intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - ThS. Nguyễn Đình Kim

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

119
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày các nội dung chính về bản chất của quản trị, nhà quản trị, sự phát triển của lý thuyết quản trị, giải quyết vấn đề và ra quyết định quản trị, hoạch định. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - ThS. Nguyễn Đình Kim

 1. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M TP.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH KHOA QU N TR KINH DOANH 1. Soá ñôn vò hoïc trình: 3 tín ch 2. Giaûng vieân : Th.S Nguyeãn Ñình Kim 3. Ñieàu kieän tieân quyeát 4. Moâ taû toùm taét moân hoïc 5. Muïc tieâu cuûa moân hoïc 6. Phöông phaùp giaûng daïy vaø hoïc taäp Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH 9. Noäi dung giaûng daïy : 7. Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp Chöông 1: Baûn chaát cuûa quaûn trò (5 tieát) Keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân ñöôïc ñaùnh gía theo quaù trình bao goàm : Chöông 2: Nhaø quaûn trò (5 tieát ) - Baøi kieåm tra giöõa kyø 30% Chöông 3: Söï phaùt trieån cuûa lyù thuyeát quaûn trò ( 5 tieát ) - Baøi thi keát thuùc moân hoïc 70% Chöông 4: Giaûi quyeát vaán ñeà vaø ra quyeát 8. Taøi lieäu ñoïc baét buoäc vaø tham khaûo ñònh quaûn trò ( 5 tieát ) Chöông 5: Hoaïch ñònh ( 7 tieát ) Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 2. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH CHÖÔNG 1 Chöông 6: Toå chöùc ( 7 tieát ) BAÛN CHAÁT CUÛA QUAÛN TRÒ Chöông 7: Thoâng tin quaûn trò ( 4 tieát ) MUÏC TIEÂU CHÖÔNG HOÏC: Chöông 8: Laõnh ñaïo ( 6 tieát ) 1. Khaùi nieäm veà Quaûn trò Chöông 9: Kieåm tra ( 4 tieát ) 2. Moâ taû chöùc naêng cô baûn cuûa quaûn trò Oân taäp ( 2 tieát ) 3. Phaân bieät giöõa hieäu quaû vaø keát quaû 4. Cho bieát taàm quan troïng cuûa quaûn trò 5. Phaân tích vì sao quaûn trò vöøa laø khoa hoïc vöøa laø ngheä thuaät Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH I. HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN TRÒ VAØ KHOA III. QUAÛN TRÒ LAØ MOÄT KHOA HOÏC HAY HOÏC QUAÛN TRÒ MOÄT NGHEÄ THUAÄT II. KHAÙI NIEÄM VEÀ QUAÛN TRÒ 1. Ñònh nghóa IV. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU CUÛA 2. Caùc chöùc naêng quaûn trò QUAÛN TRÒ HOÏC 3. Muïc ñích cuûa quaûn trò 4. Hieäu quaû cuûa quaûn trò 5. Taàm quan troïng cuûa quaûn trò Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 3. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH CHÖÔNG II NHAØ QUAÛN TRÒ I. KHAÙI NIEÄM 1. Toå chöùc 2. Nhaø quaûn trò MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG HOÏC 3. Ngöôøi thöøa haønh 1. Phaân bieät giöõa nhaø quaûn trò vaø nhaân vieân thöøa haønh II. PHAÂN LOAÏI QUAÛN TRÒ THEO CAÁP 2. Phaân loaïi quaûn trò theo caáp quaûn trò QUAÛN TRÒ 1. Quaûn trò vieân cao caáp 3. Nhaän bieát vai troø cuûa nhaø quaûn trò 2. Quaûn trò vieân caáp trung gian hay caáp giöõa 4. Yeâu caàu veà kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa nhaø quaûn trò 3. Quaûn trò vieân caáp cô sôû Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH 2. Nhoùm caùc vai troø thoâng tin III. CAÙC VAI TROØ CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ a) Vai troø ngöôøi thu thaäp vaø tieáp nhaän caùc 1. Nhoùm caùc vai troø quan heä vôùi con ngöôøi thoâng tin coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa a)Vai troø ñaïi dieän doanh nghieäp b)Vai troø ngöôøi laõnh ñaïo b) Vai troø ngöôøi phoå bieán tin c)Vai troø lieân laïc , giao dòch c) Vai troø ngöôøi cung caáp thoâng tin hay phaùt huy Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 4. