intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán do Công ty kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX thực hiện

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
98
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán do Công ty kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận về kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC kết hợp với thực tiễn quy trình và phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty ATAX nhằm rút ra những ưu và nhược điểm của quy trình này, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC do Công ty ATAX thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán do Công ty kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX thực hiện

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Kế toán – Tài chính<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài<br /> Trong những năm gần đây, hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã đạt<br /> được nhiều bước phát triển mới. Bên cạnh sự phát triển của đội ngũ kiểm toán viên<br /> <br /> Ế<br /> <br /> chuyên nghiệp thì Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cũng đang được ban hành<br /> <br /> U<br /> <br /> theo hướng hội nhập với các thông lệ quốc tế. Kiểm toán là công cụ kinh tế ngày càng<br /> <br /> -H<br /> <br /> khẳng định vị trí và tầm quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý của nền kinh tế<br /> quốc dân ở nước ta.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Cùng với xu thế phát triển đó, hoạt động kiểm toán độc lập của các công ty, văn<br /> <br /> H<br /> <br /> phòng, chi nhánh kiểm toán độc lập càng có điều kiện để phát triển và phát huy vai trò<br /> <br /> IN<br /> <br /> của mình đối với nền kinh tế. Tuy nhiên đây cũng chính là hoạt động khá mới mẻ tại<br /> khu vực miền Trung, các đơn vị cần và có nhu cầu được kiểm toán trong những năm<br /> <br /> K<br /> <br /> gần đây mặc dù đã tăng nhiều nhưng so với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thì còn<br /> <br /> C<br /> <br /> khá khiêm tốn. Điều này đặt ra yêu cầu: phải có hiểu biết về hoạt động kiểm toán,<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> kiểm tra xác minh số liệu, phương án hoạt động để đảm bảo rằng người quản lý giám<br /> <br /> IH<br /> <br /> sát hiệu quả công việc kinh doanh của mình. Thúc đẩy việc lành mạnh hóa tài chính,<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Thực tế trong khu vực miền Trung, tuy số lượng công ty kiểm toán độc lập còn<br /> <br /> G<br /> <br /> ít nhưng với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của mình các đơn vị này đã tham gia kiểm<br /> <br /> N<br /> <br /> toán Báo cáo tài chính, tư vấn kế toán cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau trên địa bàn khu vực.<br /> Khi tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị khách hàng, kiểm toán<br /> <br /> TR<br /> <br /> viên công ty kiểm toán độc lập thường phân chia thành các chu trình, các khoản mục<br /> khác dựa vào đặc điểm của nó để tiến hành các thủ tục kiểm tra phù hợp, tiết kiệm thời<br /> gian, chi phí và nâng cao được hiệu quả, hiệu lực của cuộc kiểm toán. Đối với các<br /> doanh nghiệp thương mại, các chu trình được kiểm toán viên quan tâm và dành nhiều<br /> thời gian nhất là chu trình: chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình mua hàng và thanh<br /> toán, chu trình vốn bằng tiền.<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Diễm Thi<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Kế toán – Tài chính<br /> <br /> Chu trình mua hàng và thanh toán có ý nghĩa to lớn là một bộ phận có liên quan<br /> đến rất nhiều chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính là giai đoạn đầu tiên của một chu kỳ hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó đóng một vai trò quan trọng, nó cung<br /> cấp hàng hóa, nguyên vật liệu cho doanh nghiệp. Đối với công ty kiểm toán, việc thực<br /> hiện tốt quy trình kiểm toán này sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như sức lực, nâng<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cao hiệu quả kiểm toán, đưa ra kiến nghị hợp lý cho đơn vị của Tổng giám đốc. Đối<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> với đơn vị được kiểm toán, sẽ giúp cho Ban lãnh đạo thấy được những sai sót, yếu<br /> kém cần khắc phục về kế toán cũng như quản lý phần hành này, góp phần nâng cao<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> hiệu quả kinh doanh. Đối với Nhà nước, để các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn<br /> trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, có chính<br /> <br /> H<br /> <br /> sách hợp lý hơn để phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Nhận thức được tầm quan trọng của quy trình kiểm toán mua hàng và thanh<br /> <br /> K<br /> <br /> toán và xuất phát từ mong muốn tìm hiểu sâu sắc hơn nữa quy trình này, qua quá trình<br /> thực tập tại Công ty kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX tại Đà Nẵng, có điều kiện được<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> tham gia vào quá trình thực hiện kiểm toán mua hàng chu trình mua hàng và thanh<br /> toán tại các đơn vị thương mại và có một số hiểu biết nhất định về vấn đề này nên tôi<br /> <br /> IH<br /> <br /> quyết định chọn đề tài: “Đánh giá quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> toán do Công ty kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX thực hiện”.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> G<br /> <br /> a. Mục tiêu tổng quát<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận về kiểm toán, đặc biệt là<br /> kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC kết hợp với thực<br /> <br /> TR<br /> <br /> tiễn quy trình và phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty<br /> ATAX nhằm rút ra những ưu và nhược điểm của quy trình này, từ đó rút ra các bài học<br /> kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ<br /> mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC do Công ty ATAX thực hiện.