intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH11

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

104
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH11. Tham khảo tài liệu để nắm bắt được cách làm bài các đề thi thực hành nghề Kế toán doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH11

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 11 Thứ tự Nội dung Điểm  Lập chứng từ ở: ­ Nghiệp vụ 3:      PX 01 0.25 1 ­ Nghiệp vụ 5:  + PXK 02 0.25                          +  PT 01 0.25                          + HĐ 003452 0.25 ­ Ghi vào sổ chi tiết nguyên vật liệu (Hạt nhựa PVC) 0.25 ­ Ghi vào sổ chi tiết nguyên vật liệu (Hạt nhựa keo) 0.25 ­ Ghi vào sổ chi tiết nguyên vật liệu (Nhựa phụ gia) 0.25 2 ­ Ghi vào sổ chi tiết nguyên vật liệu (Tem chống hàng giả) 0.25 ­ Ghi vào sổ chi tiết nguyên vật liệu (Mác dép nhựa) 0.25 ­ Ghi vào sổ chi tiết thành phẩm (dép nhựa) 0.25 3 ­ Vào sổ nhật ký chung 3 4 ­ Vào sổ cái các tài khoản 111, 131, 133, 152, 154, 331   3 5 ­ Lập bảng cân đối tài khoản tháng 8/N 1.5 Cộng  10
 2. Công ty CP sản xuất thương mại  MÉu sè: 02-VT Tuấn Ngọc Theo Q§: 15/2006/Q§-BTC ngµy Địa chỉ: 14/2 Hoàng Văn Thụ Hồng  Bàng Hải Phòng. phiÕu xuÊt kho 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Ngµy 05 th¸ng 8 n¨m N Nî: Cã: Sè: 1 Hä tªn ngêi giao hµng: Lý do xuÊt: Xuất vật liệu để sản  xuất NhËp t¹i kho: C«ng ty §Þa ®iÓm: Tªn, nh·n hiÖu, quy Sè lượng §¬n c¸ch, phÈm chÊt vËt tư, M· Theo Thµnh STT vÞ §¬n gi¸ dông cô s¶n phÈm, sè chøn Thùc tiÒn tÝnh hµng ho¸ g tõ nhËp 78,000, 1 Hạt nhựa PVC Kg 8,000 9,750 000 148,184, 2 Hạt nhựa keo Kg 10,000 14,818 443 183,750, 3 Nhựa phụ gia Kg 7,000 26,250 000 chiế 5,000, 4 Tem chống hàng giả c 10,000 500 000 chiế 2,000, 5 Mác dép nhựa c 10,000 200 000 416.934.44 Céng 3 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng Bốn trăm mười sáu triều chín trăm ba mươi tư ngàn bốn  ch÷): trăm bốn mươi ba đồng chẵn./ Sè chøng tõ gèc kÌm theo: Ngµy 05 th¸ng 8 n¨m N Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng hoÆc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) bé phËn cã nhu cÇu nhËp (Ký, hä tªn)
 3. MÉu sè: 02-VT Công ty CP sản xuất thương mại  Theo Q§: 15/2006/Q§-BTC ngµy Tuấn Ngọc Địa chỉ: 14/2 Hoàng Văn Thụ Hồng  phiÕu xuÊt kho 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Bàng Hải Phòng. Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m N Nî: Cã: Sè: 2 Họ tên người nhận hàng Trần Văn Quyết Địa chỉ bộ phận Công ty Việt Mỹ Lý do xuÊt: Xuất bán cho cty Việt  Mỹ NhËp t¹i kho: C«ng ty §Þa ®iÓm: §¬n Sè lîng Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, ST M· vÞ phÈm chÊt vËt t, dông cô s¶n Theo §¬n gi¸ Thµnh tiÒn T sè tÝn phÈm, hµng ho¸ chøn Thùc h g tõ nhËp 1 Dép nhựa Đôi 2,350 2,350 37,500 88,125,000   Céng 88,125,000 Tám mươi tám triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng  Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): chẵn./ Sè chøng tõ gèc kÌm theo: Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m N Ngêi lËp phiÕu Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng hoÆc bé (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) phËn cã nhu cÇu nhËp (Ký, hä tªn)
 4. MÉu sè: 02-VT Đơn vị: Công ty TNHH Phu Gia Công ty CP s ản xuất thương ḿại      Theo Q§: 15/2006/Q§-BTC ngµy Tuấn Ngọc     20 th¸ng 3 n¨m 2006   Địa chỉ: 14/2 Hoàng Văn Thụ Hồng  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh     Quyển số: Bàng Hải Phòng.              PHIẾU THU Số: 01           Ngày 16  tháng 8 năm N Nợ: 111 Có: 511                  3331 Họ tên người nộp tiền: Công ty TNHH Việt Mỹ Địa chỉ: 245 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng Lý do nộp: Thu tiên bán hàng theo HĐ 003452 ̀ Số tiền: 130.413.250đ (Viết bằng chữ): (Môt trăm ba m ̣ ươi triêu b ̣ ốn trăm mười ba ngàn hai trăm năm mươi đông./) ̀ Kèm theo: .........................................................................................................................                                           Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): (Môt trăm chin tam triêu đông chăn) ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̃
