Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: Quản trị học - Trường Đại học Tài chính-Marketing

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

32
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị học" của Trường Đại học Tài chính-Marketing biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu biết tổng quan môn học quản trị, hoạt động quản trị, chức năng quản trị, nhà quản trị với kỹ năng cần có và những vai trò, nhiệm vụ chủ yếu phải làm. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quản trị học - Trường Đại học Tài chính-Marketing

 1. lOMoARcPSD|16911414 C TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING QT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC Số tín chỉ: 03 ThS. BÙI ĐỨC TÂM (Chủ biên) ThS. GVC. LÊ VĂN QUÝ ThS. NGUYỄN THỊ MINH TRÂM ThS. NGUYỄN VĂN HỘI ThS. LƢỢNG VĂN QUỐC NĂM 2013 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 2. lOMoARcPSD|16911414 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 3. lOMoARcPSD|16911414 MỤC LỤC MỤC LỤC........................................................................................................ i ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC ............................................................................... 1 1. THÔNG TIN MÔN HỌC ................................................................... 1 2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN .............................................................. 1 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC VÀ CHUẨN ĐẦU RA .............................. 2 4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN ............................................................ 5 5. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY .............................................................. 6 6. PHƢƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ........... 16 7. CÁC QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN .......................................... 17 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC .......................................................... 19 1.1 QUẢN TRỊ LÀ GÌ? ........................................................................... 19 1.1.1 Tính tất yếu của sự xuất hiện hoạt động quản trị ....................... 19 1.1.2 Các khái niệm khác nhau về quản trị ......................................... 19 1.1.3 Một số nét ý chung của các khái niệm quản trị ......................... 20 1.1.4 Khái niệm phổ biến về quản trị .................................................. 20 1.1.5 Sự khác biệt giữa quản lý và quản trị ......................................... 21 1.1.6 Tính khoa học và nghệ thuật của quản trị .................................. 21 1.1.7 Các chức năng quản trị ............................................................... 22 1.1.8 Hiệu quả và hiệu suất trong quản trị........................................... 23 1.1.9 Quản trị học là gì? ....................................................................... 24 1.2 NHÀ QUẢN TRỊ .............................................................................. 25 1.2.1 Cấp bậc quản trị .......................................................................... 25 1.2.2 Vai trò của nhà quản trị ............................................................... 26 1.2.3 Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị ............................................ 27 1.2.4 Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị....................................... 28 TÌNH HUỐNG 1.1 ....................................................................................... 31 TÌNH HUỐNG 1.2 ....................................................................................... 33 TÌNH HUỐNG 1.3 ....................................................................................... 35 TÌNH HUỐNG 1.4 ....................................................................................... 36 TÌNH HUỐNG 1.5 ....................................................................................... 38 TÌNH HUỐNG 1.6 ....................................................................................... 39 BÀI 2 ............................................................................................................. 41 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC L THUY T VỀ QUẢN TRỊ.. 41 2.1 TỔNG QUAN SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN L THUY T QUẢN TRỊ ............................................................................ 