intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB06: Hướng dẫn kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

146
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn này áp dụng cho việc kiểm tra, thử nghiệm sau chế tạo và sửa chữa các tàu chở xô khí hóa lỏng được đăng ký mang cấp của Đăng kiểm Việt Nam (gọi tắt là tàu). Thuật ngữ khí hóa lỏng chỉ khí có áp suất hơi tuyệt đối vượt quá 0,28MPa ở nhiệt độ 37,8 độ C và các sản phẩm dễ cháy tương tự khác được nêu, quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - NB06: Hướng dẫn kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới

 1. Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển Đề tài: Hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới
 2. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 1 Quy ½Ùnh chung 1.1 Ph−m vi Ÿp dòng 1 Hõèng d¹n n¡y Ÿp dòng cho viÎc kiÌm tra, thø nghiÎm sau chÆ t−o v¡ søa chùa cŸc t¡u chê xá khÏ hÜa lÞng ½õìc ½¯ng kû mang c¶p cða ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam (sau ½μy gài t°t l¡ "T¡u"). Thuºt ngù "khÏ hÜa lÞng" ch× khÏ cÜ Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi võìt quŸ 0,28MPa ê nhiÎt ½æ 37,8oC v¡ cŸc s¨n ph¸m dÍ chŸy tõçng tú khŸc ½õìc nÅu trong B¨ng 8D/19.1 cða Ph·n 8D, quy ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p,2003. 2 ViÎc kiÌm tra, thø nghiÎm ph·n thμn t¡u, mŸy mÜc, thiÆt bÙ cða t¡u chê xá khÏ hÜa lÞng trong ph·n n¡y ph¨i ½õìc õu tiÅn Ÿp dòng. 1.2 CŸc ½Ùnh nghØa 1.2.1 Gièi thiÎu chung vË khÏ hÜa lÞng v¡ t¡u chê khÏ hÜa lÞng KhÏ hÜa lÞng: L¡ cŸc ch¶t m¡ Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi cða nÜ ê nhiÎt ½æ 37,8oC b±ng ho´c lèn hçn 0,28MPa v¡ mæt sâ lo−i s¨n ph¸m dÍ chŸy tõçng tú khŸc ½õìc nÅu trong B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m. LPG : L¡ chù tiÆng Anh viÆt t°t cða nhÜm t÷ Liquefied Petroleum Gas, l¡ tÅn chung cða Propan v¡ Butan v¡ hån hìp cða c¨ hai. LPG cÜ thÌ ½õìc tinh chÆ t÷ d·u thá ho´c khÏ tú nhiÅn. TÏnh ch¶t vºt lû quan tràng nh¶t cða khÏ hÜa lÞng l¡ quan hÎ Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa/nhiÎt ½æ. T÷ tÏnh ch¶t n¡y ½õa ra cŸc yÅu c·u vË thiÆt kÆ hÎ thâng chöa khÏ hÜa lÞng (k¾t chöa) thÏch hìp cho cŸc lo−i t¡u khŸc nhau. CŸc lo−i khÏ hÜa lÞng khŸc nhau cÜ Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa khŸc nhau ½õìc xμy dúng trÅn ½ã thÙ. ‡iÌm c°t nhau giùa cŸc ½õéng cong trÅn ½ã thÙ vèi tròc ho¡nh ch× ra nhiÎt ½æ sái t−i Ÿp su¶t khÏ quyÌn cða ch¶t lÞng. T−i nhiÎt ½æ n¡y cŸc lo−i khÏ hÜa lÞng cÜ thÌ ½õìc vºn chuyÌn bêi hÎ thâng chöa h¡ng ½õìc l¡m l−nh to¡n bæ. CŸc thuºt ngù quan tràng c·n lõu û nhõ sau ½âi vèi khÏ hÜa lÞng : + €p su¶t hçi b¬o hÝa: L¡ Ÿp su¶t cμn b±ng (½o b±ng bar tuyÎt ½âi) cða hçi b¬o hÝa phÏa trÅn ch¶t lÞng t−i nhiÎt ½æ nh¶t ½Ùnh. + NhiÎt ½æ tèi h−n cða ch¶t khÏ: L¡ nhiÎt ½æ m¡ ê trÅn nhiÎt ½æ ½Ü khÏ kháng thÌ hÜa lÞng ê nhiÎt ½æ tèi h−n. + €p su¶t tèi h−n cða ch¶t khÏ: Ÿp su¶t yÅu c·u ½Ì n¾n khÏ sang tr−ng thŸi lÞng ê nhiÎt ½æ tèi h−n. + NhiÎt ½æ sái (½iÌm sái): nhiÎt ½æ m¡ ê ½Ü s¨n ph¸m t−o ra Ÿp su¶t hçi b±ng vèi Ÿp su¶t khÏ quyÌn. + ChŸy : ph¨n öng hÜa hàc, b°t ½·u t÷ nguãn phŸt chŸy, trong ½Ü hçi chŸy ½õìc kÆt hìp vèi á xy theo mæt tý lÎ thÏch hìp ½Ì t−o ra CO2 , hçi nõèc v¡ nhiÎt. CÜ 3 yÅu c·u ½Ì x¸y ra chŸy l¡: nhiÅn liÎu, á xy v¡ nguãn phŸt chŸy. Tý lÎ hçi chŸy vèi á xy ph¨i n±m trong gièi h−n chŸy thÖ mèi x¨y ra chŸy. 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn + Ph−m vi chŸy : ph−m vi giùa nãng ½æ tâi thiÌu v¡ tâi ½a cða hçi (tÏnh theo ph·n tr¯m thÌ tÏch) trong kháng khÏ ½Ì t−o th¡nh hån hìp chŸy. + ‡iÌm phŸt chŸy cða ch¶t lÞng : nhiÎt ½æ th¶p nh¶t m¡ t−i ½Ü ch¶t lÞng sinh ra lõìng hçi ½ð ½Ì t−o hån hìp chŸy vèi kháng khÏ. + NhiÎt bâc chŸy tú ½æng cða s¨n ph¸m : nhiÎt ½æ m¡ t−i ½Ü hçi trong kháng khÏ bÙ nung nÜng ½Ì tú ½æng bâc chŸy. KhÏ hÜa lÞng ½õìc chuyÅn chê b±ng t¡u chê khÏ hÜa lÞng ê tr−ng thŸi khÏ trong ½iËu kiÎn Ÿp su¶t khÏ quyÌn v¡ nhiÎt ½æ tháng thõéng. Phõçng phŸp hÜa lÞng khÏ: gãm 3 phõçng phŸp : + N¾n ê nhiÎt ½æ khÏ quyÌn (½iËu Ÿp ho¡n to¡n) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch n¾n tèi Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa ê nhiÎt ½æ khÏ quyÌn v¡ kháng ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ. + KÆt hìp n¾n v¡ l¡m l−nh (nøa l¡m l−nh) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch l¡m l−nh ½Æn mæt nhiÎt ½æ nh¶t ½Ùnh cao hçn nhiÎt ½æ sái nhõng th¶p hçn nhiÎt ½æ khÏ quyÌn v¡ ê ½iËu kiÎn Ÿp su¶t nh¶t ½Ùnh. + L¡m l−nh ê Ÿp su¶t khÏ quyÌn (l¡m l−nh to¡n ph·n) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch l¡m l−nh ½Æn nhiÎt ½æ b±ng ho´c th¶p hçn nhiÎt ½æ sái ê ½iËu kiÎn Ÿp su¶t khÏ quyÌn. "ChÏnh quyËn h¡nh chÏnh" l¡ chÏnh quyËn quâc gia m¡ t¡u mang cé. "ChÏnh quyËn c¨ng" l¡ chÏnh quyËn hìp phŸp cða quâc gia m¡ t¡u v¡o l¡m h¡ng. "Khu vúc h¡ng hÜa" l¡ khu vúc cÜ hÎ thâng chöa h¡ng, bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n cða t¡u kÌ c¨ ph·n boong trÅn to¡n bæ chiËu d¡i v¡ chiËu ræng cða khu vúc trÅn t¡u. NÆu cÜ cŸc khoang cŸch ly, cŸc khoang d±n ho´c cŸc khoang trâng ê phÏa sau cða cŸc khoang h¡ng tºn cïng phÏa lŸi ho´c phÏa mñi thÖ cŸc khoang n¡y kháng thuæc khu vúc h¡ng hÜa. "HÎ thâng ng¯n h¡ng" l¡ hÎ thâng dïng ½Ì ng¯n h¡ng bao gãm : Mæt vŸch ch°n sç c¶p v¡ thö c¶p, nÆu cÜ, ½õìc bàc cŸch nhiÎt, cŸc khoang bÅn trong v¡ kÆt c¶u kË cºn, nÆu c·n, ½Ì ½ë cŸc bæ phºn n¡y. NÆu vŸch ch°n thö c¶p l¡ mæt ph·n cða kÆt c¶u thμn t¡u thÖ vŸch n¡y cÜ thÌ l¡ vŸch biÅn cða khoang