 5. Đơn vị: Công ty CP Tuấn Ngọc     Mẫu số 02­ VT Bộ phận:..........................  Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ­BTC                                                                                 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC                        HOÁ ĐƠN Mẫu số:01 GTKT ­3LL                                            GIÁ TRỊ GIA TĂNG TN/NB                                               Liên 3: Nội bộ 35666                                            Ngày 16  tháng 8  năm N Đơn vị bán hàng: Công ty CPSXTM Tuấn Ngọc Địa chỉ: 14/2 – Hoàng Văn Thụ ­ Hồng Bàng ­ Hải Phòng Số tài khoản: 2010200045674 Ngân hàng Công Thương Hải Phòng Điên thoại: .....................................    MS: 0 2 0 0 3 4 5 6 5 6                                  Họ tên người mua hàng: Trần Văn Quyết Tên đơn vị: Công ty TM Việt Mỹ Địa chỉ: 245 ­ Lạch Tray – Ngô Quyền ­ Hải Phòng Số tài khoản:............................................................................................................................. Hình thức thanh toán:    CK    MS: 0 2 0 0 7 6 3 7 4 8                         Đơn vị Số  STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền Tính lượng A B C 1 2 3=1x2 01 Dép nhựa Đôi 2.350 50.450 118.557.500                                           Cộng tiền hàng:                                                      118.557.500      Thuế GTGT:    10%              Tiền thuế GTGT:                                                       11.855.750                                                     Tổng cộng tiền thanh toán                                       130.413.250 Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, bốn trăm mười ba nghìn, hai trăm năm  mươi đồng /. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)
 6. Hạt nhựa PVC Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá Số  Ngày Số Số lượng Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng     Tháng 8 năm N                                                 Dư ĐK 9,500          8,000  76,000,000                                          02/08 PN 01 Mua của cty Đại Kim 10,000  8,000  80,000,000      16,000  156,000,000                                                    05/08 PX 01 Xuất vật liệu để sản xuất dép nhựa 9,750      8,000  78,000,000  8,000  78,000,000                                                          Cộng phát sinh   8,000  80,000,000  8,000  78,000,000                             Dư CK           8,000  78,000,000    Hạt nhựa keo Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá Số  Ngày Số Số lượng Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng     Tháng 8 năm N                                             Dư ĐK 14,500          8,552  124,004,000                                      02/08 PN 01 Mua của cty Đại Kim 15,000  15,000  225,000,000      23,552  349,004,000                                          05/08 PX 01 Xuất vật liệu để sản xuất dép nhựa 14,818      10,000  148,184,443  13,552  200,819,557                                                  Cộng phát sinh   15,000  225,000,000  10,000  148,184,443          Dư CK                         
 7. 13,552  200,819,557  Nhựa phụ gia Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá Số  Ngày Số Số lượng Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng     Tháng 8 năm N                                             Dư ĐK 25,000          6,000  150,000,000                                            02/08 PN 01 Mua của cty Đại Kim 30,000  2,000  60,000,000      8,000  210,000,000                                                05/08 PX 01 Xuất vật liệu để sản xuất dép nhựa 26,250      7,000  183,750,000  1,000  26,250,000                                                        Cộng phát sinh   2,000  60,000,000  7,000  183,750,000                             Dư CK           1,000  26,250,000  Tem chống hàng giả Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá Số  Ngày Số Số lượng Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng     Tháng 8 năm N                                                                           Dư ĐK ­            ­    ­                                   02/08 PN 01 Mua của cty Đại Kim 500 20,000  10,000,000      20,000  10,000,000                                                       05/08 PX 01 Xuất vật liệu để sản xuất dép nhựa 500      10,000  5,000,000  10,000  5,000,000                                                            Cộng phát sinh   20,000  10,000,000  10,000  5,000,000          Dư CK                             
 8. 10,000  5,000,000 
 9. Mác dép nhựa Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá Số  Ngày Số Số lượng Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng     Tháng 8 năm N                                                                           Dư ĐK ­            ­    ­                                       02/08 PN 01 Mua của cty Đại Kim 200 20,000  4,000,000      20,000  4,000,000                                                       05/08 PX 01 Xuất vật liệu để sản xuất dép nhựa 200      10,000  2,000,000  10,000  2,000,000                                                                                  Cộng phát sinh   20,000  4,000,000  10,000  2,000,000                             Dư CK           10,000  2,000,000  Dép nhựa Chứng từ Nhập Xuất Tồn Diễn giải Đơn giá Số  Số  Ngày Số Thành tiền Thành tiền Số lượng Thành tiền lượng lượng     Tháng 8 năm N                                             Dư ĐK 37,500          3,200  120,000,000                                                     16/8 PX 02 Xuất bán cho cty Việt Mỹ 37,500      2,350  88,125,000  850  31,875,000                         458,783,50                26/8 NK 02 Nhập kho sản phẩm hoàn thành 48,293  9,500  0      10,350  490,658,500                                              28/8 PX 03 Xuất bán cho cty Minh Khai 48,293      3,000  144,879,000  7,350  345,779,500                                458,783,50                       Cộng phát sinh   9,500  0  5,350  233,004,000          Dư CK                       
 10. 7,350  345,779,500 
 11. SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N Chứng từ NTGS SH NT Diễn giải TK  PS Nợ   PS Có        Số trang trước chuyển sang    XXX   XXX  02/08 PN 01 02/08 Mua nguyên liệu về nhập kho 152                    379,   1 000,000    HĐ0069431   Thuế GTGT được khấu trừ 133                      18,   950,000    HĐ0069431   Số tiền phải trả cty Đại Kim 331                   397, 950,000  03/08 GBN01 03/08 ̉ ợ công ty Đại Kim Tra n 331                    300,   2 000,000    GBN01   ̉ ợ công ty Đại Kim bằng  Tra n 112                   300, TGNH 000,000  05/08 PXK01 05/08 Xuất vật tư để sản xuất sản  621                    416,   3 phẩm 934,443    PXK01   Xuất nguyên vật liệu để sản xuất  152                   416, dép 934,443  06/08 BPBTĐ T8 06/08 Tiền điện sử dụng cho sản xuất 627                        8,   4 500,000    BPBTĐ T8   Tiền điện sử dụng cho QLDN 642                        1,   226,000    BPBTĐ T8   Tiền điện sử dụng cho bộ phận  641                              bán hàng 856,000    HĐ332543   Thuế GTGT được khấu trừ 133                        1,   058,200    PC01   Thanh toán tiền điện 111                     11, 640,200  16/8 PX02 16/8 Giá vốn lô hàng bán cho cty Việt  632                      88,   5 Mỹ 125,000    PX02   Giá vốn lô hàng bán cho cty Việt  155                     88, Mỹ 125,000    PT01   Thu tiền bán hàng cho cty Việt  111                    130,   