41 2.2 CÁC TRƢỜNG PHÁI L THUY T QUẢN TRỊ .......................... 42 2.2.1 Trƣờng phái lý thuyết cổ điển ................................................... 42 i Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 4. lOMoARcPSD|16911414 2.2.2 Trƣờng phái t m lý x hội (Ra đời năm 1932 ở Mỹ) .................46 2.2.3 Trƣờng phái định lƣợng (Ra đời sau chiến tranh thế giới lần II)47 2.2.4 Trƣờng phái hiện đại (Thập ni n 60 trở đi) ................................50 2.2.5 Trƣờng phái quản trị Nhật ản (Lý thuyết Z) và phƣơng thức cải tiến Kaizen .........................................................................................50 2.2.6 Một số lý thuyết quản trị hiện đại khác ......................................52 TÌNH HUỐNG 2.1 ........................................................................................58 TÌNH HUỐNG 2.2 ........................................................................................60 TÌNH HUỐNG 2.3 ........................................................................................61 TÌNH HUỐNG 2.4 ........................................................................................63 BÀI 3 .............................................................................................................65 MÔI TRƢỜNG QUẢN TRỊ .........................................................................65 3.1 KHÁI NIỆM ......................................................................................65 3.2 PHÂN LOẠI MÔI TRƢỜNG ...........................................................65 3.2.1 M i trƣờng v m ........................................................................65 3.2.2 M i trƣờng vi m ........................................................................66 3.3 ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG QUẢN TRỊ..........................67 3.3.1 M i trƣờng v m ........................................................................67 3.3.2 M i trƣờng vi m ........................................................................80 TÌNH HUỐNG 3.1 ........................................................................................83 TÌNH HUỐNG 3.2 ........................................................................................84 TÌNH HUỐNG 3.3 ........................................................................................85 TÌNH HUỐNG 3.4 ........................................................................................86 TÌNH HUỐNG 3.5 ........................................................................................88 BÀI 4 .............................................................................................................89 THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ..............................................................89 4.1 KHÁI NIỆM THÔNG TIN QUẢN TRỊ ...........................................89 4.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÕ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ ..........89 4.3 ĐỐI TƢỢNG CỦA THÔNG TIN ....................................................90 4.4 MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ ....................................................................................................91 4.4.1 Mục đích ......................................................................................91 4.4.2 Tầm quan trọng ............................................................................92 4.5 PHÂN LOẠI THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ ...........................92 4.6 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ..............................93 4.7 NGUỒN THÔNG TIN QUẢN TRỊ..................................................93 4.8 HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ .............94 4.8.1 Hình thức th ng tin quản trị ........................................................94 4.8.2 Nội dung th ng tin quản trị .........................................................94 ii Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 5. lOMoARcPSD|16911414 4.9 HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ MIS (Management Information System) ..................................................... 94 4.9.1 Nhu cầu sử dụng th ng tin trong quản trị .................................. 94 4.9.2 Tổ chức khai thác thu thập th ng tin .......................................... 95 4.9.3 Xử lý th ng tin ............................................................................ 