intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS Nguyễn Thu Trang

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
117
lượt xem
21
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS Nguyễn Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Quản trị chiến lược Chương 4 Chiến lược cấp công ty trình bày về các hình thức phát triển chiến lược của doanh nghiệp. Các mô hình quản lý danh mục các hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS Nguyễn Thu Trang

 1. CHƯƠNG CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY LƯ
 2. Nội dung chính  Các hinh thức phát triển chiến lược của doanh lư nghiệp  Các mô hinh quản lý danh mục các hoạt động của doanh nghiệp
 3. ĐIỂM MẠN H Các chiến lược Các chiến lược phát triển cấp ổn định cấp công ty công ty Tình trạng DN Các chiến lược Các chiến lược ĐIỂM ổn định cấp suy giảm cấp YẾU công ty công ty Tình trạng môi trường Cơ hội từ môi Những đe dọa trường từ môi trường
 4. I- Chiến lược phát triển lư  Là chiến lược cấp công ty nhằm tìm kiếm những cách thức để làm tăng mức độ hoạt động của DN.  Bao gồm việc tăng cường những biện pháp gia tăng về mặt số lượng như doanh số bán hàng, hàng, số lượng nhân viên và thị phần. phần.  Phát triển có thể đạt được thông qua:  hội nhập dọc  đa dạng hoá. hoá.
 5. I- Chiến lược phát triển lư 1- Hội nhập dọc (Vertical intergration) intergration)  a) KN: Chiến lược hội nhập dọc lµ viÖc doanh KN: nghiÖp tù ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo hoÆc ®¶m b¶o kh©u tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®Çu ra kh©u nh»m cñng cè và duy trì vÞ thÕ c¹nh tranh cña ho¹t ®éng chÝnh. chÝnh. Các cửa hàng Nhà cung cấp thức ăn Nông dân Cơ sở giết mổ Siêu thị/ Lái và cung ứng buôn Nhà cung cấp giống Chế biến đông lạnh
 6. I- Chiến lược phỏt triển 1- Hội nhập dọc (Vertical intergration) b) Các hinh thức hội nhập dọc  Tiến trinh hội nhập dọc:  Hội nhập dọc ngược chiều (backward intergration) : DN tự đảm ngư bảo việc cung cấp các yếu tố đầu vào cần thiết cho hoạt động SXKD của minh.  Hội nhập dọc xuôi chiều (forward intergration): DN tự đảm nhận việc phân phối các sản phẩm từ hoạt động SXKD của minh.
 7. I- Chiến lược phỏt triển 1- Hội nhập dọc (Vertical intergration)  Mức độ hội nhập:  Hội nhập dọc toàn bộ (full intergration): DN tự đảm bảo các yếu tố đầu vào đặc biệt cần thiết cho quá trỡnh sản xuất hoặc tự đảm nhiệm đầu ra thông qua kênh phân phối riêng.  Hội nhập dọc từng phần (taper intergration): DN chỉ tham gia một phần nào đó trong quá trỡnh đảm bảo yếu tố đầu vào hoặc tiêu thụ các sản phẩm đầu ra.
 8. I- Chiến lược phát triển lư 1- Hội nhập dọc (Vertical intergration) c) Ưu điểm : - Tiết kiệm được chi phí: được  CP SX:  Do sự hợp nhất theo chiều dọc giúp cho DN thực hiện nhanh chóng các giai đoạn bổ sung về mặt công nghệ,do đó sẽ tiết kiệm được CP SX được  Chiến lựơc hội nhập dọc cho phép DN phối hợp, lập kế hoạch tốt hơn, chủ lựơ hơ động phân phối nguyên vật liệu và cung ứng sản phẩm, vi thế sẽ nâng cao khả nang tiết kiệm thời gian trong quá trình phối hợp các giai đoạn từ cung ứng, SX đến phân phối  Giúp DN tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô  CP TM: giảm chi phí thông tin, chi phí giao dịch, đàm phán, kí kết hđ... hđ - Kiểm soát được chất lượng tốt hơn được lư hơ - Đảm bảo tính bảo mật trong công nghệ SX
 9. I- Chiến lược phát triển lư 1- Hội nhập dọc (Vertical intergration) d) Nhược điểm : Như  Đòi hỏi đầu tư lớn tư  Gặp khó khăn trong công tác quản lý  Bất lợi khi nhu cầu không ổn định  ‘’ Liên minh chiến lược’’ lư
 10. Liên minh chiến lược ??? lư - KN: Liên minh chiến lược là việc 2 hoặc nhiều doanh lư nghiệp độc lập liên kết với nhau để phát triển, sản xuất hoặc bán sản phẩm cung ứng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. - Các loại liên minh chiến lược: lư  Liên minh chiến lược không góp vốn lư  Liên minh chiến lược góp vốn lư  Liên doanh
 11. I- Chiến lược phát triển lư 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) lư a) KN: Chiến lược đa dạng hoá là việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực hoạt động mới. b) C¸c hình thøc ®a d¹ng ho¸ hì B1) Đa dạng hoá có liên kÕt (related diversification): DN mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động mới nhưng các lĩnh vực hoạt động này vẫn liên quan đến hoạt động chính về một số khâu như SX, marketing, phân phối, công nghệ, thương hiệu…  Hinh thøc nµy ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua: chia sÎ nguån lùc, chuyÓn giao kü n¨ng, c¸c n¨ng lùc cèt lâi n¨ n¨  ĐiÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn??
