Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

253
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện "Quy định quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách" ban hành kèm theo Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  T H ¬ N G  M ¹I  è  04/T M­§T  N G µ Y  30 T H¸ N G  7 N¨ M  1993 H íN G  D É N   S T H ù C  HI Ö N  " Q U Y  ® Þ N H  Q U ¶ N   ý  N H Ë P  K H È U  M ¸ Y  M ã C  T HI Õ T  B Þ   L B » N G   G U å N  V è N  N G © N  S¸ C H"  B A N  H µ N H  KÌ M  T H E O  Q U Y Õ T  ® Þ N H   N C ñ A   H ñ  T íN G  C H Ý N H  P H ñ   è  91/TT G T S N G µ Y  13­11­1992 C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  387/H§BT  sè  ngµy 9/11/1990 quy  ®Þnh  chøc n¨ng,   nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  nghiÖp (nay      lµ Bé Th¬ng m¹i); C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  91/TTg  sè  ngµy  13/11/1992  qu¶n    vÒ  lýnhËp khÈu  m¸y mãc  thiÕtbÞ  vµ    b»ng  nguån  vèn Ng©n  s¸ch Nhµ   (d     níc  íi ®©y        gäit¾t lµ QuyÕt ®Þnh  91/TTg); Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña    c¸c Bé,    c¸c ngµnh h÷u quan, Bé    Th¬ng  m¹ihíng dÉn  sau:     nh  I­C¸C    QUY   ®ÞNH   CHUN G §iÒu    1: Trong  Th«ng   tnµy      c¸ctõng÷    díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  ­"ThiÕtbÞ"      bao  gåm   thiÕtbÞ    toµn  vµ  bé  thiÕtbÞ  .   lÎ ­ "Chñ    ®Çu  " lµdoanh  t    nghiÖp  nhu  cã  cÇu  nhËp  khÈu  sö  vµ  dông  thiÕt   bÞ. ­ "Doanh    nghiÖp  kinh doanh    nhËp khÈu thiÕtbÞ"      lµ doanh nghiÖp  îc ®   Bé Th¬ng    m¹icÊp  quyÒn  kinh doanh    nhËp khÈu thiÕtbÞ            phïhîp víi ®iÒu  c¸c kiÖn  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  díi i 4    ®©y: ­ "C¬ quan  chñ qu¶n"    lµ Bé, c¸c  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng    trùc tiÕp qu¶n      lýchñ ®Çu  . t §iÒu  2: Kinh  doanh nhËp  khÈu thiÕt bÞ      lµ toµn  qu¸  bé  tr×nh giao  dÞch, ký    kÕt  thùc  vµ  hiÖn hîp ®ång mua  b¸n thiÕtbÞ  dÞch  cã  ªn   vµ  vô  li   quan  ®Õn   thiÕtbÞ    trong quan      hµng      hÖ víib¹n  nícngoµi. II­  DOANH   NGHIÖP   KINH  DOANH   NHËP   KHÈU   THIÕT  BÞ §iÒu 3: Muèn kinh doanh    nhËp khÈu thiÕtbÞ  ,   lÎ doanh    nghiÖp ph¶i   ® îc Bé    Th¬ng    m¹i cÊp giÊy phÐp  kinh doanh    nhËp khÈu    phï hîp    víi§iÒu 5  NghÞ   ®Þnh  114/H§BT  ngµy  7/4/1992, trong    phÇn    ®ã ë  nhËp  khÈu  ghi cã    ngµnh  hµng thiÕtbÞ, m¸y      mãc.