Mỹ 413,250    HĐ003452   Doanh thu lô hàng bán cho cty  511                   118, Việt Mỹ 557,500    HĐ003452   Thuế GTGT đầu ra 3331                     11, 855,750  18/8 BPB TĐT 18/8 Tiền điện thoại dùng cho QLDN 642                              6 400,700    BPB TĐT   Tiền điện thoại dùng cho sản  627                        2,   xuất 102,000    HĐ 0055362   Thuế GTGT được khấu trừ 133                              250,270    PC02   Thanh toán tiền điện thoại 111                       2, 752,970  22/8 GBC01 22/8 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 112                              7 150,200    GBC01   Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515                           150,200  23/8 BPBCCDC 23/8 Phân bổ chi phí CCDC dùng cho  627                        6,   8 sản xuất 400,000    BPBCCDC   Phân bổ chi phí CCDC dùng cho  642                        2,   QLDN 650,000    BPBCCDC   Phân bổ chi phí CCDC dùng cho  641                        3,   bán hàng 127,000 
 12.   BPBCCDC   Phân bổ chi phí trả trước 242                     12, 177,000  24/8 BKH T8 24/8 Trích khấu hao TSCĐ dùng cho  627                      10,   9 sản xuất 441,000    BKH T8   Trích khấu hao TSCĐ dùng cho  642                        3,   QLDN 108,900    BKH T8   Trích khấu hao TSCĐ dùng cho  641                              bán hàng 505,000    BKH T8   Trích khấu hao TSCĐ 214                     14, 054,900  25/8 BPB TL T8 25/8 ̀ ương phải trả cho công  Tinh tiên l ́ 622                        8,   10 nhân sx 376,000    BPB TL T8   ̀ ương phải trả cho nhân  Tinh tiên l ́ 627                        3,   viên phân xưởng 432,000    BPB TL T8   ̀ ương phải trả cho nhân  Tinh tiên l ́ 641                        6,   viên bán hàng 422,000    BPB TL T8   ̀ ương phải trả cho nhân  Tinh tiên l ́ 642                        2,   viên quản lý doanh nghiệp 132,000    BPB TL T8   Tính lương phải trả công nhân  334                     20, viên cty 362,000  25/8 BPB TL T8 25/8 ́ ́ ̉ Tinh cac khoan trich theo l ́ ương  622 1.926.480   cho công nhân sản xuất 11   BPB TL T8   ́ ́ ̉ Tinh cac khoan trich theo l ́ ương  627 789.360   cho nhân viên phân xưởng   BPB TL T8   ́ ́ ̉ Tinh cac khoan trich theo l ́ ương  641 1.477.060   cho nhân viên bán hàng   BPB TL T8   ́ ́ ̉ Tinh cac khoan trich theo l ́ ương  642 490.360   cho nhân viên quản lý   BPB TL T8   Tính các khoản bảo hiểm,…  334 1.934.390   khấu trừ vào lương công nhân  viên   BPB TL T8   Tính các khoản trích theo lương  338   6.617.650 cho công nhân viên PC03 Thanh toán tiền lương cho  334 18.427.610 CBCNV Thanh toán tiền lương cho  111 18.427.610 CBCNV   PKC CP   ̉ ́ ̉ Kêt chuyên chi phi san xuât tính  ́ ́ 154 440.708.840 giá thành sản phẩm   PKC CP   Kết chuyển chi phí nguyên vật  621 398.724.000 liệu trực tiếp tính giá thành sản  phẩm   PKC CP   Kết chuyển chi phí nhân công  622 10.302.480 trực tiếp tính giá thành sản phẩm   PKC CP   Kết chuyển chi phí sản xuất  627 31.664.360 chung tính giá thành sản phẩm   PN02   Nhập kho sản phẩm hoàn thành 155 440.708.840   PN02   Nhập kho sản phẩm hoàn thành 154  440.708.84 0 28/8 PX03 28/8 Giá vốn lô hàng bán cho cty Minh  632                    144,   12 Khai 878,906 
 13.   PX03   Giá vốn lô hàng bán cho cty Minh  155                   144, Khai 878,906    HĐ003453   Số phải thu cty Minh Khai 131                    166,   650,000    HĐ003453   Doanh thu bán hàng cho cty Minh  511                   151, Khai 500,000    HĐ003453   Thuế GTGT đầu ra 3331                     15, 150,000  29/8 HĐ0045923 29/8 ̣ ̣ Mua công cu dung cụ 142                      24,   13 000,000  Thuế GTGT đầu vào 133 2,400,000   HĐ0045923   Số phải trả cty Tuấn Thành 131                     26, 400,000    BPBCCDC   ̉ ̣ ̣ Phân bô công cu dung cụ 642                      12,   000,000    BPBCCDC   ̉ ̣ ̣ Phân bô công cu dung cụ 142                     12, 