 12. I- Chiến llược phát triển ư 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) lư B2) Đa dạng hoá không liên kết (unrelated diversification): DN mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hoạt động mới khụng cú liờn hệ gỡ với hoạt động chớnh của DN. - Chiến lược này giúp cho DN tạo ra giá trị thông qua việc lư  phân bổ nguồn lực hiệu quả và hợp lý  tranh thủ sự lệch pha của hoạt động kinh doanh  phản công lại đối thủ cạnh tranh  dự tính trước sự thay thế sản phẩm trư
 13. I- Chiến lược phát triển lư 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) lư c) Mức độ đa dạng hoỏ Cao 50% 50% TB 70% 70% Thấp 100% 100%
 14. I- Chiến lược phát triển lư 2- Chiến lược đa dạng hoá (diversification) lư d) Ưu nh­îc điểm chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸  Ưu điểm  Phân tán rủi ro  Khai thác được lợi thế kinh tế theo qui mô  Cho phép sử dụng được các nguồn lực dư thừa và đạt được mục tiêu tăng trưởng cao  Nhược điểm  Khó khăn trong quản lý và điều hành các hoạt động không đồng nhất.  DN phải phân tán nguồn lực
 15. I- Chiến lược phát triển lư 3.Chiến lư ợc tăng trưởng tap trung lư trưởng  Khái niệm: Khái niệ  Phương thức thực hiện: thứ thự hiệ  Tập trung khai thác thị trường thác trường  Mở rộng thị trường trường
 16. II. Chiến lược ổn định lư  DN không có những thay đổi đáng kể trong hoạt động: DN sẽ tiếp tục những gì mà đã và đang làm và cho rằng không có lý do gì phải thay đổi  DN theo đuổi chiến lược ổn định khi họ cho rằng hoạt động của công ty là thoả đáng và môi trường có vẻ ổn định và không thay đổi.
 17. III. Chiến lược suy giảm lư  Chiến lược suy giảm: lµ chiÕn l­îc nhằm mục đích giảm qui mô hoặc mức độ đa dạng các hoạt động của DN  DN theo đuổi chiến lược suy giảm khi có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường hay có sự thay đổi về qui định đã ảnh hưởng đến hoạt động, buộc DN tốt hơn nên tập trung vào những hoạt động chính.  Khi DN gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chiến lược suy giảm giúp cho DN ổn định hoạt động, củng cố các nguồn lực và năng lực sản xuất, sẵn sàng để tiếp tục cạnh tranh.
 18. III. Chiến lược suy giảm lư DN thực hiện chiến lược suy giảm bằng cách  Cắt giảm chi phí  Thu lại vốn đầu tư tư  Thu hoạch  Giải thể
 19. IV- Mô hỡnh phân tích danh mục hoạt động của DN IV- 1- Sự cần thiết phải phân tích danh mục hoạt động  Sau khi đã phân tích đánh giá các hoạt động (SBU), chọn cho mỗi hoạt động một chiến lược cạnh tranh, cần phải xác định phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động như thế nào. như nào.  Trên thực tế, rất ít doanh nghiệp có thể hội đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng một cách tối đa nhu cầu của các hoạt động, vỡ vậy phải lựa chọn  DN cần tránh các lãng phí không cần thiết (đầu tư quá nhiều vào các hoạt động không có triển vọng) hoặc bỏ lỡ cơ hội ( đầu tư quá ít cho các hoạt động có triển vọng)
 20. II- Mô hỡnh phân tích danh mục hoạt động của DN II- 2- Mô hỡnh ma trận BCG (Bostol Consulting Group) Bước 1: Xác định các SBU và đánh giá triển vọng các SBU đó Đánh giá các SBU dựa trên 2 tiêu chí: chí: - Thị phần tương đối: ương ối:  Tỷ lệ giữa thị phần của DN với thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất. nhất. - >= 1: vị thế cạnh tranh mạnh - < 1: vị thế cạnh tranh yếu - Tỷ lệ tăng trưởng của ngành: 10% trư ngành: 10% - >= 10% : ngành tăng trưởng cao 10% trư - < 10% : ngành tăng trưởng thấp 10% trư
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2