  2. 2 §iÒu 4:    îc cÊp  §Ó ®   quyÒn kinh doanh    nhËp khÈu thiÕtbÞ    toµn    bé, ngoµi quy    ®Þnh  §iÒu  nãi trªn,doanh  ë  3      nghiÖp cÇn ®¸p øng    c¸c yªu cÇu  sau: 4.1­Doanh    nghiÖp  bé  cã  m¸y  chøc, ®éi  tæ    ngò  bé  ®ñ   c¸n  cã  n¨ng    lùc chuyªn m«n   thuËt,nghiÖp  ngo¹ith kü    vô    ¬ng, gi¸c¶, ph¸p          lý quèc  trong tÕ    kinhdoanh    nhËp  khÈu thiÕtbÞ.   4.2­ Doanh    nghiÖp  kinh  ®∙  doanh nhËp khÈu ngµnh hµng m¸y  mãc  thiÕtbÞ        lÎ thiÓu  n¨m  cã  tèi 5  vµ  møc  doanh  nhËp  sè  khÈu m¸y mãc thiÕtbÞ    trongmét    n¨m kh«ng    tr   díi iÖuUSD. 5  4.3­Doanh    nghiÖp  vèn u  cã  l ®éng  Nhµ    do  nícgiao vµ        tùbæ sung  b»ng  tiÒn ViÖt Nam   tiÒn nícngoµitèithiÓu ¬ng  ¬ng        vµ          t ® víi500.000 USD   i   t¹ thêi ®iÓm  ®¨ng  kinh doanh  ký    nhËp  khÈu thiÕtbÞ.   §iÒu    5: Doanh  nghiÖp    xinkinh doanh    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    toµn  göi bé    vÒ  Th¬ng    s¬  Bé  m¹ihå  ®¨ng  kinh doanh,bao  ký      gåm: 1.§¬n      xinkinh doanh    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ.   2.GiÊy    phÐp  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu. 3.Hå  hîp lÖ      s¬    x¸cnhËn  vèn u  l ®éng  (bao  gåm   vèn  Nhµ    nícgiao vµ    vèn  tùbæ     sung). 4­ B¶ng    tæng  kÕt    tµis¶n  n¨m  5  cuèicïng (biÓu      tæng  hîp). 5­ S¬  tæ    ®å  chøc  m¸y  bé  kinh doanh  c¸n bé    vµ    cÇn thiÕt®Ó     ®¶m  b¶o  ®ñ  n¨ng    lùckinhdoanh    thiÕtbÞ.   Trong vßng  ngµy  tõ ngµy  30  kÓ    nhËn    s¬  Th¬ng          ®ñ hå  Bé  m¹i sÏtr¶lêi b»ng    v¨n b¶n  cho  ¬ng  ý  ® sù  kiÕn  thuËn  hay kh«ng thuËn. §iÒu    6: ChØ     c¸c doanh nghiÖp  ® îcBé  ®∙    Th¬ng    m¹i cÊp  quyÒn kinh  doanh  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    îcphÐp    míi®   kinhdoanh    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ.   C¸c doanh nghiÖp kh¸cnÕu  nhu    cã  cÇu nhËp khÈu thiÕtbÞ    th¸c   th× uû    cho    c¸c doanh nghiÖp  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i cÊp quyÒn kinh doanh    nhËp khÈu  thiÕtbÞ    theo tho¶ thuËn              phïhîp víi quy  c¸c ®Þnh hiÖn hµnh. II   ITR×NH   NHËP   ­ Tù  KHÈU   THIÕT  BÞ §iÒu      yªu  7: Khi cã  cÇu  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    (nÕu    lµthiÕtbÞ  )   lΠ hoÆc   luËn chøng kinh tÕ  thuËt ® îc duyÖt    víiquy    kü      phï hîp    ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  385/H§BT  ngµy 7/11/1990 (nÕu    lµ thiÕtbÞ    toµn  bé) chñ ®Çu       t göi yªu cÇu  ®Õn   Th¬ng    ®Ò   Bé  m¹i vµ  nghÞ  xem  xÐt chØ ®Þnh  doanh nghiÖp  nhËn  uû  th¸cnhËp    khÈu thiÕtbÞ.   Trong yªu cÇu cÇn nªu  tªn thiÕtbÞ,  Æc   râ      ® ®iÓm   thuËt chñ  kü    yÕu,  môc  ®Ých  dông, trÞ      sö    gi¸ íc tÝnh, nguån    vèn nhËp  khÈu,    thêih¹n  nhËp  khÈu  kiÕn  vµ  nghÞ  doanh nghiÖp  th¸cnhËp  uû    khÈu, yªu    cÇu  nµy  ph¶i® îc     c¬  quan  chñ quan    x¸cnhËn.