chöa. "Buãng kiÌm soŸt h¡ng" l¡ buãng dïng ½Ì kiÌm soŸt h¡ng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða 3.4 cða quy ph−m. "H¡ng" l¡ s¨n ph¸m ½õìc liÎt kÅ trong B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m, ½õìc chê xá b±ng cŸc t¡u theo cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m. "Khoang phòc vò h¡ng" l¡ khoang n±m trong khu vúc h¡ng hÜa dïng l¡m cŸc xõêng, cŸc buãng chöa v¡ kho chöa cÜ diÎn tÏch lèn hçn 2m2 ½Ì c¶t giù cŸc trang thiÆt bÙ l¡m h¡ng. "K¾t h¡ng" l¡ k¾t kÏn chöa ch¶t lÞng ½õìc thiÆt kÆ th¡nh thïng chöa h¡ng sç c¶p v¡ nÜ bao gãm t¶t c¨ cŸc thïng chöa ½õìc ho´c kháng ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho´c cÜ vŸch ch°n thö c¶p ho´c c¨ hai. "Khoang cŸch ly" l¡ khoang n±m giùa hai vŸch ng¯n ho´c boong th¾p kË cºn. Khoang n¡y cÜ thÌ l¡ khoang trâng ho´c khoang d±n. "Tr−m ½iËu khiÌn" l¡ tr−m ½õìc qui ½Ùnh ê 1.1.3 (14) Ph·n 5 cða qui ph−m. Tr−m n¡y kháng bao gãm buãng ½´t thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chùa chŸy ½´c biÎt, thúc tÆ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chùa chŸy cÜ thÌ ½õìc ½´t trong khu vúc h¡ng hÜa. 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn "S¨n ph¸m dÍ chŸy" l¡ s¨n ph¸m kû hiÎu chù "F" trong cæt "f" ê B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m. "Khoang ho´c vïng nguy hiÌm vË khÏ" l¡ khoang ho´c vïng nhõ ½õìc nÅu t÷ (a) ½Æn (l) dõèi ½μy : (a) Khoang trong khu vúc h¡ng hÜa kháng ½õìc bâ trÏ ho´c trang bÙ ê möc ½õìc ch¶p nhºn ½Ì ½¨m b¨o r±ng kháng khÏ ê ½Ü luán luán ½õìc duy trÖ ê ½iËu kiÎn an to¡n vË khÏ. (b) Khoang kÏn bÅn ngo¡i khu vúc h¡ng hÜa cÜ ½õéng âng d¹n s¨n ph¸m d−ng lÞng ho´c d−ng khÏ ½i qua, ho´c ½õéng âng d¹n s¨n ph¸m d−ng lÞng ho´c khÏ kÆt thîc trong ½Ü; tr÷ trõéng hìp khoang n¡y ½õìc l°p cŸc thiÆt bÙ cÜ kiÌu ½õìc duyÎt ½Ì ng¯n ng÷a sú rÝ làt hçi cða s¨n ph¸m v¡o kháng gian cða khoang. (c) HÎ thâng ng¯n h¡ng v¡ ½õéng âng d¹n h¡ng (d) (i) Khoang h¡ng m¡ ê ½Ü ½õìc chuyÅn chê trong mæt hÎ thâng ng¯n h¡ng yÅu c·u mæt vŸch ch°n thö c¶p. (ii) Khoang h¡ng m¡ ê ½Ü h¡ng ½õìc chuyÅn chê trong mæt hÎ thâng ng¯n h¡ng kháng yÅu c·u mæt vŸch ch°n thö c¶p (e) Khoang cŸch biÎt vèi khoang h¡ng ½õìc nÅu ê (d) (i) trÅn ½μy ch× b±ng mæt vŸch biÅn b±ng th¾p kÏn khÏ. (f) Buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n h¡ng (g) Vïng trÅn boong hê ho´c khoang nøa kÏn trÅn boong hê trong ph−m vi 3 m¾t kÌ t÷ b¶t kü cøa ra n¡o cða k¾t h¡ng, cøa thoŸt khÏ ho´c hçi, bÏch cða âng d¹n h¡ng, van h¡ng; ho´c cŸc lâi v¡o cða cŸc lå tháng giÜ tèi cŸc buãng bçm v¡ cŸc buãng mŸy n¾n h¡ng (h) Boong hê phÏa trÅn khu vúc h¡ng hÜa, 3 m¾t phÏa trõèc v¡ sau cða khu vúc h¡ng hÜa trÅn boong hê lÅn ½Æn chiËu cao 2,4 m¾t phÏa trÅn boong théi tiÆt. (i) Vïng trong ph−m vi 2,4 m¾t kÌ t÷ m´t ngo¡i cða hÎ thâng ng¯n h¡ng nçi m¡ bË m´t n¡y læ ra ngo¡i théi tiÆt. (j) Khoang kÏn ho´c nøa kÏn cÜ ½´t ½õéng âng d¹n cŸc s¨n ph¸m. Khoang ½´t thiÆt bÙ phŸt hiÎn khÏ thÞa m¬n yÅu c·u 13.6.5 Ph·n 8D cða Qui ph−m, khoang tºn dòng khÏ th¨i l¡m nhiÅn liÎu v¡ khoang quy ½Ùnh ê Chõçng 16, Ph·n 8D cða qui ph−m. (k) Khoang ½Ì cŸc âng mËm d¹n h¡ng. "Khoang an to¡n vË khÏ" l¡ khoang kháng ph¨i l¡ khoang nguy hiÌm vË khÏ. "Khoang h¡ng" l¡ mæt khoang bao bàc bêi kÆt c¶u t¡u m¡ trong ½Ü cÜ ½´t hÎ thâng ng¯n h¡ng. "‡æc lºp" cÜ nghØa l¡ hÎ thâng tháng giÜ ho´c hÎ thâng tháng hçi ch²ng h−n, tuyÎt nhiÅn kháng nâi vèi hÎ thâng khŸc v¡ kháng cÜ cŸc phò kiÎn ½Ì nâi vèi cŸc hÎ thâng khŸc. "Khoang cŸch nhiÎt" ½Ì ch× khoang cÜ ho´c kháng cÜ vŸch ch°n, ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho¡n to¡n ho´c mæt ph·n. "Khoang cÜ vŸch ch°n" ½Ì ch× khoang n±m bÅn trong vŸch ch°n sç c¶p v¡ vŸch ch°n thö c¶p ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho´c bàc b±ng vºt liÎu khŸc ho¡n to¡n ho´c mæt ph·n. "MARVS" l¡ sú ½iËu ch×nh van an to¡n ê vÙ trÏ cho ph¾p lèn nh¶t cða k¾t h¡ng. "ThiÆt bÙ nhiÅn liÎu" l¡ thiÆt bÙ ½õìc nÅu ê 1.1.3 (13) Ph·n 5 cða Quy ph−m. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn "HÎ sâ ngºp thÌ tÏch khoang" l¡ tý sâ b±ng thÌ tÏch ngºp nõèc gi¨ ½Ùnh trong khoang chia cho thÌ tÏch to¡n bæ cða khoang. "VŸch ch°n sç c¶p" l¡ bæ phºn phÏa trong ½õìc thiÆt kÆ ½Ì ng¯n h¡ng khi hÎ thâng ng¯n h¡ng gãm hai vŸch ch°n. "VŸch ch°n thö c¶p" l¡ bæ phºn chÙu ch¶t lÞng phÏa ngo¡i cða hÎ thâng ng¯n h¡ng ½õìc thiÆt kÆ ½Ì lõu giù t−m théi h¡ng lÞng rÝ làt qua vŸch ch°n sç c¶p v¡ ½Ì trŸnh h− th¶p nhiÎt ½æ cða kÆt c¶u t¡u tèi nhiÎt ½æ kháng an to¡n. CŸc kiÌu vŸch ch°n thö c¶p ½õçc qui ½Ùnh chi tiÆt hçn ê Chõçng 4, Ph·n 8D cða Qui ph−m. "Mºt ½æ tõçng ½âi" l¡ tý sâ khâi lõìng cða thÌ tÏch cða mæt thÌ tÏch cða s¨n ph¸m chia cho khâi lõìng cða mæt thÌ tÏch tõçng öng cða nõèc ngàt. "TŸch biÎt" nghØa l¡ mæt hÎ thâng ½õéng âng d¹n h¡ng ho´c hÎ thâng tháng hçi h¡ng, ch²ng h−n, kháng ½õìc nâi vèi hÎ thâng âng d¹n h¡ng ho´c hÎ thâng tháng hçi h¡ng khŸc. CÜ thÌ ½−t ½õìc sú cŸch biÎt n¡y b±ng biÎn phŸp thiÆt kÆ ho´c biÎn phŸp vºn h¡nh. BiÎn phŸp vºn h¡nh kháng ½õìc dïng trong ph−m vi mæt k¾t h¡ng v¡ ph¨i bao gãm mæt trong cŸc d−ng sau: (a) ThŸo réi cŸc âng cuæn ho´c van v¡ bÙt kÏn cŸc ½·u âng. (b) Bâ trÏ nâi tiÆp hai bÏch k¾p k¿m theo thiÆt bÙ phŸt hiÎn rÝ làt v¡o âng giùa hai bÏch ½Ü. "N°p k¾t" l¡ kÆt c¶u ½Ì b¨o vÎ trŸnh hõ hÞng cða hÎ thâng ng¯n h¡ng khi hÎ thâng ng¯n h¡ng nhá lÅn trÅn boong théi tiÆt ho´c ½Ì ½¨m b¨o tÏnh liÅn tòc v¡ sú nguyÅn vÂn cða kÆt c¶u boong. "VÝm k¾t" l¡ sú mê ræng lÅn phÏa trÅn cða mæt ph·n k¾t h¡ng. Trong trõéng hìp cŸc hÎ thâng ng¯n h¡ng ê boong dõèi cÜ vÝm k¾t nhá lÅn phÏa trÅn cða boong théi tiÆt ho´c qua n°p k¾t. "Khoang trâng" l¡ khoang kÏn kháng ph¨i l¡ khoang h¡ng, khoang d±n, k¾t d·u ½ât, buãng bçm h¡ng ho´c mŸy n¾n ho´c b¶t kü khoang n¡o tháng thõéng thuyËn viÅn sø dòng, n±m trong trong khu vúc h¡ng hÜa phÏa ngo¡i hÎ thâng chöa h¡ng. "IGC Code" l¡ " Luºt quâc tÆ ½âi vèi kÆt c¶u v¡ trang thiÆt bÙ cða t¡u chê khÏ hÜa lÞng". 