95 4.9.4 Truyền dẫn th ng tin ................................................................... 95 4.9.5 Sử dụng th ng tin ........................................................................ 95 TÌNH HUỐNG 4.1 ....................................................................................... 96 TÌNH HUỐNG 4.2 ....................................................................................... 97 TÌNH HUỐNG 4.3 ....................................................................................... 98 RA QUY T ĐỊNH QUẢN TRỊ ................................................................. 100 5.1 KHÁI NIỆM QUY T ĐỊNH QUẢN TRỊ ..................................... 100 5.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY T ĐỊNH QUẢN TRỊ ............................. 100 5.3 CHỨC NĂNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUY T ĐỊNH ............ 100 5.3.1 Chức năng .................................................................................. 100 5.3.2 Y u cầu ...................................................................................... 101 5.4 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC RA QUY T ĐỊNH QUẢN TRỊ .......................................................................................................... 102 5.5 PHÂN LOẠI QUY T ĐỊNH.......................................................... 103 5.6 CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÖ KHI RA QUY T ĐỊNH ................ 104 5.7 MÔ HÌNH RA QUY T ĐỊNH ....................................................... 105 5.8 LỰA CHỌN MÔ HÌNH RA QUY T ĐỊNH................................. 105 5.9 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƢỜNG PHÁT SINH KHI RA QUY T ĐỊNH .......................................................................................................... 105 TÌNH HUỐNG 5.1 ..................................................................................... 106 TÌNH HUỐNG 5.2 ..................................................................................... 107 TÌNH HUỐNG 5.3 ..................................................................................... 109 BÀI 6 ........................................................................................................... 110 HOẠCH ĐỊNH ........................................................................................... 110 6.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ, PHÂN LOẠI HOẠCH ĐỊNH .............. 110 6.1.1 Khái niệm .................................................................................. 110 6.1.2 Vai trò ........................................................................................ 110 6.1.3 Ph n loại: ................................................................................... 111 6.2 VAI TRÕ CỦA CÁC CẤP ẬC QUẢN TRỊ THAM GIA TRONG QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH ..................................................... 111 6.3 MỤC TIÊU NỀN TẢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH ........................... 112 6.3.1 Ph n loại mục ti u .................................................................... 112 6.3.2 Vai trò của mục ti u .................................................................. 113 6.3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến mục ti u ......................................... 113 6.3.4 Y u cầu đối với mục ti u .......................................................... 113 iii Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 6. lOMoARcPSD|16911414 6.4 LẬP K HOẠCH ........................................................................... 114 6.4.1 Khái niệm .................................................................................. 114 6.4.2 ản chất của việc lập kế hoạch ................................................ 114 6.5 TI N TRÌNH HOẠCH ĐỊNH ....................................................... 115 6.5.1 Sơ đồ hoạch định ...................................................................... 115 6.5.2 Các bƣớc tiến trình ................................................................... 116 TÌNH HUỐNG 6.1 ..................................................................................... 118 TÌNH HUỐNG 6.2 ..................................................................................... 119 TÌNH HUỐNG 6.3 ..................................................................................... 120 TỔ CHỨC .................................................................................................. 