  3. 3 Bé Th¬ng    m¹i xÐt chØ  ®Þnh  doanh nghiÖp nhËp  khÈu trong  c¸c sè    doanh nghiÖp  quyÒn  cã  kinh doanh nhËp  khÈu thiÕt bÞ    theo  nguyªn t¾c  sau: ­ NÕu     doanh nghiÖp nhËp  khÈu  îcchñ  ®   ®Çu    tkiÕn  nghÞ n»m  trong sè    c¸c doanh    nghiÖp  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i cÊp giÊy phÐp kinh doanh    ngµnh hµng  m¸y mãc, thiÕtbÞ    Th¬ng          th× Bé  m¹igi¶iquyÕt nh      ®Ò nghÞ  cña  chñ  ®Çu  . t ­ NÕu  chñ ®Çu     tõ kh«ng kiÕn nghÞ  doanh nghiÖp nhËp khÈu hoÆc   kiÕn nghÞ cha    phï hîp th×  Th¬ng    Bé  m¹i tham kh¶o  kiÕn  ý  chñ ®Çu       t ®Ó chØ ®Þnh doanh  nghiÖp nhËp khÈu. ­ Trong    êng  ® Æc     c¸c tr hîp  biÖt do    tÝnh  chÊt ® Æc       thïcña thiÕtbÞ    vµ  nguån vèn  Th¬ng    Bé  m¹i quyÕt ®Þnh viÖc chØ  ®Þnh doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu. §iÒu    h×nh  8: C¸c  thøc nhËp    khÈu  thiÕtbÞ    cã: ­§Êu    thÇu. ­Mua    s¾m     trùctiÕp. 8.1­Tr×nh      tù®Êu  thÇu: ­LËp  s¬      hå  gäithÇu  c«ng  vµ  bè ­Ph©n      ph¸thoÆc     s¬    b¸n hå  gäithÇu ­Më     thÇu ­XÐt    ®¬n  thÇu ­Tuyªn bè      tróngthÇu   ­§µm     ph¸n ký      hîp ®ång 8.2­Tr×nh      tùmua  s¾m     trùctiÕp ­LËp    ®¬n    xinchµo  hµng ­Gäi chµo      hµng  c¹nh tranh   ­So    s¸nh ®¸nh      gi¸chµo  hµng ­§µm     ph¸n,ký      hîp ®ång. Tuú t×nh h×nh  thÓ  cô  (®Æc  ®iÓm  cña thiÕtbÞ, nguån      vèn ngo¹itÖ..     .) doanh nghiÖp nhËp khÈu  chñ  vµ  ®Çu      tlùa chän  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn,viÖc      nhËp khÈu theo mét    trong nh÷ng    h×nh thøc nªu    trªn. §iÒu 9:  Hîp ®ång nhËp khÈu thiÕtbÞ    ph¶inãi râ        néi dung chuyÓn  giao c«ng    nghÖ  (nÕu    gi¸cña  cã)vµ    c«ng  nghÖ  îcchuyÓn  ®   giao. Néi dung  chuyÓn giao c«ng  nghÖ   îc thÓ  ®   hiÖn b»ng ®iÒu kho¶n vÒ  chuyÓn giao c«ng    nghÖ trong hîp ®ång      nhËp  khÈu thiÕtbÞ    hoÆc     hîp ®ång  chuyÓn giao c«ng    nghÖ kÌm theo hîp ®ång      chÝnh. §iÒu 10: Hîp ®ång nhËp khÈu thiÕtbÞ    toµn  ph¶icã  bé    ®iÒu kho¶n  quy ®Þnh r»ng hîp ®ång chØ   hiÖu      îc c¬  cã  lùc khi®   quan  thÈm   cã  quyÒn 
