Kinh tế nhân lực

Xem 1-20 trên 4536 kết quả Kinh tế nhân lực
 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam và các nhân tố tác động đến năng lực tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam, hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, phân tích thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam so với khung an toàn CAMEL.

  pdf181p nganhangvietnam123 20-06-2014 120 68   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Năng lực cạnh tranh dịch vụ logictics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO nhằm giới thiệu tổng quan về năng lực cạnh tranh, dịch vụ logictics. Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ logictics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam, một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logictics của các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO.

  pdf122p fast_12 23-06-2014 110 60   Download

 • Trước xu thế mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới cũng như trong quá trình tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước vấn để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta đang đối mặt với nhiều thử thách gay gắt để đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra.

  pdf24p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 60 18   Download

 • Bài viết Thực trạng nguồn nhân lực kinh tế thể dục thể thao đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực kinh tế thể dục thể thao làm sơ sở đề ra những giải pháp phát triển kinh tế thể dục thể thao Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 15 1   Download

 • Luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam và Singapore về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Singapore.

  pdf9p truongtien_08 03-04-2018 3 1   Download

 • Công nghiệp hóa , hiện đại hóa là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội . Để thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa cần phải huy động mọi nguồn nhân lực cần thiết

  doc37p emyeuanhmanhliet 24-01-2010 991 578   Download

 • Sản xuất hàng hóa và sau đó tiền tệ ra đời, đánh dấu sự phát triển về chất của kinh tế nhân loại. Đồng thời, dưới tác động của tiến bộ khoa học, kỹ thuật, của lực lượng sản xuất; sản xuất, lưu thông trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển và kéo theo sau đó là sự xuất hiện ngày càng đa dạng các loại thị trường; cơ chế thị trường hoạt động ngày càng linh hoạt, rộng khắp.

  pdf15p xedapcam 05-05-2010 389 170   Download

 • HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CHƯƠNG I 1. Phân biệt tư tưởng kinh tế và học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế. Cần trình bày được các nội dung chủ yếu sau: + Các khái niệm: tư tưởng kinh tế, học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế.

  pdf16p littleduck801 18-08-2011 405 161   Download

 • THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN: Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý

  ppt23p giangacd 11-06-2010 373 155   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh vĩnh Phúc, kết quả, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục ở nước ta.

  pdf99p namhoang39 01-06-2015 271 141   Download

 • Trước hết, cũng như nhưng môn học khác mà chúng em đều có bài thực hành nhóm, môn Kinh tế lượng cũng vậy. Nhận thấy đề tài nhóm môn Kinh tế lượng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế,trong lúc tìm hiểu những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp cho chúng em hiểu thấu đáo hơn những đại lượng ấy...

  doc19p mrhao217 31-01-2013 166 59   Download

 • 1. Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với: a. Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng. b. Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. c. Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế. d. Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế. 2. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là : a. Khác nhau. b. Khác nhau nhưng có quan hệ với nhau. c. Đồng nhất với nhau. d. Cả a và b 3. Quy luật kinh tế là quy luật: a.

  doc13p godpro 27-01-2013 204 57   Download

 • Chương 3 Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp, chương học này trình bày nội dung về: Bản chất, vai trò các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp; sử dụng nguồn lực ruộng đất; sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp; sử dụng nguồn lực vốn trong nông nghiệp.

  pdf37p thanhdieutran 11-04-2014 94 37   Download

 • Các nguồn lực với phát triển kinh tế bao gồm: Tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, khoa học và công nghệ, vốn. Nội dung chương 3 nhằm giúp sinh viên nắm rõ các nguồn lực phát triển kinh tế như khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng, vai trò, đặc điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p lalala7 11-12-2015 95 31   Download

 • Đề tài Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của DNN & V Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày khái niệm, đặc điểm, vài trò và các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN & V), năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của DNN & V Việt Nam và kinh nghiệm của nhóm nước OECD, ASEAN trong vệc tạo dựng năng lực hội nhập.

  pdf113p vespa_12 16-04-2014 56 24   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố tác động đến động cơ và kết quả làm việc của nhân viên dựa trên nền tảng hoàn cảnh xã hội đặc thù về phương diện văn hóa Việt Nam. Đồng thời, luận án này cũng giới hạn phạm vi là chỉ nghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên dựa trên nền tảng hoàn cảnh xã hội đặc thù về phương diện văn hóa, mà không xem xét đến các yếu tố khác.

  pdf233p change08 30-06-2016 46 24   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài này là: Đánh giá tác động của đặc điểm công việc và các khía cạnh công bằng trong tổ chức đến động lực làm việc của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội.

  pdf210p change02 06-05-2016 46 23   Download

 • Luận án "Nguồn nhân lực y tế vùng đồng bằng sông Hồng" nghiên cứu với mục đích để phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực y tế vùng đồng bằng sông Hồng, chỉ ra những kết quả đạt được; những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p boobu123 16-12-2016 65 16   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tăng cường năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới với mục đích phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VNPT trong giai đoạn 2006-2010 trong đó chỉ ra được các kết quả đạt được, các tồn tại, nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của VNPT trong điều kiện Việt Nam là thành viên WTO.

  pdf20p codon_05 09-01-2016 70 15   Download

 • Luận án góp phần củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện thêm những lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM, các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam, những kết quả đạt được, tồn tại và yếu kém, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại này.

  pdf169p change05 14-06-2016 46 13   Download

Đồng bộ tài khoản