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH IV. CAÙC KYÕ NAÊNG CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ 3. Nhoùm caùc vai troø quyeát ñònh 1. Kyõ naêng tö duy a) Vai troø nhaø kinh doanh 2. Kyõ naêng kyõ thuaät hoaëc chuyeân moân b) Vai troø ngöôøi giaûi quyeát caùc xaùo troän nghieäp vuï c) Vai troø ngöôøi phaân phoái taøi nguyeân 3. Kyõ naêng nhaân söï d) Vai troø nhaø thöông thuyeát 4. Kyõ naêng chính trò Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH VI. THEÁ NAØO LAØ QUAÛN TRÒ VIEÂN CHÖÔNG 3 SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THAØNH COÂNG ? LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ Theo Dick Carlson, ngöôøi quaûn trò thaønh coâng phaûi töï hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi : MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG HOÏC What? Why? When? Where? How? 1. Giôùi thieäu caùc lyù thuyeát quaûn trò : lyù thuyeát coå ñieån veà quaûn trò, lyù thuyeát taâm lyù xaõ hoäi quaûn trò, lyù Who? thuyeát ñònh löôïng trong quaûn trò. 2. So saùnh caùc lyù thuyeát coå ñieån veà quaûn trò. Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 5. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH CHƯƠNG 4 GI I QUY T V N ð VÀ I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ RA QUY T ð NH QU N TR M c tiêu c a chương h c A. Thuyeát quaûn trò moät caùch khoa hoïc 1.T m quan tr ng c a quy t ñ nh ñ i v i nhà qu n tr B. Thuyeát quaûn trò toång quaùt 2. Phân lo i quy t ñ nh qu n tr C. Thuyeát quaûn trò kieåu thö laïi 3. Gi i thích nh ng bư c trong ti n trình ra quy t ñ nh 4. Ti n trình thu n – lý c a vi c ra quy t ñ nh 5. Các ki u quy t ñ nh theo cách th c t p th Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH I. KHÁI NI M III.CÁC KI U QUY T ð NH CÓ VÀ 1.ð c ñi m quy t ñ nh qu n tr KHÔNG CÓ S THAM GIA C A QU N 2.Các ch c năng quy t ñ nh qu n tr CHÚNG (THU C C P) 3. Phân lo i quy t ñ nh qu n tr IV. ƯU ðI M VÀ KHUY T ðI M QUY T 4. Nh ng yêu c u ñ i v i quy t ñ nh qu n tr ð NH T P TH II. TI N TRÌNH RA QUY T ð NH VÀ GI I V. BA K THU T NÂNG CAO HI U QU QUY T V N ð QUY T ð NH T P TH Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 6. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH I.KHAÙI NIEÄM CHÖÔNG 5 HOAÏCH ÑÒNH II.CAÙC LOAÏI HOAÏCH ÑÒNH MUÏC TIEÂU CHÖÔNG HOÏC 1. Khaùi nieäm cuûa hoaïch ñònh III.MUÏC TIEÂU 2. Phaân loaïi hoaïch ñònh 1. Khái ni m v m c tiêu 3. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa muïc tieâu 2. Vai trò c a m c tiêu 4. Quaûn trò theo muïc tieâu 3. Phân lo i m c tiêu 5. Tieán trình cô baûn cuaû hoaïch ñònh chieán löôïc 4. Qu n tr theo m c tiêu (MBO) Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Chöông 6 TOÅ CHÖÙC IV.HOAÏCH ÑÒNH CHÍNH SAÙCH VAØ CHIEÁN Muïc tieâu chöông hoïc: LÖÔÏC 1.Vai troø vaø yù nghóa cuûa chöùc naêng toå chöùc. 1. Chính saùch do ñaâu maø coù? 2. Khaùi nieäm veà taàm haïn quaûn trò 2. Tieán trình hoaïch ñònh chieán löôïc 3. Quyeàn haønh quaûn trò. Söï phaân caáp vaø uyû quyeàn 3. Ma traän BCG trong quaûn trò. 4. Söï thaønh laäp caùc ñôn vò nhoû trong toå chöùc. 5. Xaây döïng boä maùy toå chöùc Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 7. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH I. KHAÙI NIEÄM IV. SÖÏ UYÛ QUYEÀN 1. Quy n hành ñư c giao phó như th nào? II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ 2. Nh ng nguyên t c giao quy n III. SÖÏ PHAÂN CHIA QUYEÀN HAØNH 3. Ngh thu t giao quy n TRONG QUAÛN TRÒ V.CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ 1. Khaùi nieäm veà quyeàn haønh 1. Khái ni m 2. Quyeàn löïc laäp neân taäp trung hay phaân taùn? 2. S thành l p các b ph n, các ñơn v doanh nghi p 3. Các ki u cơ c u t ch c Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Chöông 8 THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ I. CHÖÙC NAÊNG TRUYEÀN THOÂNG Muïc tieâu chöông hoïc: II. TIEÁN TRÌNH THOÂNG ÑAÏT 1. Taàm quan troïng cuûa truyeàn thoâng trong quaûn trò 2. Quaù trình truyeàn thoâng III. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA THOÂNG TIN 3. Phaân loaïi thoâng tin TRONG QUAÛN TRÒ 4. Yeâu caàu thoâng tin 5. Giôùi thieäu caùc thoâng tin DSS vaø SIS IV. PHAÂN LOAÏI THOÂNG TIN 6. Nhöõng trôû ngaïi vaø bieän phaùp hoaøn thieän söï thoâng ñaït Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 8. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH V. YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI THOÂNG TIN VII. NHÖÕNG TRÔÛ NGAÏI TRONG THOÂNG TIN a)Thoâng tin phaûi ñaày ñuû vaø chính xaùc 1. Thieáu keá hoaïch ñoái vôùi thoâng tin lieân laïc 2. Söï maäp môø veà chöõ nghóa b)Thoâng tin phaûi kòp thôøi 3. Caùc thoâng tin ñöôïc dieãn taû keùm c)Thoâng tin phaûi môùi vaø coù ích 4. Söï maát maùt do truyeàn ñaït thoâng tin vaø ghi nhaän d)Thoâng tin phaûi coâ ñoâïng vaø loâgic keùm 5. Vieäc ít laéng nghe vaø ñaùnh giaù voäi vaõ VI. GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN 6. Söï khoâng tin caäy ñe doaïvaøsôï haõi QUAÛN TRÒ 7. Thôøi gian khoâng ñuû cho söï ñieàu chænh ñeå thay ñoåi Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH VIII. BIEÄN PHAÙP HOAØN THIEÄN SÖÏ CHÖÔNG 9 LAÕNH ÑAÏO THOÂNG ÑAÏT MUÏC TIEÂU CHÖÔNG HOÏC 1. Ñieåu chænh doøng tin töùc 1.Vai troø vaø yù nghóa cuûa chöùc naêng laõnh 2. Söû duïng söï phaûn hoài ñaïo 3. Ñôn giaûn hoaù ngoân ngöõ 2.Caùc lyù thyeát veà baûn chaát con ngöôøi cuûa Edgar Schein , Mc. Gregor, Ouchi 4. Tích cöïc laéng nghe 3.Lyù thuyeát veà ñoäng cô cuûa Maslow, 5. Haïn cheá caûm xuùc Vroom, Hezberg, Porter vaø Lawler 6. Söû duïng dö luaän 4.Caùc taùc phong laõnh ñaïo Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 9. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH I. KHAÙI NIEÄM III. CAÙC LYÙ THUYEÁT VEÀ ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ 1.Lyù thuyeát phaân caáp caùc nhu caàu cuûa 1. Quan nieäm veà con ngöôøi cuûa Abraham Maslow Edgar H. Schein 2.Lyù thuyeát veà ñoäng cô thuùc ñaåy theo hai 2. Caùc giaû thieát veà baûn chaát con loaïi yeáu toá cuûa Hezberg ngöôøi cuûa Mc. Gregor 3.Lyù thuyeát ñoäng cô thuùc ñaåy theo hy voïng cuûa Vroom 3. Thuyeát Z cuûa Nhaät Baûn 4.Moâ hình Porter vaø Lawler Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH IV. LAÕNH ÑAÏO LAØ CHÌA KHOÙA ÑEÅ CHÖÔNG 10 CHÖ KIEÅÅM TRA KIE THAØNH COÂNG TRONG QUAÛN TRÒ IV.CAÙC PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO MUÏC TIEÂU CHÖÔNG HOÏC 1.Caùc phong caùch laõnh ñaïo döïa treân 1. Vai troø vaø yù nghóa cuûa kieåm tra. vieäc söû duïng quyeàn löïc 2. Tieán trình kieåm tra. 3. Caùc nguyeân taéc ñeå xaây döïng cô cheá kieåm tra. 2.Caùc phong caùch laõnh ñaïo theo 4. Caùc loaïi kieåm tra cô baûn: kieåm tra löôøng tröôùc caùch tieáp caän cuûa Likert hay döï phoøng vaø kieåm tra ñieåm troïng yeáu. 3.Löôùi quaûn trò hay oâ baøn côø quaûn lyù 5. Caùc coâng cuï kieåm tra. Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 10. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH I.KHAÙI NIEÄM III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ XAÂY DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM TRA II. TIEÁN TRÌNH KIEÅM TRA 1. Cô cheá kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá caên cöù treân keá hoaïch cuûa DN vaø caên cöù theo caáp baäc cuûa ñoái töôïng ñöôïc kieåm tra 1.Xaây döïng caùc tieâu chuaån 2. Coâng vieäc kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá 2.Ño löôøng söï thöïc hieän theo ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa nhaø QT 3.Ñieàu chænh caùc sai leäch 3. Kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng ñieåm troïng yeáu Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd Trư ng ð i h c M Tp.HCM Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH 4. Vieäc kieåm tra phaûi khaùch quan IV. KIEÅM TRA LÖÔØNG TRÖÔÙC 5. Heä thoáng kieåm tra phaûi phuø hôïp vôùi V. TÖÏ KIEÅM TRA DOANH NGHIEÄP baàu khoâng khí beân trong toå chöùc 6. Vieäc kieåm tra caàn phaûi tieát kieäm vaø VI. CAÙC COÂNG CUÏ KIEÅM TRA CHUÛ phaûi töông xöùng vôùi chi phí cuûa noù YEÁU 7. Vieäc kieåm tra caàn phaûi ñöa ñeán haønh ñoäng 1.Kieåm tra taøi chaùnh 2.Kieåm tra haønh vi Website: www.ou.edu.vn/qtkd Website: www.ou.edu.vn/qtkd
 11. Trư ng ð i h c M Tp.HCM Qu n tr h c KHOA QU N TR KINH DOANH Website: www.ou.edu.vn/qtkd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=119

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2