  4. 4 cña  Nhµ    níc ViÖt Nam     phª duyÖt,trõtr     êng  nhËp  hîp  khÈu thiÕtbÞ    gi¸   lÎcã    trÞd¬n  m¸y      vÞ  díi100.000 USD  hay tæng        trÞgi¸hîp ®ång    díi500.000 USD,    doanh  nghiÖp  nhËp khÈu  quyÒn    cã  tù quyÕt ®Þnh  c¸c ®iÒu  vÒ    kho¶n  cña  hîp ®ång.   IV­PHª    DUYÖT   HîP  ®åNG   NHËP   KHÈU   THIÕT  BÞ §iÒu 11: Sau    hîp  khi ký  ®ång nhËp  khÈu  thiÕt bÞ,    doanh nghiÖp  kinh doanh nhËp khÈu  lµm  v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹i phª duyÖt    hîp ®ång    (¸pdông          ®èi víi hîp ®ång  c¸c ph¶iphª duyÖt nh  ë        nªu  §iÒu  nãitrªn) 10    . §iÒu    s¬  12: Hå  cÇn  thiÕt®Ó         xinphª duyÖt hîp ®ång      bao  gåm: 1­ Hîp ®ång  ch÷  cña    (cã  ký  c¸c bªn mua­b¸n)gåm     b¶n tiÕng    níc ngoµi   vµ tiÕng ViÖt (hoÆc    b¶n dÞch) vµ        c¸c tµiliÖu  li   cã  ªnquan  LuËn  nh  chøng  kinh tÕ  thuËt,   kü    catalogues thiÕtbÞ      (nÕu   c¸cchµo  cã),    hµng hoÆc     c¸c®¬n  thÇu chung cuéc,biªnb¶n      kÕt luËn  ®Çu   vÒ  thÇu hoÆc   s¸nh chµo  so    hµng... 2­ V¨n b¶n phª duyÖt LuËn chøng kinh tÕ  thuËtcña    kü    c«ng tr×nh phï     hîp víi     quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. 3­ V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n. 4­ V¨n b¶n cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn cho phÐp  dông    sö  c¸c nguån  vèn  viÖn    trîvay    , nîcña   nícngoµihay    nguån vèn  Ng©n  s¸ch Nhµ      níckh¸ccho    c«ng tr×nh. 5­ V¨n    b¶n  b¶o    l∙nhcña Ng©n   hµng (nÕu    hîp ®ång  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    quy  ®Þnh  cÇn  b¶o    cã  l∙nhthanh    to¸ncña  Ng©n  hµng). 6­ C¸c giÊy    tê,v¨n b¶n kh¸c mµ   Th¬ng      Bé  m¹i hoÆc  Héi ®ång thÈm  ®Þnh Nhµ      nícyªu cÇu. 7­  s¬  îc lËp  Hå  ®   thµnh  bé  4  (nÕu  thuéc phª duyÖt cña  Th¬ng    Bé  m¹i) vµ  bé  8  (nÕu thuéc phª duyÖt cña          Héi ®ång thÈm  ®Þnh Nhµ  níc). Hå  ph¶icã  s¬    mét  v¨n  bé  b¶n gèc, c¸c bé        trùctiÕp theo  thÓ    cã  lµ b¶n  sao. §iÒu 13: Nh÷ng  ®ång  hîp  nhËp thiÕtbÞ  ®iÒu    cã  kho¶n  chuyÓn  vÒ  giao c«ng    nghÖ hoÆc     hîp ®ång  chuyÓn giao c«ng    nghÖ  kÌm theo    îcBé  sÏ®   Th¬ng    Héi  m¹i vµ  ®ång  thÈm  ®Þnh Nhµ    níc xem  xÐt phª duyÖt    cã  khi®∙  ý  kiÕn cña  Khoa  Bé  häc c«ng  nghÖ  m«i  êng  nh÷ng  tr vÒ  vÊn    ®Ò chuyÓn  giao  c«ng nghÖ. §iÒu 14:  Th¬ng      Bé  m¹i sÏ xem  xÐt  phª  vµ  duyÖt    c¸c hîp ®ång thiÕt  bÞ    gi¸trÞmét  lÎcã      ®¬n  m¸y    vÞ  tõ 100.000  USD  hay  tæng        trÞ gi¸hîp ®ång    tõ 500.000 USD       c¸c hîp  trëlªnvµ    ®ång  thiÕtbÞ    toµn  cã      bé  gi¸trÞ vèn  ®Çu     t cña  ¸n díi tr   dù      iÖuUSD. 5 
