Hs lªn b¶ng lµm NhËn xÐt tuyªn d­¬ng - Líp lµm vë - 3 ®Õn 5 Hs ®äc bµi lµm cña m×nh Bµi 3: Gäi Hs ®äc yªu cÇu Hs nhËn xÐt bµi cña b¹n - Hs tù do ph¸t biÓu Chèt l¹i ý ®óng - 2 Hs ®äc - Th¶o luËn nhãm ®«i Hái: Em thÝch c©u thµnh ng÷ nµo nhÊt? V× - Hs ph¸t biÓu sao? Bµi 4: Gäi Hs ®äc yªu cÇu cña bµi NhËn xÐt tuyªn d­¬ng 3.Cñng cè dÆn dß NhËn xÐt tiÕt häc
Đồng bộ tài khoản