000,000  30/08   30/08 Thanh lý TSCĐ 811                      50,   14 000,000        Số khấu hao đã trích của TSCĐ 214                    380,   000,000        Thanh lý TSCĐ 211                   430, 000,000  30/08 GBC02 30/08 Thu tiền bán TSCĐ 112                      77,   000,000    HĐ0078236   Thu tiền từ thanh lý TSCĐ 711                     70, 000,000    HĐ0078236   Thuế GTGT đầu ra 3331                       7, 000,000        Kết chuyển chi phí xác định  911                    317,   KQKD 313,386    PKT16   K/c chi phí giá vốn xác định  632                   233, KQKD 003,906    PKT17   K/c chi phí bán hàng xác định  641                     12, KQKD 322,840    PKT18   K/c chi phí QLDN xác định  642                     21, KQKD 986,640    PKT19   K/c chi phí khác xác định KQKD 811                     50, 000,000    PKT20   K/c doanh thu bán hàng xác định  511                    270,   KQKD 057,500    PKT21   K/c doanh thu hoạt động tài chính  515                              xác định KQKD 150,200    PKT22   K/c thu nhập khác xác định  711                      70,   KQKD 000,000        K/c doanh thu, thu nhập xác định  911                   340, KQKD 207,700  31/8 PKT23 31/8 Xác định thuế TNDN 821                        5,   723,578        Xác định thuế TNDN 3334                       5, 723,578    PKT24   Kết chuyển chi phí thuế TNDN 911                        5,   723,578        Kết chuyển chi phí thuế TNDN 821                       5, 723,578    PKT25   Kết chuyển lãi 911                      17,   170,735        Kết chuyển lãi 421                     17, 170,735 
 14.       Cộng chuyển sang trang sau                         3,861,404 3,861,404,662 ,662       Tổng cộng      
 15. Câu 3: Ghi sô chi ti ̉ êt (1 điêm) ́ ̉ Công ty CP sản xuất thương Mại Tuấn Ngọc SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên hàng hóa: Dep nh ́ ựa Chứng  TKĐ Diễn giải Doanh thu Các khoản tính trừ từ Ư Các khoản  NT SH     SL ĐG TT Thuế khác 235     Xuât ban  ́ ́ 111 0 50.450 118.557.500 300     Xuât ban ́ ́ 131 0 50.500 151.500.000 270.057.500     Doanh thu thuần           206.163.830     Giá vốn               Lợi nhuận gộp       63.893.670     Câu 4: Ghi sô cai (3 điêm) ̉ ́ ̉ SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Tiền mặt ­ Số hiệu: 111 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ 180.000.000 06/8 PC01 06/8 Thanh toán tiền điện 627  8,500,000         642 1,226,000  641 856,000  133 1,058,200  133 1.688.429 16/8 PT01 16/08  Thu tiền bán hàng cho cty Việt Mỹ 511 118,557,500                   3331 11,855,750                     18/8 PC02 18/8 Thanh toán tiền điện thoại 642                            400,700     627                         2,102,000     133                            250,270 25/08 PC03 25/08 Thanh toán tiền lương cho CBCNV 334 18.631.230 Cộng phát sinh 130,413,250   33,024,400    Số dư cuối kỳ    277,388,850 
 16. SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng ­ Số hiệu: 112 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ 500.000.000     GBN01 08/03 ̉ ợ công ty Đại Kim Tra n 331                       ­  300,000,000                150,20                        GBC01 22/8 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515 0  ­             70,000,00                        GBC02 30/08 Thu tiền bán TSCĐ 711 0  ­               7,000,00                        GBC02 30/08 Thu tiền bán TSCĐ 3331 0  ­            300,000, GBN01 08/03 ̉ ợ công ty Đại Kim Tra n 331                       ­  000  Cộng phát sinh        77,150,200   300,000,000 Số dư cuối kỳ     277,150,200            SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Phải thu khách hàng ­ Số hiệu: 131 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ 765.000.000         151,500,0                        03453 28/8 Số phải thu cty Minh Khai 511 00  ­             15,150,00                        