  5. 5 TrÞ    gi¸vèn ®Çu    tcña  ¸n  dù  bao gåm   phÇn  c¶  ®Çu    t cho x©y dùng c¬  b¶n  ®Çu    vµ  tcho m¸y  mãc  thiÕtbÞ    nhËp khÈu. §iÒu    15: NÕu   ®Çy   dù      triÖuUSD       Th¬ng  vèn  tcña  ¸n trªn5    trëlªn,Bé  m¹i® a        ra Héi ®ång  thÈm ®Þnh  Nhµ    nícxem     xÐt,trong®ã:   a)    ®Õn   tr   Dù ¸n  10  iÖu USD, Héi ®ång thÈm  ®Þnh  Nhµ     quyÕt  níc tù  ®Þnh    phª duyÖt. b) Dù      tr     ¸n trªn10  iÖu USD     Héi ®ång  thÈm  ®Þnh  Nhµ    níctr×nh Thñ íng   t   ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.   §iÒu  16: LÖ  phÝ thÈm  ®Þnh  hîp ®ång doanh nghiÖp kinh doanh  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    chÞu  tÝnh  vµ  vµo  phÝ  chuÈn  dù  bÞ  ¸n. Møc  phÝ  lÖ  thÈm ®Þnh    lµ0,1%        trÞgi¸hîp ®ång  nhng    kh«ng  tèi®a  qua  5.000 USD   cho  mét    hîp ®ång. V­  HéI  ®åNG   THÈM   ®ÞNH   NHµ   íC N §iÒu    17: Thµnh phÇn    Héi ®ång  thÈm  ®Þnh  Nhµ    níc(sau ®©y        gäit¾t lµHéi ®ång) bao        gåm: ­Chñ    tÞch    Héi ®ång: Bé  ëng  Th¬ng    tr Bé  m¹i ­ C¸c  viªnth   uû    êng  trùc:§¹idiÖn  thÈm      cã  quyÒn cña  ban    Uû  KÕ ho¹ch  Nhµ    Khoa  níc,Bé  häc c«ng nghÖ   m«i  êng, Bé    vµ  tr   Tµi chÝnh, Ng©n     hµng  Nhµ  níc. ­ C¸c  viªnkh«ng  êng    uû    th trùc:§¹idiÖn  thÈm       cã  quyÒn cña    c¬  c¸c Bé  quan  qu¶n    lýngµnh  kinh tÕ   thuËtvµ  quan    ­kü    c¬  chñ  qu¶n cña chñ ®Çu  . t §iÒu    18: Tuú  theo    yªu cÇu  khèil     vµ   îng hîp ®ång cÇn thÈm  ®Þnh    Héi ®ång    sÏhäp      kiÕn  ®Ó lÊyý  cña    c¸cthµnh    viªntrong Héi ®ång.     Chñ tÞch    Héi ®ång, tuú tr     êng    hîp,còng  thÓ    kiÕn  cã  lÊy ý  cña    c¸cthµnh  viªntrong Héi ®ång        th«ng qua  êng  ® c«ng    kiÕn  v¨n.ý  b»ng    v¨n b¶n hay    ph¸t biÓu  cña      c¸c®¹idiÖn    quan  c¸cc¬  thµnh      viªnt¹ phiªnhäp    i   Héi ®ång  îccoilµ ®       ý kiÕn  chÝnh thøc cña  quan  c¬  ®ã,  êng  tr hîp  kh¸c biÖt th×  kiÕn  cã      ý  b»ng  v¨n b¶n  îccoilµchÝnh    ®       thøc. ­ Chñ    ®Çu    doanh  t vµ  nghiÖp kinh doanh    nhËp khÈu thiÕtbÞ  îc mêi    ®   tham  c¸c phiªnhäp  dù      thÈm  ®Þnh      c¸c hîp ®ång h÷u  quan    ®Ó b¶o  vµ    vÖ  gi¶i tr×nh c¸cvÊn        ®Ò cÇn  thiÕt. ­ Héi ®ång  thÓ  cã  mêi  quan  c¬  chuyªn m«n  nghiÖp    vô, khoa häc kü  thuËt,t vÊn     ph¸p    lýhoÆc     c¸c céng      t¸cviªntrong hoÆc     ngoµiníc gióp      thÈm  ®Þnh    hîp ®ång.