122 7.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM ................................................................... 122 7.1.1 Chức năng tổ chức .................................................................... 122 7.1.2 Cơ cấu tổ chức quản trị ............................................................ 123 7.1.3 Xác lập cơ cấu tổ chức quản trị ................................................ 123 7.1.4 Tổ chức bộ máy ........................................................................ 123 7.2 ĐẶC TRƢNG CỦA Ộ MÁY TỔ CHỨC ................................... 123 7.3 NHỮNG Y U TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N Ộ MÁY TỔ CHỨC .. 123 7.4 NGUYÊN TẮC CƠ ẢN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC .......... 124 7.5 TẦM HẠN QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CHIA TỔ CHỨC ................ 125 7.5.1 Khái niệm .................................................................................. 125 7.5.2 Xác định tầm hạn quản trị ........................................................ 126 7.5.3 Ph n chia tổ chức ...................................................................... 126 7.6 CÁC KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ .............................. 127 7.6.1 Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến ........................................... 127 7.6.2 Cơ cấu tổ chức quản trị chức năng .......................................... 128 7.6.3 Cơ cấu tổ chức quản trị hỗn hợp .............................................. 129 7.6.4 Cơ cấu tổ chức kiểu ma trận .................................................... 131 7.7 TI N TRÌNH TỔ CHỨC Ộ MÁY .............................................. 132 TÌNH HUỐNG 7.1 ..................................................................................... 134 TÌNH HUỐNG 7.2 ..................................................................................... 135 TÌNH HUỐNG 7.3 ..................................................................................... 136 TÌNH HUỐNG 7.4 ..................................................................................... 138 BÀI 8 .......................................................................................................... 140 L NH ĐẠO ............................................................................................... 140 8.1 ẢN CHẤT VÀ CÁC Y U TỐ CẤU THÀNH CỦA SỰ L NH ĐẠO ............................................................................................... 140 8.1.1 ản chất của sự l nh đạo .......................................................... 140 8.1.2 Các yếu tố cấu thành của sự l nh đạo. ..................................... 141 8.2 VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC L NH ĐẠO ................................... 143 8.3 ĐỘNG VIÊN TINH THẦN LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN ..... 143 iv Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 7. lOMoARcPSD|16911414 8.3.1 ản chất con ngƣời dƣới góc độ quản trị ................................. 143 8.3.2 Các lý thuyết về sự động vi n .................................................. 145 8.4 MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP L NH ĐẠO CHỦ Y U ................... 148 8.5 LÀM TH NÀO ĐỂ L NH ĐẠO THÀNH CÔNG ..................... 149 TÌNH HUỐNG 8.1 ..................................................................................... 151 TÌNH HUỐNG 8.2 ..................................................................................... 152 TÌNH HUỐNG 8.3 ..................................................................................... 153 BÀI 9 ........................................................................................................... 156 KIỂM TRA ................................................................................................. 156 9.1 KHÁI NIỆM .................................................................................... 156 9.2 PHÂN LOẠI KIỂM TRA ............................................................... 157 9.2.1 Kiểm tra lƣờng trƣớc ................................................................. 157 9.2.2 Kiểm tra đồng thời .................................................................... 157 9.2.3 Kiểm tra phản hồi ...................................................................... 157 9.3 VAI TRÕ KIỂM TRA TRONG QUẢN TRỊ ................................. 158 9.4 CÁC Y U TỐ ẢNH HƢỞNG Đ N CÔNG TÁC KIỂM TRA ... 