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 2 khŸi quŸt vË t¡u chê khÏ hÜa lÞng (lpg) 2.1 HÎ thâng chöa h¡ng (kiÌu k¾t h¡ng) CŸc lo−i k¾t h¡ng gãm 5 kiÌu khŸc nhau : + KiÌu liËn vÞ : k¾t h¡ng l¡ mæt th¡nh ph·n cða thμn t¡u, chÙu tŸc ½æng cða cŸc lo−i t¨i tràng tŸc dòng lÅn thμn t¡u. K¾t cÜ kÆt c¶u tõçng tú kÆt c¶u cða t¡u d·u tháng thõéng. NÜi chung kiÌu k¾t n¡y ch× ch¶p nhºn cho cŸc lo−i h¡ng cÜ nhiÎt ½æ sái kháng dõèi - 10oC. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. + KiÌu m¡ng : k¾t m¡ng l¡ k¾t kháng tú châng ½ë, gãm mæt lèp mÞng (m¡ng) ½õìc ½ë bêi cŸc cç c¶u thμn t¡u lμn cºn tháng qua lèp cŸch nhiÎt. M¡ng ½õìc thiÆt kÆ sao cho sú co gi¬n do nhiÎt ho´c nguyÅn nhμn n¡o ½Ü sÁ ½õìc bï l−i ½Ì kháng gμy nÅn öng su¶t nguy hiÌm cho m¡ng. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t kiÌu m¡ng thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. ChiËu d¡y m¡ng kháng quŸ 10mm. K¾t kiÌu m¡ng luán yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ ½Ì ½Ë phÝng lèp ch°n chÏnh bÙ rÝ r×. M¡ng cÜ thÌ l¡ m¡ng kim lo−i (vÏ dò m¡ng invar - hìp kim th¾p 36% niken - d¡y 0,5mm; ho´c m¡ng b±ng th¾p kháng r× d¡y 1,2mm) ho´c m¡ng phi kim lo−i. (xem hÖnh vÁ). D±n nõèc VŸch ch°n sç c¶p VÞ phÏa trong Lèp cŸch nhiÎt VŸch ch°n thö c¶p K¾t kiÌu m¡ng + KiÌu nøa m¡ng : K¾t kiÌu nøa m¡ng l¡ k¾t kháng tú châng ½ë ê ½iËu kiÎn chöa h¡ng; k¾t bao gãm mæt lèp m¡ng, m¡ cŸc ph·n cða m¡ng ½õìc ½ë bêi cŸc cç c¶u thμn t¡u lμn cºn tháng qua lèp cŸch nhiÎt, cÝn ph·n gÜc lõìn trÝn cða m¡ng tiÆp sîc vèi cŸc cç c¶u thμn t¡u ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ tÏch ½úçc lõìn trÝn vèi bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn. Khi kháng chöa h¡ng k¾t l¡ tú ½ë. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t kiÌu nøa m¡ng thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. (xem hÖnh vÁ) 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch nhiÎt K¾t h¡ng (vŸch ch°n ‡õéng âng thö c¶p) VÞ phÏa trong (vŸch ch°n sç c¶p) K¾t d±n K¾t nøa m¡ng + KiÌu ½æc lºp : K¾t kiÌu ½æc lºp l¡ k¾t tú ½ë, k¾t kháng ½Üng vai trÝ l¡ ph·n kÆt c¶u thμn t¡u v¡ kháng tham gia v¡o söc bËn chung thμn t¡u; kiÌu k¾t n¡y gãm 3 lo−i: Lo−i A : k¾t ½æc lºp lo−i A ½õìc thiÆt kÆ theo tiÅu chu¸n kÆt c¶u ½õìc cáng nhºn nhõ ½âi vèi k¾t sμu. NÆu k¾t cÜ d−ng cŸc vŸch ph²ng thÖ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ kháng ½õìc quŸ 0,07 MPa. NÜi chung, öng su¶t ê lo−i k¾t n¡y kháng ½úçc xŸc ½Ùnh chÏnh xŸc nhõ ½âi vèi k¾t d−ng bÖnh chÙu Ÿp lúc. Lo−i k¾t n¡y yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. (xem hÖnh vÁ) D±n nõèc VŸch dàc VŸch ch°n sç c¶p Lèp sçn phð Khoang h¡ng CŸch nhiÎt VŸch ch°n thö c¶p K¾t ½æc lºp lo−i A (cða t¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n) Lo−i B : K¾t ½æc lºp lo−i B ½õìc thiÆt kÆ sau khi ½¬ ½õìc thø má hÖnh, sø dòng quy trÖnh v¡ phõçng phŸp phμn tÏch chÏnh xŸc ½Ì xŸc ½Ùnh möc ½æ öng su¶t, tuäi thà mÞi, söc bËn nöt. NÆu k¾t cÜ d−ng cŸc vŸch ph²ng thÖ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ kháng ½õìc quŸ 0,07 MPa. Lo−i k¾t n¡y yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p mæt ph·n. (xem hÖnh vÁ) 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VÝm th¾p b¨o vÎ Lèp cŸch nhiÎt VŸch k¾t K¾t h¡ng CŸch nhiÎt D±n nõèc K¾t ½æc lºp lo−i B Lo−i C: K¾t ½æc lºp lo−i C ½õìc thiÆt kÆ v¡ chÆ t−o theo tiÅu chu¸n bÖnh chÙu Ÿp lúc. Trong nhiËu trõéng hìp khi thiÆt kÆ, k¾t lo−i n¡y ½õìc phμn tÏch öng su¶t chÏnh xŸc. TrÙ sâ öng su¶t thiÆt kÆ lo−i k¾t n¡y khŸ th¶p nÅn kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p. (xem hÖnh vÁ) K¾t ½æc lºp lo−i C (cða t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n) BÖnh Ÿp lúc BÖnh Ÿp lúc Khoang h¡ng K¾t ½æc lºp lo−i C (cða t¡u nøa ½iËu Ÿp /l¡m l−nh to¡n bæ) BÖnh Ÿp lúc CŸch nhiÎt Khoang h¡ng D±n nõèc K¾t ½æc lºp lo−i C 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong : HÎ thâng k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong sø dòng nhiÎt g°n v¡o tán vÞ trong cða thμn t¡u ho´c bË m´t chÙu t¨i ½æc lºp ½Ì chöa v¡ cŸch ly h¡ng. (xem hÖnh vÁ) K¾t d±n HÎ thâng cŸch nhiÎt VÞ bÅn trong K¾t d±n K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong 2.2 Phμn lo−i t¡u chê khÏ hÜa lÞng Theo lo−i h¡ng chê cÜ cŸc lo−i t¡u sau : 1 T¡u lo−i 1G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì chê cŸc s¨n ph¸m nÅu t−i Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ tâi ½a ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. 2 T¡u lo−i 2G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu ê Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ hiÎu qu¨ ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. 