  6. 6 VI­C¸C    QUY   ®ÞNH   KH¸C §iÒu    Th¬ng    19: Bé  m¹ihoÆc     Héi ®ång thÈm ®Þnh Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn    hîp ®ång  b¸c bá    nÕu  saiph¹m      cã    línmµ kh«ng  söa  îchoÆc     ®   yªu cÇu  doanh nghiÖp  nhËp khÈu ®iÒu chØnh  mét  hoÆc   mét  c¸c®iÒu  sè    kho¶n cña  hîp ®ång    nhËp  khÈu. §iÒu 20: Hîp  ®ång  nhËp  khÈu thiÕtbÞ    toµn  cã  bé  thÓ  mét  ký  lÇn  hoÆc   thµnh  ký  nhiÒu  ®ång  hîp  nhá cho tõng phÇn  theo  tuú  yªu cÇu, nhng    vÉn ph¶itu©n    theo  nh÷ng  quy ®Þnh  cña V¨n b¶n nµy  chØ  gi¸trÞ thùc vµ  cã        hiÖn sau    phª  khicã  duyÖt  cña    c¸c cÊp  thÈm   cã  quyÒn  quy  nh  ®Þnh  trong  phÇn  cña  IV  Th«ng   tnµy. §iÒu 21: ViÖc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu thiÕtbÞ  îc ¸p    ®   dông  theo  Quy ®Þnh  cña  Th¬ng    Bé  m¹iV¨n  b¶n  297­ sè  TMDL   XNK   ngµy  th¸ng 4  9    n¨m  1992. §iÒu    Th¬ng      22: Bé  m¹i¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p xö              lý®èi víi viph¹m  c¸c nh  sau: + Rót  quyÒn kinh doanh    nhËp  khÈu thiÕtbÞ    trong tr   êng  ph¸thiÖn  hîp    giÊy      tê gi¶ m¹o hoÆc  th«ng    tinb¸o    c¸o kh«ng chÝnh      îccÊp  x¸c ®Ó ®   quyÒn  kinhdoanh    nhËp khÈu thiÕtbÞ.   + Kh«ng  xem       xÐt phª duyÖt vµ    cÊp  giÊy phÐp            ®èi víi hîp ®ång  c¸c mua   b¸n thiÕtbÞ  doanh    do  nghiÖp kh«ng  giÊy  cã  phÐp kinh doanh nhËp khÈu  thiÕtbÞ  kÕt.   ký  Ngoµira,c¸cdoanh        nghiÖp  kinh doanh    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ      viph¹m  quy  ®Þnh  trong V¨n b¶n nµy, tuú    theo møc       ®é sai ph¹m  thÓ  ®×nh  cã  bÞ  chØ  kinhdoanh    nhËp khÈu  xö    vµ  lýtheo ph¸p luËthiÖn        hµnh. Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy ban hµnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu  cã    vìng m ¾c       ®Ò nghÞ    c¸c doanh  nghiÖp ph¶n ¸nh  Bé    híng vÒ  ®Ó cã    dÉn    gi¶iquyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2