158 9.5 CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA ................................................. 159 9.6 CÔNG CỤ KIỂM TRA ................................................................... 160 9.7 TI N TRÌNH KIỂM TRA .............................................................. 161 9.7.1 Sơ đồ .......................................................................................... 161 9.7.2 Các bƣớc của tiến trình ............................................................. 162 TÌNH HUỐNG 9.1 ..................................................................................... 163 TÌNH HUỐNG 9.2 ..................................................................................... 164 v Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 8. lOMoARcPSD|16911414 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 9. lOMoARcPSD|16911414 ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC T n m n học: Quản trị học ( asic Managerment) 1. THÔNG TIN MÔN HỌC  Mã môn học: 020038  Loại m n học: m n cơ sở ngành  ộ m n: quản trị cơ sở  Ngành đào tạo: ngành quản trị kinh doanh  ậc đào tạo: đại học (chƣơng trình chất lƣợng cao).  Hệ đào tạo: chính quy (hệ tín chỉ)  Số tín chỉ: 3, trong đó 2 tín chỉ lý thuyết; 1 tín chỉ thực hành.  Thời gian tự học: 25 giờ tự học.  M n ti n quyết: Kinh tế vi m , kinh tế v m .  Đối tƣợng học: Sinh vi n khoa QTKD và sinh vi n thuộc ngành QTKD.  Thời gian và học kỳ: theo kế hoạch chƣơng trình đào tạo.  M n học bắt buộc. 2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  Li n lạc: o Văn phòng khoa QTKD lầu 4, 2C Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM o Email: khoaqtkd@ufm.edu.vn o Lịch tiếp sinh vi n: 8-11 giờ sáng thứ 4 hàng tuần hoặc có hẹn trƣớc tại văn phòng khoa. 1 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 10. lOMoARcPSD|16911414 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC VÀ CHUẨN ĐẦU RA Tiêu Mục tiêu Chuẩn đầu ra thức - Hiểu biết tổng quan m n K1: iết đƣợc định hƣớng nội học quản trị, hoạt động dung m n học. quản trị, chức năng quản K2: Hiểu đƣợc những hoạt động cơ bản của nhà quản trị và y u trị, nhà quản trị với kỹ cầu đối với nhà quản trị các cấp năng cần có và những vai trong một tổ chức. trò, nhiệm vụ chủ yếu K3: Nhận biết đƣợc sự khác biệt phải làm. giữa quản trị với lý thuyết quản - Nhận thức rõ nguồn gốc trị. các biện pháp tăng năng K4: iết đƣợc lịch sử xuất hiện của quản trị và lý thuyết quản trị. suất lao động. K5: Nhận biết đƣợc các biện - iết đƣợc những yếu tố pháp tăng năng suất lao động qua tác động ảnh hƣởng đến sự đóng góp của các trƣờng phái hoạt động của doanh lý thuyết quản trị. Kiến nghiệp để sẵn sàng thích K6: Hiểu đƣợc đƣợc các yếu tố thức ứng. m i trƣờng và tính bất định của - Nhận thức đƣợc vai trò chúng ảnh hƣởng đến hoạt động của một tổ chức. của th ng tin và quyết K7: Có khả năng nhận diện cơ định quản trị; nắm vững hội hoặc nguy cơ đối với hoạt quy trình ra quyết định động của tổ chức và biết hƣớng quản trị. thích ứng với tính bất định của - Nắm vững nội dung các m i trƣờng. c ng việc quản trị và quy K8: Nắm vững tầm quan trọng trình tổ chức thực hiện th ng tin trong quản trị và cách thức cơ bản để hoạt động th ng từng chức năng quản trị. tin quản trị. K9: Hiểu rõ mối li n hệ giữa th ng tin và ra quyết định quản trị. K10: Nắm vững các nhiệm vụ 2 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 11. lOMoARcPSD|16911414 chủ yếu để có thể ra đƣợc một quyết định quản trị. K11: iết rõ vai trò và tầm quan trọng của c ng tác thiết lập mục ti u và lập kế hoạch. K12: Hiểu rõ quá trình thiết lập các mục ti u với cơ sở khoa học cụ thể và các yếu tố ảnh hƣởng đến mục ti u. K13: Ph n tích đƣợc nội dung c ng việc chủ yếu để thiết lập mục ti u và x y dựng biện pháp thực hiện mục tiêu. K14: Hiểu rõ sự khác biệt giữa chức năng tổ chức, tổ chức bộ máy, bộ máy tổ chức, cơ cấu tổ chức quản trị. K15: iết rõ những vấn đề cần quan t m để tổ chức đƣợc một bộ máy. K16: Nắm đƣợc quá trình thiết lập một bộ máy tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu gì. K17: Hiểu rõ bản chất của sự l nh đạo. K18: iết hƣớng rèn luyện để có đƣợc những kỹ năng cần thiết cho c ng tác l nh đạo. K19: Thấy rõ mối tƣơng quan giữa c ng tác l nh đạo với việc vận dụng các lý thuyết về sự động viên. K20: iết và có thể chọn lựa phƣơng pháp l nh đạo hiệu quả. 3 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 12. lOMoARcPSD|16911414 K21: Hiểu đƣợc hoạt động kiểm tra trong quá trình quản trị một tổ chức với mục đích của nó. K22: Ph n biệt đƣợc các