3 T¡u lo−i 2PG L¡ t¡u chê khÏ cÜ chiËu d¡i t÷ 150 m¾t trê xuâng dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu ê Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ tâi ½a ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra v¡ nÆu s¨n ph¸m ½õìc chuyÅn chê trong cŸc k¾t réi lo−i C cÜ MARVS ê Ÿp su¶t Ït nh¶t l¡ 0,7 MPa v¡ nhiÎt ½æ tÏnh toŸn cða hÎ thâng ng¯n h¡ng t÷ -55oC trê lÅn. Lõu û r±ng mæt t¡u theo quy ½Ùnh n¡y nhõng d¡i trÅn 150 m¾t ph¨i ½õìc coi l¡ t¡u lo−i 2G. 4 T¡u lo−i 3G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu t−i Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ v÷a ph¨i ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. Nhõ vºy, t¡u lo−i 1G l¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m ½õìc coi l¡ möc ½æ nguy hiÌm täng cæng lèn nh¶t v¡ cŸc lo−i t¡u 2G/2PG v¡ lo−i 3G dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m cÜ möc ½æ nguy hiÌm th¶p d·n. VÖ vºy t¡u lo−i 1G ph¨i ½õìc thiÆt kÆ kháng bÙ chÖm theo tiÅu chu¸n thðng kh°c nghiÎt nh¶t v¡ cŸc k¾t h¡ng cða nÜ ph¨i ½õìc ½´t cŸch tán bao mæt kho¨ng cŸch quy ½Ùnh lèn nh¶t v¡o phÏa trong t¡u. Theo phõçng phŸp chê h¡ng cÜ 5 lo−i sau : .1 T¡u ½õìc ½iËu Ÿp ho¡n to¡n 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn .2 T¡u nøa l¡m l−nh/nøa ½iËu Ÿp .3 T¡u nøa ½iËu Ÿp/l¡m l−nh ho¡n to¡n .4 T¡u LPG l¡m l−nh ho¡n to¡n .5 T¡u LNG Lo−i .1, .2 v¡ .3 ½õìc dïng ½Ì chê lõìng nhÞ LPG v¡ khÏ hÜa ch¶t trÅn cŸc tuyÆn h¡nh trÖnh ng°n ven bé. Lo−i .4 dïng ½Ì chê lõìng lèn LPG v¡ amoniŸc trÅn tuyÆn viÍn dõçng. Lo−i .5 thõéng ho−t ½æng chuyÅn tuyÆn, chê lõìng LNG r¶t lèn t÷ vïng khai thŸc ½Æn nçi chÆ biÆn. (1) T¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n ‡μy l¡ lo−i t¡u chê khÏ hÜa lÞng ½çn gi¨n nh¶t vË m´t hÎ thâng chöa h¡ng v¡ trang bÙ l¡m h¡ng. T¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n dïng ½Ì chê h¡ng ê nhiÎt ½æ mái trõéng. T¡u kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp bàc cŸch nhiÎt k¾t h¡ng v¡ thiÆt bÙ hÜa lÞng. H¡ng ½õìc chuyÅn chê t÷ t¡u lÅn bé tháng qua bçm ho´c mŸy n¾n. Do Ÿp su¶t thiÆt kÆ cða k¾t h¡ng r¶t lèn (1,8-2,0MPa), nÅn t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n thõéng nhÞ, dung tÏch tâi ½a cŸc k¾t h¡ng l¡ 4000 m3. T¡u chð yÆu dïng ½Ì chê LPG v¡ amoniŸc. T¡u sø dòng hÎ thâng chöa h¡ng lo−i C (k¾t ½æc lºp lo−i C), kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p; khu vúc h·m h¡ng cÜ thÌ ½õìc tháng giÜ b±ng kháng khÏ. (2) T¡u nøa l¡m l−nh, nøa ½iËu Ÿp Lo−i t¡u n¡y tõçng tú nhõ t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n; k¾t chöa h¡ng cða t¡u l¡ k¾t lo−i C vèi Ÿp su¶t thiÆt kÆ trong kho¨ng 0,5 - 1,1 MPa. Cë t¡u lèn nh¶t cÜ dung tÏch cŸc k¾t h¡ng ½Æn 7000 m3 v¡ ½õìc dïng chð yÆu ½Ì chê LPG. So vèi t¡u ½õìc ½iËu Ÿp ho¡n to¡n, lo−i t¡u n¡y cÜ chiËu d¡y tán k¾t h¡ng nhÞ hçn do gi¨m Ÿp su¶t, tuy nhiÅn l−i yÅu c·u ph¨i cÜ thiÆt bÙ l¡m l−nh v¡ vºt liÎu bàc cŸch nhiÎt k¾t h¡ng. K¾t chÙu ½õìc nhiÎt ½æ tèi - 48oC. (3) T¡u nøa ½iËu Ÿp/l¡m l−nh ho¡n to¡n T¡u lo−i n¡y thõéng ½õìc thiÆt kÆ vèi dung tÏch cŸc k¾t h¡ng kho¨ng t÷ 1500 ½Æn 3000 m3. T¡u thõéng vºn chuyÌn ½õìc nhiËu lo−i h¡ng khŸc nhau t÷ LPG ½Æn propynen hay butadien. K¾t chöa h¡ng lo−i C ½õìc sø dòng cho lo−i t¡u n¡y vèi Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ t÷ 0,4 - 0,8 MPa. Tháng thõéng k¾t ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc nhiÎt ½æ -48oC; nhõng ½ái khi cÜ thÌ tèi -104oC. HÎ thâng l¡m h¡ng cða t¡u ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ x¨ h¡ng lÅn c¨ phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc l¡m l−nh v¡ phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc ½iËu Ÿp. (4) T¡u LPG l¡m l−nh ho¡n to¡n T¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n chê h¡ng ê Ÿp su¶t x¶p x× Ÿp su¶t khÏ quyÌn. T¡u ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chê mæt lõìng r¶t lèn LPG v¡ amoniŸc. Bân kiÌu k¾t h¡ng khŸc nhau ½õìc dïng trÅn t¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n: k¾t kiÌu ½æc lºp trÅn t¡u hai vÞ v¡ k¾t kiÌu nøa m¡ng trÅn t¡u hai vÞ. K¾t chöa h¡ng ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc nhiÎt ½æ -48oC. KÏch thõèc t¡u vèi dung tÏch cŸc k¾t h¡ng t÷ 10000 ½Æn 100000 m3. HÎ thâng s¶y h¡ng v¡ bçm t¯ng Ÿp luán ½õìc sø dòng ½Ì cho ph¾p x¨ h¡ng lÅn phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc ½iËu Ÿp. NÆu lo−i n¡y sø dòng k¾t kiÌu A thÖ ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. Kháng gian h·m h¡ng ph¨i ½õìc l¡m chç khi chê h¡ng dÍ chŸy. (5) T¡u LNG T¡u LNG ½õìc thiÆt kÆ chÆ t−o chuyÅn dïng ½Ì chê cúc kü lèn LNG ê nhiÎt ½æ sái t−i Ÿp su¶t khÏ quyÌn l¡ -163oC. Lo−i t¡u n¡y thõéng cÜ dung tÏch cŸc k¾t h¡ng t÷ 120000 ½Æn 130000 m3. T¡u thõéng ½õìc ½Üng theo cŸc dú Ÿn khai thŸc khÏ tú nhiÅn, v¡ mæt ½éi t¡u ch× dïng cho mæt dú Ÿn (cÜ thÌ t÷ 20-25 n¯m). 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn T¶t c¨ t¡u LNG ½Ëu cÜ kÆt c¶u hai vÞ, thõéng dïng k¾t chöa h¡ng kiÌu m¡ng v¡ cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. Mæt ½´c ½iÌm khŸc biÎt cða lo−i t¡u n¡y l¡ sø dòng khÏ bay hçi l¡m nhiÅn liÎu ½¸y t¡u (ch× cho ph¾p khi chê metan - do metan nh hçn kháng khÏ). Kháng gian h·m h¡ng trÅn cŸc k¾t h¡ng luán ½õìc l¡m trç. NÆu k¾t h¡ng l¡ lo−i B hÖnh c·u thÖ kháng gian h·m h¡ng cÜ thÌ ½õìc ½iËn ½·y kháng khÏ khá, vèi ½iËu kiÎn cŸc kháng gian n¡y ph¨i ½õìc l¡m trç khi cÜ sú rÝ r× h¡ng. T¶t c¨ cŸc kháng gian h·m h¡ng yÅu c·u ph¨i ½õìc theo dßi khÏ liÅn tòc. 2.3 ‡õéng âng h¡ng v¡ thiÆt bÙ l¡m h¡ng HÎ thâng ½õéng âng h¡ng v¡ thiÆt bÙ l¡m h¡ng cða d−ng t¡u chê khÏ hÜa lÞng bao gãm: 1 ThiÆt bÙ chuyÌn h¡ng a. HÎ thâng chuyÌn h¡ng: l¡ hÎ thâng ½õéng âng bao gãm: ½õéng âng h¡ng lÞng, ½õéng âng hçi h¡ng, cŸc van, bçm h¡ng, mŸy n¾n h¡ng, mŸy làc v¡ cŸc phò kiÎn. b. CŸc van h¡ng: CŸc van cða hÎ thâng chuyÌn h¡ng ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða IMO. 2 HÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ/Ÿp su¶t h¡ng T¡u chê khÏ hÜa lÞng l¡m l−nh ho¡n to¡n v¡ nøa l¡m l−nh yÅu c·u ph¨i cÜ hÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ/Ÿp su¶t ½Ì duy trÖ nhiÎt ½æ v¡ Ÿp su¶t h¡ng dõèi nhùng giçi h−n nh¶t ½Ùnh. 3 HÎ thâng tháng hçi k¾t h¡ng v¡ hÎ thâng b¨o vÎ quŸ Ÿp/chμn kháng K¾t h¡ng ph¨i ½õìc trang bÙ van an to¡n ½Ì ng¯n ch´n sú quŸ Ÿp. 4 CŸc thiÆt bÙ theo dßi, kiÌm soŸt v¡ bŸo ½æng TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc thiÆt bÙ theo dßi v¡ ½o: möc h¡ng, nhiÎt ½æ, Ÿp su¶t, t× tràng h¡ng vv... Ngo¡i ra cÝn ph¨i cÜ cŸc thiÆt bÙ theo dßi v¡ ½o lõu lõìng dÝng ch¨y, ½iÌm sõçng, h¡m lõìng á xy. 5 HÎ thâng khÏ trç Mái trõéng khÏ trong cŸc k¾t h¡ng, kháng gian cŸc h·m h¡ng, kháng gian giùa cŸc lèp ch°n cða t¡u chê khÏ hÜa lÞng dÍ chŸy ph¨i duy trÖ ê tr−ng thŸi trç. 6 HÎ thâng ½Üng kh¸n c¶p (ESDS) T−i mæt v¡i vÙ trÏ trÅn t¡u nhõ buãng lŸi, c·u boong, buãng mŸy n¾n, buãng ½iËu khiÌn h¡ng, tr−m ½iËu khiÌn sú câ v.v... cÜ cŸc van ½iËu khiÌn b±ng kháng khÏ n¾n ho´c cŸc nît b¶m ½iÎn. Khi cŸc van ho´c cŸc nît n¡y l¡m viÎc sÁ ½Üng cŸc van ½iËu khiÌn t÷ xa cða hÎ thâng h¡ng; ng÷ng cŸc bçm h¡ng/mŸy n¾n h¡ng v¡ l¡m ng÷ng to¡n bæ hÎ thâng h¡ng. HÎ thâng n¡y ½õìc gài l¡ hÎ thâng ½Üng kh¸n c¶p. 7 HÎ thâng chùa chŸy b±ng nõèc Tõçng tú ½âi vèi t¡u chê d·u tháng thõéng, Ÿp su¶t tâi thiÌu yÅu c·u t−i hàng l¶y l¡ 5 bar. 8 HÎ thâng phun sõçng HÎ thâng phun sõçng ½õìc trang bÙ vèi mòc ½Ïch ½Ì l¡m mŸt, châng chŸy v¡ b¨o vÎ thuyËn viÅn. 9 HÎ thâng dºp chŸy b±ng bæt hÜa ch¶t khá 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng dÍ chŸy ph¨i ½õìc trang bÙ hÎ thâng dºp chŸy b±ng bæt hÜa ch¶t khá ½Ì dºp chŸy trÅn boong cða khu vúc chöa h¡ng. Bæt hÜa ch¶t khá thõéng l¡ hìp ch¶t cða hydrocacbonat Natri ho´c hydrocacbonat Kali. 10 HÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh cho buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n Buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n cða b¶t kü t¡u chê khÏ hÜa lÞng n¡o cñng ph¨i ½õìc trang bÙ hÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh b±ng CO2 thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða qui ½Ùnh II-2/5.1 v¡ 2 cða SOLAS 74 søa ½äi. 11 Trang bÙ cho ngõéi chùa chŸy Måi t¡u chê khÏ hÜa lÞng chê cŸc s¨n ph¸m dÍ chŸy ph¨i cÜ sâ lõìng trang bÙ cho ngõéi chùa chŸy nhõ sau : Dung tÏch k¾t h¡ng t÷ 5000 m3 trê xuâng : 4 bæ - Dung tÏch k¾t h¡ng trÅn 5000 m3 : 5 bæ - 12 Trang bÙ an to¡n TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng ph¨i trang bÙ tâi thiÌu 02 bæ trang bÙ an to¡n cŸ nhμn cho ph¾p ngõéi ½i v¡o l¡m viÎc ê khu vúc cÜ chöa ½·y khÏ. 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 3 kiÌm tra, thø nghiÎm t¡u lpg trong ½Üng mèi 3.1 Hõèng d¹n kiÌm tra, thø nghiÎm t¡u chê khÏ hÜa lÞng 1. CŸc b¨n vÁ v¡ t¡i liÎu H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 1.1 ‡çn yÅu ‡Ì ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ tiÆn h¡nh kiÌm tra c¶p Gi¶y c·u kiÌm chöng nhºn cho t¡u, chð t¡u ph¨i cÜ ½çn yÅu c·u tra kiÌm tra vèi cŸc h−ng mòc thuæc cŸc lo−i t¡u h¡ng. 1.2 XŸc nhºn CŸc b¨n vÁ v¡ t¡i liÎu ph¨i ½õìc trÖnh duyÎt thÞa cŸc b¨n vÁ m¬n theo yÅu c·u cða Qui ph−m Phμn c¶p v¡ ½Üng ½¬ ½õìc t¡u biÌn, 2003 duyÎt 1.3 BiÎn phŸp kh°c phòc Ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp kh°c phòc sú kháng phï hìp ½âi vèi sú mæt cŸch ho¡n ch×nh. kháng phï hìp 2. KÆt c¶u k¾t h¡ng . Lo−i k¾t : . VŸch ch°n thö c¶p : Ho¡n to¡n/ Còc bæ/ Kháng H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra KiÌm tra quy trÖnh h¡n k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû ph¨i 2.1 KiÌm tra ½õìc thúc hiÎn theo quy trÖnh kiÌm tra ½¬ ½õìc duyÎt. quy trÖnh h¡n. 1. KiÌm tra quy trÖnh h¡n ½âi vèi cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû . (bao gãm c¨ bÖnh Ÿp lúc - Vèi cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh Ÿp lúc xø lû, kiÌm tra quy trÖnh xø lû). h¡n ½õìc yÅu c·u ½âi vèi t¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p. CŸc vºt thø ph¨i ½−i diÎn cho : (i) Måi vºt liÎu cç b¨n (ii) Måi lo−i vºt liÎu v¡ quŸ trÖnh h¡n (iii) Måi vÙ trÏ h¡n ‡âi vèi mâi h¡n giŸp m¾p cŸc t¶m, cŸc vºt thø ph¨i ½õìc l¶y sao cho hõèng cŸn song song vèi hõèng h¡n. Ch¶t lõìng cða ½õéng h¡n tïy theo chiËu d¡y cða t¶m vºt liÎu ph¨i thÞa m¬n tiÅu chu¸n hiÎn h¡nh. ViÎc chòp X-ray ho´c 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kiÌm tra b±ng siÅu μm cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn theo sú lúa chàn cða nh¡ chÆ t−o ho´c ‡¯ng kiÌm. ‡âi vèi cŸc mâi h¡n vuáng gÜc, quy trÖnh h¡n ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n hiÎn h¡nh. - Ph¨i kiÌm tra quy trÖnh h¡n cho cŸc k¾t h¡ng v¡ bÖnh chÙu Ÿp lúc xø lû t÷ måi bæ vºt thø. (i) Thø k¾o ngang mâi h¡n. (ii) Thø uân cÜ thÌ l¡ uân m´t, chμn ho´c c−nh theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. Tuy vºy, thø uân dàc cÜ thÌ ½õìc yÅu c·u thay cho thø uân ngang trong trõéng hìp vºt liÎu cç b¨n v¡ kim lo−i ½°p cÜ ½æ bËn khŸc nhau. (iii) Mæt bæ gãm 3 m¹u thø ½æ dai v¡ ½ºp cÜ rŸnh khÏa chù V kiÌu Charpy theo quy ½Ùnh ê cŸc vÙ trÏ sau, xem hÖnh vÁ dõèi ½μy : H¡n giŸp m¾p chù V Tâi thiÌu 1mm Tμm m¹u thø 1 2 345 H¡n giŸp m¾p chù V Tâi thiÌu 1mm Tμm m¹u thø 1 2 345 VÙ trÏ v−ch r¬nh 1. Tμm ½õéng h¡n 2. TrÅn ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 3. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 1mm 4. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 3mm 5. ê trong HAZ, cŸch ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y 5mm HAZ: Vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt ‡õéng tμm cða mâi h¡n ‡õéng hån hìp nÜng ch¨y (F.L) CŸch ½õéng F.L 1mm. CŸch ½õéng F.L 3mm. CŸch ½õéng F.L 5mm (iv) ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra c¶u trîc vØ má, c¶u trîc vi má v¡ ½æ cöng. 2. CŸc yÅu c·u khi thø. - Thø k¾o : Theo quy ½Ùnh chung, ½æ bËn k¾o ph¨i kháng nhÞ hçn ½æ bËn k¾o tâi thiÌu cða vºt liÎu cç b¨n tõçng öng. ‡¯ng kiÌm cñng cÜ thÌ yÅu c·u ½æ bËn k¾o ngang cða mâi 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn h¡n kháng ½õìc nhÞ hçn ½æ bËn k¾o tâi thiÌu cða kim lo−i (TiÆp theo) h¡n ½°p, nÆu kim lo−i h¡n ½°p cÜ ½æ bËn k¾o th¶p hçn kim lo−i cç b¨n. Trong mài trõéng hìp, ph¨i tháng bŸo vÙ trÏ g¹y. - Thø uân: YÅu c·u ph¨i kháng cÜ b¶t kü vÆt nöt n¡o khi uân 180o qua mæt ch¡y ¾p cÜ ½õéng kÏnh b±ng bân l·n chiËu d¡y m¹u thø, tr÷ khi ½õìc yÅu c·u riÅng ho´c cÜ sú thÞa thuºn vèi ‡¯ng kiÌm. - Thø ½æ va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy: Thø Charpy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh ê nhiÎt ½æ ½õìc quy ½Ùnh ½âi vèi vºt liÎu cç b¨n ½õìc gh¾p. KÆt qu¨ cða thø ½æ dai va ½ºp kim lo−i h¡n ½°p, n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu (E), ph¨i kháng ½õìc nhÞ hçn 27J. CŸc yÅu c·u vèi m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn cða kim lo−i h¡n ½°p v¡ måi giŸ trÙ n¯ng lõìng ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu c·u sau: (i) Khi thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy , tháng sâ ½Ÿnh giŸ viÎc thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy l¡ cŸc trÙ sâ n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu ½âi vèi 3 m¹u thø cÜ ½ð kÏch thõèc (10x10mm) v¡ trÙ sâ n¯ng lõìng tâi thiÌu ½âi vèi cŸc m¹u thø. CŸc kÏch thõèc v¡ dung sai cŸc m¹u thø cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ph·n 7-A cða quy ph−m. ViÎc thø v¡ cŸc yÅu c·u ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn 5,0mm ph¨i thÞa m¬n cŸc tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc cáng nhºn. CŸc giŸ trÙ n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn ph¨i l¡: KÏch thõèc m¹u thø N¯ng lõìng trung bÖnh 10x10 mm E 10x7,5 mm 5/6E 10x5,0 mm 2/3E Vèi E l¡ trÙ sâ n¯ng lõìng ½õìc xŸc ½Ùnh t÷ B¨ng 8-D/6.1 ½Æn 8-D/6.4, ph·n 8D cða Quy ph−m. Ch× sâ riÅng lÀ cÜ thÌ th¶p hçn giŸ trÙ trung bÖnh ½¬ ½õìc xŸc ½Ùnh miÍn l¡ nÜ kháng nhÞ hçn 70% giŸ trÙ ½Ü. (ii) Trong mài trõéng hìp m¹u thø Charpy cÜ kÏch thõèc lèn nh¶t theo chiËu d¡y vºt liÎu ph¨i câ g°ng ½õìc c°t sao cho m¹u thø n±m g·n kho¨ng giùa m´t ngo¡i v¡ tμm chiËu d¡y cða vºt liÎu v¡ r¬nh khÏa ph¨i vuáng gÜc vèi m´t ngo¡i cða vºt liÎu. NÆu giŸ trÙ n¯ng lõìng trung bÖnh cða ba m¹u thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ban ½·u kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u ½¬ nÅu trÅn, ho´c cŸc giŸ trÙ n¯ng lõìng tâi thiÌu cða mæt m¹u thø nhÞ hçn trÙ sâ n¯ng lõìng tâi thiÌu cho ph¾p ½âi vèi mæt m¹u thø, thÖ ph¨i thø thÅm 3 vºt thø l¶y t÷ cïng vºt liÎu v¡ kÆt hìp vèi cŸc kÆt qu¨ trõèc ½Ì ½Ùnh 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn giŸ trÙ trung bÖnh mèi. NÆu trÙ sâ n¯ng lõìng trung bÖnh mèi (TiÆp theo) n¡y thÞa m¬n qui ½Ùnh v¡ nÆu kháng cÜ nhiËu hçn hai kÆt qu¨ thø ½çn lÀ th¶p hçn trÙ sâ trung bÖnh theo yÅu c·u v¡ kháng cÜ nhiËu hçn mæt kÆt qu¨ th¶p hçn giŸ trÙ yÅu c·u ½âi vèi måi m¹u thø thÖ vºt m¹u ho´c c¨ lá vºt liÎu cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc. Theo sú thÞa thuºn cða ‡¯ng kiÌm, cŸc d−ng thø ½æ dai va ½ºp khŸc, nhõ thø b±ng th¨ rçi tràng vºt. D−ng thø n¡y cÜ thÌ dïng kÆt hìp ho´c thay cho thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬ng khÏa chù V kiÌu Charpy. KÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp m¹u thø ê vïng ½õéng kim lo−i nÜng ch¨y v¡ vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt ph¨i cho n¯ng lõìng trung bÖnh tâi thiÌu (E) phï hìp vèi cŸc yÅu c·u thø theo chiËu ngang ho´c dàc cða vºt liÎu cç b¨n, l¶y trÙ sâ thÏch hìp, cÝn ½âi vèi cŸc m¹u thø cÜ kÏch thõèc nhÞ hçn n¯ng lõçng trung bÖnh tâi thiÌu (E) ph¨i phï hìp b¨ng trÅn. NÆu chiËu d¡y vºt liÎu kháng cho ph¾p gia cáng m¹u thø ½ð kÏch thõèc ho´c m¹u kÏch thõèc nhÞ hçn theo tiÅu chu¸n thÖ quy trÖnh thø v¡ cŸc tiÅu chu¸n ch¶p nhºn ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 2.2 Vºt liÎu Vºt liÎu ph¨i ½õìc xŸc nhºn b±ng té kÅ mÀ th¾p s¨n xu¶t v¡ ½õìc ½Ÿnh d¶u trÅn t¶m vºt liÎu phï hìp vèi cŸc b¨n vÁ. Ph¨i chî û ½Æn lo−i th¾p v¡ nhiÎt ½æ thø. (KÆt c¶u vÞ t¡u yÅu c·u ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu cÜ thÌ l¡m viÎc trong mái trõéng nhiÎt ½æ th¶p). 2.3 KiÌm tra s¨n KiÌm tra s¨n ph¸m h¡n ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi qui ph¸m h¡n trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. Tâi thiÌu ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau: (1) ‡âi vèi t¶t c¨ cŸc k¾t h¡ng v¡ cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû tr÷ cŸc k¾t kiÌu m¡ng v¡ k¾t liËn, ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra ½õéng h¡n trÅn cŸc s¨n ph¸m trÅn måi 50m cða cŸc mâi h¡n giŸp m¾p v¡ viÎc kiÌm tra ph¨i ½−i diÎn cho måi vÙ trÏ h¡n. ‡âi vèi cŸc vŸch ch°n thö c¶p cñng ph¨i kiÌm tra s¨n ph¸m nhõ yÅu c·u ½âi vèi cŸc vŸch ch°n sç c¶p, khâi lõìng kiÌm tra cÜ thÌ ½õìc gi¨m theo sú thÞa thºn vèi ‡¯ng kiÌm. 200 m¾t cÜ thÌ ch¶p nhºn cho lo−i k¾t liËn v¡ vŸch ch°n thö c¶p. (2) KiÌm tra trÅn s¨n ph¸m ½âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i A v¡ B, k¾t nøa m¡ng ph¨i bao gãm: (i) Thø uân v¡ nÆu b°t buæc ½âi vèi kiÌm tra qui trÖnh thÖ ph¨i thø ½æ dai va ½ºp cho mæt bæ gãm ba m¹u thø cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy cho måi 50mm ½õéng h¡n. ViÎc thø ½æ dai va ½ºp cÜ r¬nh khÏa chù V kiÌu Charpy ph¨i ½õìc thúc hiÎn trÅn cŸc m¹u thø cÜ r¬nh khÏa n±m kÆ tiÆp ê tμm mâi h¡n v¡ vïng bÙ ¨nh hõêng nhiÎt (vÙ trÏ nguy hiÌm nh¶t ½õìc dúa trÅn kÆt qu¨ ch¶t lõìng kiÌm tra quy trÖnh h¡n) ‡âi vèi th¾p kháng r× ostenit t¶t c¨ cŸc r¬nh 23 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trÖnh h¡n). ‡âi vèi th¾p kháng r× ostenit, t¶t c¨ cŸc r¬nh (TiÆp theo) khÏa ph¨i n±n ê tμm mâi h¡n. (ii) CŸc yÅu c·u thø nhõ 2.1 , riÅng ½âi vèi trõéng hìp khi kÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË n¯ng lõìng theo qui ½Ùnh v¹n cÜ thÌ ½õìc ch¶p nhºn nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t riÅng qua thø rçi tràng vºt. Trong trõéng hìp nhõ vºy, ph¨i thø rçi tràng vºt hai l·n cho måi m¹u thø Charpy kháng ½−t v¡ c¨ hai l·n m¹u ph¨i kháng bÙ g¹y ê nhiÎt ½æ thø. (3) ‡âi vèi k¾t ½æc lºp lo−i C: Ngo¡i cŸc yÅu c·u ê (2) buæc ph¨i k¾o ngang mâi h¡n. CŸc yÅu c·u ½õìc nÅu ê 2.1, riÅng kÆt qu¨ thø ½æ dai va ½ºp kháng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË n¯ng lõìng theo quy ½Ùnh v¹n cÜ thÌ ch¶p nhºn phò nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t riÅng qua thø rçi tràng vºt. Trong trõéng hìp nhõ vºy, ph¨i thø rçi tràng vºt hai l·n cho måi bæ m¹u thø Charpy kháng ½−t v¡ c¨ hai l·n m¹u ph¨i kháng bÙ g¹y ê nhiÎt ½æ thø. 2.4 KÆt c¶u, KÆt c¶u, tay nghË v¡ viÎc ½¨m b¨o ch¶t lõìng ph¨i ½õìc thúc trÖnh ½æ tay hiÎn phï hìp b¨n vÁ v¡ thuyÆt minh ½¬ ½õìc duyÎt nghË v¡ (1) T¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p cða lo−i k¾t réi ph¨i ê d−ng ½¨m b¨o ng¶u ho¡n to¡n. Vèi mâi h¡n vÝm vèi tán bao ‡¯ng kiÌm ch¶t lõìng cÜ thÌ ch¶p nhºn dïng mâi h¡n gÜc ng¶u ho¡n to¡n. Tr÷ cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua vÝm, cŸc mâi h¡n cða âng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho h¡n ng¶u ½õìc ho¡n to¡n. (2) ‡æ chÏnh xŸc, ½æ th²ng h¡ng, ½æ lÎch hõèng, ½æ bÜng, ½æ ph²ng(nÆu c·n thiÆt), ½´c biÎt ½âi vèi k¾t lo−i B. (3) Vèi cŸc k¾t réi lo−i C, cŸc chi tiÆt v¡ mâi nâi ph¨i nhõ sau: (i) CŸc ½õéng h¡n dàc v¡ ½õéng h¡n vÝng cða k¾t chÙu Ÿp su¶t ph¨i l¡ mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n, d−ng chù X ho´c chù V. Mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n ph¨i ½õìc thúc hiÎn b±ng h¡n hai m´t ho´c h¡n cÜ t¶m ½Îm. NÆu dïng t¶m ½Îm thÖ t¶m ½Îm ph¨i ½õìc thŸo ra, tr÷ bÖnh chÙu Ÿp lúc nhÞ ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cho giù l−i. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc d−ng vŸt m¾p khŸc tïy thuæc v¡o kÆt qu¨ thø khi x¾t duyÎt quy trÖnh h¡n. (ii) BiÎn phŸp giŸp m¾p cða mâi h¡n giùa thμn vèi vÝm chÙu Ÿp lúc, giùa vÝm vèi phò tïng ph¨i thúc hiÎn theo cŸc yÅu c·u ê Chõçng 10, ph·n 3 cða Quy ph−m. CŸc mâi h¡n âng nâi vèi bÖnh v¡ cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua khŸc cða bÖnh v¡ t¶t c¨ cŸc mâi nâi vèi bÖnh ho´c âng nâi ph¨i l¡ ng¶u ho¡n to¡n suât chiËu d¡y cða th¡nh bÖnh ho´c th¡nh âng nâi, tr÷ khi ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn ½âi vèi nhùng ½õéng âng nâi cÜ ½õéng kÏnh nhÞ. (4) K¾t kiÌu m¡ng: Vèi cŸc k¾t kiÌu m¡ng, cŸc biÎn phŸp ½¨m b¨o ch¶t lõìng, ch¶t lõìng qui trÖnh h¡n, cŸc chi tiÆt thiÆt 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kÆ, vºt liÎu, chÆ t−o kiÌm tra v¡ thø nhiÎm ph¨i tuμn theo (TiÆp theo) cŸc tiÅu ch¸n ½õìc ho¡n thiÎn d·n trong quŸ trÖnh thø nghiÎm m¹u. (5) K¾t kiÌu nøa m¡ng: ‡âi vèi k¾t nøa m¡ng, cŸc yÅu c·u tõçng öng ½âi vèi cŸc k¾t réi ho´c cŸc k¾t kiÌu m¡ng ph¨i ½õìc Ÿp dòng thÏch hìp. (6) K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong: (i) ‡âi vèi cŸc k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong, ½Ì ½¨m b¨o ½ãng ½Ëu vË m´t ch¶t lõìng kÌ c¨ kiÌm soŸt mái trõéng, ch¶t lõìng cða qui trÖnh ½õìc Ÿp dòng, cŸc gÜc, cŸc kÆt c¶u xuyÅn qua cŸc chi tiÆt kÆt c¶u khŸc, cŸc ½´c tÏnh cða vºt liÎu, viÎc kiÌm tra t÷ng ph·n v¡ kiÌm tra ho¡n ch×nh cŸc bæ phºn ph¨i tuμn theo cŸc tiÅu chu¸n ho¡n thiÎn d·n trong chõçng trÖnh thø nghiÎm m¹u. (ii) TiÅu chu¸n kiÌm tra ch¶t lõìng kÌ c¨ kÏch thõèc cho ph¾p tâi ½a cða cŸc khuyÆt tºt chÆ t−o, viÎc thø nghiÎm v¡ kiÌm tra trong quŸ trÖnh chÆ t−o l°p ½´t v¡ thø nghiÎm m¹u ê t÷ng giai ½o−n ph¨i thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 2.5 KiÌm tra KiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi quy kháng phŸ trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt. hðy. (1) ‡âi vèi k¾t lo−i A v¡ k¾t bŸn m¡ng, ½õìc thiÆt kÆ l¡m viÎc ê nhiÎt ½æ b±ng ho´c nhÞ hçn -20oC v¡ k¾t réi lo−i B kháng kÌ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ, viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: - Chòp X-quang: 100% t¶t c¨ cŸc mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cða tán vÞ k¾t h¡ng. (2) ‡âi vèi k¾t lo−i A v¡ k¾t bŸn m¡ng khŸc vèi (1), viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÅn nhõ sau: . Chòp X-quang to¡n bæ cŸc ½iÌm c°t giao v¡ Ït nh¶t 10% cŸc mâi h¡n giŸp m¾p ng¶u ho¡n to¡n cða kÆt c¶u k¾t. . Trong måi trõéng hìp, kÆt c¶u k¾t cÝn l−i bao gãm c¨ mâi h¡n cða cŸc nÂp, cŸc phò tïng v¡ chi tiÆt l°p gh¾p khŸc ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng bæt t÷ tÏnh ho´c cŸc phõçng phŸp th¸m th¶u ch× thÙ m¡u nÆu ‡¯ng kiÌm th¶y c·n thiÆt. . T¶t c¨ cŸc quy trÖnh kiÌm tra v¡ tiÅu chu¸n cáng nhºn ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc cáng nhºn. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc quy trÖnh kiÌm tra siÅu μm ½¬ ½õìc cáng nhºn thay cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− nhõng cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra bä sung b±ng tia phÜng x− ê cŸc vÙ trÏ lúa chàn. Ngo¡i ra, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra b±ng siÅu μm bä sung cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− ½¬ yÅu c·u. (3) ‡âi vèi k¾t lo−i C v¡ cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh nhõ sau: 25 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (TiÆp theo) (i) ChÆ t−o v¡ trÖnh ½æ tay nghË, dung sai trong chÆ t−o nhõ ½æ lõìn, ½æ lÎch còc bæ so vèi hÖnh dŸng ½îng, ½æ th²ng cða ½õéng h¡n v¡ ½æ vŸt cða cŸc t¶m tán cÜ chiËu d¡y khŸc nhau ph¨i theo yÅu c·u Chõçng 11, ph·n 3 cða Quy ph−m. (ii) Thø kháng phŸ hðy: Tïy theo sú ho¡n ch×nh v¡ ph−m vi cða thø kháng phŸ hðy ½õéng h¡n, quŸ trÖnh thø kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh to¡n ph·n ho´c t÷ng ph·n theo cŸc yÅu c·u cða Chõçng 11, ph·n 3 cða quy ph−m, nhõng khâi lõìng kiÌm tra kháng Ït hçn khâi lõìng sau dμy : (a) Thø kháng phŸ hðy to¡n ph·n : . Chòp X-ray : 100% cŸc mâi h¡n giŸp m¾p. . PhŸt hiÎn vÆt nöt bË m´t (kiÌm tra th¸m th¶u): Ït nh¶t 10% täng sâ ½õéng h¡n, 100% ½âi vèi cŸc v¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t , âng nâi vv.... Tuy nhiÅn viÎc kiÌm tra b±ng siÅu μm cÜ thÌ thay thÆ mæt ph·n cho kiÌm tra b±ng tia phÜng x− nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. Ngo¡i ra, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u kiÌm tra to¡n ph·n ½õéng h¡n cða v¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t, âng nâi, vv... b±ng siÅu μm. (b) Thø kháng phŸ hðy t÷ng ph·n: . Chòp X-ray: ‡õéng h¡n giŸp m¾p: t¶t c¨ cŸc ½õéng h¡n giao nhau v¡ Ït nh¶t 10% täng chiËu d¡i t−i cŸc vÙ trÏ ½õìc lúa chàn phμn bâ ½Ëu. . PhŸt hiÎn vÆt nöt bË m´t: V¡nh gia cõéng quanh lå kho¾t, âng nâi, vv..., 100%. . KiÌm tra b±ng siÅu μm : Theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm trong t÷ng trõéng hìp cò thÌ. (4) ‡âi vèi vÞ ngo¡i ½Üng vai trÝ nhõ vŸch ch°n thö c¶p viÎc kiÌm tra kháng phŸ hðy ph¨i ½õìc thúc hiÅn: . Chòp X-quang : t¶t c¨ cŸc d¨i tán giŸp m¾p v¡ cŸc ph·n giao ê m−n. 1) Vèi cŸc bÖnh Ÿp lúc xø lû: 10% cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc 2.6 VŸch ch°n VŸch ch°n thö c¶p, nÆu cÜ yÅu c·u, ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu ‡´c ½iÌm chÏnh cða thö c¶p c·u sau : vŸch ch°n thö c¶p: (1) NÆu nhiÎt ½æ cða h¡ng hÜa ê Ÿp su¶t khÏ quyÌn kháng th¶p hçn -55oC thÖ thμn t¡u cÜ thÌ cÜ tŸc dòng nhõ mæt vŸch ch°n thö c¶p. (2) Vºt liÎu thμn t¡u ph¨i phï hìp vèi nhiÎt ½æng cða h¡ng dõèi Ÿp su¶t khÏ quyÌn. (3) Ph¨i thiÆt kÆ sao cho nhiÎt ½æ ½Ü kháng gμy öng su¶t 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn kháng ch¶p nhºn ½õìc ½âi vèi thμn t¡u. (TiÆp theo) (4) CÜ thÌ giù ½õìc h¡ng lÞng rÝ r× trong théi gian 15 ng¡y thºm trÏ khi t¡u nghiÅng 30o. (5) NÆu yÅu c·u ph¨i cÜ vŸch ch°n thö c¶p to¡n ph·n thÖ ph−m vi cða nÜ ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh theo sú rÝ r× cða h¡ng tõçng öng vèi ph−m vi hõ h−i t−o ra bê phä t¨i tràng nÅu ê 4.3.4-4, Chõçng 4, Ph·n 8D cða Quy ph−m, sau khi phŸt hiÎn ra rÝ r× sç c¶p. CÜ thÌ x¾t ½Æn sú bâc hçi, tâc ½æ rÝ r×, cáng su¶t bçm v¡ cŸc yÆu tâ khŸc. ê xa vŸch ch°n thö c¶p t÷ng ph·n ph¨i cÜ cç c¶u ch°n ½Ì hõèng ch¶t lÞng v¡o kháng gian giùa vŸch ch°n sç c¶p v¡ vŸch ch°n thö c¶p v¡ giù cho nhiÎt ½æ cða möc thμn t¡u ê möc an to¡n. (6) T−i nhùng nçi kháng thÌ kiÌm tra b±ng m°t thõéng vŸch ch°n thö c¶p , ph¨i cÜ phõçng phŸp kiÌm tra cÜ hiÎu qu¨ ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 2.7 Cç c¶u ½ë CŸc k¾t h¡ng ph¨i ½õìc ½ë bêi thμn t¡u ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u sau : (1) Kháng bÙ dÙch chuyÌn nhõ mæt vºt thÌ dõèi tŸc ½æng cða t¨i tràng tØnh v¡ t¨i tràng ½æng nhõng cÜ thÌ co v¡ d¬n khi nhiÎt ½æ thay ½äi v¡ khi thμn t¡u biÆn d−ng m¡ kháng phŸt sinh öng su¶t ê k¾t v¡ ê thμn t¡u. (2) Ng¯n ng÷a sú di chuyÌn to¡n bæ cða k¾t theo phõçng ngang, phõçng dàc v¡ quay gμy ra do sú chuyÌn ½æng cða t¡u ho´c do ½μm va. (3) CŸc k¾t réi ph¨i cÜ kÆt c¶u châng näi. KÆt c¶u châng näi ph¨i thÏch hìp ½Ì châng lúc t÷ dõèi lÅn do k¾t trâng trong khoang t¡u bÙ ngºp nõèc ½Æn chiËu chÖm tràng t¨i mïa h¿ cða t¡u gμy ra, m¡ kháng cÜ biÆn d−ng dÀo nguy hiÌm ½âi vèi kÆt c¶u thμn t¡u. (4) Khi cŸc k¾t ho´c ½õéng âng ½õìc cŸch biÎt b±ng cŸch ½iÎn bêi cç c¶u thμn t¡u, ph¨i tiÆp ½¶t vË ½iÎn cho c¨ ½õéng âng v¡ cŸc k¾t. T¶t c¨ cŸc mâi nâi âng cÜ ½Îm v¡ khèp nâi âng mËm ph¨i ½õìc tiÆp ½¶t vË ½iÎn. 2.8 HÎ thâng HÎ thâng s¶y nÜng ½õìc trang bÙ nh±m b¨o vÎ kÆt c¶u cða vÞ ‡´c ½iÌm chÏnh cða s¶y nÜng t¡u khi ê nhiÎt ½æ th¶p, thiÆt kÆ v¡ c¶u trîc cða hÎ thâng ph¨i hÎ thâng: ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. - Khi t¡u chê lo−i h¡ng ê nhiÎt ½æ dõèi -10oC t−i cŸc khu vúc mái trõéng cÜ nhiÎt ½æ kháng khÏ l¡ 5oC v¡ nhiÎt ½æ nõèc biÌn l¡ 0oC v¡ t−i vÙ trÏ trang bÙ vŸch ch°n thö c¶p còc bæ ho´c to¡n ph·n l¡m viÎc vèi ½iËu kiÎn mái trõéng trÅn, thiÆt bÙ gia nhiÎt cŸc kÆt c¶u ngang vÞ t¡u ph¨i ½¨m b¨o nhiÎt ½æ cða vºt liÎu kháng gi¨m xuâng dõèi möc th¶p nh¶t cho ph¾p. NÆu nhiÎt ½æ mái trõéng th¶p hçn ph¨i trang bÙ hÎ thâng s¶y nÜng theo cç c¶u dàc t¡u ½Ì ½¨m b¨o vºt liÎu duy trÖ ê nhiÎt ½æ 5oC ½âi vèi khÏ v¡ 0oC, 27 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2