03453 28/8 Số phải thu cty Minh Khai 3331 0  ­             24,000, 45923 29/8 ̣ ̣ Mua công cu dung cu ̣ 142                       ­  000             2,400, 45923 29/8 ̣ ̣ Mua công cu dung cu ̣ 133                       ­  000  Cộng phát sinh      166,650,000      26,400,000 Số dư cuối kỳ      905,250,000 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Thuế GTGT được khấu trừ ­ Số hiệu: 133 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ        67,994,998  05/8          18,950,00 PN 01 08/02 Mua nguyên liệu về nhập kho 331 0  07/8            1,058,20 PC01 08/06 Thanh toán tiền điện 111 0  08/8               250,27 PC02 18/8 Thanh toán tiền điện thoại 111 0 
 17. NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải             GS ĐƯ 45923 29/8 ̣ ̣ Mua công cu dung cu ̣ 131 2,400,000  Cộng phát sinh        22,658,470  Số dư cuối kỳ        90,653,468 
 18. SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Nguyên vật liệu ­ Số hiệu: 152 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ      350,004,000  02/8 08/0         379,000,0                        PN 01 2 Mua nguyên liệu về nhập kho 331 00  ­    05/8 08/0         416,934, PXK01 5 Xuất vật tư để sản xuất sản phẩm 621                       ­  443  Cộng phát sinh 379.000.000 416,934,443 Số dư cuối kỳ      312,069,557  SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ­ Số hiệu: 154 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ ́ ̉ ́ ̉ Kêt chuyên chi phi san xuât tính giá  ́         416,934,4                        KC CP 26/8 thành sản phẩm 621 43  ­    ́ ̉ ́ ̉ Kêt chuyên chi phi san xuât tính giá  ́          10,218,72                        KC CP 26/8 thành sản phẩm 622 0  ­    ́ ̉ ́ ̉ Kêt chuyên chi phi san xuât tính giá  ́          31,630,04                        KC CP 26/8 thành sản phẩm 627 0  ­            458,783, PN02 26/8 Nhập kho sản phẩm hoàn thành 155                       ­  203  Cộng phát sinh      458,783,203    458,783,203  Số dư cuối kỳ ­ SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Thành phẩm ­ Số hiệu: 155 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ      120,000,000           88,125, PX02 16/8 Giá vốn lô hàng bán cho cty Việt Mỹ 632                       ­  000          458,783,2                        PN02 26/8 Nhập kho sản phẩm hoàn thành 154 03  ­            144,878, PX03 28/8 Giá vốn lô hàng bán cho cty Minh Khai 632                       ­  906  Cộng phát sinh      458,783,203    233,003,906  Số dư cuối kỳ      345,779,297 
 19. SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Tài sản cố định hữu hình ­ Số hiệu: 211 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ   2,246,060,000  28/8          50,000, 30/08 Thanh lý TSCĐ 811                       ­  000          380,000, 30/08 Thanh lý TSCĐ 214                       ­  000  Cộng phát sinh ­   430,000,000 Số dư cuối kỳ   1,816,060,000  SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Chi phí trả trước dài hạn ­ Số hiệu: 242 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ        96,409,208  10/8            6,400, BCCDC 23/8 Phân bổ chi phí trả trước 627                       ­  000             2,650, BCCDC 23/8 Phân bổ chi phí trả trước 642                       ­  000             3,127, BCCDC 23/8 Phân bổ chi phí trả trước 641                       ­  000  Cộng phát sinh ­     12,177,000  Số dư cuối kỳ        84,232,208  SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: Phải trả cho người bán  ­ Số hiệu: 331 Từ ngày 01/8/N đến ngày 31/8/N            NT Chứng từ TK Số tiền Diễn giải GS SH NT ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ   1,648,112,500  01/8 GBN101 01/8 Trả tiền cho người bán 112 250.000.000 02/8 HĐ2345 02/8 Mua NVL chưa thanh toán 152 379.000.000 133 18.950.000 Cộng phát sinh 250.000.000 397.950.000 Số dư cuối kỳ 1.796.062.500
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2