hình thức kiểm tra khác nhau. K23: Hiểu đƣợc các m hình kiểm tra quản trị phổ biến. K24: Nắm vững những c ng việc chủ yếu cần thực hiện cho c ng tác kiểm tra trong quản trị. K25: iết cách x y dựng và tổ chức thực hiện một qui trình kiểm tra cho một hoạt động cụ thể. - Có khả năng làm việc S1: Làm việc nhóm với các thành vi n khác S2: Phân tích trong và ngoài tổ chức. S3: Thuyết trình - Khả năng nhận thức các S4: Ứng xử với ngƣời khác trong vấn đề. quan hệ tổ chức. - Khả năng nói, viết, giao S5: Lập kế hoạch làm cụ thể một Kỹ tiếp, thuyết phục ngƣời số c ng việc của quá trình quản năng khác. trị. - Thực hiện thành thạo các c ng việc: lập kế hoạch, tổ chức c ng việc, tổ chức bộ máy, l nh đạo, kiểm tra, giám sát c ng việc... - Tập trung, lắng nghe A1: Đến lớp đúng giờ, đ ng đủ. Thái GV giảng tr n lớp; - Thích thú m n học; A2: Hứng thú khi tham dự buổi độ - Đi học đúng giờ, đầy đủ giảng; tập trung tích lũy kiến thức và khám phá cái mới qua 4 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 13. lOMoARcPSD|16911414 các buổi; m n học. - Tham gia thảo luận; - Có ý thức tự giác trong A3: Tích cực phát huy tính chủ học tập; động, sáng tạo trong học tập. - Thể hiện tính sáng tạo, A4: Y n lặng, trật tự, tập trung năng động trong phát biểu chú ý nghe giảng tranh luận tr n lớp, tích cực thảo luận và làm việc nhóm; - Chủ động nghi n cứu bài học trƣớc khi l n lớp; - Làm bài tập ở nhà đầy đủ; - Tu n thủ các quy định của nhà trƣờng và giảng vi n đứng lớp. 4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN Quản trị học cung cấp những kiến thức cơ sở cho những m n chuy n ngành nhƣ: quản trị chiến lƣợc, quản trị nh n lực, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị bán hàng,… M n học này giúp sinh vi n cách thức lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá; thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng các chức năng quản trị trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp. M n học này tạo cơ sở cho sinh vi n trong việc đề xuất giải quyết vấn đề của doanh nghiệp nhƣ: đề xuất phƣơng án kinh doanh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức; các biện pháp tăng năng suất lao động; chuẩn hóa quy trình kiểm tra… Th ng qua m n học sinh vi n sẽ đƣợc cải thiện và n ng cao kỹ năng tƣ duy, kỹ năng làm việc nhóm và một số kỹ năng khác để dễ hòa nhập sau khi ra trƣờng. 5 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 14. lOMoARcPSD|16911414 5. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Hoạt động Hoạt động của sinh viên Tuần Nội dung CĐR Hoạt động của GV đánh giá Trong lớp Ngoài lớp 1 Bài 1: TỔNG QUAN VỀ K1, - Giới thiệu m n học, đề cƣơng - Nghe giảng - Đọc bài 2 Đánh giá QUẢN TRỊ HỌC K2, chi tiết, tài liệu tham khảo, cách - Tiếp thu bài sách [9]. theo bảng 1 1) Định ngh a quản trị S1, đánh giá, nội qui của trƣờng và giảng. - Đọc - Hỏi đáp chƣơng 2 học, quản trị; S2, qui định của giảng vi n … - Thảo luận các sách [3] 2) Tính khoa học và nghệ S4, - Đặt vấn đề vấn đề đƣợc - Đọc thuật của quản trị; A1, - Thuyết giảng trƣớc tình đặt ra. 3) Các chức năng quản trị; A2, - Chia nhóm (5-7 SV) huống thảo 4) Hiệu quả và hiệu suất A3, - Hƣớng dẫn sinh vi n đọc bài 2 luận. trong quản trị; A4 sách [4] - Soạn đáp 5) Khái niệm nhà quản trị; - Cho tình huống để sinh vi n án các câu về nhà đọc và giải quyết cho hỏi n tập 6) Cấp bậc quản trị bài đ học. 7) Vai trò của nhà quản buổi học tiếp theo. trị; 8) Nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị; 6 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 15. lOMoARcPSD|16911414 9) Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị. 2 Bài 2: QUÁ TRÌNH K3, - Đặt vấn đề - Nghe giảng - Đọc bài 3 Đánh giá PHÁT TRIỂN CỦA K4, - Thuyết giảng. - Mọi sinh vi n (sách [9]) theo bảng CÁC LÝ THUYẾT VỀ K5, - Kiểm soát, định hƣớng các phải sẵn sàng - Đọc (1) bảng (2) QUẢN TRỊ S1, nhóm trình bày chủ đề đ ph n trình bày tình trƣớc tình S2, c ng tuần trƣớc. huống theo huống thảo 1) Tổng quan sự ra đời và - Ph n tích, nhận xét, đánh giá, nhóm khi có sự luận. quá trình phát triển lý S3, - Soạn đáp thuyết quản trị; A1, phản hồi bài trình bày của từng chỉ định. án các câu A2, nhóm. - Hỏi đáp 2) Các trƣờng phái lý hỏi n tập A3, - Giải các c u hỏi n tập bài 1 - Thảo luận bài đ học. thuyết quản trị. A4 - Cho tình huống để sinh vi n về nhà đọc và giải quyết cho buổi học tiếp theo. - Hƣớng dẫn SV đọc bài 3 7 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 16. lOMoARcPSD|16911414 3 Bài 3: MÔI TRƢỜNG K6, - Đặt vấn đề - Nghe giảng - Đọc bài 4 Đánh giá QUẢN TRỊ K7, - Thuyết giảng. - Mọi sinh vi n (sách [9]) theo bảng 1) Khái niệm và phân S1, - Kiểm soát, định hƣớng các phải sẵn sàng - Đọc (1) bảng (2) loại m i trƣờng quản S2, nhóm trình bày chủ đề đ ph n trình bày tình trƣớc tình S3, c ng tuần trƣớc. huống theo huống thảo trị; - Ph n tích, nhận xét, đánh giá, nhóm khi có sự luận. 2) Ảnh hƣởng của m i A1, - Soạn đáp A2, phản hồi bài trình bày của từng chỉ định. trƣờng quản trị đối với án các câu A3, nhóm. - Hỏi đáp tổ chức; hỏi n tập A4 - Giải các c u hỏi n tập bài 2 - Thảo luận bài đ học. - Cho tình huống để sinh vi n về nhà đọc và giải quyết cho buổi học tiếp theo. - Hƣớng dẫn SV đọc bài 4 4 Bài 4: THÔNG TIN K8, - Đặt vấn đề - Nghe giảng - Đọc bài 5 Đánh giá TRONG QUẢN TRỊ S1, - Thuyết giảng. - Mọi sinh vi n (sách [9]) theo bảng 1) Khái niệm thông tin S2, - Kiểm soát, định hƣớng các phải sẵn sàng - Đọc (1) bảng (2) trong quản trị; S3, nhóm trình bày chủ đề đ ph n trình bày tình trƣớc tình 2) Đặc điểm, vai trò của A1, c ng tuần trƣớc. huống theo huống thảo - Ph n tích, nhận xét, đánh giá, nhóm khi có sự luận. th ng tin trong quản trị. A2, - Soạn đáp 8 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 17. lOMoARcPSD|16911414 3) Mục đích, tầm quan A3, phản hồi bài trình bày của từng chỉ định. án các câu trọng của th ng tin A4 nhóm. - Hỏi đáp hỏi n tập trong quản trị. - Giải các c u hỏi n tập bài 3 - Thảo luận bài đ học. 4) Y u cầu đối với th ng - Cho tình huống để sinh vi n tin quản trị. về nhà đọc và giải quyết cho 5) Nguồn th ng tin quản buổi học tiếp theo. trị. - Hƣớng dẫn SV đọc bài 4 6) Hình thức và nội dung th ng tin quản trị. 7) Hoạt động hệ thống th ng tin trong quản trị (MIS); 5 Bài 5: RA QUYẾT ĐỊNH K9, - Đặt vấn đề - Nghe giảng - Đọc bài 6 Đánh giá QUẢN TRỊ K10, - Thuyết giảng. - Mọi sinh vi n (sách [9]) theo bảng S1, - Kiểm soát, định hƣớng các phải sẵn sàng - Đọc (1) bảng (2) 1) Khái niệm, đặc điểm, S2, nhóm trình bày chủ đề đ ph n trình bày tình trƣớc tình chức năng và y u cầu S3, c ng tuần trƣớc. huống theo huống thảo - Ph n tích, nhận xét, đánh giá, nhóm khi có sự luận. đối với quyết định quản A1, - Soạn đáp trị; A2, phản hồi bài trình bày của từng chỉ định. án các câu 9 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 18. lOMoARcPSD|16911414 2) Ph n loại quyết định A3, nhóm. - Hỏi đáp hỏi n tập quản trị; A4 - Giải các c u hỏi n tập bài 4 - Thảo luận bài đ học. 3) Các vấn đề cần chú ý - Cho tình huống để sinh vi n khi ra quyết định; về nhà đọc và giải quyết cho 4) M hình ra quyết định; buổi học tiếp theo. 5) Lựa chọn m hình ra - Hƣớng dẫn SV đọc bài 6. quyết định; 6) Một số vấn đề thƣờng phát sinh khi ra quyết định. 10 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 19. lOMoARcPSD|16911414 6 Bài 6: HOẠCH ĐỊNH K11, - Đặt vấn đề - Nghe giảng - Đọc bài 7 Đánh giá K12, - Thuyết giảng. - Mọi sinh vi n (sách [9]) theo bảng 1) Khái niệm, vai trò và K13, - Kiểm soát, định hƣớng các phải sẵn sàng - Đọc (1) bảng (2) ph n loại hoạch định; S1, nhóm trình bày chủ đề đ ph n trình bày tình trƣớc tình 2) Vai trò của các cấp bậc S2, c ng tuần trƣớc. huống theo huống thảo - Ph n tích, nhận xét, đánh giá, nhóm khi có sự luận. quản trị tham gia trong S3, - Soạn đáp quá trình hoạch định; S4, phản hồi bài trình bày của từng chỉ định. án các câu 3) Mục ti u nền tảng của A1, nhóm. - Hỏi đáp hỏi n tập hoạch định; A2, - Giải các c u hỏi n tập bài 5 - Thảo luận bài đ học. 4) Tiến trình hoạch định. A3, - Hƣớng dẫn SV chuẩn bị bài A4 tập thực hành ở buổi tiếp theo. - Hƣớng dẫn SV đọc bài 7 11 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
 20. lOMoARcPSD|16911414 7 Bài 7: TỔ CHỨC K14, - Đặt vấn đề - Nghe giảng - Chuẩn bị Đánh giá K15, - Thuyết giảng. - Mọi sinh vi n bài tập theo bảng 1) Một số khái niệm; K16, - Kiểm soát, định hƣớng các phải sẵn sàng thực hành (1) bảng (2) 2) Đặc trƣng của bộ máy S1, nhóm trình bày chủ đề đ ph n trình bày tình - Đọc tổ chức; S2, c ng tuần trƣớc. huống theo trƣớc tình 3) Những yếu tố ảnh S3, - Ph n tích, nhận xét, đánh giá, nhóm khi có sự huống thảo phản hồi bài trình bày của từng chỉ định. luận. hƣởng đến bộ máy tổ S5, - Soạn đáp chức; A1, nhóm. - Hỏi đáp án các câu 4) Nguy n tắc cơ bản của A2, - Giải các c u hỏi n tập bài 6 - Thảo luận hỏi n tập c ng tác tổ chức; A3, - Cho tình huống để sinh vi n bài đ học. 5) Tầm hạn quản trị và A4 về nhà đọc và giải quyết cho ph n chia tổ chức; buổi học tiếp theo. 6) Các kiểu cơ cấu tổ chức - Hƣớng dẫn SV đọc bài 8 quản trị; 7) Tiến trình tổ chức bộ máy. 12 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2