<br /> b. Mục tiêu cụ thể<br /> Nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty<br /> Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX nhằm:<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Diễm Thi<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Kế toán – Tài chính<br /> <br /> Nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận chung làm cơ sở cho việc tiếp cận lý<br /> luận về báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính.<br /> Qua thực tế tìm hiểu nắm bắt được quy trình thực hiện kiểm toán chu trình mua<br /> hàng thanh toán cụ thể, từ đó đúc rút được kinh nghiệm bài học trong quá trình thực<br /> <br /> Ế<br /> <br /> hiện kiểm toán.<br /> <br /> U<br /> <br /> Từ việc nghiên cứu trên rút ra được những ưu, nhược điểm và đề xuất một số<br /> <br /> -H<br /> <br /> giải pháp hoàn thiện cho quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại<br /> Công ty Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX. Đồng thời có thể đưa ra được một số<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> hướng nghiên cứu tiếp theo.<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> a. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại<br /> <br /> IH<br /> <br /> b. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> ATAX.<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> một doanh nghiệp được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế<br /> <br /> Không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> thuế ATAX.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Thời gian thu thập số liệu đề tài: bắt đầu từ ngày 05/02/2012 đến ngày<br /> <br /> G<br /> <br /> 15/02/2012.<br /> <br /> N<br /> <br /> Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 200, thông tin của khách hàng được<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> kiểm toán cần được bảo mật nên tên thật của công ty khách hàng không nêu trong luận văn.<br /> <br /> TR<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> a. Phương pháp thu thập số liệu<br /> Thu thập, nghiên cứu các chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán Việt Nam<br /> <br /> hiện hành cùng các tài liệu chuyên khảo có liên quan như giáo trình, sách báo về kiểm<br /> toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán BCTC.<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Diễm Thi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Kế toán – Tài chính<br /> <br /> Thu thập các tài liệu, hồ sơ năm trước liên quan tới các nghiệp vụ liên quan tới<br /> chu trình mua hàng – thanh toán, khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán<br /> báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX.<br /> Quan sát quá trình các KTV tiến hành kiểm toán và phỏng vấn KTV về quy<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trình tiến hành kiểm toán chu trình trong thực tế.<br /> <br /> U<br /> <br /> Trực tiếp tham gia quy trình kiểm toán với vai trò Trợ lý Kiểm toán viên.<br /> <br /> -H<br /> <br /> b. Phương pháp xử lý số liệu<br /> <br /> Sau khi thu thập số liệu, người viết tiến hành phân tích, tổng hợp, đối chiếu số<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> liệu cũng như vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm thực tế có được về kiểm toán<br /> chu trình mua hàng – thanh toán để từ đó có cái nhìn khái quát về vấn đề nghiên cứu.<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 5. Tính mới của đề tài<br /> <br /> Như đã nói ở trên, chu trình mua hàng – thanh toán là một chu trình quan trọng<br /> <br /> K<br /> <br /> bởi lẽ nó làm phát sinh chi phí lớn nhất, các sai sót và gian lận xảy ra sẽ ảnh hưởng<br /> <br /> C<br /> <br /> đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra, khoản mục phải trả người bán cũng là một<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> chỉ tiêu đánh giá độ lành mạnh về mặt tài chính của công ty. Do đó, kiểm toán chu<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> các cuộc kiểm toán.<br /> <br /> IH<br /> <br /> trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC luôn luôn được thực hiện trong<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Nội dung kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán có lẽ không mới trong<br /> <br /> G<br /> <br /> chương trình đào tạo kiểm toán tài chính. Xong lại mới trong ngân hàng khóa luận của<br /> <br /> N<br /> <br /> trường Đại học kinh tế Huế và Công ty Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX bởi lẽ chưa<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> có ai thực hiện nghiên cứu đề tài này.<br /> Đề tài tìm hiểu thực tế thực hiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng – thanh<br /> <br /> TR<br /> <br /> toán. Qua đó người viết kiến nghị một số giải pháp có tính ứng dụng cao, phù hợp với<br /> đặc điểm công ty dễ thực hiện.<br /> <br /> 6. Kết cấu đề tài<br /> Ngoài các phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn gồm có 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận trong quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh<br /> toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính.<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Diễm Thi<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Kế toán – Tài chính<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán<br /> trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX thực<br /> hiện.<br /> Chương 3: Đưa ra đánh giá và một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình<br /> kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán do Công ty kiểm toán và Tư vấn thuế<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ATAX thực hiện.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> liệu tham khảo, ngoài ra còn có các phụ lục khác minh họa.<br /> <br /> -H<br /> <br /> Toàn bộ khóa luận được trình bày trong 106 trang với 4 sơ đồ, 11 bảng, 11 tài<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Diễm Thi<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2